BIOMA Αποκεντρωμένη Διαχείριση των Βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με Χρήση Εναλλακτικών και Καινοτόμων Συστημάτων Επεξεργασίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων
Κύπρος, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Αφορά την προώθηση της διαλογής στην πηγή & τη διαχείριση των βιοαποβλήτων από τα οικιακά οργανικά απορρίμματα, τα γεωργικά & κτηνοτροφικά υπολείμματα, με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων (ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων). Το έργο εστιάζει σε απομονωμένες περιοχές όπου το κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας είναι πολύ υψηλό. Με την εφαρμογή του έργου, οι επιλεγόμενες περιοχές σε Ελλάδα (Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων) και Κύπρο (Κοινότητα Κάμπου) θα διαχειριστούν ορθολογικά το οργανικό φορτίο μετατρέποντάς το σε προστιθέμενης αξίας τελικά προϊόντα παρέχοντας πολλαπλά οφέλη, καθώς επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων μέσω της επεξεργασίας & επαναχρησιμοποίησης αυτών, & η εκτροπή του οργανικού κλάσματος από τους Χ.Υ.Τ.Α. εξοικονομώντας πόρους & ενέργεια.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα άμεσα αποτελέσματα της πράξης καλύπτουν το Δήμο Νάξο & Μικρών Κυκλάδων (Ελλάδα) & την Κοινότητα Κάμπου (Κύπρος), καθώς τα έργα θα εφαρμοστούν & στις 2 περιοχές των εταίρων & θα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση & λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων. Με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων οικιακής ξήρανσης θα μειωθούν τα δρομολόγια μεταφοράς των βιοαποβλήτων από δυσπρόσιτες περιοχές, συμβάλλοντας στη μείωση των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου, καθώς & του οικονομικού κόστους μεταφοράς των απορριμμάτων (ιδιαίτερα υψηλό λόγω των συχνών δρομολογίων εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στις περιοχές). Επίσης, με βάση το οικιακό σύστημα ξήρανσης & με 2 διαφορετικούς τρόπους αξιοποίησης θα παραχθούν προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, αντικαθιστώντας κοστοβόρες ως προς την παραγωγή τους πρώτες ύλες. Επιπρόσθετα, θα επιτευχθεί εκτροπή σημαντικού μέρους του οργανικού φορτίου των αστικών και αγροτικών αποβλήτων που διαφορετικά θα επιβάρυνε τους Χ.Υ.Τ.Α. Η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στα προϊόντα του έργου (pellets, βιοαέριο, χώνευμα) & η εφαρμογή τους για θερμική αξιοποίηση καθώς & σε πειραματικές καλλιέργειες θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και στη βελτίωσης της ποιότητας των εδαφών αντίστοιχα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση των πρώτων υλών.
Αναμενόμενες εκροές: Θα αναπτυχθούν 2 ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης βιοαποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, βασισμένα στη φιλοσοφία & τεχνολογία της οικιακής ξήρανσης των βιοαποβλήτων & κατόπιν εξατομίκευσης των συστημάτων ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες των 2 περιοχών. Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται δράσεις διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάδειξης & προβολής των φυσικών πόρων καθώς & έργα πρόληψης κινδύνων μέσω της εκτροπής των βιοαποβλήτων που μεταφράζονται σε δείκτες εκροής για την αξιολόγηση του έργου. Όσον αφορά στις δράσεις διαχείρισης του έργου & διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτού, οι αναμενόμενες εκροές είναι η δημιουργία: ιστοσελίδας, ενημερωτικών εκδηλώσεων του κοινού, μηχανή παιχνιδοποίησης, πλατφόρμα τηλεπαρακολούθησης, γραμμών εξυπηρέτησης, υλικού με το λογότυπο του έργου, πανό, η) ενημερωτικών εντύπων, ημερίδων ενημέρωσης και εκδηλώσεων για τους αρμόδιους φορείς, δημοσιεύσεις-φυλλάδια για τους αρμόδιους φορείς, κ) εκπαιδεύσεις νοικοκυριών και στελεχών του έργου, συνέδριο.
Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου προβλέπονται οι ακόλουθες εκροές: α) 2 εκθέσεις προσδιορισμού ποιοτικού & ποσοτικού των βιοαποβλήτων στις υπό μελέτη περιοχές, β) 2 εκθέσεις καταγραφής των υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης των βιοαποβλήτων στις υπό μελέτη περιοχές, γ) 2 τεχνικές εκθέσεις με την επιλογή του δείγματος των συμμετεχόντων στο έργο νοικοκυριών, δ) 1 τεχνική έκθεση χαρακτηριστικών λειτουργίας και εγχειριδίου χρήσης συστημάτων, ε) προμήθεια 200 οικιακών ξηραντήρων, 1 πελλετοποιητή, 1 τεμαχιστή, στ) πρακτικά και υλικό εκπαιδεύσεων, η) 2 εκθέσεις αξιολόγησης των διαχειριστικών συστημάτων βιοαποβλήτων στις περιοχές εφαρμογής, θ) 2 εκθέσεις εργαστηριακών αναλύσεων αξιολόγησης των παραγόμενων τελικών προϊόντων (pellets, βιοαέριο, χώνευμα), ι) 2 εκθέσεις αξιολόγησης δυνατοτήτων αξιοποίησης των παραγομένων τελικών προϊόντων (pellets, βιοαέριο, χώνευμα), κ) 3 Οδηγοί Καλής Πρακτικής χρήσης pellets, βιοαερίου, χωνεύματος.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος: 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Αποκεντρωμένη Διαχείριση των Βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με Χρήση Εναλλακτικών και Καινοτόμων Συστημάτων Επεξεργασίας
Ακρωνύμιο: ΒΙΟΜΑ
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://bioma-project.eu/el
Έναρξη: 01/01/2018
Λήξη: 30/09/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.184.927,19
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.007.188,11

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Εκδηλώσεις:

1η Συνάντηση Δικαιούχων

ΒΙΟΜΑ: Ενημερωτική Ημερίδα

Ενημερωτικό Δελτίο πράξης

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την αξιολόγηση διαχειριστικού συστήματος βιοαποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων καθώς και ανάπτυξη οδηγών καλής χρήσης χωνεύματος από αναερόβια χώνευση.

Παραδοτέο 5.5.1: Προμήθεια και συντήρηση ενός επιβατικού οχήματος 5 θέσεων με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4)

BIOMA – ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Π.5.5.1 «Αγορά μικρο εξοπλισμού και αναλωσίμων για επιτόπου μετρήσεις»

 

Δ. ΝΑΞΟΥ

Παραδοτέο 4.3.2 

Παραδοτέα (1.3.2, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4)

Πρόσληψη προσωπικού – Αρ. παρ. 1.3.2, 2.3.1_4_3.3.1_2_4.3.1_4_5.3.1_2

 

ΤΕΠΑΚ

Π1.1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Π5.1.1 Προμήθεια φορητού αέριου χρωματογράφου-φασματογράφου μάζας (portable GC-MS)

Π3.1.1 Τεχνική έκθεση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού βιοαποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων στην περιοχή της Κοινότητας Παλώδιας, Κύπρος ΚΑΙ Π5.1.2 Έλεγχος ποιότητας των παραγόμενων τελικών προϊόντων (βιοαέριο και χώνευμα) από το σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Κοινότητα Παλώδιας

Π3.1.1 Τεχνική έκθεση ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού βιοαποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων στην περιοχή της Κοινότητας Παλώδιας, Κύπρος

Διαγωνισμός αρ. ΕΤΠ(1)/002/2018-ΣΔ για την Αγορά Υπηρεσιών για το Πρόγραμμα ΒΙΟΜΑ (Π.3.1.2, 3.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4)

EKETA

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών – 000715 για την Ανάθεση της προμήθειας
«Προμήθεια αντιδραστηρίων και ειδικών ανταλλακτικών για αναλυτές» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ

https://www.certh.gr/CBE9CC23.el.aspx

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Νομική μορφή: Δημοσίου Δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός/Κύπρος
Ιστοσελίδα:

Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
www.cut.ac.cy

417.873,13
355.192,16
Επωνυμία: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Νομική μορφή: Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 6ο χμ οδού Χαριλάου Θέρμης, Θεσσαλονίκη/Ελλάδα
Ιστοσελίδα:

Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
www.iti.gr

241.282,00
205.089,70
Επωνυμία: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Χώρα Νάξου/Ελλάδα
Ιστοσελίδα:

Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
 Κοινοτική συνδρομή:
236.812,19
201.190,36
Επωνυμία: Κοινοτικό Συμβούλιο Παλώδιας
Νομική μορφή: Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση / Χώρα: 4549,Παλώδεια, Λεμεσός/ΚΥΠΡΟΣ
Ιστοσελίδα:

Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική συνδρομή:
www.palodiavillage.com

166.135,49
141.215,17
Επωνυμία: Τμήμα Περιβάλλοντος – Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφ. 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία/Κύπρος
Ιστοσελίδα

Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
 http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf

122.824,38
104.400,72
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online