ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ: Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας-Δημαρχείου Ηρακλείου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η πραγματοποίηση επεμβάσεων σε ιστορικά κτήρια αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση λόγω των περιορισμών και απαγορεύσεων που σχετίζονται με το σεβασμό και τη διατήρηση της μορφής τους. Με το ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020”, η πρόκληση ενεργειακής αναβάθμισης του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Δημαρχείου Ηρακλείου Κρήτης, της βενετικής Λότζιας, και μετατροπής τους σε πρότυπα επιδεικτικά κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Ο συνολικός στόχος του έργου εντάσσεται και υπηρετεί τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για τη μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αξιοποίησης ΑΠΕ στα δύο ιστορικά κτήρια, και παράλληλα η ανάπτυξη & εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και μεταφέρσιμων κατασκευαστικών πρακτικών, η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και των παραγόντων της αγοράς και της κοινωνίας σε αντικείμενα ενεργειακής αειφορίας.

Οι κύριες αναμενόμενες εκροές είναι τα δύο πρότυπα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των δύο ιστορικών κτηρίων, ένας σταθμός φόρτισης στο Προεδρικό, έντυπα και ηλεκτρονικά υλικά προβολής του έργου, δράσεις διάχυσης της γνώσης και ευαισθητοποίησης (ημερίδες, σεμινάρια, ανοικτές εκδηλώσεις κλπ), η θεσμοθέτηση κοινού στρατηγικού πλαισίου Ελλάδας – Κύπρου για την αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης δημοσίων κτηρίων σημαντικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας, ένας Οδηγός έργων κ.ά.

Ωφελούμενοι θα είναι η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δήμος Ηρακλείου που ως ιδιοκτήτες των αναβαθμισμένων κτηρίων θα κάνουν εξοικονόμηση πόρων, οι παράγοντες της αγοράς των δύο περιοχών που θα ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες και οι κάτοικοι που εφαρμόζοντας τις νέες γνώσεις θα εξοικονομούν με τη σειρά τους πόρους και θα απολαμβάνουν καλύτερο περιβάλλον, ενώ στην περίπτωση της Λευκωσίας θα υπάρξει και βελτίωση της κινητικότητας λόγω ηλεκτροκίνησης.Οι επεμβάσεις στα δύο ιστορικά κτήρια θα γίνουν στη βάση «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» στο πλαίσιο διεπιστημονικής (μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι κ.ά.), διασυνοριακής προσέγγισης και συνεργασίας. Ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται η ανταλλαγή πρακτικών διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ανάμεσα στις δύο χώρες. Η προτυποποίηση των επιλύσεων θα γίνει με στόχο τη μεταφερσιμότητα και τη διευκόλυνση επομένων παρεμβάσεων στον μεγάλο αριθμό τέτοιων κτηρίων, δημοσίων & ιδιωτικών, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα του έργου είναι ποικίλα με οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Καθώς τα επιλεγέντα κτήρια αποτελούν τοπόσημα, αναμένεται ιδιαίτερα σημαντικός αντίκτυπος.
Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, η υλοποίηση του έργου συντελεί στη μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου. Παράλληλα, αποκλείει τις εκπομπές καπναερίων συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος. Σημαντική είναι επίσης η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και οι πρακτικές ορθολογικής διαχείρισής της.
Στον κοινωνικό χώρο, τα αποτελέσματα του έργου καλλιεργούν τόσο στους χρήστες των επιλεγέντων κτηρίων, όσο και στους παράγοντες της αγοράς και στο κοινό ευρύτερα, περιβαλλοντική συνείδηση, παιδεία και ευαισθητοποίηση, ενισχύοντας τις προοπτικές της αειφορίας στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Το έργο συμβάλλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, στην ενημέρωση και στην αλλαγή των αντιλήψεων του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αποδοτικής χρήσης ενέργειας, εναλλακτικών πηγών ενέργειας κλπ.
Αναμενόμενες εκροές: Οι εκροές του έργου υποστηρίζουν και εκπληρώνουν τους στόχους του στο πλαίσιο δράσεων “ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού” για τη δημιουργία πρότυπων έξυπνων αειφορικών κτηρίων, τα οποία θα λειτουργούν ως υποδείγματα για επόμενες ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων ιστορικών κτηρίων και για την καλλιέργεια αειφορικής περιβαλλοντικής συνείδησης.
Οι αναμενόμενες εκροές του έργου σε συνδυασμό με τους επιμέρους στόχους (επ.στ.) που υποστηρίζουν, έχουν ως ακολούθως:α) Υλοποίηση πρότυπων επιδεικτικών έργων ευφυών ιστορικών κτηρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε δύο εμβληματικά δημόσια κτήρια (Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου και Δημαρχείο Ηρακλείου – Λότζια) με ενεργειακή αναβάθμιση των κελυφών, ενεργειακά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης/ψύξης, φωτισμό χαμηλής κατανάλωσης, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, σταθμό φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης/βελτιστοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων BMS (επ.στ. 1, 2, 3).
β) Δράσεις προβολής του έργου και των αποτελεσμάτων του μέσω διαδικτυακής πύλης έργου σε σύνδεση με τα BMS, αξιοποίησης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακής πρόσβασης τελικής έκθεσης έργου, εγχειριδίου βέλτιστων πρακτικών, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές ημερίδες, δημοσιογραφικές διασκέψεις. Επίσης δύο μεγάλες εκστρατείες επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης μαθητών/σπουδαστών, δημοσίων λειτουργών, επαγγελματιών και του κοινού (επ.στ. 4).γ) Προώθηση των επιλεγέντων κτηρίων ως πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ, ευφυών συστημάτων και εξοικονόμησης ενέργειας (επ.στ. 4).δ) Θεσμοθέτηση κοινού στρατηγικού πλαισίου Ελλάδας – Κύπρου για την αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης δημοσίων κτηρίων σημαντικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας (επ.στ. 2).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα:  4c – Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος: 2.1 – Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας-Δημαρχείου Ηρακλείου
Ακρωνύμιο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ
Περίοδος:  2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://anavathmezo.eu/el/
Έναρξη: 15/6/2021
Λήξη: 15/6/2023
Κατάσταση Πράξης:  Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.196.629,5
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.867.135,08

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 12109 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 342.806,00
Κοινοτική Συνδρομή: 291.385,10
Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/el/ 
Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νομική μορφή: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΑ1426 ΚΑΙΜΑΚΛΙ, ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 68.360,5
Κοινοτική Συνδρομή: 58.106,43
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy\ems
Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ  (ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Νομική μορφή: Δημόσια Αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΟΒΛΟΥ 165,2048 ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 831,868,00
Κοινοτική Συνδρομή: 707.087,80
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/pwd
Επωνυμία: ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΠΡΟΕΔΡΙΑ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, 1400, ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 63.885,50
Κοινοτική Συνδρομή: 54.302,68
Ιστοσελίδα: https://presidency.gov.cy/
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/ ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 669.190,00
Κοινοτική Συνδρομή: 568.811,50
Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr
Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ 71410 ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΕΛΛΑΔΑ
220.519,50
Κοινοτική Συνδρομή: 187.441,58
Ιστοσελίδα: www.hmu.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online