ECORouTs: Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία “Πράσινων” – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ε.Σ. 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση.
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Σκοπός του έργου “ECORouTs”είναι η ελάττωση των εκπομπών CO2 & άλλων αερίων επιβλαβών, τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο & για το φυσικό περιβάλλον & η προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενοι απο τις αστικές μεταφορές. Επιμέρους στόχοι αποτελούν η δημιουργία κινήτρων για τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μέσων μεταφοράς, η ενίσχυση της πρόσβασης σε φιλικότερες για τον χρήστη υπηρεσίες πληροφοριών με σκοπό την αύξηση της προσβασιμότητας & της ελκυστικότητας των περιοχών & η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης τόσο στην περιοχή του έργου όσο & πέρα από εκείνη.
Πρωτοποριακό στοιχείο αποτελεί η εισαγωγή οχημάτων μηδενικών ρύπων, που θα χρησιμοποιούνται τόσο από τον τοπικό πληθυσμό & τους επισκέπτες όσο & από ΑμΕΑ. Η δημιουργία ενός συστήματος μέσα σε αστικές περιοχές με αξιοσημείωτη τουριστική κίνηση, οι οποίες χαρακτηρίζονται για τα υψηλά επίπεδα αέριας ρύπανσης όπως είναι η περιοχή του έργου, θα έχει ως ουσιαστικό αποτέλεσμα την ανοικοδόμηση ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, μέσα σε ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον.
H περιοχή στόχος του έργου είναι ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμος Χανίων, ο Δήμος Αραδίππου και ο Δήμος Πάφου
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι:
– Προώθηση μέσων και τρόπων μετακίνησης και μεταφορών (ηλεκτροκίνητα οχήματα) μέσα στο ιστορικό κέντρο των δήμων που συμμετέχουν στο έργο με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με λιγότερο θόρυβο από τα συμβατικά
– Ενσωμάτωση ΤΠΕ στις μεταφορές
– Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα βιώσιμης και εναλλακτικής κινητικότητας
– Αύξηση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες υπηρεσιών, καθώς γίνεται σύνδεση της προβολής της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της ενημέρωσης των επισκεπτών για τα δρομολόγια των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, μέσω συστημάτων τηλεματικής
– Μείωση των αέριων ρύπων αστικών διασυνοριακών περιοχών και ειδικότερα περιοχών υψηλής ρύπανσης (Δήμος Ηρακλείου & Πάφου)
– Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των ομάδων στόχων του έργου μέσω των των δράσεων δημοσιότητας
– Ενίσχυση των κινήτρων για περιορισμό χρήσης ιδιωτικών οχημάτων και επιλογή των νέων περιβαλλοντικά φιλικών οχημάτων
– Υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των συστημάτων μεταφοράς στην περιοχή του έργου, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους πολίτες και τους τουρίστες μέσα από την παροχή άριστων υπηρεσιών μεταφορών, βελτιώνοντας παράλληλα τα πρότυπα διαβίωσής τους
Αναμενόμενες εκροές: Οι κύριες εκροές του έργου είναι:
– 3 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (2 στο Ηράκλειο & 1 στην Πάφο) μικρού μεγέθους και πιλοτική λειτουργία αυτών σε δύο διαδρομές μέσα στα ιστορικά κέντρα των προαναφερθέντων δήμων,
– 3 σταθμοί φόρτισης, 4 ηλεκτροκίνητα οχήματα για το προσωπικό και ΑμΕΑ του Δήμου Χανίων, 2 ηλεκτροκίνητα οχήματα για τον Δήμο Αραδίππου & σταθμοί φόρτισης των αυτοκινήτων,
– Μελέτη για τη χάραξη διαδρομών σε ιστορικές τοποθεσίες – διαμόρφωση στάσεων με προσανατολισμό στην ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων,
– Διαδικτυακή εφαρμογή που θα επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω κινητών τηλεφώνων, που θα επιτρέπουν την επίδειξη των πραγματικών αφίξεων και αναχωρήσεων βασιζόμενη σε ένα σύστημα γεωγραφικών υπηρεσιών (GPS), ενώ επίσης θα είναι διαθέσιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις κοντινότερες στάσεις και την συνολική διαδρομή που διανύουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία,
– Σύστημα τηλεματικής, όπου μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων που θα είναι τοποθετημένες σε κάθε στάση – ιστορική τοποθεσία, θα ενημερώνεται ο επισκέπτης, τόσο για την άφιξη του τουριστικού, περιβαλλοντικά φιλικού λεωφορείου, όσο και για ιστορικά στοιχεία που αφορούν το σημείο στο οποίο βρίσκεται,
– Μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρικών λεωφορείων & οχημάτων για το Δήμο Χανίων & κυκλοφοριακή μελέτη για το δημοτικό στόλο του Δ. Αραδίππου,
– Εξοπλισμός για Τηλεματική Διοίκηση & Δορυφορική Εποπτεία,
– Δημιουργία ιστοσελίδας & λογότυπου του έργου,
– Διοργάνωση 4 εκδηλώσεων (2 στην Ελλάδα/ 2 στην Κύπρο) με σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα πράσινης μετακίνησης,
– Δημιουργία και διανομή υλικού σε ομάδες-στόχους, όπως τοπικός πληθυσμός, περιβαλλοντικοί οργανισμοί, σχολεία, συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων μεταφορικού έργου, τουριστικοί πράκτορες, τουρίστες κλπ.,
– Μελέτη αξιολόγησης του έργου στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα επιφέρει η πιλοτική λειτουργία των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων,
– Τελική εκδήλωση του έργου

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4e. Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός στόχος: 2.2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία “Πράσινων” – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές
Ακρωνύμιο: ECORouTs
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://ecorouts-project.eu/
Έναρξη: 01/10/2018
Λήξη: 31/10/2021
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.256.711,99
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.068.205,19

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Δήμος Ηρακλείου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Διονυσίου 13Α, T.K 71601, Ηράκλειο Κρήτης/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 616.450,00
Κοινοτική Συνδρομή: 523.982,50
Ιστοσελίδα: https://www.heraklion.gr/
Επωνυμία: Δήμος Πάφου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου,ΤΘ 60032, 81100, Πάφος/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 334.902,00
Κοινοτική Συνδρομή: 284.666,70
Ιστοσελίδα: http://www.pafos.org.cy
Επωνυμία: Δήμος Χανίων
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Κρήτης/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 133.359,00
Κοινοτική Συνδρομή: 113.355,99
Ιστοσελίδα: www.chania.gr
Επωνυμία: Δήμος Αραδίππου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Σταδίου 8, ΤΘ 7110, ΤΚ 45024, Αραδίππου/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 172.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 147.200,00
Ιστοσελίδα: www.aradippou.org.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online