ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ: Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι πλούσια τόσο σε πολιτιστικούς, όσο και σε φυσικούς πόρους. Τα πολιτιστικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ιστορική διαδρομή στην πορεία του χρόνου, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά της γεωστρατηγικής θέσης, της γεωγραφικής ασυνέχειας της νησιώτικης περιοχής, της απομόνωσης, της περιφερειακότητας και της μοναδικότητας όσον αφορά την πολιτιστική ταυτότητα, καθιστούν το νησιώτικο χώρο ένα σημαντικότατο τουριστικό προϊόν το οποίο πρέπει να προωθηθεί από κοινού και μεθοδευμένα με στόχο την ανάπτυξη σε διάφορους τομείς. Το έργο ασχολείται με την προστασία, τη διαχείριση και την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, που αποτελούν σημαντική πολιτιστική κληρονομιά του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας και Κύπρου και προώθησής τους ως ελκυστικούς προορισμούς με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας και της τουριστικής ανάπτυξης. Γενικός στόχος του έργου είναι αφενός η δημιουργία και καθιέρωση ελκυστικού και, εκτός αιχμής, βιώσιμου τουριστικού προϊόντος μέσω της προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης και προώθησης της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου η δημιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα συντείνει και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας τους στον υπό εξέταση τομέα, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας η οποία εκπροσωπεί τους Δήμους της πρωτεύουσας της Κύπρου, Λευκωσίας έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν στο πλαίσιο του έργου με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων προς τόνωση του διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος, μέσω της δημιουργίας, εφαρμογής και προώθησης κοινής μεθοδολογίας για προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι τα ακόλουθα:
– ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχής
– αξιοποίηση υφιστάμενης εμπειρίας ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα των αρχαιολογικών χώρων
– τόνωση της τοπικής οικονομίας στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της αύξησης των δεικτών επισκεψιμότητας
– αύξηση της τεχνογνωσίας μέσω του από κοινού σχεδιασμού μεθοδολογίας και πιλοτικών εφαρμογών
– αξιοποίηση της κοινών χαρακτηριστικών πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος
– συμβολή στους στόχους της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, όπως και στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιοχής παρέμβασης του Προγράμματος (βιώσιμη ανάπτυξη, απασχόληση) μέσω της τόνωσης της τοπικής οικονομίας
– διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και βελτίωση των υφιστάμενων εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στο πεδίο αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς
– ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων, οργανώσεων και επιχειρήσεων για ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής.
– ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των εθνικών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με τον προαναφερθέν τομέα.
– ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των νέων περί γνώσης, ανάδειξης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος.
Τέλος, απώτερος στόχος είναι η επίτευξη του Δείκτη Αποτελέσματος “Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα” στη διασυνοριακή περιοχή μέσω προσέλκυσης επισκεπτών στους χώρους των πιλοτικών παρεμβάσεων, όπως θα έχουν διαμορφωθεί.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές του έργου είναι:
α) Εκπόνηση εκθέσεων αναφοράς για ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της διασυνοριακής περιοχής στον τομέα προστασίας, διαχείρισης, ανάδειξης και προώθησης αρχαιολογικών χώρων.
β) Ένα εργαστήρι υπό τον τίτλο “Συγκριτική Ανάλυση Δεδομένων Ανάλυσης της Υφιστάμενης Κατάστασης στις επιλέξιμες περιοχές”.
γ) Εκπόνηση εκθέσεων αναφοράς για αποτύπωση κοινών αναγκών της διασυνοριακής περιοχής στον ίδιο τομέα..
δ) Σχεδιασμός και ανάπτυξη κοινής μεθοδολογικής δράσης στο προαναφερθέν πεδίο (υπό τύπον εγχειριδίου)
ε) Ολοκλήρωση ώριμων έργων σε δύο περιοχές (οι αρχαιολογικοί χώροι της αρχαίας Ηφαιστείας στη Λήμνο και του αρχαίου Ιδαλίου στο Δήμο Ιδαλίου).
στ) Εκπόνηση έκθεσης αναφοράς: Εισηγήσεις βελτίωσης των εθνικών διαδικασιών διαχείρισης Διαρθρωτικών Ταμείων στον τομέα της ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς.
ζ) Δημιουργία μίας ιστοσελίδας του έργου.
η) Διοργάνωση 2 δημοσιογραφικών διασκέψεων.
θ) Διοργάνωση 4 ενημερωτικών ημερίδων.
ι) Διοργάνωση 1 Τελικής Εκδήλωσης .
Θα υλοποιηθούν επιπλέον προωθητικές δράσεις (όπως 4 δημοσιεύσεις σε έντυπο τύπο, δημιουργία λογότυπου και σλόγκαν έργου, 5 ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία κτλ).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης
Ακρωνύμιο: ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://elkystikoiproorismoi.eu/
Έναρξη: 01/05/2017
Λήξη: 30/08/2021
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.650.000,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.402.500,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Μουσείου 1, Τ.Θ: 22024, Λευκωσία 1516/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 670.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 569.500,00
Ιστοσελίδα: http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en
Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΣΑΠΦΟΥΣ 22, ΜΥΤΙΛΗΝΗ/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 850.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 722.500,00
Ιστοσελίδα: www.efales.gr
Επωνυμία: Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Γιάννου Κρανιδιώτη 57, Τ.Θ. 12540, 2250, Λατσιά/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 130.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 110.500,00
Ιστοσελίδα: www.anel.com.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη:
Λήξη:

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online