ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Αποτελεί συνέχεια του έργου ΜΟΥΣΕΙΑ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Οκτώβριο του 2015 με συλλογή εμπεριστατωμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και μετρήσεων αερίων ρύπων/μικροοργανισμών όπου εκτιμήθηκε η επικινδυνότητα των ανωτέρω παραγόντων στην φθορά ευπαθών έργων τέχνης.
Οι κύριοι στόχοι του έργου ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ είναι: (α) η ανάπτυξη και δοκιμή ενός καινοτόμου φορητού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη της καταστροφής ευπαθών έργων τέχνης, (β) η μελέτη των μικροβιακών/σωματιδιακών επικαθίσεων σε έργα τέχνης και η εκτίμηση της επικινδυνότητας τους με έμφαση σε εκκλησιαστικές εικόνες, (γ) η συσχέτιση της επίδρασης της αέριας ρύπανσης με τα υλικά κατασκευής των έργων τέχνης και (δ) η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων από την αύξηση της επισκεψιμότητας και δημοσιοποίηση των καινοτόμων τρόπων προστασίας των εκθεμάτων.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα προκύψουν από το παρόν έργο είναι:
1. Ανάπτυξη και εγκατάσταση δύο συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης που αποτελούν καινοτόμο εργαλείο για την έρευνα σε στρατηγικές συντήρησης οργανικών υλικών που εκτίθενται σε μουσεία, ιστορικά κτίρια και αρχεία.
2. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, θα γίνουν αφενός μετρήσεις του ρυθμού φθοράς των οργανικών υλικών και αφετέρου σύγκριση με μετρήσεις από παθητικούς οργανικούς αισθητήρες (ΡΡΟ) οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν με επιτυχία.
3. Η ανάπτυξη καινούριων στρατηγικών συντήρησης με τη βοήθεια μετρήσεων σε εργαστηριακούς θαλάμους ελεγχόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών και τη χρήση ειδικών υφασμάτων όπως άνθρακα, βαφών τελευταίας τεχνολογίας και ξύλου χαμηλών εκπομπών οργανικών ενώσεων η οποία θα οδηγήσει σε καλύτερες περιβαλλοντικές συνθήκες στα μουσεία.
4. Ανάπτυξη ενός νέου εργαλείου συνδεδεμένου στο διαδίκτυο (web based) με δυνατότητα περιβαλλοντικής παρακολούθησης (σε πραγματικό χρόνο) της ποιότητας του αέρα σε χώρους μουσείων και καθορισμός της επικινδυνότητας τους στα οργανικά υλικά.
5. Ανάπτυξη και αξιολόγηση συστήματος μέτρησης φθοράς οργανικών υλικών σε υφιστάμενες προθήκες και αναβαθμισμένες μικροκλιματικές κορνίζες σε μουσεία.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές του έργου είναι:
1. Έκθεση μετρήσεων αέριας ρύπανσης εντός των συνεργαζόμενων μουσείων (φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις).
2. Έκθεση προσδιορισμού επικαθίσεων (σε σωματιδιακή μορφή ή εκκρίσεις μικροοργανισμών) στα έργα τέχνης.
3. Έκθεση μετρήσεων σε προθήκες και αναβαθμισμένες κορνίζες παράλληλα με μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο των μουσείων.
4. Δημιουργία βάσης δεδομένων από τις μετρήσεις στα μουσεία και τις χημικές αναλύσεις, η οποία θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου.
5. Εγκατάσταση νέου λογισμικού συνδεδεμένου στο διαδίκτυο (web based) (ένα σε κάθε μουσείο) για την περιβαλλοντική παρακολούθηση (σε πραγματικό χρόνο) της ποιότητας του αέρα.
6. Εγκατάσταση συστήματος κεντρικής μονάδας (security server) παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεδομένων και δραστηριοτήτων.
7. Εγκατάσταση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία οργανικών υλικών ανά μουσείο.
8. Δημιουργία εφαρμογών για επιτόπου ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις του έργου.
9. Δημιουργία θέσεων εργασίας στα συνεργαζόμενα μουσεία.
10. Δημιουργία θέσεων εργασίας στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.
11. Ιστοσελίδα του έργου.
12. Τρεις ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια ή σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με τα αποτελέσματα του έργου.
13. Έκδοση του οδηγού εφαρμογής συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (σε μορφή εγχειριδίου/βιβλίου) και διανομή σε Ελλάδα και Κύπρο

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές
Ακρωνύμιο: ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://mouseia2.median.gr/
Έναρξη: 01/11/2017
Λήξη: 30/04/2021
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 807.144,18
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 686.072,55

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, 73100, Χανιά/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 337.707,57
Κοινοτική Συνδρομή: 287.051,43
Ιστοσελίδα: www.tuc.gr
Επωνυμία: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 258.926,61
Κοινοτική Συνδρομή: 220.087,62
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Επωνυμία: Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών – Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 110.910,00
Κοινοτική Συνδρομή: 94.273,50
Ιστοσελίδα: www.historical-museum.gr
Επωνυμία: Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Αρχ. Κυπριανού, Τ.Θ. 21269, 1505 Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 99.600,00
Κοινοτική Συνδρομή: 84.660,00
Ιστοσελίδα: http://www.makariosfoundation.org.cy/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 1
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online