AYTONOMΩ-Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου - Τμήμα Δημοσίων Έργων

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Κύπρος, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο συνεισφέρει στην επίτευξη των κοινών στρατηγικών στόχων των δύο χωρών για μείωση κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, μέσω των βέλτιστων πρακτικών που υιοθετεί για τη δημιουργία Πρότυπων Πράσινων Ευφυών Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης στην επιλέξιμη περιοχή. Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ανάγκες των δύο χωρών και τις απαιτήσεις του Προγράμματος αναπτύχθηκε το εταιρικό σχήμα από εθνικούς φορείς που συνδέονται άμεσα με την θεματολογία και με ενδιαφέροντα που συμπίπτουν με τις δραστηριότητες του έργου.
Το έργο ακολουθεί μία κοινή στρατηγική μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Δηλαδή, εφαρμόζει κρίσιμες παρεμβάσεις στα πλαίσια των πιλοτικών δράσεών του και στις δύο χώρες της επιλέξιμης περιοχής εξ ίσου. Προτείνεται η δημιουργία Προτύπων Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης εντός επιλέξιμης περιοχής, που θα μετατραπούν σε Ευφυή με χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού, και σε Πράσινα, εφ’όσον πράσινα χαρακτηριστικά θα ληφθούν υπ’όψιν για την προμήθεια των προϊόντων για τις πιλοτικές δράσεις. Τα επιλεγέντα κτήρια είναι ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, στα οποία το έργο επιδιώκει να α) μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση, β) βελτιστοποιήσει την διαχείριση πόρων, και γ) ενισχύσει την βιώσιμη κινητικότητα, με δημιουργία σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης οχημάτων.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η ενεργειακή αναβάθμιση στα δύο κτήρια αποσκοπεί στην δημιουργία δημοσίων κτηρίων με μηδενική κατανάλωση ενέργειας ως εφαλτήριο για την κατασκευή/λειτουργία/συντήρηση ενεργειακά πιο αποδοτικών δημόσιων κτηρίων στην επιλέξιμη περιοχή. Η προσθήκη πράσινων χαρακτηριστικών σε κάθε δραστηριότητα των κτηρίων (π.χ. προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών για ενεργειακή αναβάθμιση), τονίζει την οικολογική συνείδηση, πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας. Η τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού για μέτρηση/παρακολούθηση ενεργειακής κατάστασης των κτηρίων θα ικανοποιήσει την ανάγκη απομακρυσμένου ελέγχου και θα ενισχύσει την ευφυΐα των κτηρίων. Έτσι, τα δύο δημόσια κτήρια θα λειτουργήσουν ως ενεργειακά/τεχνολογικά υποδείγματα για τα υπόλοιπα δημόσια κτήρια στην επιλέξιμη περιοχή, αναδεικνύοντας την εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση ενέργειας, την οικολογική ευαισθησία και την τεχνολογική ευφυΐα ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά για τα κτήρια του μέλλοντος.
Το σύνολο της κοινωνίας θα ωφεληθεί εξ ίσου καθώς θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο από τα συμπεράσματα των ενεργειακών αναβαθμίσεων και θα γίνει διάδοση της παραχθείσας γνώσης. Τα σεμινάρια για επιμόρφωση χρηστών των δημόσιων κτηρίων (εργαζομένων/επισκεπτών) σε οικολογικά θέματα θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού, ενεργειακής εξοικονόμησης και εναλλακτικών πηγών ενέργειας κτηρίων. Συνεπώς, τα αποτελέσματα έργου θα συνεισφέρουν άμεσα και ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεικτών αποτελέσματος. Καθώς οι δράσεις υποστηρίζουν άμεσα δύο και έμμεσα το σύνολο των δημοσίων κτηρίων της επιλέξιμης περιοχής υπάρχει σύνδεση με τον δείκτη που καταδεικνύει το πλήθος των δημοσίων κτηρίων της περιοχής που υποστηρίζονται με την αναβάθμισή τους. Οι δράσεις θα συνεισφέρουν άμεσα στην μείωση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας/έτος.
Αναμενόμενες εκροές: Οι πιλοτικές δράσεις θα οδηγήσουν σε δύο κτήρια εντός επιλέξιμης περιοχής με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση, όπως επιτάσσει ο κύριος στόχος του έργου. Οι χρήστες (εργαζόμενοι, πολίτες κλπ) θα επωφελούνται σε κοινωνικό (περιβαλλοντικό), οικονομικό και προσωπικό επίπεδο (π.χ. υγεία) από την χρήση τους. Με την ολοκλήρωση των πιλοτικών δράσεων, οι διαδικασίες που θα έχουν ακολουθηθεί κατά την αναβάθμιση, καθώς και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί για τις μετρήσεις ενεργειακής κατάστασης θα λειτουργούν ως υπόδειγμα για μελλοντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις δημόσιων κτηρίων στην επιλέξιμη περιοχή και ΕΕ, προς μία οικονομία χαμηλής εκπομπής ρύπων. Τα εγχειρίδια που θα δημιουργηθούν με αξιοποίηση των συμπερασμάτων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, αλλά και παρακολούθηση της μετέπειτα ενεργειακής τους κατάστασης, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο για εξοικονόμηση ενέργειας, ικανοποιώντας τον στόχο έργου για δημιουργία οικολογικής συνείδησης. Η συνεισφορά του έργου στους στόχους του προγράμματος θα γίνει εμφανέστερη χάριν στην μελέτη και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Οι σταθμοί θα είναι η κύρια εκροή του έργου. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας και εφαρμογής για κινητές συσκευές (smartphones, tablets), που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου αποτελεί μία ακόμα εκροή του έργου. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες (π.χ. προσωπικό δημόσιων κτηρίων) να εντοπίζουν μέρες/ώρες που το κτήριο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ενεργειακού πιστοποιητικού του. Εντάσσεται, λοιπόν, η έννοια του απομακρυσμένου ελέγχου, ικανοποιώντας τον σχετικό στόχο του έργου και την ανάγκη του προγράμματος για έξυπνη διαχείριση.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος: 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Αυτόνομα ευφυή κτίρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας σε διασύνδεση με βιώσιμα συστήματα μεταφορών
Ακρωνύμιο: ΑΥΤΟΝΟΜΩ
Περίοδος:  2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://www.autonomo-project.eu/
Έναρξη: 31/8/2018
Λήξη: 31/10/2022
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.902.835,50 €
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.617.410,18 €

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Εκδηλώσεις:

https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CF%89-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84/

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Στροβόλου 165, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 310.088,45 €
Κοινοτική Συνδρομή: 263.575,50 €
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/pwd
Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος Καϊμακλί, 1426 Λευκωσία, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 351.270,00 €
Κοινοτική Συνδρομή: 298.579,50 €
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy\ems
Επωνυμία: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική μορφή: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 20537,1678 Λευκωσία, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 340.000 €
Κοινοτική Συνδρομή: 289.000 €
Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/el/
Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 96.000 €
Κοινοτική Συνδρομή: 81.600 €
Ιστοσελίδα: www.ypeka.gr
Επωνυμία: Δήμος Χίου
Νομική μορφή: Δημόσια Αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Δημοκρατίας 2, 82100, Χίος, Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 569.107,05 €
Κοινοτική Συνδρομή: 483.740,99 €
Ιστοσελίδα: www.chioscity.gr
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη,Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 236.370 €
Κοινοτική Συνδρομή: 200.914,50 €
Ιστοσελίδα: www.ru.aegean.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 20/9/2016
Λήξη: 13/3/2017

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online