C-IZEBs: Συνεργατική Ευφυής εκπαίδευση & ηλεκτροκινητικότητα Μηδενικά κτήρια ενέργειας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το εταιρικό σχήμα αντιμετωπίζει την πρόσκληση του ΕΠ Interreg V-A στον άξονα «Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές», ΕΣ2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια». Στοχεύει να αντιμετωπίσει την κοινή πρόκληση των δύο χωρών για μείωση κατανάλωσης ενέργειας και αύξηση χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ. Ο συνολικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία Ευφυών Σχολικών Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης, σε συνδυασμό με φόρτιση και κυκλοφορία ηλεκτρικών οχημάτων. Ακόμα, στόχος είναι η εκπαίδευση των χρηστών των κτηρίων για χρήση νέων τεχνολογιών Α.Π.Ε. με βασική προστιθέμενη αξία του έργου να προκύπτει από την ενσωμάτωση Ευφυΐας. Η προσδοκώμενη ριζική αλλαγή από την νέα μορφή δημοσίου κτηρίου αφορά στην ευρεία ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης της κοινωνικής ζωής στην περιοχή, οδηγώντας σε οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, αλλά και στην εφαρμογή ήπιων τεχνολογιών λόγω της ιδιαίτερης χρήσης των σχολικών ιδρυμάτων. Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει εθνικούς φορείς (1 Υπουργείο, 1 Πανεπιστήμιο, 1 Περ. Ταμείο, 1 Δήμο).Οι Δ ενδιαφέρονται άμεσα για την θεματολογία,είτε λόγω πολιτικής (Π.Τ.Α.Κ.) είτε επειδή θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των δράσεων (π.χ. ΥΠΠΑΝ). Η προσέγγιση από το ετ. σχήμα θα επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της ωριμότητάς του και διερεύνηση καλών πρακτικών στην επιλέξιμη περιοχή και σε εθνικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων είναι η διασυνοριακή προσέγγιση ώστε να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες των δύο χωρών από οικονομική, νομοθετική και γεωπολιτική άποψη, και τα αποτελέσματα (άμεσα, απτά, ορατά) από την επιλέξιμη περιοχή να έχουν δυνατότητες μεταφοράς και κεφαλαιοποίησης διεθνώς. Οι εκροές θα περιλαμβάνουν: α) δύο ευφυή κτήρια (σχολικά) στην επιλέξιμη περιοχή με την ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση, έξυπνη διαχείριση,οικολογικά χαρα/κά λειτουργίας,β) εγχειρίδια με αναλυτική περιγραφή των μεθόδων και καλών πρακτικών των πιλ. δράσεων, ως υπόδειγμα για μελλοντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων και χρήση ζωντανών εργαστηρίων συμμετοχικής εκπαίδευσης (Living Labs),γ) Σταθμούς Φόρτισης και Ηλ. Οχήματα που ενισχύουν την μέριμνα των κτηρίων για το συνολικό περιβ. αποτύπωμα (και στον τομέα Μεταφορών) ,δ) ηλ. πλατφόρμα παρακολούθησης και τηλεκπαίδευσης και εφαρμογή για κινητές συσκευές που θα παρακολουθεί την ενεργ. απόδοση κάθε κτηρίου για απομακρ. έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Ωφελούμενοι από το έργο (άμεσα αποτελέσματα): α) δικαιούχοι, δηλ. δημ. φορείς με δυνατότητες εκτέλεσης-κεφαλ/σης δράσεων, β) εργαζόμενοι στα δύο δημόσια κτήρια, που θα επιμορφώνονται τακτικά σε θέματα οικολογικής συνείδησης, γ) χρήστες των κτηρίων, που θα ενημερώνονται μέσω των εγχειριδίων για τις δράσεις για επίτευξη του βασικού αποτελέσματος (Ευφυή Κτήρια Σχεδόν Μηδ. Καταν. με Living Labs, δ) κάτοχοι ηλ. οχημάτων που θα φορτίζουν τα οχήματά τους στους σταθμούς του έργου, ε) το ευρύ κοινό που θα απολαμβάνει τα οφέλη μειωμένης εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η ενεργειακή αναβάθμιση στα δύο κτήρια αποσκοπεί στην δημιουργία δημοσίων κτηρίων με μηδενική κατανάλωση ενέργειας ως εφαλτήριο για την κατασκευή/λειτουργία/συντήρηση ενεργειακά πιο αποδοτικών δημ. κτηρίων στην επιλέξιμη περιοχή και στην ΕΕ γενικότερα. Η προσθήκη πράσινων χαρακτηριστικών σε κάθε δραστηριότητα των κτηρίων (π.χ. προμήθεια προϊόντων/υπηρεσιών για ενεργ. αναβάθμιση), τονίζει την οικολογική συνείδηση, πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας. Η τοποθέτηση τεχνολογικού εξοπλισμού για μέτρηση/παρακολούθηση ενεργειακής κατάστασης των κτηρίων θα ικανοποιήσει την ανάγκη για απομακρυσμένο ελέγχο και θα ενισχύσει την ευφυΐα των κτηρίων. Έτσι, τα δύο δημόσια κτήρια θα λειτουργήσουν ως ενεργειακά/τεχνολογικά υποδείγματα για τα υπόλοιπα δημόσια κτήρια στην επιλέξιμη περιοχή, αναδεικνύοντας την εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση ενέργειας, την οικολογική ευαισθησία και την τεχνολογική ευφυΐα ως θεμελιώδη χαρακτηριστικά για τα κτήρια του μέλλοντος.Η συμμετοχή του εταιρικού σχήματος στην μελέτη και ενεργειακή αναβάθμιση θα ενισχύσει την τεχνογνωσία στον ενεργειακό σχεδιασμό κτηρίων, περιλαμβανομένων θεμάτων ΑΠΕ. Το σύνολο της κοινωνίας θα ωφεληθεί εξ ίσου καθώς θα δημιουργηθεί εγχειρίδιο από τα συμπεράσματα των ενεργ. αναβαθμίσεων και θα γίνει διάδοση της παραχθείσας γνώσης. Τα σεμινάρια για επιμόρφωση χρηστών των δημοσίων κτηρίων (δασκάλων/γονέων/μαθητών) σε οικολογικά θέματα θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, θα εμπλουτίσουν την γνώση και θα ενδυναμώσουν την συμμετοχική προσέγγιση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και σχεδιασμού/χρήσης εναλλακτικών ΠΕ σε κτήρια. Συνεπώς, αυξάνεται η βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεων και τα αποτελέσματα του έργου συνεισφέρουν άμεσα και ουσιαστικά στην ενίσχυση των δεικτών αποτελέσματος.
Αναμενόμενες εκροές: Οι πιλοτικές δράσεις θα οδηγήσουν σε δύο κτήρια εντός επιλέξιμης περιοχής με την ελάχιστη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση, όπως επιτάσσει ο κύριος στόχος του έργου και ο ΕΣ2.1 του Προγράμματος. Οι χρήστες (δάσκαλοι, μαθητές κλπ) θα επωφελούνται σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό και προσωπικό επίπεδο (π.χ. υγεία) από την χρήση τους. Με την ολοκλήρωση των πιλοτικών δράσεων, οι διαδικασίες που θα έχουν ακολουθηθεί κατά την αναβάθμιση, καθώς και ο τεχνολογικός εξοπλισμός που θα έχει τοποθετηθεί για τις μετρήσεις ενεργ. κατάστασης θα λειτουργούν ως υπόδειγμα για μελλοντικές ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτηρίων στην επιλέξιμη περιοχή και ΕΕ, προς μία οικονομία χαμηλής εκπομπής ρύπων, που είναι ιδιαίτερα σημαντικός στόχος έργου. Τα εγχειρίδια που θα δημιουργηθούν με αξιοποίηση των συμπερασμάτων από την ενεργ. αναβάθμιση των κτηρίων, αλλά και την παρακολούθηση της μετέπειτα ενεργ. τους κατάστασης, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οιονδήποτε ενδιαφερόμενο για εξοικονόμηση ενέργειας.Η συνεισφορά του έργου στους στόχους του προγράμματος θα γίνει εμφανέστερη χάριν στην μελέτη και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Οι σταθμοί θα είναι κύρια εκροή έργου που αποδεικνύει πως ένα δημόσιο κτήριο οφείλει και δύναται να ενδιαφέρεται για το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα σε όλους τους τομείς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα μεταφορών. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την ενεργ. απόδοση κτηρίου είναι μία ακόμα κύρια εκροή. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν μέρες/ώρες που το κτήριο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ενεργειακού πιστοποιητικού του. Ακόμη, η πλατφόρμα, συνδυαζόμενη με τον κατάλληλο εξοπλισμό, θα επιτρέπει την εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση του συστήματος εκμετάλλευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Εντάσσεται, λοιπόν, στην πρόταση η έννοια του απομακρυσμένου ελέγχου, ικανοποιώντας τον σχετικό στόχο του έργου και την ανάγκη του προγράμματος για έξυπνη διαχείριση.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 4. Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος: 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Συνεργατική Ευφυής εκπαίδευση & ηλεκτροκινητικότητα Μηδενικά κτήρια ενέργειας
Ακρωνύμιο: C-IZEBs
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: Υπό κατασκευή
Έναρξη: 1/11/2020
Λήξη: 30/10/2022
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.763.750,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.499.187,50

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (1) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 3.4.1, 3.4.2, 4.4.1, 4.4.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 6.4.2, 6.4.3)

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ. ΜΥΡΩΝΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαχείριση Έργου (1.1.2) – ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ενεργειακή αναβάθμιση και γενική ανακαίνιση, επισκευή και συντήρηση της διώροφης δυτικής πτέρυγας του Γυμνασίου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, εμβαδού περίπου 520 τ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διοργάνωση και πρακτικά δεύτερης συνάντησης- Σχέδιο δημοσιότητας και πληροφόρησης- Υλικό διάδοσης έργου-Ανάπτυξη ιστοσελίδας και social media- Eκστρατεία δημοσιότητας-Σχέδιο κεφαλαιοποίησης-Σεμινάρια εκπαίδευσης.(1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 6.3.1, 6.3.4)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Έλεγχος τεχνικών μελετών-Παρακολούθηση και εσωτερική αξιολόγηση κτιρίων-Παρακολούθηση σταθμών φόρτισης-Συμβολή στην εξωτερική αξιολόγηση του κτιρίου-Εγχειρίδιο μετατροπής κτιρίων σε ευφυή.(3.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 6.3.2)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Κίμωνος και Θουκυδίδου Ακρόπολη, 1434, Λευκωσία / Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 611.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 519.350,00
Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy/
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1, 2109 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 396.500,00
Κοινοτική Συνδρομή: 337.025,00
Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy
Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης, 71303, Ηράκλειο / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 186.180,00
Κοινοτική Συνδρομή: 158.253,00
Ιστοσελίδα: pta.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1, Τ.Κ. 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 570.070,00
Κοινοτική Συνδρομή: 484.559,50
Ιστοσελίδα: https://www.heraklion.gr/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/06/2019
Λήξη: 01/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online