ΟΜΗΡΟΣ: Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΥΕΝΑΣ

Ε.Σ. 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)
Posted 2 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Οι δημόσιες παρεμβάσεις για εντυποανάπηρα άτομα επικεντρώνονται στην παροχή επιδομάτων με αποτέλεσμα την καθήλωσή τους στο φαύλο κύκλο της επιδοματικής εξάρτησης, στη λεγόμενη παγίδα της φτώχειας, που ανακυκλώνει τον κοινωνικό αποκλεισμό και «εγκλιματίζει» τους λήπτες ελάχιστων παροχών σε ένα καθεστώς «ασφαλούς απομάκρυνσης» από τη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η Ενίσχυση της επιχειρηματικής τους αντίληψης και η υποβοήθηση αυτής μέσω νέων προσεγγίσεων ηλεκτρονικής πρόσβασης σε πληροφορίες, θεωρείται ουσιαστική και θεμελιώδης γιατί τους εξασφαλίζει μια αυτόνομη και αξιοπρεπή ζωή και τους επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. Ενισχύει την αυτοεικόνα τους και παράλληλα ανακουφίζει τις οικογένειές τους από τις συναισθηματικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που επιφέρει ο αποκλεισμός τους. Επιπρόσθετα, επειδή τα άτομα αυτά έχουν δυνατότητες και ικανότητες αξιοποιείται αυτό το ανθρώπινο δυναμικό στην παραγωγική διαδικασία και δεν παραμένουν παθητικοί δέκτες προνοιακών παροχών. Το Έργο θα δημιουργήσει Διασυνοριακό Δίκτυο επιχειρηματικότητας για εντυπο-αναπηρα άτομα, που θα φέρει σε επαφή και μόνιμη συνεργασία φορείς από την οικονομική, επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα και εντυποανάπηρα άτομα και θα προσφέρει ηλεκτρονική πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και αποθετήρια γνώσης, μέσω μια νέας αντίληψης όσον αφορά την συμπερίληψη (inclusion) των εντυποανάπηρων ατόμων στο επιχειρείν,την ανοιχτή δημόσια πρόσβαση στη γνώση και την προσβασιμότητα σε εφαρμογές. Θα δημιουργήσει μία νέα κοινότητα επιχειρηματικότητας.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Στα άμεσα αποτελέσματα του έργου ανήκουν:
To διασυνοριακό δίκτυο “ΟΜΗΡΟΣ” και τα δύο υποστηρικτικά του δίκτυα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των εντυποαναπήρων ατόμων.

  • Η εφαρμογή διασύνδεσης με το δίκτυο φορέων amelib με προσβάσιμα τεκμήρια
  • Η εφαρμογή e-leanring για εντυποανάπηρα άτομα.
  • Η εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων επιχειρηματικότητας για εντυποανάπηρα άτομα (σε ηλεκτρονική και κλασική μορφή)
  • Και βιώσιμες εταιρείες εντυποαναπηρων ιδιοκτητών.

Όσον αφορά την εφαρμογή διασύνδεσης κα την e-learning πλατφόρμα έρχεται σε συμφωνία με τον δείκτη της πρότασης μιας και υλοποιούνται εφαρμογές πρόσβασης στη γνώση και καθίσταται η βιβλιοθήκη απο μουσειακός χώρος σε ζωντανό κύταρρο άντλησης γνώσεων για δυνητικούς επιχειρηματίες

Αναμενόμενες εκροές: Οι κύριες Εκροές του έργου συνίστανται στα παρακάτω (/Σε σύνδεση με τους Στόχους της προηγούμενης παραγράφου /Σχετικά Παραδοτέα του έργου):

  • ΕΚΡ1: Ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις περιφέρειες του Β. Και Ν. Αιγαίου και στην Κύπρο, εντοπισμός μέσα από επίσημα στοιχεία και μια ειδική καμπάνια δημοσιότητας των ατόμων με εντυπο-αναπηρία, αναγνώριση “ευκαιριών” επιχειρηματικής δραστηριοποίησης για εντυπο-ανάπηρα άτομα (και με αναφορά σε “καλές περιπτώσεις” από άλλες χώρες) / Σ1: Εντοπισμός / Σχετικά Παραδοτέα: 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
  • ΕΚΡ2: Ανάπτυξη Τεχνολογικής Πλατφόρμας με ικανότητες e-learning & community management – Δημιουργία Τοπικών Αποθετηρίων Περιεχομένου σε διασύνδεση με το συνεργατικό δίκτυο ψηφιακών βιβλιοθηκών AMELib (Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) για τη διάθεση πληροφορίας (σχετική με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων και κοινωνικής επιχειρηματικότητας) με τρόπο που να ικανοποιεί τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με εντυπο-αναπηρία /Σ2: Βελτίωση Πρόσβασης – Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση & Σ3: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Κοινότητας / Σχετικά Παραδοτέα: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4
  • ΕΚΡ3: Δημιουργία Εκπαιδευτικού και Ενημερωτικού Υλικού για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των ατόμων με εντυπο-αναπηρία στην επιχειρηματικότητα / Σ2: Βελτίωση Πρόσβασης – Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση / Σχετικά Παραδοτέα: 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ,5.1.4, 5.1.5
  • ΕΚΡ4: Διάχυση, Workshops, Ημερρίδες και Κατάρτιση business plans ως τελική επιδίωξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας / Σ2: Βελτίωση Πρόσβασης – Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση & Σ3: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Κοινότητας / Σχετικά Παραδοτέα: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
  • ΕΚΡ5: Προτάσεις Πολιτικής και Σχέδιο Βιωσιμότητας / Σ2: Βελτίωση Πρόσβασης – Επιχειρηματική Δραστηριοποίηση & Σ3: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Κοινότητας / Σχετικά Παραδοτέα: 6.1.4, 6.1.5

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Επενδυτική προτεραιότητα: Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός στόχος: Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Διασυνοριακό δίκτυο προώθησης της επιχειρηματικότητας σε εντυπο-ανάπηρα άτομα με χρήση έξυπνων εργαλείων πρόσβασης στις βιβλιοθήκες
Ακρωνύμιο: ΟΜΗΡΟΣ
Περίοδος:  2014 – 2020
https://omiros-project.aegean.gr/
Έναρξη: 01/10/2021
Λήξη: 30/09/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 519.000,00 €
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 441.150,00 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 153.201,64
Κοινοτική Συνδρομή: 130.221,39 €
Ιστοσελίδα: https://www.aegean.gr/
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Ματογιάννι, Μύκονος ΤΚ: 84600
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 47.798,36 €
Κοινοτική Συνδρομή: 40.628,61 €
Ιστοσελίδα: https://mykonos.gr/municipality/nomika_prosopa/kdeppam-kinofelis-dimotiki-epichirisi-perivallontos-pedias-ke-anaptyxis-mykonou/
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109, Λευκωσία
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 174.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 147.900,00 €
Ιστοσελίδα: https://www.ucy.ac.cy/el/
Επωνυμία: ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: 28ης Οκτωβρίου 30, 2012 Λευκωσία – Τ.Θ. 23511, 1684 Λευκωσία
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 107.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 90.950,00 €
Ιστοσελίδα: http://www.pot.org.cy/index.php/el/
Επωνυμία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 37.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 31.450,00 €
Ιστοσελίδα: https://www.ntua.gr/el/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΕνίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή

Apply Online