ΑΙΓΙΣ-Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Σ. 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της επάρκειας και της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας των συμμετεχουσών περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και κρίσεων, μέσα από την πιλοτική σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διασυνοριακού ολοκληρωμένου καινοτόμου ευφυούς συστήματος διαχείρισης πόρων, λήψης αποφάσεων και εκπαίδευσης σε θέματα αντιμετώπισης με στόχο την επίτευξη υψηλής αποτελεσματικότητας σε διοικητικές και επιχειρησιακές δράσεις.
Το έργο θα δημιουργήσει το πρώτο διασυνοριακό ευφυές σύστημα λήψης αποφάσεων, που αποτελεί πρωτότυπη προσέγγιση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοτυπία και προστιθέμενη αξία της διασυνοριακής προσέγγισης είναι ότι: 1) το σύστημα θα βελτιώνεται και για τις δύο χώρες από τις εμπειρίες και των δύο, 2) οι δύο χώρες θα μοιράζονται πόρους και τεχνογνωσία στη λειτουργία του συστήματος, στη βελτίωσή του, σε φυσικές καταστροφές, στην εκπαίδευση χρηστών, 3) θα ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των δύο χωρών
Αναμενόμενα αποτελέσματα: 1) Αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων σε δύο περιφέρειες και ενίσχυση της υποστήριξης λήψης αποφάσεων στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων μέσω της δημιουργίας ενός Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος,
2) Ενδυνάμωση υποδομών για το συντονισμό εμπλεκόμενων φορέων και βελτίωση σχεδιασμού σε περίπτωση κρίσιμης κατάστασης με εγκατάσταση δύο αιθουσών επιχειρήσεων σε δύο περιφέρειες των δύο χωρών,
3) Χαρτογράφηση κατανομής κινδύνων και επικινδυνότητας στις συμμετέχουσες περιφέρειες, 4) Πληροφόρηση στελεχών πολιτικής προστασίας και αυτοδιοίκησης στις επιλέξιμες περιοχές για το βαθμό και την κατανομή κινδύνων, όπως και τη βελτίωση του επιπέδου προετοιμασίας, 5) Ανάδειξη προβλημάτων και αναγκών μέσω διενέργειας δύο ασκήσεων επί χάρτου με συμμετοχή όλων των φορέων,
6) Εκπαίδευση στελεχών πολιτικής προστασίας μέσω διασυνοριακής άσκησης επί πεδίου με σκοπό την ενίσχυση της διασυνοριακής λειτουργίας και τη μείωση των δυσλειτουργιών συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων,
7) Κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών πολιτικής προστασίας των Δήμων, υπευθύνων πολιτικής προστασίας περιφερειών και στελεχών δημόσιας διοίκησης και πολιτικής προστασίας σε κεντρικό επίπεδο με εκπόνηση προγράμματος εκπαίδευσης στη χρήση του συστήματος,
8) Ευαισθητοποίηση των πολιτών και των εθελοντών των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και τους τρόπους αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους
Αναμενόμενες εκροές: Οι κυριότερες εκροές είναι: 1) μελέτες διοικητικής δομής της πολιτικής προστασίας και χαρτογράφησης λειτουργιών στις περιοχές εφαρμογής, 2) ασκήσεις επί χάρτου για την ανάδειξη αναγκών προς ικανοποίηση, 3) μελέτη χαρτογράφησης και συγκριτικής αξιολόγησης τεχνολογιών και συστημάτων διεθνώς, 4) έκθεση ανάλυσης και αξιολόγησης διαθέσιμων δεδομένων καταστροφών, 5) μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας, 6) εκθέσεις δεδομένων από εγκατεστημένα όργανα, 7) μελέτη χαρτογράφησης επικινδυνότητας, 8) ολοκληρωμένο καινοτόμο ευφυές σύστημα, 9) κέντρα ελέγχου και διαχείρισης (ένα στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου και ένα στην Αναπτυξιακή Επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου) ειδικώς εξοπλισμένα, 10) μελέτη ρεαλιστικών σεναρίων, 11) εκπαιδευτικό υλικό, 12) σεμινάρια λειτουργίας συστήματος, 13) διασυνοριακή άσκηση επί πεδίου, 14) σχέδιο αξιοποίησης αποτελεσμάτων έργου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος: 3.1 Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών
Ακρωνύμιο: ΑΙΓΙΣ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://aegisproject.eu/
Έναρξη: 1/4/2017
Λήξη: 30/11/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 922.631,93 €
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 784.237,14 €

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα:  

VIDEO RADIO AGORA -ERT

 

2ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (2nd Newsletter)

 

ΠΤΑ Β. Αιγαίου

προκήρυξη 3.1.2 & 6.12

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%92%CE%A4%CE%9B43%CE%9A-%CE%A4%CE%9A5

προκήρυξη 1.1.2 ,3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 6.1.1, 6.1.3

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9F6343%CE%9A-%CE%9E%CE%A57

προκήρυξη 1.1.3, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9D%CE%91243%CE%9A-59%CE%91

ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΩΝ (ΕΕ)

http://www.ptaba.gr/news_det.php?n=64

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΕΕ)

http://www.ptaba.gr/news_det.php?n=62

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1.2

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A89%CE%96%CE%A743%CE%9A-371

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

https://www.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%98%CE%A7%CE%9743%CE%9A-%CE%976%CE%A6

Μελέτη διοικητικής δομής πολιτικής προστασίας-Παραδοτέο 3.1.1

http://www.ptaba.gr/dyn/banner/020719130725_b.pdf

Έκθεση ανάλυσης & αξιολόγησης διαθέσιμων δεδομένων καταστροφών-Παραδοτέο 4.1.1

http://www.ptaba.gr/dyn/banner/020719130925_b.pdf

Έκθεση δεδομένων από εγκατεστημένα όργανα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου-Παραδοτέο 4.1.2

http://www.ptaba.gr/dyn/banner/020719131430_b.pdf

ΕΚΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΓΕΩΛΟΓΟΥΣ (1 ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ, 1 ΜΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ) ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?ID=2262

 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

https://aegisproject.eu/kick-off-meeting-%CE%BC%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7-03-05-2018/

 

ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ BLOG ΔΥΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ

https://dytikesmaties.gr/news/aftodioikisi/pragmatopoiithike-sti-mytilini-i-episimi-enarxi-toy-ergoy-aigis/

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΑΙΓΙΣ, ΝΑΥΣ

http://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/voreio_aigaio/egkrisi-programmaton-interreg-ellada-kypros-2014-2020/

ΤΕΠΑΚ

Διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών για την ετοιμασία (α) Μελέτης Αρχιτεκτονικής και Λειτουργικών Προδιαγραφών Συστήματος και (β) Μελέτης μοντελοποίησης διαδικασιών”

Προκήρυξη:https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3581430

Έγγραφα διαγωνισμού: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=3581430

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αργύρη Εφταλιώτη 3, ΤΚ 81100, Μυτιλήνη/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 354.188,30
Κοινοτική Συνδρομή: 301.060,06
Ιστοσελίδα: www.ptaba.gr
Επωνυμία: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Χρήστου Λαδά 6, ΤΚ 10561, Αθήνα/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 155.650,00
Κοινοτική Συνδρομή: 132.302,50
Ιστοσελίδα: www.uoa.gr
Επωνυμία: Δύναμη πολιτικής άμυνας Κύπρου – Υπουργείο εσωτερικών
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Τζων Κέννεντυ 23, 2314 Λακατάμια, Λευκωσία/Kύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 259.104,00
Κοινοτική Συνδρομή: 220.238,40
Ιστοσελίδα: www.anetel.com
Επωνυμία: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός/ Kύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 153.689,63
Κοινοτική Συνδρομή: 130.636,19
Ιστοσελίδα: http://www.cut.ac.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη:
Λήξη:

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online