GO-BRAND – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 21/4/2017-30/4/2020

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Η πράξη ξεκίνησε επίσημα το Νοέμβριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2020. Βασικός στόχος και επιδίωξη της ήταν η προώθηση και ανάδειξη του brand name των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των περιοχών των συμμετεχόντων δικαιούχων σε 2 βασικούς οικονομικούς κλάδους: τον αγροτοδιατροφικό κλάδο και τον τουριστικό κλάδο. Αυτό πραγματώθηκε μέσω της δημιουργίας αντίστοιχα δύο clusters /συμμετέχουσα περιοχή, σε τομείς που συμπίπτουν με τις προτεραιότητες της έξυπνης εξειδίκευσης ανά συμμετέχουσα περιφέρεια (RIS3). Η συμμετοχή των ΜΜΕ στα clusters ήταν και είναι δωρεάν. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίηση της πράξης επομένως, συμπεριελάμβαναν την διοικητική, οργανωτική και εξαγωγική υποστήριξη και λειτουργία των ίδιων των clusters και των ΜΜΕ που τα αποτελούσαν, μέσω διαφοροποιημένων και αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων κ δράσεων όπως:
• δημιουργία ιστό-σελίδας και logo της πράξης
• υλοποίηση workshops για την προετοιμασία της δημιουργίας των δικτύων
• πραγματοποίηση κοινών δράσεων προβολής προώθησης στο εξωτερικό όπως: συμμετοχή στην έκθεση Tutto food 2019 μέσα από ένα ενιαίο περίπτερο, πραγματοποίηση 63 προγραμματισμένων Β2Β ραντεβού με αγοραστές του εξωτερικού, εκδήλωση παρουσίασης της ελλαδικής και κυπριακής κουζίνας αλλά και προϊόντων σε δημοσιογράφους, opinion leaders και bloggers.
• υλοποίηση κλαδικών μελετών που αποτύπωσαν το πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης της αγοράς κάθε cluster
• λειτουργία info-desks στην περιοχή του κάθε δικαιούχου και παράλληλη διασύνδεση μεταξύ τους με λειτουργία των γραφείων πληροφόρησης και την προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και λογισμικού
• δημιουργία 20 κλαδικών video (4video/περιοχή-2 με ελληνόφωνη κ 2 με αγγλόφωνη αφηγηση) με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής που προβάλλονται μέσω τον info desks καθώς και δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων των κλαδικών μελετών για κάθε προϊόν/υπηρεσία
• υλοποίηση σεμιναρίων επιχειρηματικότητας και σεμιναρίων καινοτομίας στις επιχειρήσεις και μη μέλη των clusters σε κάθε επιλέξιμη περιοχή.

Β) Αποτελέσματα Πράξης
Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι στόχος των δράσεων της πράξης κατά την διαδικασία της υλοποίησης της ήταν η διοικητική, οργανωτική και εξαγωγική υποστήριξη και λειτουργία των ίδιων των clusters και των ΜΜΕ που τα αποτελούσαν. Με άλλα λόγια να αποκομίσουν οφέλη συλλογικά και μεμονωμένα, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα συλλογικά σχήματα οργάνωσης τους (clusters) που υποστηρίχθηκαν μέσω της πράξης αυτής.
Επομένως τα αποτελέσματα της πράξης είναι άρρηκτα συνδεόμενα με τα παραδοτέα της και μπορούμε να τα συνοψίσουμε στα παρακάτω:
• Ένταξη επιχειρήσεων σε δίκτυα με διαδραστική λειτουργία και εξαγωγικό προσανατολισμό
• Αξιοποίηση τεχνογνωσίας εξωτερικών εμπειρογνωμόνων με επιτόπια παρουσία και συμμετοχή σε δράσεις εξωστρέφειας εντός και εκτός περιοχής παρέμβασης
• Συμμετοχή σε workshop δημιουργίας ή και βελτίωσης επιχειρηματικής και εξαγωγικής λειτουργίας
• Αξιοποίηση τεχνογνωσίας εμπειρογνωμόνων μέσω τηλεδιασκέψεων, e-mail ή και τηλεφωνικά
• Συμμετοχή και προβολή προϊόντων επιχειρήσεων σε διεθνή φόρουμ και επαφή με επιχειρηματίες του εξωτερικού / δυνητικούς πελάτες
• Συμμετοχή σε workshop δικτύωσης
• Προβολή των επιχειρήσεων και των προϊόντων των επιχ/σεων μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού

Γ) Καινοτομίες

Στην παρούσα πράξη δεν εφαρμόσθηκαν/υλοποιήθηκαν τεχνολογικές-λειτουργικές καινοτομίες ή καινοτομίες διαδικασιών/διεργασιών. Μπορεί όμως κάποιος να ισχυριστεί, ότι υπήρξε καινοτομική η προσέγγιση της βασικής ιδέας της πράξης μέσω της διαδικασίας της δικτύωσης κλαδικών ΜΜΕ και η μετέπειτα υποστήριξη τους (μεμονωμένα αλλά και ομαδικά) σε θέματα και αντικείμενα οργανωτικής-διοικητικής, εξαγωγικής λειτουργίας καθώς και πρόσβασης στην αναγκαία για κάθε επιχείρηση καινοτομία μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των επιχειρηματιών σε αυτές.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

Η συμμετοχή στα δίκτυα ΜΜΕ ήταν και είναι δωρεάν. Οι κλαδικές μελέτες και τα κλαδικά βίντεο έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οποιονδήποτε τόσο από την πλατφόρμα της πράξης όσο και από τα site των επιμέρους δικαιούχων. Επίσης τα info sites αλλά και η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την ενημέρωση μέσω των γραφείων πληροφόρησης, παρέχεται και είναι δωρεάν σε όποιον επιχειρηματία αλλά και ιδιώτη επιθυμεί την αναζήτηση ή την λήψη πληροφόρησης και ενημέρωσης σχετικά με την επιχειρηματικότητα στις επιλέξιμες περιοχές της πράξης, στην δικτύωση και στις κλαδικές μελέτες. Επομένως τα δημιουργηθέντα παραδοτέα διατίθενται δωρεάν και εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση όλων στην πληροφόρηση και ενημέρωση που παρέχονται μέσω αυτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Τελική Έκθεση Αποτελεσμάτων Δημοσιότητας, όπου παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα δημοσιότητας καθώς και φωτογραφίες της Πράξης εδώ

Φωτογραφίες Πράξης

Βίντεο Πράξης