ΑνΔιΚαΤ-Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Κύπρος, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού, για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες. Η προώθηση νέων ιδεών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών με καταδυτική δραστηριότητα θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικονομίας και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις περιοχές του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη των υποδομών και τη συσσώρευση εμπειρίας για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη και τον οικονομικό σχεδιασμό με έμφαση στον τουρισμό. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί καινοτόμος τεχνολογία ακουστικής επιτήρησης μίας διαδρομής.
Το έργο προβλέπει την οριοθέτηση 4 τουλάχιστον προστατευόμενων περιοχών με χάραξη καταδυτικών διαδρομών στην Ελλάδα, σε 2 από τις οποίες θα γίνει και πόντιση τεχνητών υφάλων με σκοπό την αύξηση της βιοποικιλότητας. Στην Κύπρο θα γίνει πόντιση τεχνητών υφάλων και αγαλμάτων στη θέση Δασούδι. Επιπρόσθετα το έργο προβλέπει την χαρτογράφηση και εξέταση της δυνατότητας κήρυξης Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο πολιτισμικό ενδιαφέρον όπως η Λέρος και οι Φούρνοι στην Ελλάδα ενώ για την Κύπρο προβλέπεται καθαρισμός, αποκατάσταση και αποτύπωση του αρχαίου λιμανιού Αμαθούντας για σκοπούς ανάδειξης και δημιουργίας καταδυτικής διαδρομής.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η δημιουργία ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών με περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και φυσικού κάλλους ενδιαφέρον σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και η στοχευμένη προβολή του, αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική κίνηση και στις δύο χώρες κα όχι μόνο στις συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον λόγω της φύσης του καταδυτικού τουρισμού, αναμένεται όχι μόνο η αύξηση σε απόλυτο αριθμό επισκεπτών και διανυκτερεύσεων αλλά και η σημαντική αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα εκφράζονται με τον αριθμό των ετήσιων διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα. Η εκτίμηση τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Κύπρο σχετίζεται με τις ετήσιες διανυτερεύσεις των νέων επισκέψεων, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή αύξηση διανυκτερεύσεων των υφιστάμενων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, η εκτίμηση ανέρχεται σε 230.000 διανυκτερεύσεις για την Ελλάδα και σε 190.000 διανυκτερεύσεις για την Κύπρο, κατ’ ελάχιστον.
Από τα αναμενόμενα αποτελέσματα που δεν σχετίζονται με τους δείκτες αποτελέσματος σημαντική είναι και η εκπαιδευτική διάσταση του έργου όχι μόνο με την εκπαίδευση αυτοδυτών αλλά και με την προβλεπόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικά των νέων σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικά την βιώσιμη αλιεία και το σεβασμό στο ενάλιο πολιτιστικό μας απόθεμα.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές από το έργο είναι οι εξής:
– ανάδειξη 8 περιοχών ως θεματικών τουριστικών προορισμών (επιλογή θέσεων για ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων με χρήση του μοντέλου καταλληλότητας )
– μελέτη πεδίου και συλλογή πρωτογενών στοιχείων τόσο για το φυσικό περιβάλλον, όσο και για το πολιτισμικό απόθεμα στις επιλεχθείσες θέσεις (Ενδεικτικές Περιοχές (EL): Λέρος, Κάλυμνος, Λειψοί, Ρόδος, Νάξος, Πάρος, Φούρνοι, Σάμος, (CY): Δασούδι, Αμαθούντα))
Με βάση τις αναμενόμενες εκροές ο βασικός στόχος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, είναι η αύξηση του αριθμού επισκέψεων σε τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα αναμένεται αύξηση 10% επί του αριθμού καταδυομένων το 2013 (ήτοι 23.000 επισκέψεις κατ’ έτος), ενώ στην Κύπρο αναμένεται 5% επί του αριθμού των 380.000 επισκέψεων του 2015 (ήτοι 19.000 επισκέψεις κατ’ έτος)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6γ. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού
Ακρωνύμιο: ΑνΔιΚαΤ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://andikat.eu/
Έναρξη: 11/10/2017
Λήξη: 30/6/2022
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.588.550,81 €
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 2.200.268,19€

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: ΑΕΠΝΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2.1.

https://www.readsa.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-andikat/

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.2.3, 3.2.4

https://www.readsa.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-andikatnew/

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2.3:

Δημοσίευση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 

Πρωτόκολλο / οδηγίες ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου καταδυτικών διαδρομών και οδηγός καλών πρακτικών για προστασία θαλάσσιας ζωής, Κατάρτιση Σχεδίου Δράσεων (action plan) και Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan) για την ανάπτυξη και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών/καταδυτικών προορισμών, Προτάσεις βελτίωσης νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία καταδυτικών προορισμών (Παραδοτέα:6.2.1, 6.2.2, 6.2.3)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2.1.2, 2.1.5

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9C257%CE%9B%CE%9E-%CE%94%CE%9E%CE%A5

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1.1

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A3%CE%92%CE%927%CE%9B%CE%9E-%CE%A9%CE%9F%CE%A5

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1.4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=10757

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 08/2022).

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ

Διαγωνισμός για την κατασκευή και πόντιση υποβρύχιου γλυπτού-έως 10-03-2022

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 85100, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 458.779,90 €
Κοινοτική Συνδρομή: 389.962,92 €
Ιστοσελίδα: http://www.pnai.gov.gr/
Επωνυμία: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 85131, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 216.642,97 €
Κοινοτική Συνδρομή: 184.146,52 €
Ιστοσελίδα: www.readsa.gr
Επωνυμία: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Καλλισπέρη 30, Αθήνα 11742, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 297.621,00 €
Κοινοτική Συνδρομή: 252.977,85 €
Ιστοσελίδα: http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=91
Επωνυμία: Δήμος Σάμου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Δημαρχιακό Μέγαρο 83100 Σάμος, Ελλάδα
Συνολικός Προϋπολογισμός: 387.140,00 €
Κοινοτική Συνδρομή: 329.069,00 €
Ιστοσελίδα: http://visit.samos.gr/?lang=EL
Επωνυμία: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Γωνία Βουκουρεστίου και Θεοδέκτου 25, 35 05 Λεμεσός, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 444.175,68 €
Κοινοτική Συνδρομή: 377.549,68€
 Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/moa/dfmr/
Επωνυμία: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 358.956,46 €
Κοινοτική Συνδρομή: 305.112,99 €
Ιστοσελίδα: https://www.ucy.ac.cy/el/
Επωνυμία: Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσσού ΛΤΔ .
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Τ.Θ. 55699, 3781 Λεμεσός, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 452.234,80€
Κοινοτική Συνδρομή: 361.449.58 €
Ιστοσελίδα: www.limassoltourism.com
Επωνυμία: Τμήμα Αρχαιοτήτων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία,Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 20/9/2016
Λήξη: 13/3/2017

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online