CROSS – COASTAL – NET: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Ο τουρισμός αποτελεί την σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα στην κοινή διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Κύπρου και ως εκ τούτου έχει πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες της Π.E Χανίων και της Επαρχίας Πάφου. Κάθε χρόνο οι δύο ανωτέρω χωρικές ενότητες προσελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες ημεδαπούς και αλλοδαπούς επισκέπτες, με το 90% αυτών να συγκεντρώνονται άναρχα στις παράκτιες περιοχές, λόγω της ύπαρξης ενός πολύ μεγάλου αριθμού παράκτιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Το γεγονός αυτό επιφέρει ήδη αρνητικές επιπτώσεις στους τοπικούς φυσικούς πόρους, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση και αντίστοιχη μείωση της ελκυστικότητας των παράκτιων αυτών αυτών, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνουν υπο-περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, όπως η Λιμνοθάλασσα Μπάλου στην Π.Ε Χανίων, και η Χερσόνησος Ακάμα στην Επαρχία Πάφου. Παράλληλα τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η βιοποικιλότητα των περιοχών αυτών.Η ανάπτυξη λοιπόν αειφόρων μορφών παράκτιου τουρισμού αποτελεί κοινή πρόκληση για τις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές στην κοινή Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας – Κύπρου, και συνεπώς απαιτείται η διασυνοριακή συνεργασία φορέων και από τις 2 χώρες για την αντιμετώπιση της, μέσα από την δικτύωση και την συνεργασίας τους. Ο κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού, το οποίο θα εισαγάγει για πρώτη φορά στην κοινή διασυνοριακή περιοχή καινοτόμες πολιτικές αειφόρου τουριστικής διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Οι πολιτικές αυτές θα σχεδιαστούν με την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών, μέσα από την ίδρυση και λειτουργία πρότυπων Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάδειξης Παράκτιων Οικοσυστημάτων, αλλά και με την υποστήριξη των πλέον σύγχρονων μοντέλων μέτρησης της φέρουσας ικανότητας. Οι κύριες εκροές του έργου είναι: •Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου και δεικτών μέτρησης της τουριστικής χωρητικότητας σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, με βάση το μοντέλο της φέρουσας ικανότητας,
• Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης στις 2 προαναφερόμενες περιοχές,
•Σχεδίαση αειφόρων τουριστικών διαδρομών / πακέτων,
• Δημιουργία 2 Παρατηρητηρίων / Κέντρων Πληροφόρησης με σκοπό την παρακολούθηση των δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας των 2 περιοχών και την παροχή σχετικής πληροφόρησης,
• Κατασκευή 1 e-networking/promotion πλατφόρμας με σκοπό την πληροφόρηση επί αειφόρων μορφών τουρισμού – την δικτύωση μεταξύ των ενδιαφεριμένων μερών , αλλά και την προώθηση των τουριστικών πακέτων/διαδρομών,
•Διοργάνωση 2 μεγάλων εκδηλώσεων προβολής των νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών σε Κρήτη και Κύπρο.
Τέλος, οι κύριοι ωφελούμενοι του έργου είναι:α) οι αρμόδιες Τοπικές & Περιφερειακές δημόσιες Αρχές και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών,β) τα συναφή τμήματα των Πανεπιστημίων,γ) Επιμελητήρια και λοιποί κοινωνικό-οικονομικοί φορείς των παραπάνω περιοχών,καιδ) Φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου έργου είναι:
• Ενδυνάμωση των αρμόδιων με τον τουρισμό και το περιβάλλον τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών και οργανισμών σε θέματα διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού πλούτου των περιοχών ευθύνης τους. • Βελτίωση του βαθμού γνώσης και χρήσης σύγχρονων μοντέλων φέρουσας ικανότητας και αειφόρου διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος.
• Ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευάλωτων παράκτιων περιοχών Natura 2000 από τις περιβαλλοντικές πιέσεις που ασκεί η ανάπτυξη του μαζικού παράκτιου τουρισμού, • Επέκταση της τουριστικής περιόδου, μέσα από τον εμπλουτισμό του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος με δράσεις και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τα 3S (Sea –Sun – Sand). • Βελτίωση της ελκυστικότητας των παράκτιων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος. • Προώθηση της χρήσης ΤΠΕ μέσω της ανάπτυξης της e-networking/promotion πλατφόρμας.
• Αύξηση του επιπέδου διασυνοριακής συνεργασίας και δικτύωσης σε θέματα αειφόρου τουριστικής διαχείρισης και προβολής Παράκτιων Περιοχών.
• Προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και βιοποικιλότητας των παράκτιων περιοχών Natura 2000.
• Αύξηση της αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των τοπικών τουριστικών πόρων.
• Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επισκεπτών σε θέματα προστασίας και ανάδειξης περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
Τα ανωτέρω αναμενόμενα αποτελέσματα συνεισφέρουν απόλυτα στην επίτευξη των παρακάτω – δεικτών αποτελεσμάτων του Ειδικού Στόχου 3.2. του ΑΠ 3 που αφορά τη βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος:
• Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος
• Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές του προτεινόμενου έργου είναι οι ακόλουθες:
• Ανάπτυξη πρότυπου μοντέλου και δεικτών μέτρησης της τουριστικής χωρητικότητας σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, με βάση το μοντέλο της φέρουσας ικανότητας (Συσχέτιση με τον Στόχο 2 του έργου)
• Εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης σε 2 παράκτιες περιοχές της κοινής Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας – Κύπρου, όπως η Λιμνοθάλασσα Μπάλου στην Κρήτη & η Χερσόνησης Ακάμα στην Κύπρο (συσχέτιση με τους Στόχους 2 & 5 του έργου),
• Σχεδίαση “πράσινων” τουριστικών διαδρομών/πακέτων στις περιοχές αυτές, με βάση τα προαναφερόμενα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης της Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης (συσχέτιση με τους Στόχους 3 & 6 του έργου).
• Διοργάνωση 6 Εργαστηρίων Δικτύωσης με σκοπό την ανταλλαγή και διάδοση εμπειριών και τεχνογνωσίας (συσχέτιση με τον Στόχο 1 του έργου),
• Δημιουργία 2 Παρατηρητηρίων/Κέντρων Πληροφόρησης με σκοπό την παρακολούθηση των δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας και την παροχή σχετικής πληροφόρησης (Συσχέτιση με τους Στόχους 2&7 του έργου),
• Κατασκευή 1 e-networking/promotion πλατφόρμας με σκοπό την πληροφόρηση & δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερoμένων μερών, αλλά και την προώθηση των τουριστικών πακέτων/διαδρομών που θα σχεδιαστούν στα πλαίσια του έργου (Συσχέτιση με τους Στόχους 1,4,& 6 του έργου),
• Διοργάνωση 2 μεγάλων εκδηλώσεων προβολής των νέων ¨πράσινων” τουριστικών προορισμών σε Κρήτη και Κύπρο (Συσχέτιση με τους Στόχους 4 & 6 του έργου) .
• Εκπόνηση ενός Πλάνου Κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου & Διοργάνωση 1 Εργαστηρίου κεφαλαιοποίησης (Συσχέτιση με τους Στόχους 1 & 7 του έργου)
Τέλος, η κύρια εκροή του έργου είναι η ίδρυση του Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού για την από κοινού ανάδειξη και προώθηση επιλεγμένων παράκτιων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Πάφου, η οποία συνεισφέρει στην επίτευξη όλων των στόχων του έργου, αλλά ιδιαιτέρως των στόχων 1,3,5,6 & 7.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού
Ακρωνύμιο: CROSS – COASTAL – NET
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://cross-coastal-net.eu/
Έναρξη: 7/7/2021
Λήξη: 30/6/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.273.000,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.082.050,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Τ.Κ. 3132, Χανιά / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 347.165,00
Κοινοτική Συνδρομή: 295.090,25
Ιστοσελίδα: www.chania-cci.gr
Επωνυμία: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Αθηνών 7 & Αλ. Παπάγου Γωνία, ΤΘ 60082, 8100, Παφος / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 228.100,00
Κοινοτική Συνδρομή: 193.885,00
Ιστοσελίδα: www.pcci.org.cy
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πολεμιστών 1941, 73400 Κίσσαμος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 155.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 131.750,00
Ιστοσελίδα: www.kissamos.gr
Επωνυμία: ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΝΝΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Χριστάκη Μανώλη 3, 8704, Ιννια, Πάφος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 70.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 59.500,00
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30,3036, Λεμεσός / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 240.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 204.000,00
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Επωνυμία: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 232.735,00
Κοινοτική Συνδρομή: 197.824,75
Ιστοσελίδα: www.resel.tuc.g
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/06/2019
Λήξη: 01/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online