ΗΡΩΝ: Διαχείριση και Πρόληψη κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση κοινών Ελληνοκυπριακών πυροσβεστικών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπιστικών καταστροφών. Τα προς προμήθεια οχήματα και ο εξοπλισμός, σε συνδυασμό με την ενίσχυση και ανταλλαγή της σχετικής πυροσβεστικής γνώσης και εμπειρίας, θα είναι σε θέση να καλύψει επιχειρησιακά τις επιλέξιμες περιοχές (Κυπριακή επικράτεια στο σύνολο της, Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου, Χίου και Αγίου Νικολάου Κρήτης) των δυο Κρατών – Μελών. Με αυτό τον τρόπο, αναμένεται να βελτιωθεί η δυνατότητα των πυροσβεστικών δυνάμεων στο να επιχειρούν άμεσα, αποτελεσματικά και από κοινού σε κάθε σημείο των επιλέξιμων περιοχών για (αρχικά) την πρόληψη και (ακολούθως) την αποτροπή ή/ και τον περιορισμό καταστροφών & αναβάθμιση της παρεχόμενης προστασίας του περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων των δύο χωρών.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η υλοποίηση του έργου, αναμένεται να επιφέρει τα εξής αποτελέσματα:
A. Ενισχυμένη κοινή διαχείριση των φυσικών πόρων της επιλέξιμης περιοχής, με επικέντρωση στην πρόληψη κινδύνων και την προστασία από καταστροφές.
Β. Αύξηση της ανθεκτικότητας σε φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, μέσω ανάπτυξης σχετικών στρατηγικών (που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης), και προμήθειας σχετικού εξοπλισμού.
Γ. Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας ανταπόκρισης σε δυνητικές καταστροφές και κινδύνους, μέσω της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού / οχημάτων, καθώς και της βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού.
Δ. Ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών (Πυροσβεστικές Υπηρεσίες), για την έγκαιρη πρόβλεψη και προειδοποίηση για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και περιορισμός ζημιών που προκαλούνται από αυτές.
Η υλοποίηση του έργου, αναμένεται όπως συμβάλει στην κάλυψη μεγαλύτερου ποσοστού του ωφελούμενου πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής. Συνολικά, εκτιμάται, ότι από τις παρεμβάσεις στην Κύπρο (σύνολο χώρας) και στην Ελλάδα (Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Χίος, Ρόδος) θα ωφεληθεί πρόσθετα τουλάχιστον 25% του πληθυσμού της περιοχής. Επιπρόσθετα από τις δράσεις που έργου, θα ωφεληθούν άμεσα και οι επισκέπτες της επιλέξιμης περιοχής, καθώς ο περιβαλλοντικός πόρος, αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές του έργου αφορούν:
Α. την προμήθεια (κυρίως) οχημάτων και σχετικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου θα προβεί στην προμήθεια δυο σντλιοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων 4Χ2 χωρητικότητας 2.000 λίτρων νερού και αφρού, καθώς και στην προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης πυρκαγιών από πετρελαιοειδή (αυλός εδάφους για παραγωγή αφρού, εκτοξευτήρας νερού εδάφους και συσκευή παραγωγής αφρού υψηλής διαστολής). Αντίστοιχα, το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος της Ελλάδας θα προβεί στην προμήθεια 4 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων (4Χ4), για εκτός δρόμου διαδρομές, χωρητικότητας 1.000 λίτρων νερού. Να επισημανθεί, ότι για το σύνολο του εξοπλισμού, θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς, συνεπώς και της άμεσης παρέμβασης και σε άλλες όμορες περιοχές.
Β. την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης (ένα σε κάθε Κράτος – Μέλος) τα οποία θα έχουν ως θεματικό αντικείμενο τις καταστροφές από δασικές πυρκαγιές (Ελλάδα) και πυρκαγιές πετρελαιοειδών (Κύπρος), όπως επίσης και συμμετοχή ατόμων σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα πυρόσβεση πυρκαγιών σε πετρελαιοειδή στο εξωτερικό.
Το καινοτομικό στοιχείο, εστιάζεται στο γεγονός ότι τα στελέχη που θα μεταβούν στο εξωτερικό, θα λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές στο πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην Κύπρο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος: 3.1 Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Διαχείριση και Πρόληψη κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
Ακρωνύμιο: ΗΡΩΝ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: Φιλοξενείται στις ιστοσελίδες των Δικαιούχων
Έναρξη: 11/08/2015
Λήξη: 31/08/2021
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.625.848,17
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.381.970,94

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελλάδος

Διακήρυξη 18/2018 για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών τα οποία περιλαμβάνουν προγράμματα εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Τμήμα /Είδος Α΄), στην Κύπρο (Τμήμα /Είδος Β΄) και στο εξωτερικό/Ολλανδία (Τμήμα /Είδος Γ΄), για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος.

https://www.fireservice.gr/el_GR/-/diakeryxe-18-2018

Ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά εκατό (100) πυροσβεστικών αντλιών για τις ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως αυτές αναφέρονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» και περιγράφονται στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της Διακήρυξης αυτής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα Ευρώ και ενενήντα επτά Λεπτών (483.870,97€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήρια ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (για τα είδη Α΄ και Β΄) και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής (για το είδος Γ΄).

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 12, ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 990.848,17
Κοινοτική Συνδρομή: 842.220,94
Ιστοσελίδα: www.fs.gov.cy
Επωνυμία: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΜΟΥΡΟΥΖΗ 4 – ΑΘΗΝΑ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 635.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 539.750,00
Ιστοσελίδα: www.fireservice.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη:
Λήξη:

Apply Online