ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ: Πλοηγοί Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εκκλησιών Κύπρου και Κρήτης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ε.Σ. 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η δημιουργία μιας ψηφιακής υπηρεσίας για την παροχή βάσιμων πληροφοριών πολιτισμικού περιεχομένου σε Κρήτη και Κύπρο. Ανθρώπινο Δυναμικό υψηλής κατάρτισης και διοικητικών ικανοτήτων που θα στελεχώσουν τις Μητροπόλεις και την ΕΦΑΗ προκειμένου να συνεχίσουν το έργο της αποτύπωσης. Να δημιουργηθεί ένας κοινός ψηφιακός τόπος για την διασυνοριακή διασύνδεση πολιτισμικών πληροφοριών με τον πιο εμφατικό και καινοφανή τρόπο.
Ανθρώπινο Δυναμικό υψηλής κατάρτισης και διοικητικών ικανοτήτων που θα στελεχώσουν τις Μητροπόλεις και την ΕΦΑΗ προκειμένου να συνεχίσουν το έργο της αποτύπωσης Ένας διαδικτυακός κόμβος που θα είναι εύχρηστος στην πλοήγηση και που θα επιτρέπει την εύκολη εξεύρεση της αναζητούμενης πολιτισμικής γνώσης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης. Την ευαισθητοποίηση των εντόπιων νέων γύρω από τα θέματα της πολιτισμικής κληρονομιάς τους και την ανάδειξη του πολιτισμικού μας πλούτου στην κοινωνία των πολιτών του κόσμου.
Η Ψηφιοποίηση των πολιτισμικών αντικειμένων συνδέονται στενά και με άλλα έργα τα οποία αναλαμβάνουν οι πλοηγοί Μητροπόλεις για την διαμόρφωση μουσείων βυζαντινής τέχνης όπου μέσα από διαδραστικές εικόνες και υποδομές προβολής, σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος θα προβάλλονται τα περιεχόμενα των εργασιών ψηφιοποίησης.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Πρώτης τάξεως διασυνδεδεμένες ψηφιακές υπηρεσίες για την διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου που σχετίζεται με τις Εκκλησίες σε Κύπρο και Κρήτη, σε άμεσο συντονισμό και συνδιαχείριση με την δημόσια υπηρεσία που μεριμνά κατεξοχήν για τις αρχαιότητες. Ένα ψηφιακό περιβάλλον ανοικτό στο διαδίκτυο για την συνάντηση με την πολιτισμική κληρονομιά των δύο Εκκλησίων όπου η παρουσίαση θα δημιουργήσει συγκλονιστική επίγνωση της κοινής πνευματικής και ιστορικής ρίζας από την οποία αναβλαστάνουν. Αναμενόμενη είναι η δυναμική κίνηση νέων ανθρώπων στον εθελοντισμό μέσα από το έργο για την εκμάθηση τεχνικών για την ψηφιοποίηση και ορθή καταχώρηση κατοχυρωμένων δεδομένων που συνδέονται με την τεκμηρίωση του πολιτισμικού περιβάλλοντος. Το ψηφιακό περιβάλλον θα δημιουργεί πρόσβαση σε έναν πλούτο γνώσης, ένα νέο πρότυπο για τον πολιτισμό, μέσα από δυναμική, διαδραστική διεπαφή του χρήστη, όπου ακόμα και ένα μικρό παιδάκι θα μπορεί να χαρεί με το παιχνίδι της πλοήγησης. Το έργο εδράζεται σε στρατηγικό σχεδιασμό σε ότι αφορά τον τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας και τον τρόπο εξευρεσιμότητας των δεδομένων προκειμένου να επιτύχει τον σκοπό του και να καλύψει όλες τις πιθανές άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενες όμάδες που πρόκεται να επιδιώξουν την χρήση της Υπηρεσίας. Ο στόχος της πρόσληψης του διαδραστικού περιβάλλοντος προκειμένου να επιτευχθεί βασίζεται στον πολύ προσεκτικό σχεδιασμό της μετάδοσης και αναπαράστασης της γνώσης μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον ώστε να επιτυγχάνεται με τον πιο απλό και εύκολο τρόπο αφενός η πρόσβαση στην πληροφορία που υπάρχει μέσα στο συτημα και αφετέρου η πλοήγηση μέσα από τια διαφορετικά πεδία αναπράστασης τηες πληροφορίας (εικόνες, τρισδιάστατα, βίντεο, κείμενο, αναλύσεις κλπ) είναι άμεσα συνδεδεμένος και απόλυτα εναρμονισμένος με τις προτεινόμενες δράσεις διότι στοχοθετεί εκ της φύσεώς του στο πλήρες φάσμα των δεικτών που θα εξασφαλίσουν και την επιτυχία του.
Αναμενόμενες εκροές: Οι κυριότερη εκροή του έργου παράγεται ως αποτέλεσμα της δημιουργίας της Ψηφιακής Υπηρεσίας η οποία είναι προύπόθεση για την διαχείριση του πολιτισμικού αποθέματος των δύο πλοηγών Μητροπόλεων. Η εκροή αυτή, αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα πακέτα εργασίας που αφορούν την ψηφιακή υπηρεσία και κατανέμεται σε τρία βασικά τμήματα: σχεδίαση, ψηφιοποίηση και εμπλουτισμό. Η φάση της ψηφιοποίησης απορροφά το μεγαλύτερο κομμάτι του προϋπολογισμού διότι απαιτεί την εστίαση του συνόλου του δυναμικού του έργου από όλους τους εταίρους και που αποδίδει και το προσδοκώμενο και ποθητό περιεχόμενο της βάσης πολιτισμικών δεδομένων. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης συγκεντρώνει τις απαιτούμενες πληροφορίες που παρέχει η υπηρεσία σχετικά με το πολιτισμικό υλικό που διαχειρίζεται.Ο σχεδιασμός και ο άρτιος εμπλουτισμός είναι εκείνα όμως τα στοιχεία που κάνουν την βάση δεδομένων της Ψηφιακής Υπηρεσίας εύχρηστη, λειτουργική και ουσιώδη και έτσι πολύ σημαντικό κομμάτι επενδύεται στην διαμόρφωση της διεπαφής και των λειτουργιών της ψηφιακής υπηρεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί ποιοτικά η χρήση της υπηρεσίας από το κοινό. Ο σημαντικότατος στόχος της διεύρυνσης της μεθοδολογικής πρακτικής που θα αναπτυχθεί στο έργο λαμβάνει εκροές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και των εργασιών διάχυσης και πληροφόρησης, ώστε να μεταδοθεί η τεχνογνωσία και η οργανωτική δομή του έργου και στις υπόλοιπες Μητροπολιτικές περιφέρειες των δύο νησιών και ενδεχομένως στις υπόλοιπες Εφορείες Αρχαιοτήτων της Κρήτης. Οι εκροές της διαχείρισης του έργου και του συντονισμού των εταίρων είναι αποτέλεσμα των ημερίδων που κυρίως έχουν έξοδα σε ταξίδια των εταίρων και οργάνωσης σε κοινούς τόπους συνάντησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Επενδυτική προτεραιότητα: 2c. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός στόχος: 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Πλοηγοί Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εκκλησιών Κύπρου και Κρήτης
Ακρωνύμιο: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://aposphragisma.digital
Έναρξη: 01/09/2018
Λήξη: 31/12/2021
Κατάσταση Πράξης:  Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 926.323,50
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 787.374,98

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσιεύσεις:

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ:

  1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (3.5.1), ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (3.5.2), ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (3.5.3),
    ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΧΝΟΥΣ (5.5.1), ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΧΏΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (5.5.2), ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (5.5.4), ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6.5.2), ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ (6.5.3)
  2. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΛΟΗΓΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ»

και ακρώνυμο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ» στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%968469%CE%97%CE%9A%CE%A5-2%CE%92%CE%9F

Επίσης η προκήρυξη αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ΙΤΕ https://www.ics.forth.gr/jobs/el/archive/ με κωδικό ICS-1272).

3. Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με κωδικό ICS-1338 στο πλαίσιο της Πράξης

με τίτλο «ΠΛΟΗΓΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ και ακρώνυμο «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ» στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)

για τα παραδοτέα “Ενδοεπικοινωνία-Παρακολούθηση” (1.5.5), “Καθορισμός απαιτήσεων”  (3.5.1), “Σχεδιασμός Υποδομών”  (3.5.2), “Υλοποίηση”  (3.5.3), “Καταγραφή μεθοδολογικού ίχνους”  (5.5.1), ” Μεθοδολογία καταχώρησης και γνώσεως στη Βάση Δεδομένων” (5.5.4),

“Καταχώρηση δεδομένων”  (6.5.1), “Δοκιμαστική λειτουργία/Διορθώσεις” (6.5.3), “Έλεγχος Ποιότητας Δεδομένων”  (6.5.4)

https://www.ics.forth.gr/job_opportunities/1338_GR_ADA-ICS-1338_%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82_Interreg_%CE%A8%CE%97%CE%A6%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A6%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%91%20%CE%91%CE%93%CE%99%CE%A9%CE%9D%CE%A5%CE%9C%CE%A9%CE%9D%20%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%A9%CE%9D)-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_FINAL_6%CE%A685469%CE%97%CE%9A%CE%A5-9%CE%974.pdf

 

  1. THE DOCUMENTATION OF CULTURAL HERITAGE SITES IN CYPRUS USING INTEGRATED TECHNIQUES: THE CASE STUDY OF THE CHURCH OF AGIOS ATHANASIOS AND KYRILLOS
  2. Digital Camera Calibration for Cultural Heritage Documentation
  3. The Use of UAVs and Photogrammetry for the Documentation of Cultural Heritage Monuments: The Case Study of the Churches in Cyprus

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Γραφεία Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Οδός Αγίου Ανδρέου 306, τ.θ. 56091, 3304 , Λεμεσός/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 248.500,00
Κοινοτική Συνδρομή: 211.225,00
Ιστοσελίδα: http://imlemesou.org/
Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, Τ.Θ. 50329, Τ.Κ. 3603, Λεμεσός/Κύπρος
Κοινοτική Συνδρομή: 122.823,50
Κοινοτική Συνδρομή: 104.399,98
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Επωνυμία: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Κωνσταντίνου Καβάφη 20, Αγλαντζιά
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 130.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 110.500,00
Ιστοσελίδα: www.cyi.ac.cy
Επωνυμία: Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αγίου Μηνά 25, ΤΚ 71201, Ηράκλειον Κρήτης/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 210.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 178.500,00
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Κρήτης/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 120.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 102.000,00
Ιστοσελίδα: www.ics.forth.gr
Επωνυμία: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24, 71202 Ηράκλειο/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 95.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 80.750,00
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΕνίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή

Apply Online