InterRecycle: Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής Απορριμάτων για την Ενίσχυση Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ε.Σ. 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Παρά τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, τόσο η Ελλάδα όσο και Κύπρος υστερούν σημαντικά στα ποσοστά ανακύκλωσης έναντι του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η πρόταση InterRecycle εστιάζει στη χρήση έξυπνων ρομποτικών συστημάτων που θα αυτοματοποιήσουν και θα επιταχύνουν την διαδικασία διαλογής/ταξινόμησης των ανακυκλώσιμων υλικών ώστε να ενισχύσουν σημαντικά τις διαδικασίες ανακύκλωσης των δυο χωρών και συνεπώς να συνδράμουν αποφασιστικά στη σύγκλιση της Ελλάδας και της Κύπρου με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η παρούσα πρόταση αξιοποιεί διαθέσιμη τεχνολογία ρομποτικής που εφαρμόζεται ήδη στη διαλογή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας), με στόχο να τη βελτιώσει και να την εφαρμόσει σε βιομηχανικές μονάδες διαχείρισης απρορριμάτων της Ελλάδας (Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Κρήτης – Διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων) και της Κύπρου (Green Dot – Ανακύκλωση συσκευασιών). Αναλυτικότερα, το InterRecycle έχει διαφορετικούς στόχους σε κάθε πεδίο εφαρμογής.Στην Ελλάδα εστιάζει στην ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών που θα κατέληγαν στη χωματερή, ενώ στην Κύπρο εστιάζει στην καταλυτική ενίσχυση της παραγωγικής ισχύος των μονάδων ανακύκλωσης που αυτή τη στιγμή λειτουργούν στηριζόμενες στη χειροδιαλογή.
Συμπληρωματικά με την εξέταση των τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν το ρομποτικό σύστημα, η συστηματική μελέτη της κοινωνικής ανταποδοτικότητας του έργου (Ερευνητικό Ίδρυμα Πανεπιστημίου Λευκωσίας) μέσα από τη μέτρηση αξιών που δεν αντικατοπτρίζονται στις παραδοσιακές οικονομικές καταστάσεις (π.χ. κοινωνικοί, αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες) θα οδηγήσει στη μερική προσαρμογή των προβλεπόμενων δράσεων ώστε να μεγιστοποιηθούν το θετικά οφέλη που προκύπτουν απο την υλοποίηση του InterRecycle για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.
Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπονται ευρείας κλίμακας δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης.Οι δράσεις ενημέρωσης θα αξιοποιήσουν το γεγονός ότι η τεχνολογική αναβάθμιση των διαδικασιών ανακύκλωσης απορριμμάτων λειτουργεί, χωρίς καμία διάκριση, προς όφελος εξ ίσου και αδιακρίτως όλων των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων της Ελλάδας και της Κύπρου.
Συνολικά, η παρούσα πρόταση στοχεύει στη δημιουργία νέων τεχνολογικών λύσεων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες είναι όχι μόνο αποτελεσματικές αλλά και βιώσιμες. Τα ρομποτικά συστήματα που θα εγκατασταθούν στις μονάδες διαλογής αστικών απορριμάτων θα λειτουργήσουν για 6 μήνες στα πλαίσια του έργου, αλλά και για πολλά επιπλέον χρόνια μετά την ολοκλήρωση του InterRecycle, έχοντας θετικό αντίκτυπο στο λειτουργικό αποτέλεσμα των βιομηχανικών μονάδων.
Η μακρόχρονη λειτουργία των μονάδων θα αποτελέσει θετικό σημείο αναφοράς οικολογικής καινοτομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και αναμένεται να λειτουργήσει σαν παράδειγμα για την ανάπτυξη αντίστοιχων πράξεων στο μέλλον, σε άλλα σημεία της Ευρώπης.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα προκύπτουν από τις εκροές του έργου και αφορούν:
-Ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος άμεσα εφαρμόσιμο σε βιομηχανικά περιβάλλοντα διαχείρισης αστικών αποβλήτων.
-Οικολογική καινοτομία με στόχο την έξυπνη διαχείριση των πόρων και των πρώτων υλών
-Επιτάχυνση της διαδικασίας κατηγοριοποίησης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε βιομηχανικές μονάδες διαλογής
-Αύξηση παραγωγικότητας των μονάδων ΕΣΔΑΚ (διαχείριση σύμμεικτων απορριμμάτων) και Green Dot (διαχείριση ανακυκλώσιμων συσκευασιών) προς όφελος των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών.
-Ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης σε Ελλάδα και Κύπρο με στόχο τα Εθνικά ποσοστά να προσεγγίσουν τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
-Αύξηση της εμβέλειας δράσης των φορέων συλλογής και διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
-Αξιοποίηση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης σαν μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας (νέες θέσεις εργασίας απο την εξάπλωση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης)
-Άρση δυσμενών περιβαλλοντικών καταστάσεων με αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία (π.χ. επιμόλυνση υδροφόρου ορίζοντα, ρύπανση ακτογραμμών/θαλασσών, χωροταξικό πρόβλημα ΧΥΤΑ).
-Διασύνδεση της Ελληνικής και Κυπριακής ερευνητικής κοινότητα με τη βιομηχανία
-Σύσφιξη της συνεργασίας Κύπρου – Ελλάδας/Κρήτης στα θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών απορριμμάτων
-Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύ κοινού σε ότι αφορά μεθόδους που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης
Επίσης, η πρόταση InterRecycle επιτυγχάνει τα παρακάτω νούμερα σε ότι αφορά τους δείκτες που σχετίζονται με την Άξονα Προτεραιότητας 3.
– O0305 – Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών: 1 ρομποτικό σύστημα διαλογής αστικών απορριμμάτων
– CO17 – Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων: 228,096/τόνοι αστικών απορριμμάτων ανα έτος
Αναμενόμενες εκροές: Θα αναπτυχθούν 3 έξυπνα ρομποτικά συστήματα με την ικανότητα να ανακτούν ανακυκλώσιμα υλικά και να τα διαχωρίζουν ανάλογα με τον τύπο υλικού τους.
– Το πρώτο σύστημα θα εγκατασταθεί στο εργαστηριακό περιβάλλον του ΙΤΕ με σκοπό την υλοποίηση προπαρασκευαστικών βημάτων που θα καθοδηγήσουν την εγκατάσταση των δυο άλλων συστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο.
– Το δεύτερο σύστημα θα εγκατασταθεί στη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων του ΕΣΔΑΚ με σκοπό να ανακτήσει ανακυκλώσιμα υλικά απο τις ροές σύμμεικτων απορριμμάτων που προορίζονται για τους ΧΥΤΑ, προς όφελος ολόκληρου του νησιού της Κρήτης.
– Το τρίτο σύστημα θα εγκατασταθεί στη μονάδα της Green Dot με σκοπό να ενισχύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία διαλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών από όλη την Κύπρο.
Για την υλοποίηση του έργου προβλέπονται δράσεις διαχείρισης, αξιοποίησης, ανάδειξης & προβολής των ρομποτικών συστημάτων με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τους στόχους και τα αποτελέσματα του έργου αλλά και την ευαισθητοποίηση του σε θέματα ανακύκλωσης.
Επιπλέον, κατά την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου προβλέπονται οι ακόλουθες εκροές:
Ιστοσελίδα έργου,  παρουσία στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, εξειδικευμένο κανάλι youtube,
2 ετήσιες μελέτες προόδου του έργου InterRecycle
1 έκθεση υλοποίησης του ρομποτικού συστήματος διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών
2 εκθέσεις εγκατάστασης του ρομποτικού συστήματος στους ΕΣΔΑΚ και Green Dot
2 Εγχειρίδια χρήσης των προσαρμοσμένων ρομποτικών συστημάτων
2 Εκθέσεις αποδοτικότητας εγκατεστημένων συστημάτων
2 Μελέτες κοινωνικής ανταποδοτικότητας
1 Μελέτη Βιωσιμότητας των εγκατεστημένων συστημάτων
1 Μελέτη Στρατηγικής Αξιοποίησης και μελλοντικής χρήσης ρομποτικού συστήματος
4 ημερίδες ενημέρωσης του κοινού, ενημερωτικά έντυπα, υλικό προώθησης έργου
2 παρουσιάσεις του συστήματος στη Βραδιά Ερευνητή (3000 επισκέπτες)
1 έκθεση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου
2 δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6f. Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Ειδικός στόχος: 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής Απορριμάτων για την Ενίσχυση Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου
Ακρωνύμιο: InterRecycle
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: http://interrecycle.eu/#home
Έναρξη: 1/9/2021
Λήξη: 31/8/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 474.056,50
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 402.948,03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Νικ. Πλαστήρα 100, ΤΚ. 70013, Ηράκλειο Κρήτης / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 162.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 137.700,00
Ιστοσελίδα: www.ics.forth.gr
Επωνυμία: ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχ. Μακαρίου 22, ΤΚ 71202, Ηράκλειο Κρήτης / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 108.958,00
Κοινοτική Συνδρομή: 92.614,30
Ιστοσελίδα: www.esdak.gr
Επωνυμία: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π.Λ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Μετοχίου 66, Εγκωμή 2407, Λευκωσία / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 100.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 85.000,00
Ιστοσελίδα: www.unrf.ac.cy
Επωνυμία: GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Τσερίου 229, ΤΚ. 2047,Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 103.098,50
Κοινοτική Συνδρομή: 87.633,73
Ιστοσελίδα: http://greendot.com.cy
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/06/2019
Λήξη: 01/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online