ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Σ. 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στη διασυνοριακή περιοχή και της δόμησης μηχανισμών ενίσχυσης της αγροτικής επιχειρηματικότητας για την εμπορική τους αξιοποίηση σε εγχώριες και διεθνείς αγορές.
Η καινοτομική προσέγγιση του έργου βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση: α) Γενετικής ταυτότητας, β) Ισοτοπικού αποτυπώματος και γ) Μικροβιακού προφίλ, που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση αυθεντικότητας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, τα μέσα παραγωγής και την προέλευσή τους .
Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν:
– Χαρτογράφηση χαρακτηριστικών αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένων τοπικών ποικιλιών, γαλακτοκομικών προϊόντων, οίνου και ελαίων
– Ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών και δομών για τη χορήγηση σήματος ταυτοποιημένης αυθεντικότητας και ψηφιακής ταυτότητας και
– Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα ταυτοποίησης, προώθησης, προβολής και εμπορίας τοπικών προϊόντων,
Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά στο να αποκτήσουν τα τοπικά προϊόντα Βορείου Αιγαίου και Κύπρου ταυτότητα γνησιότητας και διεθνώς αναγνωρίσιμο brand-name, ενισχύοντας καταλυτικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αυθεντικών τοπικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:
– Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων πιστοποιημένης αυθεντικότητας στις εγχώριες και διεθνείς αγορές και ειδικά των δυναμικών και εξαγώγιμων προϊόντων της διασυνοριακής περιοχής (κρασί, λάδι, γαλακτοκομικά).
– Σταδιακή αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 10% εντός πενταετίας.
– Ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, τεκμηρίωση της αυθεντικότητας των τοπικών αυθεντικών προϊόντων και ενίσχυση τις εμπιστοσύνης των καταναλωτών με την ιοθέτηση πιστοποιητικού αυθεντικότητας και ψηφιακής ταυτότητας στα προϊόντα
– Βελτίωση επιχειρηματικών ικανοτήτων των επαγγελματιών του αγροτικού τομέα αρχικά με τις ανοιχτές δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας για περισσότερες από 180 ΜΜΕ και τουλάχιστον του 30% των παραγωγών τοπικών προϊόντων εντός 5ετίας από τη λήξη του έργου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των δράσεων του δικτύου
– Διασύνδεση των περισσότερων από 200 ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα με ερευνητικούς φορείς για την επιχειρησιακή μεταφορά καινοτομίας και ανάπτυξη συνεργειών αμοιβαίου οφέλους (clusters, επιχειρησιακές ομάδες καινοτομίας, κοινά έργα)
– Σταδιακή αύξηση των εξαγωγών σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές σε ποσοστό 1-2% σε ετήσια βάση έως το 2023
– Σταδιακή βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του Β. Αιγαίου και της Κύπρου
Αναμενόμενες εκροές: Οι κυριότερες εκροές περιλαμβάνουν:
1. Οδηγός και διαδικτυακή εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών
2. Χαρτογράφηση αναγκών ταυτοποίησης προέλευσης τοπικών προϊόντων
3. Πρότυπη μεθοδολογία ταυτοποίησης αυθεντικότητας σε σχέση με χαρακτηριστικά του προϊόντος, μέσα παραγωγής και και γεωκλιματικό περιβάλλον του τόπου παραγωγής
4. Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας (Γενετικό υλικό, λόγος σταθερών ισοτόπων, μικροβίωμα)
5. Μητρώο προϊόντων ταυτοποιημένης προέλευσης και επιχειρήσεων παραγωγής
6. Διαδραστική πλατφόρμα ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση
7. Οργάνωση συστήματος κριτηρίων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση σήματος ταυτοποιημένης αυθεντικότητας προέλευσης
8. Οργάνωση συστήματος ψηφιακής ταυτότητας για την ιχνηλασιμότητα τοπικών αυθεντικών προϊόντων.
9. Δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας σε θέματα πιστοποίησης, τυποποίησης και μάρκετινγκ τοπικών αυθεντικών προϊόντων
10. Λειτουργία Μονάδας και Δικτύου στήριξης αγροτικής επιχειρηματικότητας
11. Οδικός χάρτης καθοδήγησης ΜΜΕ στην ταυτοποίηση/πιστοποίηση αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων
12. Οδηγός εμπορικής προώθησης και διεθνούς προβολής αυθεντικών τοπικών προϊόντων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 3 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ)
Επενδυτική προτεραιότητα: 3d. Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας
Ειδικός στόχος: 1.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα
Ακρωνύμιο: ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://agrotautotita.eu/
Έναρξη: 15/10/2017
Λήξη: 20/11/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.504.040,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.278.434,00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Εκδηλώσεις:

Εναρκτήρια Συνάντηση Διακαιούχων – Αρχεία

ΤΕΠΑΚ: Εκδήλωση Ενημέρωσης

Πρόσκληση

Δελτίο τύπου

ΠΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης και δημοσιότητας

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έργο: «ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την οργάνωση συστήματος χορήγησης σήματος ταυτοποιημένης αυθεντικότητας
προέλευσης Βορείου Αιγαίου (5.2.2) & Κωδικοποίηση ιχνηλασιμότητας τοπικών αυθεντικών προϊόντων Β. Αιγαίου

για δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας (5.2.3)

http://ptaba.gr/dyn/userfiles/files/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%20%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%CE%A3_19PROC004660041(1).pdf

Βάση δεδομένων στοιχείων ταυτοποίησης αυθεντικότητας τοπικών προϊόντων Β. Αιγαίου και Κύπρου (4.2.1) & Διαδραστική Πλατφόρμα ανάδειξης τοπικών προϊόντων και υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρήσεων στην πιστοποίηση αυθεντικότητας και την εμπορική τους προώθηση (5.2.1) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Κουντουριώτη 1, 811 00 Μυτιλήνη/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 288.160,00
Κοινοτική Συνδρομή: 244.936,00
Ιστοσελίδα: http://www.pvaigaiou.gov.gr
Επωνυμία: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αργ. Εφταλιώτη 3, 81100 Μυτιλήνη, Λέσβος/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 140.120,00
Κοινοτική Συνδρομή: 119.102,00
Ιστοσελίδα: www.ptaba.gr
Επωνυμία: Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής)
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Τ.Κ.:81132 Μυτιλήνη/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 176.320,00
Κοινοτική Συνδρομή: 149.872,00
Ιστοσελίδα: http://www.ru.aegean.gr
Επωνυμία: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 6ο χλμ Οδού Χαριλάου Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 255.560,00
Κοινοτική Συνδρομή: 217.226,00
Ιστοσελίδα: www.certh.gr
Επωνυμία: Γενικό Χημείο του Κράτους
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Κίμωνος 44, Λευκωσία 1451/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 347.500,00
Κοινοτική Συνδρομή: 295.375,00
Ιστοσελίδα: www.moh.gov.cy/sgl
Επωνυμία: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, ΤΘ 50329, 3603, Λεμεσός/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 296.380,00
Κοινοτική Συνδρομή: 251.923,00
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΕνίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή

Apply Online