ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ: Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

Ε.Σ. 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση.
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο έχει ως κύριο στόχο να προωθήσει την έξυπνη, βιώσιμη και εναλλακτική κινητικότητα στη διασυνοριακή περιοχή. Με το έργο οι συμμετέχουσες περιοχές ανέπτυξαν ένα πρότυπο οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο για την ενίσχυση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο περιλαμβάνει:
• Ένταξη ολοκληρωμένου τηλεματικού συστήματος για τις αστικές μεταφορές που περιλαμβάνει συστήματα δυναμικής πληροφόρησης του κοινού με χρήση προηγμένων μέσων
• Αντικατάσταση ή και συμπλήρωση οχημάτων Δημοσίων Συγκοινωνιών με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων.
• Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
• Κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών και επισκεπτών,
• Δημιουργία κινήτρων και οργανωμένων εκδηλώσεων για την προώθηση της χρήσης μέσων μεταφοράς και του τηλεματικού συστήματος.
• Κοινές δράσεις δημοσιότητας και προώθησης των αποτελεσμάτων και εργαλείων του έργου
Υπογραμμίζεται ότι το ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ είναι ένα έργο το οποίο θα εκσυγχρονίσει μέσω της ενσωμάτωσης ΤΠΕ στις δημόσιες μεταφορές τις 4 περιοχές στόχου (Ρόδος, Ερμούπολη, Θήρα, Λεμεσός), οι οποίες αποτελούν περιοχές κλειδιά της διασυνοριακής περιοχής. Ο αντίκτυπος του έργου αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της μετακίνησης με μέσα μεταφοράς τόσο των πολιτών όσο και των τουριστών καθώς στοχεύει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους. Επιπλέον αναμένεται η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος των περιοχών αναφοράς, τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα του έργου είναι:
• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της εμπειρίας των επισκεπτών των περιοχών από την καλύτερη και ακριβέστερη ενημέρωση αναφορικά με τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς • Αύξηση του αριθμού των επιβατών στα μέσα μεταφοράς • Μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών στις στάσεις, βελτίωση του χρόνου των μετακινήσεων τους και αύξηση της παραγωγικότητας των πολιτών • Η βελτίωση της κυκλοφοριακής κίνησης • Η σταδιακή μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων εξαιτίας της μείωσης στη χρήση των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων • Αποδοτικότερη παρακολούθηση και διαχείριση του στόλου οχημάτων
• Εκσυγχρονισμός υποδομών – χώρων που  τοποθετήθηκε ο εξοπλισμός (Στάσεις, Επαρχιακοί δρόμοι, πλατείες)
• Ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα στις περιοχές στόχου του έργου
Εκροές: Τις κύριες εκροές του έργου αποτελούν:
1. Ο τηλεματικός εξοπλισμός πεδίου, ο οποίος περιλαμβάνει τις οθόνες πληροφόρησης εντός των λεωφορείων και εμφανίζουν μηνύματα – πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μεταφοράς και το Δήμο. Επίσης περιλαμβάνει τις ευφυείς στάσεις πληροφόρησης, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε επιλεγμένα κεντρικά σημεία των περιοχών στόχου και θα παρέχουν πληροφορίες /δυναμικά μηνύματα ενημέρωσης στους πολίτες, επισκέπτες και σε άτομα με ειδικές ανάγκες.
2. Η Διαδικτυακή εφαρμογή πληροφόρησης  αποτελεί ένα είδος πολυμεσικού οδηγού πόλης για πληροφόρηση των χρηστών για τις μεταφορές. Το web portal υποστηρίζει με χαρτογραφικά δεδομένα και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη για σχεδιασμό ταξιδιού με τα μέσα μεταφοράς.
3. Η mobile εφαρμογή πληροφόρησης είναι διαθέσιμη για χρήση από συσκευές smartphones και παρέχει πληροφόρηση των επιβατών για τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις στάσεις. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα εύρεσης διαδρομών, με δυνατότητα μετεπιβίβασης σε άλλο λεωφορείο και αλλαγή υπηρεσίας.
4. Η εφαρμογή πληροφόρησης μέσω SMS πληροφορεί το χρήστη (πολίτη, επισκέπτη κλπ) για τα διερχόμενα λεωφορεία και τον χρόνο άφιξής τους. Η εφαρμογή, με σύνδεση με το Κέντρο Διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων, στέλνει SMS με την απαιτούμενη πληροφορία στο χρήστη ο οποίος στέλνει ερώτημα, με τον μοναδικό αριθμό της στάσης, στον τηλεφωνικό αριθμό του κέντρου.
6. Τα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας, τα οποία αφορούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού που αφορά τη βιώσιμη κινητικότητα στις περιοχές στόχου του έργου και περιλαμβάνει το μακροπρόθεσμο όραμα και σαφές σχέδιο εφαρμογής.
Σημειώνεται ότι όλες οι εκροές του έργου, είναι ελεύθερες χρεώσεων για τους χρήστες της αστικής συγκοινωνίας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4e. Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος: 2.2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
Ακρωνύμιο: ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα:  

https://www.eukinisi.eu/

Έναρξη: 01/05/2017
Λήξη: 31/08/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.210.790,67
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.029.172,07

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Εκδηλώσεις:

ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ: Οργάνωση 2ης Συνάντησης (Σύρος, 4 & 5-07-2018

Διαγωνισμοί:

Δ. Ρόδου

  • Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά με βάση Συντελεστή Βαρύτητας για την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, για την Ανάθεση υπό τον τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου

http://www.rhodes.gr/?page_id=3631&pagenum=3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (mini bus) χαμηλών ρύπων

https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A33%CE%A4%CE%A91%CE%A1-4%CE%9B%CE%A5

Παροχή υπηρεσιών «Οργάνωση Συναντήσεων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 1.1.2)», «Καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο για την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.1)», & «Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.2)

https://www.rhodes.gr/wp-content/uploads/gravity_forms/18-bc555cb8b0a7e64d393e771cb91c62ee/2018/11/2.pdf?TB_iframe=true

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Κριτήριο Κατακύρωσης την Πλέον Συμφέρουσα Προσφορά με βάση Συντελεστή Βαρύτητας για την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, για την Ανάθεση υπό τον τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου»

https://www.rhodes.gr/wp-content/uploads/gravity_forms/18-bc555cb8b0a7e64d393e771cb91c62ee/2018/06/.docx

Δ. Σύρου

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

http://www.syros-ermoupolis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6998:2018-10-01-08-28-19&catid=89&Itemid=1443

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης για το έργο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ”

http://www.syros-ermoupolis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=6235:2018-05-07-11-41-21&catid=89&Itemid=1443

ΝΕΑ

Κύπρος: «Έξυπνες» γίνονται 40 στάσεις λεωφορείων στην πόλη της Λεμεσού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.4.1

http://www.limassoltourism.com/gr/6/55/2185/?ctype=ar

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος, 85131/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 385.959,26
Κοινοτική Συνδρομή: 328.065,37
Ιστοσελίδα: www.rhodes.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ, 841 00, ΣΥΡΟΣ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 208.323,27
Κοινοτική Συνδρομή: 177.074,78
Ιστοσελίδα: www.syros-ermoupolis.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΦΗΡΑ, 84700, ΘΗΡΑ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 199.321,06
Κοινοτική Συνδρομή: 169.422,90
Ιστοσελίδα: www.thira.gr
Επωνυμία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Τ.Θ. 55699, 3781 ΛΕΜΕΣΟΣ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 250.355,44
Κοινοτική Συνδρομή: 212.802,12
Ιστοσελίδα: ww.limassoltourism.com
Επωνυμία: Ερευνητικό Κέντρο Frederick
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Φιλοκύπρου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 166.831,64
Κοινοτική Συνδρομή: 141.806,69
Ιστοσελίδα: frc.frederick.ac.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online