ΗΡΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 11/8/2015 – 31/08/2021 

Α)Περιγραφή των βασικών δράσεων

Η υλοποίηση του έργου «ΗΡΩΝ» εστιάζει στην ενίσχυση της πρόληψης και διαχείρισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπιστικών καταστροφών. Στο πλαίσιο αυτό το έργο αφορά στην προμήθεια (κυρίως) οχημάτων και σχετικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου προχώρησε στην προμήθεια δυο σντλιοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4Χ2 χωρητικότητας 2.000 λίτρων νερού και αφρού, καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης πυρκαγϊων από πετρελαιοειδή (αυλός εδάφους για παραγωγή αφρού, εκτοξευτήρας νερού εδάφους και συσκευή παραγωγής αφρού υψηλής διαστολής), καθώς και ενός Τηλεσκοπικού Βραχιονοφόρου Πυροσβεστικό Οχήματος μέγιστου ύψους εργασίας 60 μέτρων. Αντίστοιχα, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος της Ελλάδας προχώρησε στην προμήθεια Φορητού εξοπλισμού (Δέκα έξι βενζινοκίνητες αντλίες Rosenbauer model 10-1500 FOX, ηλεκτροκίνητη βυθιζόμενη αποστραγγιστική φορητή αντλία /τεμάχια 44).
Να επισημανθεί, ότι για το σύνολο του εξοπλισμού, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς, συνεπώς και της άμεσης παρέμβασης και σε άλλες όμορες περιοχές. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης (ένα σε κάθε Κράτος – Μέλος) τα οποία είχαν ως θεματικό αντικείμενο τις καταστροφές από δασικές πυρκαγιές (Ελλάδα) και πυρκαγιές πετρελαιοειδών (Κύπρος), ενώ πραγματοποιήθηκε και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα πυρόσβεση πυρκαγιών σε πετρελαιοειδή στο εξωτερικό.
Οι βασικές εκροές του έργου συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων του, δεδομένου ότι θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση κοινών Ελληνοκυπριακών πυροσβεστικών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
Σημειώνεται, ότι η συνεργασία των πυροσβεστικών δυνάμεων των δύο πλευρών στο πλαίσιο του παρόντος Εργου, θα αποτελέσει την αφετηρία μελλοντικών συνεργασιών για εκπαιδευτικούς ή και επιχειρησιακούς σκοπούς σε όλη την εδαφική επικράτεια των χωρών. Επίσης, θα αποτελέσει πιλότο για αντίστοιχες συνεργασίες με Πυροσβεστικές Υπηρεσίες άλλων χωρών (Κρατών – Μελών ή και εκτός ΕΕ).

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)
Τα βασικά αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου ΗΡΩΝ είναι τα ακόλουθα:
– Ενισχυμένη κοινή διαχείριση των φυσικών πόρων της επιλέξιμης περιοχής, με επικέντρωση στην πρόληψη κινδύνων και την προστασία από καταστροφές.
– Αύξηση της ανθεκτικότητας σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, μέσω ανάπτυξης σχετικών στρατηγικών (που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης), και προμήθειας σχετικού εξοπλισμού.
– Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας ανταπόκρισης σε δυνητικές καταστροφές και κινδύνους, μέσω της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού / οχημάτων, καθώς και της βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού.
– Ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες), για την έγκαιρη πρόβλεψη και προειδοποίηση για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και περιορισμός ζημιών που προκαλούνται από αυτές.

Γ) Καινοτομίες
Το καινοτομικό στοιχείο του έργου ΗΡΩΝ, εστιάζεται στο γεγονός ότι τα στελέχη που μετέβησαν στο εξωτερικό, λειτούργησαν ως εκπαιδευτές στο πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην Κύπρο, με το αντίστοιχο θεματικό αντικείμενο. Ουσιαστικά, αποτέλεσαν πολλαπλασιαστές γνώσης για τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών των 2 Δικαιούχων.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε, έχει διατεθεί για την Κύπρο στο σύνολο της χώρας, ενώ στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί στις ΠΕ.ΠΥ.Δ. Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, καλύπτοντας σημαντικό τμήμα της περιοχής συνεργασίας (και τις 3 επιλέξιμες Περιφέρειες). Θα εγκατασταθεί δηλαδή σε κομβικά σημεία της επιλέξιμης περιοχής, καλύπτοντας το σύνολο της, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες των Δικαιούχων.
Ευνόητο είναι, ό,τι σε περίπτωση καταστροφών ή αιτήματος συνδρομής, οχήματα, εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό μπορούν να αποστέλλονται από τη μία χώρα στην άλλη, δρώντας από κοινού (με δεδομένο ότι τα οχήματα και ο εξοπλισμός είναι μεταφερόμενα).
Εννοείται ό,τι αν και εφόσον απαιτηθεί ο εξοπλισμός μπορεί να διατεθεί σε άλλους Δικαιούχους των δυο Κρατών Μελών.
Το ίδιο ισχύει και για τα στελέχη των 2 Δικαιούχων τα οποία συμμετείχαν στις δράσεις εκπαίδευσης και μπορούν να συνδράμουν σε σχετικές δράσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ