ΕΠΙΡΡΟΗ: Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δικτύων Ύδρευσης και Υποστήριξης του Εντοπισμού και της Αποκατάστασης Διαρροών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η πράξη αφορά ένα Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δικτύων Υδρευσης (ΕΣΠΔΥ) το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά στη Λεμεσό και στη Χερσόνησο. Το σύνολο των φορέων, αφού μελετήσει τις τρέχουσες υποδομές στις περιοχές πιλότους, θα εξοπλίσει ή θα αναβαθμίσει τα δίκτυα ύδρευσης με κατάλληλους αισθητήρες καταγραφής και εντοπισμού των διαρροών. Οι ερευνητικοί φορείς του προγράμματος χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία τους και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ύδρευσης θα αποφανθούν για το είδος των αισθητήρων αλλά και για τη βέλτιστη θέση τοποθέτησής τους.
Το σύστημα παρακολούθησης θα στηρίζεται σε ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα το οποίο θα καταγράφει λεπτομερώς το δίκτυο των αγωγών. Η περιγραφή θα περιλαμβάνει γεωγραφική αποτύπωση αυτών αλλά θα συνοδεύεται και από μετα- πληροφορίες. Λαμβάνοντας πληροφορίες από τους αισθητήρες σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα θα απεικονίζει με ακρίβεια τη θέση της βλάβης και το μέγεθος αυτής. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί επίσης μια εφαρμογή για κινητές συσκευές η οποία εμπλουτίζει τη φαρέτρα των υπηρεσιών ύδρευσης με σύγχρονες τεχνολογίες. Συμπληρωματικά, η εφαρμογή θα παρέχει δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας απεικονίζοντας το υπέδαφος γύρω από την ανιχνευθείσα διαρροή και τις διάφορες σωληνώσεις τόσο ύδρευσης όσο και άλλων υπηρεσιών. Τα τεχνικά συνεργεία των υπηρεσιών ύδρευσης θα μπορούν να εντοπίσουν με ακρίβεια τη θέση της απώλειας και να ανταποκριθούν άμεσα, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο των επισκευών.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:
1. Ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού αποτύπωσης του δικτύου ύδρευσης και ανίχνευσης διαρροών.
2.Ανάπτυξη λογισμικού κινητών συσκευών και ενσωμάτωση υπηρεσιών επαυξημένης πραγματικότητας.
3.Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αισθητήρων.
4. Επίτευξη της μείωσης του νερού που χάνεται κατά 4% στη Λεμεσό και άνω του 10% στην Χερσόνησο, που μεταφράζεται σε εξυπηρέτηση επιπρόσθετων περίπου 1000 καταναλωτών σε κάθε περιοχή.
5. Συλλογή πραγματικών δεδομένων
6. Εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών ύδρευσης έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση διαρροών, όπως επίσης και να διασφαλιστεί η σωστή χρήση του συστήματος αλλά και η συνέχεια της λειτουργίας του και μετά το πέρας του έργου.
Αναμενόμενες εκροές: Θα παραδοθούν 2 συστήματα λογισμικού (ΓΠΣ, κινητής συσκευής) και ένα σύνολο αισθητήρων για κάθε υπηρεσία ύδρευσης.
Το ΓΠΣ θα περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή του δικτύου στις περιοχές ενδιαφέροντος ενώ θα παρέχει δυνατότητες επέκτασής του. Ταυτόχρονα, η κινητή εφαρμογή θα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες, μέσω επαυξημένης πραγματικότητας, να επισημαίνουν με ακρίβεια τη θέση των αγωγών. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας επιτρέπει στα συνεργεία να εντοπίζουν ταχύτερα την ακριβή θέση των σωλήνων, μειώνοντας σημαντικά τόσο το χρόνο επιδιόρθωσης της διαρροής όσο και το κόστος της.
Παράλληλα, η εγκατάσταση των αισθητήρων θα συνδράμει στην αμεσότερη και ακριβέστερη ανίχνευση των διαρροών, μειώνοντας την ποσότητα ύδατος που χάνεται αλλά και τις αποτυχημένες εκσκαφές. Ως αποτέλεσμα, προστατεύεται το περιβάλλον και εξοικονομούνται μεγάλα χρηματικά ποσά.
Εκτιμάται ότι οι βελτιωμένες υπηρεσίες θα μειώσουν τις απώλειες νερού κατά τουλάχιστον 4% για τη Λεμεσό και 10% για τη Χερσόνησο. Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να εξυπηρετήσει πρόσθετο πληθυσμό 1000 καταναλωτών σε κάθε περιοχή. Συνολικά αναμένεται βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών ύδρευσης προς 350,000 κατοίκους

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος: 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Ακρωνύμιο: ΕΠΙΡΡΟΗ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://interreg-epirroi.eu
Έναρξη: 01/11/2017
Λήξη: 30/04/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 674.634,74
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 573.439,53

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: ΤΕΠΑΚ

παραδοτέο 1.1.4

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3266140

ΣΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2.2

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=3097004

ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Παραδοτέο 4.4.2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TABLET)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/697%CE%97%CE%9F%CE%9B%CE%9D%CE%9E-%CE%A36%CE%A6

Παραδοτέο 4.4.2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAPTOP)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%9A%CE%9A%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9D%CE%9E-%CE%A1%CE%94%CE%A9

Παραδοτέο 4.4.2 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΦΟΝΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΗ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A84%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9D%CE%9E-8%CE%9C%CE%9D

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%928%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9D%CE%9E-%CE%9D44

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ)

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9E%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%9B%CE%9D%CE%9E-%CE%A0%CE%A6%CE%A0

ΙΤΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΤΟΜΟΥ

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A97%CE%91%CE%A5469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%99%CE%99%CE%A6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΤΟΜΟΥ

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9D%CE%A3%CE%94469%CE%97%CE%9A%CE%A5-%CE%A6%CE%99%CE%A6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, Ταχ. Θυρίδα 50329, Τ.Κ. 3603, Λεμεσός/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 245.510,00
Κοινοτική Συνδρομή: 208.683,50
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Επωνυμία: ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, Ταχ.Θυρ.50225, 3602, Λεμεσός/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 139.541,44
Κοινοτική Συνδρομή: 118.610,22
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 100, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΟΥΤΩΝ ΤΚ 700 13 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 156.220,00
Κοινοτική Συνδρομή: 132.787,00
Ιστοσελίδα: WWW.FORTH.GR
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΑΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΕΣ, 70007 ΜΑΛΙΑ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 133.363,30
Κοινοτική Συνδρομή: 113.358,81
Ιστοσελίδα: www.hersonisos.gr/municipal/deyax/legal.html
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 1
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online