ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ: Μετάλλων τόποι- Σταυροδρομία Πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το Έργο αφορά στη συνεργασία των νήσων Σίφνου, Σερίφου, Κύθνου και της Κοινότητας Ασγάτας, περιοχών εξέχουσας -αλλά ελάχιστα γνωστής έως σήμερα- τεχνολογικής κληρονομιάς με μεταλλευτικά-μεταλλουργικά κατάλοιπα ηλικίας άνω των 3500 ετών. Βασικός στόχος του είναι η ανάδειξη αυτής της πανευρωπαϊκής σημασίας κληρονομιάς παράλληλα με την προώθηση νέων θεματικών μορφών τουρισμού, προσβλέποντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία. Το εταιρικό σχήμα προσβλέπει στην κεφαλαιοποίηση συσσωρευμένων επιστημονικών γνώσεων για την αρχαιομεταλλουργική παράδοση των περιοχών, ανταποκρινόμενο στην πρόκληση της αξιοποίησης αυτού του κεφαλαίου με σκοπό τη συνεπαγόμενη ανάπτυξη, μέσω βελτίωσης/αναβάθμισης του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Κύριες εκροές του Έργου: 1)Ενιαία ταυτότητα προορισμού 2)Κέντρα Ανάδειξης-Ενημερωτικοί Σταθμοί της Φυσικής και Γεω-Μεταλλουργικής Κληρονομιάς 3)Μόνιμες εκθέσεις γεωλογικών-μεταλλευτικών δειγμάτων 4)«Διαδικτυακή-GIS Πλατφόρμα» 5)Ψηφιακή αποτύπωση και σήμανση αρχαιο-μεταλλουργικών θέσεων και περιηγητικών διαδρομών 6)Έργα διάσωσης/προστασίας 7)Πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης 8)Ψηφιακό ντοκιμαντέρ, μουσειοπαιχνίδια, διαφημιστικά σποτ 9)Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης και Δράσης 10)Οδηγός «καλών πρακτικών» 11)Νέες θέσεις εργασίας. Οι ωφελούμενοι, οικονομικά και πολιτιστικά, από τις εκροές, είναι τα τμήματα του τοπικού πληθυσμού που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, επισκέπτες, και ευρύτερα οι τοπικές κοινωνίες. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν: το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Επικεφαλής Εταίρος), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, ο Δήμος Σίφνου, η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Κοινότητα Ασγάτας Κύπρου. Η σύνθεση αυτή είναι στοχευμένη καθώς: α) οι συμμετέχοντες προώθησαν στο παρελθόν προσπάθειες ανάδειξης και αναβάθμισης γεω-αρχαιολογικών τόπων και θεματικού τουρισμού β) διασφαλίζει την επιστημονική επάρκεια του σχήματος («Δημόκριτος»,ΕΜΑ,ΕΦΑΚΥΚ), και τη διείσδυση στην τοπική κοινωνία (Δήμος Σίφνου, ΚοινότηταΑσγάτας) γ)προσβλέπει στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας των τοπικών παραγόντων Ελλάδας-Κύπρου και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος. Μέσω του Έργου, Ελλάδα και Κύπρος αξιοποιούν το κοινό πολιτιστικό παρελθόν τους, αυτό της αρχαίας μεταλλευτικής-μεταλλουργικής δραστηριότητας, αλλά με απαραίτητο μοχλό αξιοποίησης τη διασυνοριακή προσέγγιση και την κοινή εφαρμογή «καλών πρακτικών». Οι ωφελούμενοι αναμένεται να συνεισφέρουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο μερών, εγκαθιδρύοντας χαρακτηριστικά προσέγγισης, που υπερπηδούν γεωγραφικά όρια και σύνορα. Πρωτοτυπία του Έργου είναι η ανάδειξη ενός, έως τώρα άγνωστου, τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, νέων μορφών επικοινωνίας και συνέργειας τοπικών τουριστικών φορέων.Οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν απάντηση στον καθιερωμένο παθητικό-μαζικό τουρισμό, συνιστούν προστιθέμενη αξία του Έργου και συμβάλλουν στην πολιτική για τοπική-περιφερειακή κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ως κύριο προσδοκώμενο αποτέλεσμα του Έργου, θεωρείται η τουριστική ενίσχυση η οποία αναμένεται να αποτυπωθεί στον δείκτη αποτελέσματος «Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα» και στον δείκτη εκροής «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος» που αφορούν στη συγκεκριμένη δράση. Το προαναφερόμενο αποτέλεσμα αναμένεται να είναι η ευνοϊκή συνέπεια της δημιουργίας καινοτόμων τουριστικών προϊόντων που αναφέρονται και στις εκροές και συνδέονται άμεσα με τον αντίστοιχο δείκτη αποτελέσματος του Προγράμματος.
Σε οικονομικό επίπεδο, αναμένονται άμεσα (κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου) αλλά και μακροχρόνια θετικά αποτελέσματα, μέσω της δημιουργίας επιπλέον ροών εσόδων, που θα προκύψουν από την επέκταση της τουριστικής περιόδου, τη βελτίωση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και την αύξηση των διανυκτερεύσεων καθώς και με τις νέες ευκαιρίες απασχόλησης που θα προκύψουν για τον τοπικό πληθυσμό, ένα επιπλέον εισόδημα για τους επιχειρηματίες και τους σχετιζόμενους φορείς του κάθε τόπου.
Η διασυνοριακή προσέγγιση του πολιτιστικού τουρισμού που επιχειρείται, θα έχει ως επιπλέον αποτέλεσμα την ανάπτυξη “κουλτούρας” συνεργασίας και εξωστρέφειας των τοπικών παραγόντων Ελλάδας-Κύπρου καθώς και ανταλλαγής καλών πρακτικών, οι οποίες θα ενισχύσουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου όσο και μακροπρόθεσμα. Η δημιουργία ιδιαίτερης ταυτότητας (destination branding) των περιοχών αυτών ως ενιαίο τουριστικό προϊόν, θα συνδράμει στη σύμμετρη και αειφόρο ανάπτυξή τους.
Στα άμεσα αποτελέσματα του Έργου, εντάσσονται επίσης η διάσωση, αναβάθμιση και προστασία των γεω-αρχαιολογικών και αρχαιο-μεταλλουργικής σημασίας τόπων, όπου θα υλοποιηθεί το Έργο, καθώς και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στο ευρύτερο κοινό.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές περιλαμβάνουν:
• Δημιουργία λογότυπου, βίντεο του Έργου και κεντρικού μηνύματος
• Σχεδιασμό και δημιουργία ενιαίας ταυτότητας τόπου-προορισμού
• Σχεδιασμό και ανάπτυξη ιστοσελίδας του Έργου και πληροφοριακού υλικού στην ελληνική και αγγλική
• Ανάπτυξη ενός (1) ψηφιακού ντοκιμαντέρ και δύο (2) διαφημιστικών σποτ
• Σχεδιασμό και δημιουργία δύο (2) θεματικών ψηφιακών μουσειοπαιχνιδιών
• Οργανωμένες περιηγήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό
• Διοργάνωση και διεξαγωγή δύο (2) ημερίδων και μιας (1) διεθνούς συνάντησης
• Καταγραφή και τεκμηρίωση αρχαιο-μεταλλευτικών θέσεων των δυτικών Κυκλάδων και της περιοχής Ασγάτας
• Επιλογή, καθαρισμό, ψηφιακή αποτύπωση έξι (6) αρχαιο-μεταλλευτικών θέσεων των νήσων Σίφνου, Σερίφου και Κύθνου δύο (2) σε κάθε νησί, καθώς και τεσσάρων (4) στην περιοχή Ασγάτας
• Ψηφιακή αποτύπωση έξι (6) περιηγητικών διαδρομών των νήσων Σίφνου, Σερίφου και Κύθνου (δύο σε κάθε νησί) καθώς και τριών (3) της Ασγάτας Κύπρου
• Χωροθέτηση, καθαρισμό, διαμόρφωση και σήμανση δύο (2) περιηγητικών διαδρομών στη Σίφνο και τριών (3) στην Ασγάτα
• Χάραξη «γεω-μυθολογικών μονοπατιών» (διαδρομή «στα βήματα της υπόσχεσης των Σιφνίων στον θεό Απόλλωνα»)
• Έργα διάσωσης/προστασίας (συντήρηση, ανακατασκευή ξερολιθικών τοιχίων) και εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος παρακολούθησης στην περιοχή Αγ. Σώστη Σίφνου
• Δημιουργία δύο (2) Κέντρων Ανάδειξης της Φυσικής και Γεω-Μεταλλουργικής Κληρονομιάς, 1 στη Σίφνο και 1 στην Ασγάτα
• Δημιουργία Ενημερωτικού Σταθμού στη Σέριφο
• Δημιουργία Ενημερωτικού Σταθμού στην Κύθνο
• Σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας (1) «Διαδικτυακής-GIS Πλατφόρμας» και μιας (1) πιλοτικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα/tablet με αντικείμενο τη γεω-μεταλλουργική περιήγηση
• Εκπόνηση δύο (2) Διαχειριστικών Σχεδίων, για τη Σίφνο και για την Ασγάτα
• Ανάπτυξη Οδηγού «καλών πρακτικών»: Πολιτιστικοί τόποι σε περιοχές του δικτύου Natura 2000–Ολοκληρωμένη διαχείριση πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
• Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Μετάλλων τόποι- Σταυροδρομία Πολιτισμού στην Ανατολική Μεσόγειο
Ακρωνύμιο: ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://metalplaces.eu/
Έναρξη: 1/6/2021
Λήξη: 31/5/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.301.400,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.106.190,00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (άρ. 90(1)(β)/ Ν.73 (Ι)/2016) ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟ ( 2.4.2: Πληροφοριακό Υλικό). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (άρ. 90(1)(β)/ Ν.73 (Ι)/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ (2.4.3: Ψηφιακό Ντοκιμαντέρ, διαφημιστικά σποτ) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (άρ. 90(1)(β)/ Ν.73 (Ι)/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Differential GPS with double frequency (3.4.2: Καθαρισμός και ψηφιακή αποτύπωση) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΉΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 

Π1.3.2 Διαχείριση Έργου (διοίκηση, συντονισμός), Π1.3.4 Λογιστική και χρηματοοικονομική παρακολούθηση) 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (3.3.4 Έργα διάσωσης και προστασίας ) 

Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας (Π2.3.5 Περιηγήσεις, ημερίδες, διεθνής συνάντηση) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του έργου: Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση εργασιών μικρής κλίμακας για την υλοποίηση της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού (Παραδοτέο 3.3.5)

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτετνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Ενιαίο πρακτικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (Καταγραφή και τεκμηρίωση 3.1.1) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εκπόνηση Διαχειριστικού σχεδίου και οδηγού “καλών πρακτικών” (6.1.1., 6.1.3) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ δημιουργίας λογότυπου (logo), κεντρικού μηνύματος (σλόγκαν), βίντεο και του ιστοτόπου (2.2.1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ για τον σχεδιασμό και την παραγωγή υλικού για τη δημιουργία ενημερωτικών/πληροφοριακών φυλλαδίων, ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, οδηγών τσέπης και αφισών (2.2.2.)

Κοινοτικό Συμβούλιο Ασγάτας

Παραδοτέο 3.5.3: Χωροθέτηση, διαμόρφωση και σήμανση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αποστέλλεται η προκήρυξη απευθείας στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ” ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, Αγ. Παρασκεύη, ΤΚ 15310 / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 221.200,00
Κοινοτική Συνδρομή: 188.020,00
Ιστοσελίδα: inn.demokritos.gr
Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Επαμεινώνδα 10, Αθήνα, ΤΚ 10555 /  ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 325.700,00
Κοινοτική Συνδρομή: 276.845,00
Ιστοσελίδα: www.yppo.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Απολλωνία Σίφνου , ΤΚ 84003 / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 208.900,00
Κοινοτική Συνδρομή: 177.565,00
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Γλάδστωνος 12, Λευκωσία, ΤΚ 1095 / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 384.400,00
Κοινοτική Συνδρομή: 326.740,00
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/aru
Επωνυμία: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΓΑΤΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Κοινοτικό Συμβούλιο Ασγάτας, Πέτρου και Παύλου 2, 4502, Ασγάτα / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 161.200,00
Κοινοτική Συνδρομή: 137.020,00
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/06/2019
Λήξη: 01/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online