BEACHTECH: Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε τουριστικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ε.Σ. 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο BEACHTECH έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη του τρόπου προσαρμογής της παράκτιας ζώνης στους κινδύνους (πλημμυρικές καταστροφές και παραλιακή διάβρωση) που οφείλονται στην Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ), μέσω της ολοκληρωμένης εκτίμησης τους και της αξιολόγησης των έργων αποτελεσματικής προστασίας, δράσεις που θα συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη ενός από τους πιο νευραλγικούς τομείς της Ελληνικής και Κυπριακής οικονομίας, του παραλιακού τουρισμού. Σχεδιάστηκε ένα αλληλοσυμπληρούμενο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που θα υλοποιηθούν με τη στενή συνεργασία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Πέγειας Κύπρου, οι παραλίες των οποίων αντιμετωπίζουν ήδη πολύ σημαντικά προβλήματα διάβρωσης. Στο πλαίσιο του έργου θα καταχωρηθούν σε βάσεις δεδομένων τα γεω-χωρικά χαρακτηριστικά όλων των παραλιών Λέσβου, Χίου και Κύπρου και θα γίνουν εκτιμήσεις κινδύνου παράκτιας πλημμύρας/διάβρωσης κάτω από διαφορετικά σενάρια ΚΑ και ακραίων φαινομένων. Σε επιλεγμένες πιλοτικές παραλίες (Μόλυβος, Ερεσός, Κώμη, Πέγεια) θα εγκατασταθούν και θα παραμείνουν λειτουργικά, και μετά το πέρας του προγράμματος, συστήματα παρακολούθησης των φυσικών συνθηκών (π.χ. κυματισμός, άνεμος, θερμοκρασία και UV) που θα διαχέονται στους χρήστες των παραλιών μέσω δικτυακών εφαρμογών. Θα εκτιμηθεί ο υφιστάμενος κίνδυνος διάβρωσης των 4 πιλοτικών παραλιών με προηγμένα μοντέλα και θα σχεδιαστούν τεχνικά μέτρα προστασίας κάτω από διαφορετικά σενάρια ΚΑ και λαμβάνοντας υπόψη το κόστος/όφελος των διαφορετικών επιλογών, αναβαθμίζοντας έτσι την ωρίμανση τους στην κατεύθυνση της διεκδίκησης πόρων οριστικής υλοποίησης των έργων αυτών. Θα γίνει θαλάσσια γεωφυσική διερεύνηση για την ύπαρξη υλικού αναπλήρωσης (άμμου/χαλικιών) στον ευρύτερο χώρο των πιλοτικών παραλιών και υπολογισμός του όγκου των πιθανών αποθέσεων. Θα αναπτυχθούν καθετοποιημένα πρωτόκολλα προσέγγισης του προβλήματος της παράκτιας διάβρωσης που, εκτός άλλων, θα βοηθήσουν στην εκπλήρωση νομικών συμβατικών υποχρεώσεων της Ελλάδας και Κύπρου (λόγω π.χ. των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2007/60/ΕΚ και 2014/52/ΕΕ). Το έργο διαθέτει δομημένη στρατηγική διαχείρισης/διάχυσης της πληροφορίας που βασίζεται σε δράσεις “Έξυπνης Εξειδίκευσης” και απευθείας ενημέρωσης που θα αναδείξουν τα οφέλη της διασυνοριακής συνεργασίας, όσον αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση/διαχείριση κοινών φυσικών κινδύνων. Τα στελέχη και οι νέοι Έλληνες και Κύπριοι παράκτιοι επιστήμονες και μηχανικοί που θα εμπλακούν στο έργο θα γίνουν κοινωνοί καινοτόμων μεθοδολογιών έρευνας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική αποτελεσματική διαχείριση και αειφορία της παράκτιας ζώνης. Οι εκροές του έργου θα είναι εξαιρετικά χρήσιμες όχι μόνο για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το Δήμο Πέγειας, αλλά και για τις Περιφερειακές/Εθνικές αρμόδιες αρχές, τους παράκτιους διαχειριστές και πληθυσμούς και την τουριστική βιομηχανία της ευρύτερης νησιωτικής Ελλάδας και της Κύπρου.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εκτίμηση/διαχείριση ενός από τους μεγαλύτερους κοινούς φυσικούς κινδύνους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας και Κύπρου, δηλαδή της διάβρωσης των τουριστικών παραλιών που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην τουριστική βιομηχανία και οικονομία. Θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πρόκλησης με ένα αλληλοσυμπληρούμενο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που θα στηριχθούν στη στενή συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα δώσουν σημαντικά οφέλη στις Αρμόδιες Αρχές, στους παράκτιους διαχειριστές και πληθυσμούς και στην τουριστική βιομηχανία του ΒΑ Αιγαίου και Κύπρου. Θα καταγράψει τα χαρακτηριστικά των παραλιών Λέσβου, Χίου και Κύπρου και θα εκτιμήσει με καινοτόμες μεθοδολογίες τον πλημμυρικό κίνδυνο, την παραλιακή διάβρωση και την ελκυστικότητα του τουριστικού προορισμού υπό σενάρια Κλιματικής Αλλαγής. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν συστήματα χαμηλού κόστους για την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση παραλιών που θα δώσουν μακροχρόνιες παρατηρήσεις: (α) μεταβολής της ακτογραμμής και του αιγιαλού, πληροφορία απαραίτητη για τη παράκτια χωροταξία και (β) της φέρουσας ικανότητας και χρήσης της παραλίας. Θα παρέχει πληροφορία (σχεδόν πραγματικού χρόνου) για τις παραλιακές συνθήκες (π.χ. κυματισμό, άνεμο, θερμοκρασία και UV) που θα διαχέεται σε χρήστες μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Το σύστημα θα έχει αποτελεσματικούς αυτοματισμούς, θα εγκατασταθεί/δοκιμασθεί στις πιλοτικές παραλίες και θα παραμείνει λειτουργικό μετά την λήξη του έργου, διαχειριζόμενο από εκπαιδευμένα στελέχη της ΠΒΑ και του ΔΠΚ. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η καθετοποιημένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης και συγκεκριμένα η τεχνικό-οικονομική αξιολόγηση των μέτρων προστασίας (στις πιλοτικές παραλίες), καθώς και η εφαρμογή θαλάσσιας γεωφυσικής διασκόπησης για τον εντοπισμό υλικών αναπλήρωσης παραλιών.
Αναμενόμενες εκροές: Οι εκροές του έργου διακρίνονται σε 3 κατηγορίες που συνδέονται με τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ), τα Παραδοτέα (Π), αλλά και με τις απαιτήσεις του Διασυνοριακού Προγράμματος: (1) Εκροές διαχειριστικού χαρακτήρα σχετικές με την υλοποίηση του ΠΕ1: Δομές διαχείρισης & παρακολούθησης έργου, Εργαλεία διαχείρισης έργου, Εκθέσεις υλοποίησης (6μηνιαίες και τελική έκθεση) (Π1.x.2, Π1.x.3). (2) Εκροές επικοινωνιακού χαρακτήρα σχετικές με την υλοποίηση του ΠΕ2: ψηφιακά εργαλεία (ιστοσελίδα, λογότυπο, Newsletter, διαφημιστικό video, λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης), έντυπα εργαλεία (τρίπτυχο, δελτία τύπου, άρθρα, παρουσιάσεις), ημερίδες ενημέρωσης (ευρύ κοινό, ειδικά ακροατήρια/ομάδες-στόχοι) (Π2.x.1, Π2.x.2). (3) Εκροές «περιεχομένου» σχετικές με την υλοποίηση των ΠΕ3-ΠΕ6 και σε συνάφεια με τον «Ειδικό Στόχο 3.1» του Διασυνοριακού Προγράμματος. Συγκεκριμένα θα: (α) κατασκευαστούν γεω-χωρικές παραλιακές βάσεις δεδομένων με τα φυσικο-τεχνικά χαρακτηριστικά τους (Π3.x.1, Π4.x.1, Π4.x.2) και θα γίνουν εκτιμήσεις κινδύνου παράκτιας πλημμύρας/διάβρωσης κάτω από διαφορετικά σενάρια ΚΑ και ακραίων φαινομένων (Π3.x.2), με σκοπό την αρωγή σχεδίων παράκτιας διαχείρισης (δημόσιων-ιδιωτικών φορέων), (β) εγκατασταθούν και θα παραμείνουν λειτουργικά και μετά το πέρας του προγράμματος συστήματα παρακολούθησης των φυσικών συνθηκών των πιλοτικών παραλιών προσφέροντας πληροφορίες μέσω δικτυακών εφαρμογών στους χρήστες τους (Π4.x.3), (γ) προταθούν οι ενδεδειγμένες τεχνικές λύσεις προσαρμογής στις πιλοτικές παραλίες υπό διαφορετικά σενάρια ΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος/όφελος των διαφορετικών επιλογών (Π5.x.1, Π5.x.2, Π6.x.1, Π6.x.2), αναβαθμίζοντας έτσι την ωρίμανση τους για τη διεκδίκηση πόρων οριστικής υλοποίησης των έργων αυτών, (δ) γίνει διερεύνηση για την ύπαρξη υλικού αναπλήρωσης (άμμου/χαλικιών) στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο των πιλοτικών παραλιών και υπολογισμός του όγκου των πιθανών αποθέσεων, σε συνολική έκταση ~130-135km2, (Π5.x.3), (ε) υλοποιηθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια (Π4.x.4)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 5 Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων
Επενδυτική προτεραιότητα: 5b. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Ειδικός στόχος: 3.1 Πρόληψη κινδύνων και προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής: εκτίμηση και τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης σε τουριστικές περιοχές του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου
Ακρωνύμιο: BEACHTECH
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://beachtech.eu/
Έναρξη: 1/7/2021
Λήξη: 1/7/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 848.096
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 720.881,30

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για:

  • Διοικητική και οικονομική διαχείριση (Παραδοτέο 1.1.2),
  • Διάχυση πληροφορίας και δράσεις δημοσιότητας (Παραδοτέο 2.1.2),
  • Γεω-χωρική βάση δεδομένων παραλιών Λέσβου, Χίου και Κύπρου (Παραδοτέο 3.1.1),
  • Παρακολούθηση μορφολογικής εξέλιξης πιλοτικών παραλιών με μεθόδους τηλεπισκόπησης (Remotesensing) (Παραδοτέο 4.1.3),
  • Προσομοιώσεις της υφιστάμενης παράκτιας μορφοδυναμικής (Παραδοτέο 5.1.1),
  • Προτεινόμενες τεχνικές λύσεις προσαρμογής για διαφορετικά σενάρια Κλιματικής Αλλαγής (Παραδοτέο 5.1.2)

Δήμος Πέγειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘BEACHTECH’ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V – A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Νομική μορφή: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Λόφος Πανεπιστημίου, ΤΚ 81132, Μυτιλήνη / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 344.421
Κοινοτική Συνδρομή: 292.757,85
Ιστοσελίδα: www.ru.aegean.gr
Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Κουντουριώτη 1, Mυτιλήνη / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 194.200
Κοινοτική Συνδρομή: 165.070,00
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, Ταχ. Θυρίδα 50329, Τ.Κ. 3603, Λεμεσός / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 178.408
Κοινοτική Συνδρομή: 151.646,50
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Βρύσης των Πεγιωτισών 8560, Πέγεια, Πάφος / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 131.067
Κοινοτική Συνδρομή: 111.406,95
Ιστοσελίδα: pegeiamunicipality.com
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online