ACUA: Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ε.Σ. 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Η πράξη ACUA αφορά αυτόνομους μηχανικούς κομποστοποιητές για αστικούς χώρους και έχει να κάνει με την εφαρμογή της τεχνολογίας, που από τη μια: α) θα στηρίξει την ανάπτυξη των συστημάτων διαλογής στην πηγή σε περισσότερα από δύο κλάσματα που είναι τώρα, και β) θα μπορεί να έχει ένα ενεργό και σημαντικό ρόλο, ακόμα και όταν κεντρικές μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων υπολειμμάτων θα αναπτυχθούν. Η εν λόγω τεχνολογία θα εφαρμοστεί και στους τρεις εμπλεκόμενους δήμους (Δήμος Ηρακλείου, Δήμος Ρόδου και Δήμος Λεμεσού)
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Εκτιμάται ότι, α) οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να διαχωρίσουν και να κομποστοποιούν παραπάνω από 50 tn βιοαποβλήτων ετησίως σε κάθε Δήμο, 150 tn συνολικά και τουλάχιστον 300 tn στη διάρκεια του έργου. Καθώς η διαδικασία αυτή θα βελτιώνει και την καθαρότητα των ανακυκλώσιμων υλικών, μπορεί να προστεθεί σε αυτό το ποσό και ένα καθαρό νέο κλάσμα υλικών συσκευασίας, της τάξης των 25 tn / έτος. Σε ότι αφορά στους δείκτες αποτελέσματος, αυτοί αναφέρονται στην ίδια δράση ως ποσοστό οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή, β) μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτρέπονται από την ταφή 50 tn βιοαποβλήτων για κάθε Δήμο, τα οποία θα κατέληγαν στην ταφή, και περίπου 5 tn ανακυκλώσιμων που δεν απορρίπτονται από τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της χαμηλής καθαρότητάς τους. Σε σχέση με το σύνολο των ΑΣΑ του κάθε Δήμου που εκτιμάται ότι καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και είναι 90.000 tn για το Δήμο Ηρακλείου, 40.000 tn για το Δήμο Λεμεσού και 50.000 tn για το Δήμο Ρόδου τα ποσοστά που επιτυγχάνονται μέσα από το ACUA είναι 0,06 % για το Δήμο Ηρακλείου, 0,14 % για το Δήμο Λεμεσού και 0,11 % για το Δήμο Ρόδου και γ) σε ότι αφορά στο βιαποδομήσιμο κλάσμα που εκτιμάται σε 40.500 tn για το Δήμο Ηρακλείου, 20.250 tn για το Δήμο Λεμεσού και 22.500 tn για το Δήμο Ρόδου, οι 50 tn βιοαποβλήτων ισούνται με 0,12 %, 0,25 % και 0,22 % αντίστοιχα
Αναμενόμενες εκροές: 1.Μια αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών των διαφορετικών συνοικιών των εμπλεκόμενων Δήμων, ώστε να επιλεχθούν κατάλληλες και αντιπροσωπευτικές περιοχές για την εγκατάσταση των αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών. Ανοιχτή πρόσκληση στους δημότες/φορείς, ώστε να συμφωνήσουν στην τοποθέτηση τους και στις υποχρεώσεις που αυτή συνεπάγεται. Στόχος, η επιλογή 3-4 πολυκατοικιών (ή χώρων αστικού ενδιαφέροντος) σε όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους με συνολικά 200 με 250 κατοίκους.
2.Σχεδιασμός του συστήματος διαλογής στην πηγή που θα εφαρμοστεί στους Δήμους. Ανάπτυξη, εντός των χώρων, συστήματος διαχωρισμού των βιοαποβλήτων με τη χρήση ειδικών κάδων και κομποστοποιήσιμες σακούλες. Στόχος 50 με 60 νοικοκυριά σε κάθε Δήμο.
3. Η απόκτηση πέντε (5) αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών ωφέλιμης χωρητικότητας 1-2,0 m3 ο καθένας, για κάθε Δήμο ή 2 ωφέλιμης χωρητικότητας 1-2,0 m3 και 1 ωφέλιμης χωρητικότητας 8-15 m3 ή 4 ωφέλιμης χωρητικότητας 2-4 m3 και έναν 1-2m3.
4. Λειτουργία, τόσο των αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών (με συνεχή παρακολούθηση τους), όσο και του γενικότερου συστήματος διαλογής στην πηγή που θα έχει εγκατασταθεί στις πολυκατοικίες. Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις αναμένεται να διαχειριστούν, μέσα σε ένα πλήρες έτος, περισσότεροι από 50 tn βιοαποβλήτων σε κάθε έναν από τους Δήμους και ακόμα 25 tn ανακυκλώσιμα υλικά.
5. Πλήρης οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της λειτουργίας των παραπάνω και ανάπτυξη οδηγιών και σχεδιαστικών μοντέλων, για εφαρμογή του συνόλου της διαδικασίας.
6. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διάχυσης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων , με τη χρήση συμβατικών αλλά και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος: 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον
Ακρωνύμιο: ACUA
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://acua-project.eu
Έναρξη: 01/12/2017
Λήξη: 31/07/2021
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 871.924,84
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 741.136,11

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Εκδηλώσεις – Συναντήσεις:

1η Τεχνική συνάντηση – ΤΕΙ Κρήτης – ΕΛΚΕ – 2/02/2018- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2η Τεχνική συνάντηση – Δήμος Ρόδου – 19/10/2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

2η Τεχνική Συνάντηση στην Ρόδο!!!
Όλοι οι Εταίροι παρουσίασαν την πρόοδο της Πράξης ACUA!!!

Πράξη ACUA-ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΕΣ ΣΤΗ ΡΟΔΟ. 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ:
Προσφορά αρ.78/2018 σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή (4.4.1) και απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (5.4.1).
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι της 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι
https://www.limassolmunicipal.com.cy/el/prosfores

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙA-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΩΝ (AMK) ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΑΔΟΙ, ΣΑΚΟΙ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ACUA ΤΟΥ Ε.Π. INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ–ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020»»
Έναρξη17/10/2018
Λήξη12/11/2018
http://www.rhodes.gr/?page_id=3631

Η Προκήρυξη του Δήμου Ηρακλείου για τον εξοπλισμό και στο site της Πράξης!
https://acua-project.eu/dimos-irakleioy-prokiryxi-exoplismo/

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ / ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Εσταυρωμένος Ηρακλείου Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 144.898,00
Κοινοτική Συνδρομή: 123.163,30
Ιστοσελίδα: www.teicrete.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Αγ. Τίτου 1/ Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 195.887,84
Κοινοτική Συνδρομή: 166.504,66
Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλ. Ελευθερίας 1 ΤΚ. 85100 Ρόδος/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 210.080,00
Κοινοτική Συνδρομή: 178.068,00
Ιστοσελίδα: http://www.rhodes.gr/el/
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχ. Κυπριανού 23, 3036 Λεμεσός/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 266.059,00
Κοινοτική Συνδρομή: 226.150,15
Ιστοσελίδα: http://www.limassolmunicipal.com.cy
Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 31 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, ΤΘ 50329, 3603, Λεμεσός/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 55.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 46.750,00
Ιστοσελίδα: WWW.CUT.AC.CY
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 1
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online