ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Posted 5 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Στόχος του έργου ΝΑΥΣ είναι η ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας, με χρήση Ναυτιλιακών πληροφοριών, στους λιμένες εντός των χωρών του Προγράμματος Συνεργασίας ενισχύοντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους είτε χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες συμβατικές πηγές πληροφόρησης ή αντλώντας δεδομένα από τη Μοναδική Ναυτιλιακή Θυρίδα (MSW).Το προτεινόμενο Έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των λιμένων (G2G) καθώς και μεταξύ των λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας (G2B) και εταιρειών κρουαζιέρας και τοπικών παραγωγών/προμηθευτών (Β2Β). Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μία πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace) και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους τελικούς χρήστες (εταιρείες κρουαζιερόπλοιων, παραγωγούς/προμηθευτές προϊόντων και λιμένες) επιτυγχάνοντας βελτίωση των διεπαφών και της επικοινωνίας, ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών αιχμής καθώς και προώθηση των βιώσιμων μεταφορών. Η χρήση της θα δίνει τη δυνατότητα άμεσης διάχυσης πληροφοριών στους εμπλεκομένους υποστηρίζοντας τη δημιουργία κατάλληλων συνεργατικών σχηματισμών και επιπλέον θα επιτρέπει την επικοινωνία και την παροχή λύσεων σε πλήθος σχετικών ζητημάτων μέσω εξειδικευμένων εργαλείων και μηχανισμών. H προσδοκώμενη ενίσχυση της διαλειτουργικότητας στην κρουαζιέρα θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στη μείωση του κοινωνικού κόστους που αφορά περιβαλλοντική ρύπανση, κατανάλωση ενέργειας και κυκλοφοριακή συμφόρηση με έμφαση στις περιοχές γύρω από λιμάνια. Το Έργο θα συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής όχλησης στις ευαίσθητες περιοχές γύρω από τα λιμάνια και αναμένεται να διευρύνει τη γνώση σε σχέση με τις διαδικασίες εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα του κλάδου δημιουργώντας καινοτομικά υποστηρικτικά εργαλεία και εξειδικευμένες υπηρεσίες.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το προτεινόμενο Έργο συνεισφέρει απόλυτα στους δείκτες αποτελεσμάτων του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που αναμένεται να προκύψουν από τις δράσεις του Έργου είναι τα ακόλουθα:
• Παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης των μεταφορών για την εξυπηρέτηση των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας στους λιμένες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το δείκτη Ο0304 «Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών». Οι λιμένες σε Ελλάδα και Κύπρο όπου θα πραγματοποιηθούν οι πιλοτικές εφαρμογές θα επωφεληθούν άμεσα. Η πλατφόρμα θα δημιουργηθεί με την κατάλληλη ανοιχτή αρχιτεκτονική ώστε να είναι άμεσα προσαρμόσιμη και σε άλλες περιοχές, και επεκτάσιμη ενσωματώνοντας και άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (όπως πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος, διασυνδεσιμότητα με τοπικά μέσα μεταφοράς κτλ.). Θα ενισχύσει τη διαλειτουργικότητα των λιμένων διασυνδέοντας την κρουαζιέρα με την τοπική αγορά και αναδεικνύοντας την κρισιμότητα του συγκεκριμένουζητήματος για την οικονομική ενίσχυση των περιοχών μέσω της εκμετάλλευσης των ευκαιριών που παρέχονται από τον τομέα της κρουαζιέρας.
• Μείωση αερίων ρύπων σε περιοχές υψηλής ρύπανσης, κοντά σε λιμένες κρουαζιερόπλοιων. Η πλατφόρμα στοχεύει να εξασφαλίσει τη συνέργεια μεταξύ των παραγωγών/προμηθευτών προϊόντων ίδιας ή και διαφορετικής κατηγορίας ενισχύοντας έτσι τη μαζική προμήθεια των προϊόντων και μειώνοντας τα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης στις περιοχές γύρω από τους λιμένες των κρουαζιερόπλοιων.
•Με δεδομένο οτι το μερίδιο της αγοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο επιβατικής κίνησης κρουαζιέρας είναι 14.1% ενώ το μερίδιο άμεσων οικονομικών εισροών στην Ελλάδα για παράδειγμα μόλις 3%, στόχος είναι να αυξηθεί κατά 50% το μερίδιο των οικονομικών εισροών, γεγονός που αντιστοιχεί σε ισοδύναμη αύξηση κίνησης κατά 50%. Κατ’εκτίμηση αυτό, για την περιοχή του έργου, αντιστοιχεί σε αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 350.000 επιβάτες.
Αναμενόμενες εκροές: Το Έργο στοχεύει στην ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, υποστήριξης και εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και δυνατότητες διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών για τη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και υποστήριξης των μεταφορικών υπηρεσιών των λιμένων. Oι κύριες εκροές του Έργου αφορούν:
•Μελέτη για τα δίκτυα κρουαζιέρας στη Μεσόγειο καλύπτοντας το στόχο για ενίσχυση της έρευνας ως προς τα συστήματα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση των δραστηριοτήτων στους λιμένες κρουαζιερόπλοιων
•Ενίσχυση της γνώσης σχετικά με τις εφοδιαστικές αλυσίδες κρουαζιέρας καλύπτοντας τον στόχο ανάλυσης και αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης
•Αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace) καλύπτοντας το στόχο ανάπτυξης ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων κρουαζιέρας
•Ανάπτυξη ενός διαλειτουργικούσυστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των προμηθειών και εξυπηρέτησης των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας καλύπτοντας το στόχο για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών είτε χρησιμοποιώντας τις υφιστάμενες συμβατικές πηγές πληροφόρησης ή αντλώντας δεδομένα από τη Μοναδική Ναυτιλιακή Θυρίδα καθώς και το στόχο δημιουργίας δικτύου συνεργασίας μεταξύ λιμένων (G2G), μεταξύ λιμένων και εταιρειών κρουαζιέρας(G2B) και εταιρειών κρουαζιέρας και τοπικών παραγωγών/προμηθευτών(Β2Β)
•Πιλοτική εφαρμογή, καλύπτοντας το στόχο για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της άμεσης διάχυσης πληροφοριών στους εμπλεκομένους καθώς και το στόχο μειωμένων εκπομπών CO2 και κυκλοφοριακής συμφόρησης στις περιοχές γύρω από τα λιμάνια
•Έκθεση αποτελεσμάτων της ανάλυσης της αγοράς καλύπτοντας το στόχο για την εμπορική εκμετάλλευση της πλατφόρμας και μετά τη λήξη του Έργου
Τα συστήματα διαχείρισης 7 λιμένων θα βελτιωθούν άμεσα. Ο αριθμός θα αυξηθεί με την ευρεία χρήση της πλατφόρμας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα: 7c. Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος: 2.3: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας
Ακρωνύμιο: ΝΑΥΣ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://naus-project.eu/
Έναρξη: 01/01/2019
Λήξη: 30/06/2021
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.170.558,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 994.974,30

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας της πράξης ΝΑΥΣ».

ΕΚΕΤΑ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας-ΝΑΥΣ» για τα Παραδοτέα του έργου Π1.4.2, Π2.4.1, Π4.4.1, Π4.4.2, Π6.4.1 και Π6.4.2.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών
Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας-ΝΑΥΣ» για τα Παραδοτέα του έργου Π4.4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ και Π4.4.2. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλ Ελευθερίας, Ηράκλειο Κρήτης/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 140.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 119.000,00
Ιστοσελίδα: www.crete.gov.gr
Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Π. Κουντουριώτη 1, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 120.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 102.000,00
Ιστοσελίδα: http://www.pvaigaiou.gov.gr
Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 85131/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 100.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 85.000,00
Ιστοσελίδα: http://www.pnai.gov.gr
Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 153.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 103.050,00
Ιστοσελίδα: www.certh.gr
Επωνυμία: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 38 Λεωφ. Γρ. Διγενή & 3 Δεληγιώργη, PO Box21455, 1509, Λευκωσία
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 110.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 93.500,00
Ιστοσελίδα: http://www.ccci.org.cy/
Επωνυμία: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: ΜΕΤΟΧΙΟΥ 66, ΕΓΚΩΜΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΣ CY 2407
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 110.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 93.500,00
Ιστοσελίδα: http://www.unrf.ac.cy/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Apply Online