ΑΝΕΛΙΞΗ: ΑΝβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους

ΕΛΚΕ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ε.Σ. 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο την αναβάθμιση δύο υπερφορτωμένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), με χρήση καινοτομικών τεχνολογιών, έτσι ώστε οι ΕΕΛ να μπορέσουν να δεχτούν αυξημένο φορτίο εισόδου, με παράλληλη μείωση της ενεργειακής δαπάνης, και εν γένει του κόστους λειτουργίας. Πρόκειται για τις ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου και Κυπερούντας της Επαρχία Λεμεσού. Και οι δύο ΕΕΛ λειτουργούν πλησίον των ορίων σχεδιασμού, ενώ προγραμματίζεται επέκταση του αποχετευτικού δικτύου, και άρα αύξηση της εισερχόμενης υδραυλικής παροχής και φορτίου BOD. Η καινοτομικότητα του έργου έγκειται στην πρώιμη απομάκρυνση στερεών και σωματιδιακού BOD από τα λύματα, με χρήση ειδικού τύπου φίλτρων (μικροσχάρες/αυτοκαθαριζόμενα αμμόφιλτρα ανοδικής ροής), πριν αυτά εισέλθουν στην δεξαμενή αερισμού. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30-35%. Με την ολοκλήρωση του έργου η κάθε ΕΕΛ θα δύναται να επεξεργάζεται αυξημένα φορτία εισόδου και να παράγει ανακτημένο νερό κατάλληλο για εφαρμογές άρδευσης. Τα παραγόμενα βιοστερεά (ιλύς) έχουν συγκέντρωση σε στερεά τουλάχιστον 40% και είναι ιδανικά για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού ή για ενεργειακή αξιοποίηση. Παράλληλα, το έργο θα αναβαθμίσει το περιβάλλον, τόσο λόγω της ανάσχεσης απόρριψης ατελώς επεξεργασμένων εκροών, όσο και λόγω της επαναχρησιμοποίησης νερού.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει για μακρό χρόνο πειραματιστεί σε μεγάλη κλίμακα με το πιο πάνω σύστημα επεξεργασίας. Επίσης, στον Ελλαδικό χώρο υπάρχει αυξημένη εμπειρία στην λειτουργία των ΕΕΛ με μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις παροχής (ΕΕΛ τουριστικών περιοχών), ενώ η Κύπρος είναι πρωτοπόρα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε τεχνολογίες και πρακτικές επαναχρησιμοποίησης νερού. Τα πιο πάνω δημιουργούν διασυνοριακές συνέργειες που θα συντελέσουν στην επιτυχία του έργου.Οι δύο εγκαταστάσεις αναμένεται να λειτουργήσουν ως πιλότοι για την διάδοση της τεχνολογίας που θα παραχθεί. Επίσης, από τα δεδομένα λειτουργίας που θα συλλεχθούν θα μοντελοποιηθεί η διεργασία, ώστε να δημιουργηθεί ένα εργαλείο σχεδιασμού, που θα χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων.
Άμεσα επωφελημένες θα είναι οι δύο ΕΕΛ και οι κάτοικοι και επισκέπτες των περιοχών που εξυπηρετούνται από τις ΕΕΛ. Ωφελημένες θα είναι επίσης οι δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης, το ευρύ κοινό, τοπικές και εθνικές αρχές, καθώς και φορείς που θα αναπτύξουν και να εξάγουν την τεχνολογία (πανεπιστήμια, κοινοπραξίες, κλπ).

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της ΑΝΕΛΙΞΗΣ συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία ενδιαιτημάτων, και στη βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής ευμάρειας των τοπικών κοινοτήτων. Με τις νέες τεχνολογίες στις 2 ΕΕΛ θα διασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα των υγρών εκροών και θα διαφυλαχτεί συνεπώς η οικολογική κατάσταση των υδάτινων αποδεκτών τους και του περιβάλλοντος. Η αναμενόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα συνδράμει επίσης στην περιβαλλοντική προστασία. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση θα συντελέσει περαιτέρω στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση της υπερ-εκμετάλλευσής τους σε περιοχές με λειψυδρία. Με την αύξηση της αποδοτικότητας των ΕΕΛ θα εξυπηρετηθεί περισσότερος πληθυσμός, και να καλυφθούν οι εποχιακές τουριστικές ανάγκες ή άλλες πληθυσμιακές ανάγκες, επιτρέποντας έτσι οικονομική ανάπτυξη και κοινωνικά οφέλη. Τα αποτελέσματα του έργου ποσοτικοποιούνται αναδεικνύοντας τη συνεισφορά του σε τεχνικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Ενδεικτικοί δείκτες:
-Αριθμός κοινών συντονισμένων διακρατικών συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων που εφαρμόζουν τις νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν: 2 ΕΕΛ
-Αριθμός υπηρεσιών ύδρευσης/αποχέτευσης που υιοθέτησαν κοινές πρακτικές ή/και ανταλλαγή τεχνογνωσίας: 20
-Υπηρεσίες που ανέπτυξαν άμεση συνεργασία με ερευνητικούς φορείς (διασύνδεση επιστήμης-αγοράς): 2 υπηρεσίες με 1 ερευνητικό φορέα
-Καινοτομίες/πατέντες: 1
-Συγκριτική ανάλυση κόστους-οφέλους νέων τεχνολογιών με τις συμβατικές: 2 νέες τεχνολογίες
-Νέες θέσεις εργασίας: διδακτορικοί φοιτητές, τεχνικό προσωπικό
-Αριθμός άμεσα ωφελούμενου πληθυσμού: 7,700 άτομα στην Πάρο & 4,800 στην Κυπερούντα
-Ποσοστό (%) αύξησης ωφελούμενου πληθυσμού: 167% Πάρο & 100% Κυπερούντα
-Αριθμός ΕΕΛ που ενδιαφέρονται για την υιοθέτηση των τεχνολογιών του έργου: 50 ΕΕΛ στην Ελλάδα, 10 στην Κύπρο
Αναμενόμενες εκροές: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
1. Τοποθέτηση των μικρο-σχαρών και των φίλτρων στις 2 ΕΕΛ (Μάρπησσας, Κυπερούνατς) των 2 χωρών (Ελλάδας, Κύπρυ) και βελτιστοποίση της λειτουργίας τους. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ9.
2. Άμεση αύξηση της δυναμικότητας των 2 ΕΕΛ (εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα υποδομή). ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5.
3. Βελτίωση της αποδοτικότητας των 2 ΕΕΛ (BOD,COD, TN, TP, κτλ), ποιοτική αναβάθμιση εκροών. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1, Σ2, Σ3, Σ4.
4. Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων των 2 ΕΕΛ, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1, Σ2, Σ3, Σ4.
5. Μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των 2 ΕΕΛ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1, Σ2, Σ3.
6. Μείωση κόστους λειτουργίας των 2 ΕΕΛ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ3,Σ5.
7. Δυνατότητα επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου (σύνδεση περισσοτέρων αγωγών), χωρίς ανάγκη για συμβατική επέκταση των 2ΕΕΛ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ3, Σ4,Σ5.
8. Ανακύκλωση των βιοστερεών (ιλύων) για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού και βιοαερίου. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1, Σ2, Σ5, Σ7.
9. Δημιουργία ειδικού καινοτόμου λογισμικού «λήψης αποφάσεων» για ΕΕΛ που χρειάζονται αναβάθμιση. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ8,Σ9.
10. Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων/ εκροών των 2 ΕΕΛ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1, Σ2, Σ5, Σ6.
11. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των 2 ΕΕΛ (επικαιροποιημένες με την εφαρμογής των νέων τεχνολογιών). ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1, Σ2.
12. Μελέτη κεφαλαιοποίησης και επέκτασης των εφαρμοσμένων τεχνολογιών. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σ8, Σ9.
13. Εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες ενημέρωσης. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ: Σ1, Σ2, Σ8, Σ9
14. Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου ντοκιμαντέρ του έργου: Σ1, Σ2, Σ8, Σ9.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6f. Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος: 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: ΑΝβάθμιση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων για τη διαχείρΙση αυΞανόμενων αναγκών και τη μείωσΗ του λειτουργικού κόστους
Ακρωνύμιο: ΑΝΕΛΙΞΗ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://www.anelixi.tuc.gr/el/archi
Έναρξη: 1/8/2021
Λήξη: 31/7/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 994.300,36
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 845.155,31

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Διαγωνισμοί

ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ 

4.2.1 Ανοικτός διαγωνισμός για την «προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Μάρπησσας» έλειξε στις 13-02-2023

 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση των αναφορών προόδου και της τελικής έκθεσης της Πράξης (Π1.2.4)

Μελέτη ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ:ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ(ΓΙΑ ΚΑΘΕΜΙΑ ΕΕΛ) (Π 3.2.2)  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ(ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 3.2.4) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΛΕΧΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, 1.1.4. ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ΕΕΛ Κυπερούντας (3.3.1 &3.3.2.) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΕΛΚΕ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Ακρωτήρι Χανίων / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 425.585,36
Κοινοτική Συνδρομή: 361.747,56
Ιστοσελίδα: http://www.elke.tuc.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Κουνάδος, Παροικία, Παλαιά οδός Παροικία-Νάουσα, 84400 Πάρος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 288.635,00
Κοινοτική Συνδρομή: 245.339,75
Ιστοσελίδα: http://www.deya-parou.gr
Επωνυμία: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 1ης Απριλίου 18, Κοινότητα Κυπερούντας / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 280.080,00
Κοινοτική Συνδρομή: 238.068,00
Ιστοσελίδα: www.visitkyperounda.com
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online