ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ: Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της αποτελούν  μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους σχεδιασμού για τα επόμενα έτη. Η διαχρονική και θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας / Προστασίας των δύο Κρατών – Μελών αποτελεί τη βάση για τη συνέχιση της συνεργασίας, με επικαιροποιημένους στόχους και προοπτικές.. Στην κατεύθυνση αυτή, το έργο ” Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών”, στοχεύει στην υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της επιχειρησιακής συνεργασίας και αποτελεσματικότητας από τους εμπλεκόμενους φορείς των Κρατών Μελών, σε περιπτώσεις φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Παράλληλα, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας αντιμετώπισης κινδύνων, αποσκοπώντας στην προστασία του περιβαλλοντικού πόρου, ο οποίος “κινδυνεύει” από υφιστάμενους ή μελλοντικούς κινδύνους (με έμφαση να δίδεται στις πλημμύρες).
Το έργο στοχεύει όπως αναφέρθηκε, τόσο στην πρόληψη, όσο και στη διαχείριση κινδύνων που προέρχονται από το φυσικό, τεχνολογικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικών οχημάτων διάσωσης / παρέμβασης / υποστήριξης και κατάλληλου εξοπλισμού πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών (αντλίες). Παράλληλα, θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα (με τη μορφή workshops), σε θέματα συντονισμού, οργάνωσης, διαχείρισης ρίσκου ομάδων σε περιπτώσεις μεγάλων επεισοδίων από μεγάλες καταστροφές. Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν τόσο διδασκαλία σε αίθουσα (θεωρητικό τμήμα), όσο και ασκήσεις πεδίου (πρακτικό τμήμα), με την υλοποίηση τόσο στο εξωτερικό. όσο και στη βάση των Δικαιούχων. Ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου, είναι τόσο οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Πολιτική Άμυνα / Πολιτική Προστασία / Πυροσβεστικές Υπηρεσίες) και το στελεχιακό δυναμικό τους, αλλά κυρίως οι πολίτες (μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες της επιλέξιμης περιοχής).
Το έργο αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επεμβάσεων των εμπλεκόμενων φορέων (Πολιτικής Άμυνα / Πολιτικής Προστασία και ΠΥ), οι οποίοι υποστηρίζουν και αναβαθμίζουν το επίπεδο της παρεχόμενης περιβαλλοντικής και πολιτικής προστασίας, ενώ διασφαλίζουν την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών ευθύνης τους, στο βαθμό που δρουν επαρκώς, αποτρεπτικά και/ή περιοριστικά στις επιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Η προστιθέμενη αξία του έργου, αφορά στην ενίσχυση μια ευρύτερης προσπάθειας προστασίας του περιβαλλοντικού πόρου, στο πλαίσιο ικανοποίησης τόσο της οριζόντιας πολιτικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Παγκόσμιοι Στόχοι), όσο και για την οικονομική και κοινωνική συνοχή ευρύτερα.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η υλοποίηση του έργου, αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των ακόλουθων: A. Ενισχυμένη κοινή διαχείριση των φυσικών πόρων της επιλέξιμης περιοχής, με επικέντρωση στην πρόληψη κινδύνων και την προστασία από καταστροφές (κυρίως πλημμύρες). Β. Αύξηση της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές, μέσω ανάπτυξης σχετικών στρατηγικών (που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο των τεχνικών συναντήσεων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης), και προμήθειας σχετικού εξοπλισμού. Γ. Βελτίωση του χρόνου και της ποιότητας ανταπόκρισης σε δυνητικές καταστροφές και κινδύνους, μέσω της προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού / οχημάτων, καθώς και της βελτίωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού. Δ. Ενδυνάμωση των δημόσιων υπηρεσιών, για την έγκαιρη πρόβλεψη και προειδοποίηση για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, καθώς και περιορισμός ζημιών που προκαλούνται από αυτές.
Σε σχέση με το δείκτη αποτελέσματος του ΕΠ, η υλοποίηση του έργου, αναμένεται όπως συμβάλει στην κάλυψη σημαντικού ποσοστού του ωφελούμενου πληθυσμού της επιλέξιμης περιοχής. Συνολικά, εκτιμάται, ότι από τις παρεμβάσεις στην Κύπρο (σύνολο χώρας) και στην Ελλάδα (Ηράκλειο και ευρύτερη Κρήτη) θα ωφεληθεί πρόσθετα τουλάχιστον 20% του πληθυσμού της περιοχής. Να σημειωθεί βέβαια, ότι από τις δράσεις που έργου, θα ωφεληθούν άμεσα και οι επισκέπτες της επιλέξιμης περιοχής, καθώς ο περιβαλλοντικός πόρος, αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης.
Αναμενόμενες εκροές: Η υλοποίηση του έργου εστιάζει στο σχεδιασμό μιας κοινής στρατηγικής για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό το έργο αφορά την προμήθεια (κυρίως) οχημάτων και σχετικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η Πολιτική Άμυνα Κύπρου θα προβεί στην προμήθεια οχημάτων για αντιμετώπιση διαχείρισης συμβάντων από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, καθώς και τεσσάρων αντλιών (Dewatering / flood relief and Sewage purpose) για άντληση νερών σε περίπτωση πλημμυρών. Η Π.Υ Κύπρου έχει ήδη προβεί στην προμήθεια οχήματος διάσωσης, ενώ θα προχωρήσει στην αγορά 17 αυτόματης αναρρόφησης βενζινοκίνητων αντλιών για πλημμύρες . Αντίστοιχα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης θα προβεί στην προμήθεια 5 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων (4Χ4), για εκτός δρόμου διαδρομές.
Να επισημανθεί, ότι για το σύνολο των οχημάτων/εξοπλισμού, θα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μεταφοράς, συνεπώς και της άμεσης παρέμβασης και σε άλλες όμορες περιοχές.Παράλληλα, θα υλοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευσης (ένα σε κάθε Κράτος – Μέλος) τα οποία θα έχουν ως θεματικό αντικείμενο τις καταστροφές κυρίως από πλημμύρες, όπως επίσης και συμμετοχή ατόμων σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το συντονισμό/οργάνωση/ διαχείριση ρίσκου ομάδων σε περιπτώσεις μεγάλων επεισοδίων από καταστροφές στο εξωτερικό. Το καινοτομικό στοιχείο, εστιάζεται στο γεγονός ότι τα στελέχη που θα μεταβούν στο εξωτερικό, θα λειτουργήσουν και ως εκπαιδευτές στα πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στην Κύπρο / Κρήτη, ενώ θα χρησιμοποιηθεί ο υπό προμήθεια εξοπλισμός. Οι βασικές εκροές του έργου συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων του, δεδομένου ότι θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την ενίσχυση κοινών Ελληνοκυπριακών επεμβάσεων αντιμετώπισης φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα: 5b. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος: 3.1 Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Κοινή Στρατηγική για τη διαχείριση και αντιμετώπιση κινδύνων που προκαλούνται από πλημμύρες και άλλες μεγάλες καταστροφές λόγω κλιματικών αλλαγών
Ακρωνύμιο: ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://plimmiris.eu/
Έναρξη: 19/12/2017
Λήξη: 1/6/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 909.337,27
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 772.936,68

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ pick up) ΜΕ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ (4Χ4) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΛΙΤΡΩΝ ΝΕΡΟΥ (500 lt)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4, ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ EΡΓΟΥ: ΚΟΙΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΓΩ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ. (ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, 1.1.3). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ -ΥΠΟYΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Προμήθεια (αγορά) και συντήρηση ενός Αντιοφόρου Πυροσβεστικού Οχήματος Διάσωσης 4Χ4 (Προμήθεια οχήματος διάσωσης, 3.2.1). ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Τζών Κέννεντυ 23, 2314 Λακατάμεια, Λευκωσία / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 324.494
Κοινοτική Συνδρομή: 275.819,90
Ιστοσελίδα: www.moi.gov.cy/cd
Επωνυμία: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Ακαδημίας 12, Λακατάμια, Λευκωσία/ ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 320.363
Κοινοτική Συνδρομή: 272.308,78
Ιστοσελίδα: www.fs.gov.cy
Επωνυμία: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Κουντουριώτη,71202, Ηράκλειο Κρήτης / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 264.480,00
Κοινοτική Συνδρομή: 224.808,00
Ιστοσελίδα: https://www.apdkritis.gov.gr/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online