GEO-IN: Γεωτουρισμός στα νησιωτικά γεωπάρκα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Τα Γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας στην Κρήτη, της Λέσβου στο Βόρειο Αιγαίο και του Τροόδους στην Κύπρο, αποτελούν μνημεία γεωλογικής κληρονομιάς ενταγμένα στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων και είναι επίσημα αναγνωρισμένα ως γεωπάρκα της UNESCO από το Νοέμβριο του 2015. Η αναγνώριση αυτή εκτός της προστιθέμενης αξίας που τους προσδίδει καταδεικνύει τον πλούτο της γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτουν και την ιδιαίτερη σημασία που έχει αυτή η κληρονομιά ως προς την επιστημονική και εκπαιδευτική αξία, την ποιότητα, τη σπανιότητα, σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα που αναδεικνύει τις μοναδικές αναπτυξιακές ευκαιρίες και δυνατότητες που ανοίγονται, μέσω της προβολής, προστασίας και αξιοποίησης αυτής της μοναδικής κληρονομιάς και ταυτότητας, για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων και την ανάδειξη τους σε γεω-τουριστικούς προορισμούς αριστείας.
Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την ικανοποίηση των παραπάνω κοινών στόχων και αναπτυξιακών αναγκών, τα 4 Γεωπάρκα, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης καθώς και το Τμήμα Δασών Κύπρου προχώρησαν στον από κοινού σχεδιασμό του έργου που αποσκοπεί στην υιοθέτηση κοινών προσεγγίσεων μεταξύ των εταίρων, στην υλοποίηση κοινών δράσεων και στην παραγωγή κοινών προίόντων και υπηρεσιών, με κοινό στόχο τη διαφύλαξη και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και την αξιοποίηση τους για την ανάπτυξη του γεωτουρισμού και την ανάδειξη τους σε γεωτουριστικούς προορισμούς για όλη την διάρκεια του χρόνου. Περιλαμβάνει δράσεις βελτίωσης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων υποδομών, εμπλουτισμού και ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των κατοίκων και των επιχειρηματιών καθώς και της προβολής τους.
Το έργο αναμένεται να έχει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη α) για την περιοχή μέσω της αύξησης της αναγνωρισιμότητας, της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας, καθώς και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, β) για τους κατοίκους μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας, και γ) για τους επισκπέπτες μέσω της προσφοράς ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι η μεγέθυνση των δεικτών διάρκειας της τουριστικής περιόδου, των αφίξεων και διανυκτερεύσεων και της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών στα Γεωπάρκα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την αναβάθμιση, προβολή και εμπλουτισμό του προσφερόμενου γεωτουριστικού προϊόντος, ικανοποιώντας την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση του στις τουριστικές αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού. Άλλα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
– Αναγνωρισιμότητα και δημιουργία «ταυτότητας» των Γεωπάρκων, ως προορισμός εγχώριου και εισερχόμενου γεωτουρισμού.
– Εμπλουτισμός, αναβάθμιση γεω-τουριστικού προϊόντος και προσφορά ολοκληρωμένων γεωτουριστικών εμπειριών.
– Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Γεωπάρκων και διατήρηση τους ως αναγνωρισμένα Μνημεία Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας γεωλογικής κληρονομιάς.
– Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με υψηλή συνεισφορά στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, προώθηση της ισότητα των δύο φύλων μέσα από την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και ελκυστικότητας αγροτικών περιοχών ως τόποι κατοικίας και εργασίας.
– Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, των μαθητών-φοιτητών και επισκεπτών σε θέματα αειφορίας, προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος των Γεωπάρκων και κατανόησης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
– Αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας στους φυσικών και πολιτιστικών πόρων των Γεωπάρκων.
Αναμενόμενες εκροές: Οι κύριες αναμενόμενες εκροές του έργου είναι:
– η δημιουργία κοινών δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης του έργου, με στόχο την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, των τοπικών φορέων και του ευρύ κοινού γύρω από τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου
– η διοργάνωση workshops υποστήριξης γεωτουριστικής επιχειρηματικότητας,
– ο καθορισμός κοινών προδιαγραφών ποιότητας, με στόχο τη σύνδεση των γεωπάρκων και των τοπικών επιχειρήσεων και την υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους,
– η παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογών μάθησης,
– η διοργάνωση επισκέψεων σχολείων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού των επισκεπτών και ειδικών ομάδων, όπως νέοι και μαθητές,
– ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών και εξειδικευμένων εφαρμογών,
– η προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού,
– η εκπόνηση μελετών ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων,
– η δημιουργία, σήμανση και βελτίωση της προσβασιμότητας μονοπατιών και χαρακτηριστικών σημειών-αξιοθεάτων,
– η επέκταση και βελτίωση των υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με στόχο την ενίσχυση των δομών και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών γεω-τουρισμού, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εταίρου,
– η διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων γεωτουρισμού με στόχο την προβολή των περιοχών, την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την προσέλκυση επισκεπτών,
– η υλοποίηση δράσεων κοινής προβολής και προώθησης του γεωτουρισμού (συμμετοχή σε επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις, δημιουργία κοινού σπονδυλωτού video-teaser, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού καθώς και η φιλοξενία έγκριτων δημοσιογράφων εξειδικευμένων στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS
Ακρωνύμιο: GEO-IN
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://www.geo-in.eu/
Έναρξη: 02/05/2017
Λήξη: 28/02/2020
Κατάσταση Πράξης: Ολοκληρώθηκε
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 912.087,06
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 775.274,00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Εκδηλώσεις:

GEO-IN: Περιοδική έκθεση ΜΝΗΜΕΣ ΓΑΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ

GEO-IN: Διαδραστική – βιωματική έκθεση, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.6.2: http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/63170EF5215B8A05C225824E00259291?OpenDocument

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.6.2: http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/All/0EC6911CF5AE0212C225832F0038DE8F?OpenDocument

ΛΕΣΒΟΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  2.4.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 6.4.2

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/647%CE%9A469%CE%97%CE%A45-%CE%91%CE%A16

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  1.4.3, 3.4.1, 3.4.5, 6.4.4

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A577469%CE%97%CE%A45-%CE%A5%CE%95%CE%96

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ  4.4.5

ΑΡΧΙΚΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%94%CE%A54469%CE%97%CE%A45-%CE%A5%CE%A9%CE%A4

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%9B%CE%979469%CE%97%CE%A45-%CE%A131

ΑΚΟΜΜ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ

Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Σήμανση και Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Γεωπάρκου Ψηλορείτη» του έργου ¨ΓΕΩΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΓΕΩΠΑΡΚΑ – GEOTOURISM IN INSULAR GEOPARKS¨(ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: GEO-IN ), συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος  Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» στο οποίο συμμετέχει το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ ως Κύριος Δικαιούχος. Παραδοτέα 4.1.3 & 4.1.4 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΙΝΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 74051 Ανώγεια, Ρέθυμνο Κρήτη/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 209.062,00
Κοινοτική Συνδρομή: 177.702,70
Ιστοσελίδα: www.akomm.gr
Επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Π. Βαρθολομαίου 9, Σητεία ΤΚ 72300/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 140.265,15
Κοινοτική Συνδρομή: 119.225,38
Ιστοσελίδα: http://www.sitia.gr/
Επωνυμία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Μ.Φ.Ι.Κ.
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΒΟΥΤΩΝ 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 109.658,01
Κοινοτική Συνδρομή: 93.209,31
Ιστοσελίδα: www.nhmc.uoc.gr
Επωνυμία: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα:  8ης Νοεμβρίου 17, 81100 Μυτιλήνη/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 189.950,00
Κοινοτική Συνδρομή: 161.457,50
Ιστοσελίδα: www.lesvosmuseum.gr
Επωνυμία: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΤΔ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 62, 2827 Γαλάτα, Τροόδος Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 137.644,50
Κοινοτική Συνδρομή: 116.997,83
Ιστοσελίδα: www.anetroodos.com / www.troodos-geo.org
Επωνυμία: ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφ. Λουκή Ακρίτα, 1414 Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 125.507,40
Κοινοτική Συνδρομή: 106.681,29
Ιστοσελίδα: www.moa.gov.cy/fd
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη:
Λήξη:

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online