ΕΝΕΔΗ: Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η ακαδημαϊκή/ερευνητική κοινότητα χρησιμοποιεί μεγάλα κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν πολύ ενέργεια και αυξάνουν το ενεργειακό αποτύπωμα. Το 2030 ο τομέας ΤΠΕ συνολικά θα αντιπροσωπεύει το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και θα εκπέμπει όσο διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπει ολόκληρη η αεροπορική βιομηχανία. Τα κέντρα δεδομένων σε πανεπιστημιουπόλεις από μόνα τους ευθύνονται για το 8-10% της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα Πανεπιστήμια λειτουργούν κέντρα δεδομένων ενώ το Ενεργειακό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τα τρία μεγαλύτερα datacenters, της Ελλάδας, που εξυπηρετούν μεταξύ άλλων και τις ανάγκες δεκάδων νοσοκομείων. Οι ενεργειακές ανάγκες των πανεπιστήμιων Κρήτης και Κύπρου αποτελούν σημαντικό τμήμα του λειτουργικού τους κόστους και παρά τα μέτρα που λαμβάνονται η κατανάλωση ενέργειας παραμένει υψηλή. Επίσης, η γεωγραφική θέση τόσο της Κρήτης, όσο και της Κύπρου, ευνοεί τις υψηλές θερμοκρασίες το μεγαλύτερο μέρος του έτους κάνοντας αναγκαία τη χρήση συστημάτων απαγωγής θερμότητας στα κέντρα δεδομένων. Ταυτόχρονα όμως, οι μεγάλες περίοδοι ηλιοφάνειας ευνοούν την παραγωγή ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών διατάξεων. Για το λόγο αυτό και δεδομένης της σταθερής αύξησης της ζήτησης, οι 3 δημόσιοι φορείς προτείνουν να προχωρήσουν από κοινού σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής ΑΠΕ, ενταγμένες σε μια ευρύτερη στρατηγική εξοικονόμησης ενέργειας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης της ακαδημαϊκής κοινότητας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Στόχος του έργου είναι να μελετήσει και να εφαρμόσει μεθόδους μεγιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης, έξυπνης διαχείρισης ενέργειας με κατάλληλη διαμόρφωση των φορτίων που δημιουργεί η λειτουργία των υπολογιστικών και αποθηκευτικών συστημάτων των κέντρων δεδομένων, καθώς και την μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για τη παραγωγή μέρους της αναγκαίας ηλεκτρικής ενέργειας.Το έργο προτείνει την εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών με την εγκατάσταση ΑΠΕ υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον απαιτητικό τομέα των κέντρων δεδομένων – ΤΠΕ για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και έρευνας.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα αφορούν την μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα σε Ηράκλειο και Λευκωσία. Η προμελέτη που διενεργήθηκε στη φάση προετοιμασίας υποβολής της πρότασης, εκτιμά ότι η υλοποίηση του έργου θα οδηγήσει σε 400.000 KWh ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας, που αντιστοιχεί περίπου σε 400 τόνους CO2 και ετήσιο οικονομικό όφελος της τάξεως των 40.000 ευρώ. Επιπλέον, η εγκατάσταση φωτοβολταικών για τη παραγωγή μέρους της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει το ποσοστό συνεισφοράς στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Επίσης εκτός από τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη συνεισφορά στην αναστροφή της κλιματικής αλλαγής, η υλοποίηση του έργου θα έχει σαν αποτέλεσμα και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των εμπλεκόμενων φορέων. Τέλος, η λειτουργία των μηχανισμών που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του έργου θα προσφέρει και τη δυνατότητα παροχής εφεδρείας σε περιπτώσεις βλαβών (disaster recovery).
Αναμενόμενες εκροές: 1) Συλλογή/ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας: πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό στάδιο στην λήψη ορθών αποφάσεων δεδομένου ότι παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αποφυγή αποσπασματικών παρεμβάσεων.
2) Δράσεις «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» (whole building design) για δημόσια κτίρια που ενδεικτικά περιλαμβάνει:
• Μελέτη εγκατάστασης ΑΠΕ και συστημάτων έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης με ανάλυση των απαιτήσεων σε τεχνικό και νομικό αδειοδοτικό επίπεδο για τα ανωτέρω συστήματα.
• Εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ και συστημάτων έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης σε 3 δημόσια κτίρια: 2 συγκροτήματα κτιρίων του πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο και 1 συγκρότημα του πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία.
• Δημιουργία βάσης δεδομένων ενεργειακών επιδόσεων δημοσίων κτιρίων.
• Απεικόνιση αποτελεσμάτων σε GIS.
• Διασύνδεση των κέντρων μεταξύ τους, συνδυασμό των μεθόδων και μηχανισμών βελτιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης και επίτευξης των απαραίτητων συνεργιών σε ένα ευρύτερο σύνολο δημοσίων κτιρίων με στόχο την μείωση της κατανάλωσης και του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
• Μελέτη συμβολής του έργου στην εξοικονόμηση ενέργειας (προκυπτόμενο όφελος ανά δημόσιο ίδρυμα) και τα συνολικά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη.
3) Εκροές για την δημοσιότητα του έργου, τόσο στο ευρύ κοινό, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα:
• δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
• δημιουργία και διανομή έντυπου υλικού,
• επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και δελτία τύπου.
• διοργάνωση 2 ενημερωτικών ημερίδων στα πανεπιστήμια Κρήτης και Κύπρου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος: 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης:  Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων
Ακρωνύμιο: ΕΝΕΔΗ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://enedi.eu/
Έναρξη: 20/04/2017
Λήξη: 30/09/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.001.317,15
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 851.119,58

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα:
  1. ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΕΔΕΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

https://grnet.gr/wp-content/uploads/sites/13/2018/02/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%94%CE%97-1499-14-02-2018signed.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ στο ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Π2.1.2, Π3.1.3, Π6.1.2, Π6.1.3 του έργου ΕΝΕΔΗ

https://grnet.gr/2018/04/02/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

http://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/anakoinosi_265.pdf

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

http://grid.ucy.ac.cy/index.php/news-11/announcement/8-linc/news/219-enedi-kom-cyprus

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

http://grid.ucy.ac.cy/index.php/news-11/announcement/8-linc/news/223-enedh-press-release-1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

https://www.uoc.gr/announce/press-release/1807.html

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3538

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡ 3.2.1, 3.2.3, 6.2.1

https://www.elke.uoc.gr/announcements/news/files/uploads/%CE%A8%CE%A1%CE%97%CE%9D469%CE%927%CE%93-%CE%9F%CE%A48_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡ 3.2.1, 3.2.3,

https://www.uoc.gr/announce/job2018/5497.html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4.2.1

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A6%CE%9C2469%CE%927%CE%93-%CE%A3%CE%993

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ

http://webapps.leventis.ucy.ac.cy:7786/dailypress/dailypress.interface.top2?p_file=46367&dcdt=24/02/18&subj=%27%C5%F1%E5%F5%ED%E1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

http://www.ucy.ac.cy/documents/NewsBanner/Energy23.2.18.pdf

BLOG PALO.COM.CY

http://www.palo.com.cy/a/to-pan-kiprou-exasfalise-chrimatodotisi-peran-tou-enos-ekatom-evro-se-sinergasia-me-to-pan-kritis-975128

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56, 11527/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 283.860,00
Κοινοτική Συνδρομή: 241.281,00
Ιστοσελίδα: WWW.GRNET.GR
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, Βούτες, T.K. 70013/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 389.453,95
Κοινοτική Συνδρομή: 331.035,86
Ιστοσελίδα: WWW.UOC.GR
Επωνυμία: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 328.003,20
Κοινοτική Συνδρομή: 278.802,72
Ιστοσελίδα: http://www.cs.ucy.ac.cy/~mdd/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online