MARIS :Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ε.Σ. 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο MARIS αφορά στη συνέργεια μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στον ναυτιλιακό τομέα, την μεγαλύτερη βιομηχανία και των δύο χωρών. Συνέργειες αναφορικά με την αξιοποίηση των υπαρχόντων δεδομένων καθώς και με την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών προς όφελος της ναυτικής εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, ιδίως σε περίοδο οικονομικής κρίσης, θεωρείται ύψιστης εθνικής σημασίας και για τις δύο χώρες. Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης της ναυτικής σταδιοδρομίας με γνώμονα την καλύτερη, πιο αξιόπιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του ναυτικού και ολόκληρης της ναυτιλιακής κοινότητας αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και σημαντική προοπτική, αφού οι δύο χώρες μοιράζονται τις πρώτες θέσεις στην εμπορική ναυτιλία εδώ και δεκαετίες.
Βασικοί στόχοι του έργου είναι:
– Η παροχή Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην ευρύτερη ναυτιλιακή κοινότητα και στους πολίτες.
– Η συνεχής προσέλκυση νέων ανθρώπων για τη στοχευμένη και εστιασμένη, σύμφωνα με τις επίκαιρες ανάγκες της ναυτιλιακής κοινότητας, ανάπτυξη κατάλληλα εκπαιδευμένων, καταρτισμένων και πιστοποιημένων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, επαγγελματιών, τόσο στους παραδοσιακούς, όσο και σε σύγχρονους τομείς δραστηριότητας του ναυτιλιακού πλέγματος.
– Η ώσμωση μεταξύ των δύο θεσμικά αρμόδιων φορέων για την εμπορική ναυτιλία, της Κύπρου και της Ελλάδας, και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και χρήσιμων συμπερασμάτων προς όφελος στελεχών και επιχειρήσεων του κλάδου.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η προστιθέμενη αξία για Ελλάδα και Κύπρο είναι τεράστια, αφού η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος συμπυκνώνει την εμπειρία και την συνεργασία Υπηρεσιών των δύο χωρών που είναι υπεύθυνες μεταξύ άλλων για την προσέλκυση και την εισαγωγή νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της ναυτικής εκπαίδευσης με χρήση νέων τεχνολογιών με απώτερο στόχο την αύξηση του αριθμού των αποφοίτων ναυτικών και κατ’επέκταση την ενίσχυση του ναυτεργατικού δυναμικού των δύο χωρών. Το προτεινόμενο νέο σύστημα, θα λειτουργεί σύμφωνα με τις επιταγές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής και την ψηφιακή σύνδεση κυβερνητικών υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων, για την εξοικονόμηση πόρων & την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών διακυβέρνησης προς τις επιχειρήσεις & τους πολίτες.
Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα επιτευχθεί η παρακολούθηση του ναυτικού από τη στιγμή που θα εισέλθει στο σύστημα ως υποψήφιος σπουδαστής μέχρι τη συνταξιοδότησή του, απλουστεύοντας τις διοικητικές διαδικασίες και διευκολύνοντας την διεπαφή του με το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό θα επιτευχθούν σαφή και μετρήσιμα αποτελέσματα (π.χ. μείωση των χρόνων διεκπεραίωσης των συνδιαλλαγών), αυξάνοντας το βαθμό ικανοποίησης σπουδαστών, ναυτικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Αναμενόμενες εκροές: Οι κύριες εκροές του έργου είναι: 1) Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης του ΥΝΑΝΠ, με Φορέα Λειτουργίας τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ), με γνώμονα την καλύτερη, πιο αξιόπιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα ναυτικού και των ναυτιλιακών εταιρειών, το οποίο θα αποτελεί εργαλείο για την άσκηση πολιτικής από το ΥΝΑΝΠ, στον τομέα της ναυτιλίας και ειδικότερα της ναυτικής εκπαίδευσης και της πρόσβασης στο ναυτικό επάγγελμα, με την τροφοδότηση αξιόπιστων ποσοτικών και ποιοτικών στατιστικών στοιχείων με κατάλληλους δείκτες ποιότητας. 2) Διαδραστικό η-Μητρώο ναυτικών, για την ψηφιοποίηση του υλικού αρχείου του μητρώου ναυτικών του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας της Κύπρου και τη δημιουργία διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής για προσωπικό υπολογιστή και κινητά τηλέφωνα, ώστε οι εγγεγραμμένοι ναυτικοί να ενημερώνονται για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού τους φακέλου και να ενημερώνουν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο για τις εκπαιδεύσεις και τη θαλάσσια υπηρεσία τους.
Μέσω της υλοποίησης των ανωτέρω εκροών, επιτυγχάνεται η παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους ναυτικούς και τη ναυτιλιακή κοινότητα των δύο κρατών, βελτιώνοντας την πληροφοριακή ωριμότητα των δύο φορέων και αξιοποιώντας υφιστάμενα δεδομένα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές των ναυτικών, σπουδαστών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο εταίρων δημοσίων αρχών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 2 Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Επενδυτική προτεραιότητα: 2c. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής κυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός στόχος: 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ακρωνύμιο: MARIS (MArine caReer Information System)
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://interreg-maris.gr/
Έναρξη: 10/11/2017
Λήξη:15/11/2023  15/11/2023
Κατάσταση Πράξης: ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.064.006,12
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 904.405,20

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) και του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr).

Παραδοτέο 2.1.1:

http://hcg.gr/node/19110

https://www.yen.gr/web/guest/-/prosklese-ypoboles-prosphoras-gia-te-demiourgia-istoselidas-intranet-selida-koinonikes-diktyoses-facebook-logo-banner-paradoteo-2-1-1-sto-plaisio-ylop 

Παραδοτέο 2.1.2:

http://hcg.gr/node/19108

https://www.yen.gr/web/guest/-/anakoinose-protheses-anatheses-gia-ten-anaptyxe-proothetikou-ylikou-phylladia-paradoteo-2-1-2-gia-ten-praxe-plerophoriako-systema-nautikes-stadiodromi  

03-12-2018 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών/κριτηρίων επιλογής του έργου “ΟΠΣ-ΝΕ” της Πράξης “MARIS”.

Ακολούθως επισυνάπτονται οι σύνδεσμοι στους οποίους έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της:

Διακήρυξης 2/2019 ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΟΠΣ-ΝΕ)» της Πράξης «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ – MARIS (MArine caReer Information System)»

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Παραδοτέο 4.2. Αγορά υπηρεσιών για την για την ανάπτυξη διαδραστικού η-μητρώου ναυτικών και διαδικτυακής εφαρμογής που θα το υποστηρίζει. Ε/Α: 220.000 ευρώ

ΕΥΓΕΝΙΔΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Παραδοτέο 3.3.1 «Ψηφιακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Σπουδαστών, Επιμορφωτών και Δια Βίου Εκπαίδευσης» στο πλαίσιο της πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας»

Παραδοτέο 3.3.3 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάπτυξη Ψηφιακού Κέντρου Διασύνδεσης -Διαμεσολάβησης και Υποστήριξης Σπουδαστών των ΑΕΝ

Παροχή υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για την Υποστήριξη της Εκπαίδευσης στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Π3.3.2). 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 1, 18510, ΠΕΙΡΑΙΑΣ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 380.000€
Κοινοτική Συνδρομή: 323.000€
Ιστοσελίδα: http://www.yen.gr/
Επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, 4007, ΛΕΜΕΣΟΣ/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 182.650,00
Κοινοτική Συνδρομή: 155.252,50
Ιστοσελίδα: www.shipping.gov.cy
Επωνυμία: Ευγενίδου Ίδρυμα
Νομική μορφή: Κοινωφελές Ίδρυμα
Διεύθυνση / Χώρα: Λεωφόρος Συγγρού 387, Τ.Κ. 17564, Π. ΦΑΛΗΡΟ/ Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 500.000€
Κοινοτική Συνδρομή: 425.000€
Ιστοσελίδα: https://www.eef.edu.gr/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 15/12/2015
Λήξη: 15/03/2016

Job Features

Job CategoryΕνίσχυση ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή

Apply Online