ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ: ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο κεφαλαιοποιεί τα συμπεράσματα προηγούμενου έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» (Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013) και συγκεκριμένα την επιτακτική ανάγκη σχεδιασμού έργων εξοικονόμησης ενέργειας και υλοποίησης πιλοτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε εμβληματικά δημοτικά κτίρια στη Διασυνοριακή περιοχή που χαρακτηρίζεται από παρόμοιες κλιματικές συνθήκες οι οποίες οδηγούν σε παρόμοιες ενεργειακές ανάγκες για πεπαλαιωμένα και ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια, όπου παρατηρείται ελλιπής τεχνογνωσία για μεθόδους σχεδιασμού και ενεργειακής διαχείρισης/παρακολούθησης κτιρίων.

Εκτός από τις κοινές εμπειρίες και προκλήσεις που διαπιστώθηκαν από τη προηγούμενη συνεργασία 3 Εταίρων ο Κύριος Δικαιούχος κεφαλαιοποιεί και την εμπειρία συντονισμού από την κατάρτιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για ΑΠΕ kαι την χάραξη της Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής στην Κύπρο. Επίσης, η Ανοικτή Πρόσκληση σε Δήμους κατέδειξε τα ώριμα επιδεικτικά έργα στην Κύπρο. Το Εταιρικό Σχήμα αποτελείται από τους καθ’ ύλην αρμόδιους για την επίτευξη των στόχων του Έργου, που συνθέτουν το «πάζλ» σχεδιασμού και διαχείρισης έργων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινής διασυνοριακής προσέγγισης για την εκπόνηση ενός πλαισίου «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» σε τοπικό επίπεδο, που θα προκύψει μέσα από την υλοποίηση ώριμων πιλοτικών επιδεικτικών έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και συγκεκριμένα σε 3 δημοτικά κτίρια στην Κύπρο και σε 4 κτιριακά συγκροτήματα στην Ελλάδα (κτιριακό σύμπλεγμα του Δημαρχιακού Μεγάρου και Δημοτικού Θεάτρου Ρόδου και 2 κτιριακά συγκροτήματα σχολείων του Δήμου Χερσονήσου). Εκτιμάται συνολική μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά +/- 2500 ΜWh,( +/-75% εξοικονόμηση).

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
• Σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιλεγμένων δημοτικών κτιρίων (εκτιμάται μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά ~2500ΜWh ετησίως).
• Αύξηση της τεχνογνωσίας σε θέματα «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» στα δημοτικά κτίρια και αντίστοιχη ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των Δήμων σε θέματα χρήσης και διαχείρισης ΑΠΕ.
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και μαθητών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.
• Συμβολή στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές είναι:
• Υλοποίηση ώριμων επιδεικτικών έργων σε συνολικά 7 δημοτικά κτιριακά συγκροτήματα που περιλαμβάνουν καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης.
• Κοινή Διασυνοριακή Προσέγγιση «εξοικονόμησης ενέργειας» σε δημοτικά κτίρια που αφορά την συλλογή στοιχείων, τον σχεδιασμό και παρακολούθηση λειτουργίας έργου εξοικονόμησης ενέργειας.
• 1 Διαδικτυακό ευρετήριο που περιλαμβάνει: (α) Αντιπροσωπευτικούς Τύπους δημοτικών Κτιρίων στους εμπλεκόμενους Δήμους (β) βέλτιστα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και εκτιμήσεις ενεργειακού οφέλους για κάθε Τύπο Κτιρίου, (γ) Κατευθύνσεις παρακολούθησης της λειτουργίας των βέλτιστων μέτρων αναβάθμισης για κάθε Τύπο Κτιρίου.
• 1 σετ διαδικτυακών εφαρμογών για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.
• Τουλάχιστον 2 MoU μεταξύ Δήμων σε Ελλάδα και Κύπρο.
• 2 εκπαιδευτικά σεμινάρια για την εξοικείωση επιλεγμένων Ομάδων Στόχου με τα εργαλεία διαχείρισης των πιλοτικών εφαρμογών του έργου.
• 6 ημερίδες επιμόρφωσης εξοικονόμησης ενέργειας ειδικά για δημοτικά κτίρια.
• 1 Διεθνές Συνέδριο στην Κύπρο.
• Εκροές για την δημοσιότητα του έργου (δημιουργία ιστοσελίδας και πρόσθετες δράσεις δημοσιότητας και διάδοσης του έργου)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος: 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου
Ακρωνύμιο: ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://www.sinergein.eu/
Έναρξη: 01/05/2017
Λήξη: 30/6/2022
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.095.877,50
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.781.495,88

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Εκδηλώσεις:

ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ): Οργάνωση και πρακτικά 2ης Συνάντησης (Ηράκλειο, 19 & 20 – 07-2018

ΚΑΠΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση έκτακτου προσωπικού, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών & διεθνών επιστημονικών προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%99%CE%A6469%CE%97%CE%9A%CE%9C-%CE%93%CE%99%CE%96

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Σύμβουλων Μελετητών για την Οριστικοποίηση των Μελετών Εφαρμογής / Τεχνικών Προδιαγραφών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας

Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Μεγάρων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και του Πολυδύναμου Κέντρου
της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών

Διαγωνισμος με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιση των Δημοτικών Μεγάρων των Δήμων Αγλαντζιάς, Λακατάμιας, Γερίου και του Πολυδύναμου Κέντρου της Κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Α. Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 955.337,50
Κοινοτική Συνδρομή: 812.036,88
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
Επωνυμία: Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2235, Λατσιά, Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 110.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 93.500,00
Ιστοσελίδα: www.anel.com.cy
Επωνυμία: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι, Αττική/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 160.810,00
Κοινοτική Συνδρομή: 136.688,50
Ιστοσελίδα: www.cres.gr
Επωνυμία: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Εφόδου 3 & Μάχης Κρήτης, 71303, ΗΡΑΚΛΕΙΟ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 88.280,00
Κοινοτική Συνδρομή: 75.038,00
Ιστοσελίδα: www.pta.gr
Επωνυμία: Δήμος Ρόδου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 85100/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 399.890,00
Κοινοτική Συνδρομή: 339.906,50
Ιστοσελίδα: www.rhodes.gr
Επωνυμία: Δήμος Χερσονήσου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Δημαρχείο, Γούρνες Ηρακλείου, (πρώην Αμερικάνικη Βάση), Τ.Κ. 70 014, Ηράκλειο Κρήτης/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 381.560,00
Κοινοτική Συνδρομή: 324.326,00
Ιστοσελίδα: www.hersonisos.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online