DigiArc: Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου- Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τεχνολογικές δράσεις αιχμής (επίγεια και εναέρια ψηφιακή αποτύπωση) που θα τεκμηριώνουν τα μνημεία και ο περιβάλλοντας χώρος τους με εξαιρετική ακρίβεια και πιστότητα, ενώ σημαντική πρόκληση είναι η δυνατότητα ψηφιακής «ανασύστασης» μερών τους με τεχνικές ψηφιακής αποκατάστασης και βιβλιογραφικά στοιχεία τεκμηρίωσης, όπου απαιτείται. Το έργο επικεντρώνει στα μεσαιωνικά οχυρωματικά έργα και κάστρα στην περιοχή της Ρόδου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Bασικός στόχος είναι η βελτίωση της διατήρησης, προστασίας, προώθησης και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των παραπάνω περιοχών ως φορέας συνεχούς και αδιάλειπτης ιστορικής μνήμης, πολυπολιτισμικής σύνθεσης (Βυζαντινός, Ενετικός και Οθωμανικός πολιτισμός), ενώ βασικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι το έργο να αποτελέσει παράγοντα τοπικής και διασυνοριακής ανάπτυξης.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: – Η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών
– Η διάδοση της πληροφορίας στην εκπαίδευση των νέων, στους οποίους το διαδίκτυο και οι ψηφιακές εφαρμογές έχουν μεγάλη απήχηση.
– Η ανάπτυξη των εμπλεκομένων περιοχών με την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, μέσω
α) σχεδιασμού μιας δικτυακής πύλης, β) δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου (Ψηφιακή Κιβωτός), γ) παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών (Apps) που θα σχετίζονται με εικονική περιήγηση και με Mικτή πραγματικότητα (εικόνες, τεκμηρίωση, βίντεο, 3Δ μοντέλα, περιπατητικές διαδρομές), δ) παραγωγή Οπτικοακουστικού υλικού (ντοκιμαντέρ) καθώς και 3Δ ταινιών με χρήση τεχνικών 3Δ filming.
– Η τόνωση της τοπικής οικονομίας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου μέσω των επισκεπτών.
– Η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και η αναγνώριση της ωφελιμότητας της ήπιας, αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών τους.
Αναμενόμενες εκροές: α) η δημιουργία και διαχείριση ψηφιακού αποθετηρίου (Ψηφιακή Κιβωτός) και ακριβή αποτύπωση μνημείων με εναέριες και επίγειες καινοτόμες τεχνικές τεχνολογίας αιχμής,
β) ο σχεδιασμός της δικτυακής πύλης για προβολή πολιτιστικού αποθέματος με εφαρμογές υψηλούς αποδοχής και διείσδυσης στο ευρύ κοινό,
γ) η παραγωγή ψηφιακών εφαρμογών (Apps) που θα σχετίζονται με εικονική περιήγηση και με Mικτή πραγματικότητα (βίντεο, 3Δ μοντέλα),
δ) δράσεις τεκμηρίωσης, ψηφιακής αποκατάστασης μνημείων, ανάδειξης πολιτισμικής πληροφορίας από τις αρμόδιες εθνικές Αρχές (Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου)
ε) η παραγωγή Οπτικοακουστικού υλικού καθώς και 3Δ ταινιών με χρήση τεχνικών 3Δ filming,
στ) κοινό συνέδριο ανάδειξης Μεσαιωνικών Μνημείων,
ζ) πολλαπλές δράσεις προβολής και ευθυγράμμισης με την αναδυόμενη Ψηφιακή στρατηγική από τον αρμόδια Εθνική Αρχή (Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ψηφιακό Τόξο Πολιτισμού Ελλάδος-Κύπρου- Διάσωση και ανάδειξη της μεσαιωνικής πολιτιστικής κληρονομιάς στη νησιωτική περιοχή του Αιγαίου και της Κύπρου
Ακρωνύμιο: DigiArc
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://www.digiarc.eu/el/
Έναρξη: 27/10/2017
Λήξη: 31/03/2022
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.505.485,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 2.129.662,25

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: WORD PRESS

Cyprus Meeting 30/10/2019 – 01/11/2019:

ΕΦΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Προκήρυξη για παραδοτέο 3.3.2 και 3.3.4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Αρ. Παραδοτέων 1.3.2,
1.3.3, 1.3.4, 2.3.2, 2.3.3, 4.3.1, 6.3.1, 6.3.2): Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού)με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Μελέτη πεδίου – Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών περιβαλλοντικού και αρχαιολογικού/ιστορικού ενδιαφέροντος (Αρ. Παραδοτέου 4.3.1): ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια σκάφους μήκους 5 – 6 μέτρων με μηχανή ιπποδύναμης 50-90hp και τρέιλερ έλξης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 2.2, 4.2 ΚΑΙ 4.5 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ DIGIARC

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:
«Μελέτες καταγραφής και αποτύπωσης των Μνημείων με ηλεκτρονικά μέσα» (Αρ. Παραδοτέου 3.2) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DIGIARC – ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DIGIARC – ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DIGIARC – ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΞΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ : ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

Για το pdf της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσιο
Διεύθυνση / Χώρα: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 777.160,00
Κοινοτική Συνδρομή: 660.586,00
Ιστοσελίδα: www.culture.gov.gr ​
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 777.160,00
Κοινοτική Συνδρομή: 660.586,00
Ιστοσελίδα: www.ru.aegean.gr
Επωνυμία: ΥΠΠΟΑ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Οδός Ιπποτών, Ρόδος/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 377.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 320.450,00
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 422.100,00
Κοινοτική Συνδρομή: 358.785,00
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, Ταχ. Θυρίδα 50329, ΤΚ 3603, Λεμεσός/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 619.225,00
Κοινοτική Συνδρομή: 526.341,25
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, Τ.Κ. 101 63 Αθήνα/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 310.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 263.500,00
Ιστοσελίδα: www.mindigital.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 20/09/2016
Λήξη: 13/03/2017

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online