SocioCoast: Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων τόσο στην Κρήτη όσο και στην Κύπρο. Οι πληροφορίες που παρέχονται για παραλίες και παράκτιες ακτές, πολλές από τις οποίες ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές, περιορίζεται σε έντυπα που παρέχονται από τα τοπικά γραφεία τουρισμού. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές μέσω εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ είναι σημαντικές για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας και των τρόπων επικοινωνίας των επισκεπτών με διάφορες αρχές που χειρίζονται τις περιοχές αυτές (π.χ. Υφυπουργείο Τουρισμού Κύπρου, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) και τον χειρισμό των περιβαλλοντικών δεδομένων. Tο συγκεκριμένο έργο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας πολιτικών μέσω της συμμετοχής των πολιτών στην πλατφόρμα γνώσης του έργου και συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση της Γαλάζιας Σημαίας, που αποτελεί το πιο διαδεδομένο σύστημα ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες Οι πληροφορίες που τώρα παρέχονται από το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία αφορούν την ποιότητα των ακτών, αλλά δεν εστιάζουν σε άλλα χαρακτηριστικά της ακτής, όπως θέματα βιοποικιλότητας, δραστηριότητες που πραγματοποιούνται (π.χ. αθλητικές δραστηριότητες) και την κατάσταση εκτός της περιοχής κάλυψης, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα ανατροφοδότησης από τους επισκέπτες. Τα εργαλεία ΤΠΕ που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου για τον σκοπό αυτό θα προσφέρουν εμπλουτισμένη πληροφόρηση στους επισκέπτες και θα δώσουν τη δυνατότητα συμμετοχής τους μέσω πληθοπορισμού. Τα εργαλεία θα υποστηρίζουν αναφορές ρύπανσης και προβλημάτων στη θαλάσσια και την παράκτια περιοχή ώστε οι αναφορές να γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και να αυτοματοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η διαδικασία αναφορών, και η επέκτασή τους σε μικρής κλίμακας μόλυνση (π.χ. πλαστικά) στο νερό και στην ακτή.
Οργανώσεις που διενεργούν ευρύ φάσμα δράσεων επιμόρφωσης, καθαρισμού, κλπ. μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν σε αυτή την πρόταση με στόχο τη βελτίωση των τρόπων αντιμετώπισης των εστιών ρύπανσης και την κατάλληλη εκπαίδευση των πολιτών. Οι συγκεκριμένες αναφορές θα απευθύνονται εστιασμένα σε δημόσιες αρχές (π.χ. Υφυπουργείο Τουρισμού) και φορείς περιβάλλοντος, όπως είναι οι δύο από τους δικαιούχους του έργου, με την εισαγωγή χρηστών διαφόρων επιπέδων (π.χ. απλός χρήσης, μέλος/εργαζόμενος περιβαλλοντολογικής οργάνωσης). Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου για την εξαγωγή πρόσθετων χρήσιμων συμπερασμάτων από τα δεδομένα του έργου και η επέκταση της πλατφόρμας του έργου με πρόσθετες εφαρμογές από πολίτες για σκοπούς βιωσιμότητας.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου αποτελούν:
1. Η συμμετοχή των πολιτών, αλλά και των αρχών προστασίας περιβάλλοντος, στη δημιουργία πολιτικών, μέσω της δυνατότητας προσθήκης εφαρμογών στην πλατφόρμα γνώσης που θα υλοποιηθεί στο έργο.
2. Η αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ από επισκέπτες για την εφαρμογή πρωτοβουλιών πληθοπορισμού για τον εντοπισμό προβλημάτων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στον κλάδο του τουρισμού, με αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών μέσω της δυνατότητας πληρέστερης και εγκυρότερης ενημέρωσης.
3. Αυτοματοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης σε παράκτια θαλάσσια ύδατα και παράκτιες περιοχές, μέσω αναφορών προβλημάτων και παραβιάσεων από τα εργαλεία ΤΠΕ που θα υλοποιηθούν. Ακόμα πιο γρήγορος εντοπισμός προβλημάτων από τις περιβαλλοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν στην πράξη και από Δήμους και δημόσιες αρχές, με το αποτέλεσμα της αύξησης της επισκεψιμότητας.
4. Η τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσω των επισκεπτών.
Τα παραπάνω σχετίζονται άμεσα με τους δείκτες αποτελέσματος του Προγράμματος, καθώς θα επιτευχθεί αύξηση του αναμενόμενου αριθμού των επισκεπτών/επισκέψεων στις παράλιες περιοχές που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον και σχετίζονται με τη φυσική κληρονομιά μέσω της πληρέστερης ενημέρωσης που θα προσφέρεται και της δυνατότητας συμμετοχής στη δημιουργία πολιτικών.
Οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ΕΕΠΦ και CYMEPA που συμμετέχουν στην πράξη, ως επίσημοι Εθνικοί Χειριστές της κάθε χώρας στο πρόγραμμα της Γαλάζιας Σημαίας, είναι σε άμεση επαφή με το Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην Ελλάδα και το Yφυπουργείο Τουρισμού στην Κύπρο αντίστοιχα, οπότε θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι ενέργειες ενημέρωσης.
Η αναμενόμενη επισκεψιμότητα (υπολογισμός πριν τον COVID-19) θα αυξηθεί κατά 1,000 επισκέψεις, ενώ οι ετήσιες διανυκτερεύσεις κατά 500 που, αν και χαμηλά, αποτελούν σημαντικά ποσοστά για συνεισφορά στην αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών στόχων του έργου.
Αναμενόμενες εκροές: Αναμενόμενες εκροές αποτελούν:
1. Μια τεχνολογική πλατφόρμας γνώσης, η οποία θα διατηρεί δεδομένα για τις θάλασσες και παράκτιες περιοχές και θα είναι επεκτάσιμη, δίνοντας τη δυνατότητα για συμμετοχή των πολιτών στη δημιουργία πολιτικών.
> Συνδέεται και συνεισφέρει στους Στόχους 1 και 2 του έργου (βάση για εκροές 2, 3).
2. Εφαρμογές ΤΠΕ, βασισμένες στην πλατφόρμα γνώσης, για τον εμπλουτισμό της πληροφορίας που παρέχεται για τις θάλασσες και τις παράκτιες περιοχές, όπως τι αθλήματα μπορούν να γίνουν, τι πρόσβαση παρέχεται για άτομα με αναπηρία και σε ποια σημεία, τι εστιατόρια υπάρχουν ή καντίνες, και γενικότερα η παροχή μιας ολοκληρωμένης εικόνας της παραλίας και των παράκτιων περιοχών. Τα εργαλεία θα περιλαμβάνουν παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με πληροφορίες για το τι προστατεύεται και τα είδη που βρίσκονται στην παραλία και θα υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής και παροχής πρόσθετων πληροφοριών για τη θάλασσα και την ακτή από τους επισκέπτες μέσω πληθοπορισμού.
> Συνδέεται και συνεισφέρει στον Στόχο 2 του έργου για βελτίωση της πρόσβασης και άμεσης συνεισφοράς των κατοίκων και των επισκεπτών.
3. Εργαλεία για ανάλυση μεγάλων δεδομένων με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης σε παράκτια θαλάσσια ύδατα και παράκτιες περιοχές, μέσω δυνατότητας αναφορών προβλημάτων και παραβιάσεων (π.χ. ανάλυση από φωτογραφίες). Τα εργαλεία θα παρέχουν γρήγορη ενημέρωση γεγονότων που χρήζουν αντιμετώπισης, όπως πετρελαιοκηλίδες ή άλλη μόλυνση (π.χ. πλαστικά). Θα περιέχεται η συγκέντρωση και ανάλυση πολλαπλών πηγών πληροφορίας (αναφορές εστιών ρύπανσης, καιρικά φαινόμενα, στίγματα πλοίων, κλπ.) και εξαγωγή συμπερασμάτων.
> Συνδέεται και συνεισφέρει στον Στόχο 2 του έργου για ενίσχυση της χρήσης των ΤΠΕ από τους οργανισμούς διαχείρισης προβλημάτων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό
Ακρωνύμιο: SocioCoast
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://sociocoast.eu/
Έναρξη: 10/5/2021
Λήξη: 10/5/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 686.420
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 583.456,87

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (3.5.2), ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ( 3.5.3)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%936%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%A706

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: A) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙΠΡΟΒΟΛΗΣ (2.5.3), Β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ/ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (3.5.2), Γ) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ (3.5.3), Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΝΩΣΗΣ (3.5.4), Ε) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (4.5.1), ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ RVLAB (4.5.2).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%91%CE%916%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%A0%CE%A7%CE%99

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟ – SOCIOCOAST – ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2» (33.4032101/002), Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ECOHULLCLEAN» ΚΑΙ Κ.Ε. (02.2032002/001) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «EMODNET BIOLOGY 4» ΜΕ Κ.Ε. (33.4072101/001), ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «BRIDGE-BS (ADVANCING BLACK SEA RESEARCH AND INNOVATION TO CO-DEVELOP BLUE GROWTH WITHIN RESILIENT ECOSYSTEMS)» ΜΕ Κ.Ε. (01.3022105/001) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟ – SOCIOCOAST – ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2» ΜΕ Κ.Ε. (33.4032101/002) Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων με Πληθοπορισμό – SocioCoast – Ειδικός στόχος 3.2» (33.4032101/002), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1.1.2), ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1.1.3), ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (2.1.1), ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (2.1.3),
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΝΩΣΗΣ (3.1.4), ΑΝΑΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (4.1.2), ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5.1.2), ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5.1.3)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟ – SOCIOCOAST – ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3.2» (33.4032101/002), 

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (4.2.1), ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (4.2.2), ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5.2.2), ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5.2.3).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2.2.3) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά, 2109 / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 200.040
Κοινοτική Συνδρομή: 170.034,00
Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/el/
Επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο, Κρήτη / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 154.152
Κοινοτική Συνδρομή: 131.029,29
Ιστοσελίδα: https://www.forth.gr/
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Νίκης 20, 10557 Αθήνα / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 101.622
Κοινοτική Συνδρομή: 86.378,70
Ιστοσελίδα: http://eepf.gr/
Επωνυμία: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Αργυρού Δρουσιώτη 8, ΤΘ 56671, 3309 Λεμεσός / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 93.274
Κοινοτική Συνδρομή: 79.282,69
Ιστοσελίδα: www.cymepa.net
Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Πρώην Αμερικάνικη Βάση, Γούρνες Πεδιάδος, Τ.Θ. 22214, Τ.Κ. 71003 Ηράκλειο, Κρήτη / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 137.332
Κοινοτική Συνδρομή: 116.732,20
Ιστοσελίδα: http://www.hcmr.gr/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online