POLI-SYNERGIES: Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Κοινή Πρόκληση: Η υλοποίηση επιδεικτικών έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στον μεγάλο αριθμό ενεργειακά υποβαθμισμένων κτιρίων της Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομίας και η ανάπτυξη «κοινών συνεργειών» για την επίτευξη της ΕΞΕ κατά 50% στα κτίριά τους το 2050.
Συνολικός Στόχος: Υλοποίηση επιδεικτικών έργων ΕΞΕ σε τρία κεντρικά δημόσια κτίρια των Αστυνομιών με μεγάλη επισκεψιμότητα. Η Πράξη στοχεύει σε επίτευξη «συνεργειών», ώστε να αναπτυχθούν «κοινά» διαδραστικά πρότυπα – πρακτικές που θα ευαισθητοποιήσουν τα στελέχη των Αστυνομιών / τους πολίτες και θα βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση στην περιοχή.
Κύριες Εκροές: α) Πρότυπες οριστικές μελέτες για την επιδεικτική ενσωμάτωση παρεμβάσεων ΕΞΕ σε 3 εμβληματικά κτίρια των Αστυνομιών.
β) Δημοπράτηση – υλοποίηση των έργων.
γ) Αποτίμηση της λειτουργίας των έργων μέσω έκδοσης ΠΕΑ και αξιοποίησης των μετρητικών διατάξεων.
δ) Συνεργατικές δράσεις πληροφόρησης για την ΕΞΕ σε κτίρια των Αστυνομιών.
ε) Ιστοσελίδα, βίντεο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά εργαλεία που προβάλουν και αξιοποιούν περαιτέρω το ελληνοκυπριακό πλαίσιο συνεργειών των Αστυνομιών & τα λοιπά επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Πράξης.
στ) Συνέργειες για την πρακτική εφαρμογή του ελληνοκυπριακού πλαισίου για την επίτευξη του στόχου 50% ΕΞΕ σε όλα τα αστυνομικά κτίρια της περιοχής μέχρι το 2050.
Ωφελούμενοι: α) οι δύο Αστυνομίες και λοιποί Δημόσιοι Φορείς της διασυνοριακής περιοχής, β) οι χρήστες κτιρίων / οι κάτοικοι της διασυνοριακής περιοχής που θα παραδειγματιστούν από την προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξης, γ) επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ΕΞΕ, δ) οι ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Προσέγγιση: Χρησιμοποιούνται αποδεδειγμένες τεχνολογίες/εργαλεία και προτείνονται Παραδοτέα μέσω 4 κατάλληλα σχεδιασμένων ΠΕ, που ικανοποιούν τις ανάγκες της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής και μεγιστοποιούν την αλληλεπίδραση των 3 Εθνικών Αρχών – Δικαιούχων, εξασφαλίζοντας την εφικτότητα
υλοποίησής τους εντός 24 μηνών.
Διασυνοριακή Προσέγγιση: Όλα τα Παραδοτέα σχεδιάστηκαν με έναν ισχυρό «διασυνοριακό χαρακτήρα», με στόχο να εφαρμόσουν την κοινή βούληση των Αστυνομιών για την υλοποίηση του στόχου 50% ΕΞΕ το 2050 στα κτίριά τους μέσω χρήσης καινοτόμων δράσεων & εργαλείων.
Νέο/πρωτότυπο: Η συνεργατική υλοποίηση έργων ΕΞΕ με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, η ανάπτυξη «νέας αντίληψης συνεργειών» μεταξύ των δύο Αστυνομιών και η ανάπτυξη διαδικτυακών εργαλείων που εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ΤΠΕ.
Προστιθέμενη αξία: Τα αποτελέσματα θα μεταφερθούν στους αστυνομικούς/πολίτες μέσω της χρήσης διαδικτύου & κατάλληλων εργαλείων που θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις συνέργειες και μετά το τέλος των 24 μηνών της Πράξης! Οι ηγεσίες των δύο Αστυνομιών με υποδειγματική πειθαρχία δηλώνουν έτοιμες να αξιοποιήσουν την προστιθέμενη αξία των αποτελεσμάτων της Πράξης POLI-SYNERGIES για να εξοικονομήσουν 50% σε ενέργεια και κόστος στα κτίριά τους μέχρι το 2050.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα άμεσα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:
1. Ενίσχυση της ενημέρωσης των στελεχών των Αστυνομικών Αρχών της διασυνοριακής περιοχής για την ΕΞΕ μέσω επιδεικτικών έργων, δράσεων δημοσιότητας και διαδικτυακών εφαρμογών.
2. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας, για εξειδικευμένα θέματα της ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια.
3. Ενημέρωση των πολιτών και των τουριστών σε θέματα εφαρμογής τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ στα δημόσια εμβληματικά κτίρια υψηλής επισκεψιμότητας.
4. Βελτίωση συνθηκών στους χώρους όπου θα γίνουν οι επεμβάσεις με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων.
Τα παραπάνω αναμενόμενα αποτελέσματα συνδέονται άμεσα με την ικανοποίηση του Δείκτη Εκροών της «μείωσης της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας» των επιλεγόμενων κτιρίων από 2.648.184,30 (τιμή βάσης 2018 και 2015) σε 1.059.273,72 kWh/έτος (τιμή-στόχος για το 2022).Αντίστοιχα, ικανοποιείται ο Δείκτης Αποτελέσματος της «μεταβολής στην εξοικονόμηση ενέργειας» με τιμή βάση 2018 (και 2015) ίση με 644,84 kWh/τ.μ./έτος, ενώ η τιμή στόχος φθάνει τις 257,93 kWh/τ.μ./έτος. Επιπλέον, ο αριθμός των κτιρίων που αναβαθμίζονται είναι 3 (μεγάλα συγκροτήματα).
Από την παραπάνω τεκμηρίωση είναι προφανές ότι η επιλογή των Παραδοτέων πραγματοποιήθηκε ώστε να εξυπηρετούνται απόλυτα οι στόχοι και οι Δείκτες της Πράξης, του Ε.Σ.2.1 και κατ’ επέκταση του προγράμματος. Επιπλέον, 15 έργα από την ΕΛ.ΑΣ. και 8 από την Α.Κ. θα ωριμάσουν στη διάρκεια της Πράξης και θα είναι έτοιμα προς την τελική δημοπράτηση, ενώ στο τέλος της Πράξης οι δύο Αστυνομίες θα δεσμευτούν για την υλοποίηση του συνεργατικού σχεδίου επίτευξης ΕΞΕ, με έναν φιλόδοξο «δείκτη» για ΕΞΕ που φθάνει στο 50% σε όλα τα κτίρια της διασυνοριακής περιοχής, υπερκαλύπτοντας έτσι τους επιδιωκόμενους δείκτες του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο κτιριακό τους δυναμικό στην περιοχή.
Αναμενόμενες εκροές: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
α) Τρεις πρωτότυπες μελέτες για την επιδεικτική ενσωμάτωση ΕΞΕ στα επιλεγμένα κτίρια των Αστυνομιών Ελλάδας και Κύπρου.
β) Εφαρμογή των μελετών – υλοποίηση – λειτουργία των έργων στα 3 δημόσια κτίρια.
γ) Αποτίμηση της λειτουργίας των έργων στα 3 κτίρια μέσω έκδοσης ΠΕΑ (σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες) και στοιχείων προερχόμενων από σύγχρονα μετρητικά συστήματα.
δ) Συνεργατικές δράσεις δημοσιότητας & πληροφόρησης, όπως:
*Υλικό Δημοσιότητας: (i) ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία κλπ.) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της Πράξης, (ii) CDROM, USB memory sticks, τετράδια, στυλό κ.λπ.
*Σεμινάρια, Συνέδρια: (i) 6 σεμινάρια δημοσιότητας και πληροφόρησης στην Ελλάδα (Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο) και 3 σεμινάρια δημοσιότητας και πληροφόρησης σε πόλεις της Κύπρου, (ii) 1 Διασυνοριακό διεθνές συνέδριο για την ΕΞΕ στα δημόσια κτίρια των Αστυνομιών στη Λευκωσία,
*Ιστοσελίδα, βίντεο, κοινωνικά μέσα δικτύωσης και διαδικτυακά εργαλεία για την προβολή των αποτελεσμάτων του POLI-SYNERGIES.
ε) Ωρίμανση 23 έργων σε κτίρια των Αστυνομιών (εξασφάλιση νομιμότητας/κυριότητας, ενεργειακές προμελέτες, χρηματοδότηση και δρομολόγηση υλοποίησης),
στ) Συνέργειες για την εφαρμογή του ελληνοκυπριακού πλαισίου για την ΕΞΕ κατά 50% στα κτίρια των δύο αστυνομιών μέχρι το 2050 μέσω της υλοποίησης των παρακάτω: i) ανάλυση απαιτήσεων για την ΕΞΕ στα κτίρια της σύγχρονης αστυνομίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, ii) συνανάπτυξη του ελληνοκυπριακού πλαισίου συνεργειών των αστυνομιών για την ΕΞΕ στα κτίρια μέχρι το 2050, iii) πιλοτική εφαρμογή του, iv) ολοκλήρωση της εφαρμογής–υλοποίηση ενός κατάλληλου πλάνου βιωσιμότητας και υπογραφή δεσμευτικού ανάμεσα στις 3 αρχές MoU, v) επέκταση και εφαρμογή του πλαισίου συνεργειών για την ΕΞΕ και τις ΑΠΕ σε λοιπές υποδομές, εγκαταστάσεις και οχήματα, όπου παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον για συνέργειες και από κοινού αξιοποίηση των σύγχρονων ευκαιριών.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος: 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ακρωνύμιο: POLI-SYNERGIES
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: www.poli-synergies.eu
Έναρξη: 28/5/2021
Λήξη: 5/5/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.050.000
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.742.500,00

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα:  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

Αγορά υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης της Αστυνομίας Κύπρου για την υλοποίηση της πράξης: Διασυνοριακές συνεργείες για την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια της αστυνομίας (Συνεισφορά της Α.Κ. στη Διαχείριση και στις Εκθέσεις Προόδου του POLI-SYNERGIES ,(1.3.2)  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αγορά Υπηρεσιών Συμβούλου(3.3.2,4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,4.3.4)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Παραδοτέο 4.3.2 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας

Τεύχος Διακήρυξης για το έργο με τίτλο: Επιδεικτικό Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά,(Επιδεικτικό Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά (4.2.1)

Πιλοτική Εφαρμογή του Ελληνοκυπριακού Πλαισίου Συνεργειών στην ΕΛ.ΑΣ. για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίριά της με Ορίζοντα το 2050, Ολοκλήρωση της Εφαρμογής του Ελληνοκυπριακού Πλαισίου Συνεργειών στην ΕΛ.ΑΣ. για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίριά τους με Ορίζοντα το 2050 – Πλάνο Βιωσιμότητας και Υπογραφή MoU με Κυπριακή Αστυνομία / ΚΑΠΕ Παραδοτέο, Ενεργειακό Πιστοποιητικό και Αποτίμηση Λειτουργίας του Επιδεικτικού Έργου Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κτίριο της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά με βάση τα μετρητικά δεδομένα – Συγκρίσεις / Συμπεράσματα Παραδοτέο, Συλλογή Δεδομένων για 15 Νέα Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια της ΕΛ.ΑΣ.(3.2.1, 3.2.2,4.2.2, 4.2.3)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Εξειδικευμένο Υλικό Προώθησης, Δικτύωσης και Πληροφόρησης των Αποτελεσμάτων του POLI-SYNERGIES για τα Κτίρια της ΕΛ.ΑΣ. στην Διασυνοριακή Περιοχή : 6 Σεμινάρια Δημοσιότητας & Πληροφόρησης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας για τα Κτίρια της ΕΛ.ΑΣ. σε Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο : Διαδραστικές Εκδηλώσεις Δημοσιότητας των Αποτελεσμάτων του POLI-SYNERGIES για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια της ΕΛ.ΑΣ. στην Διασυνοριακή Περιοχή(2.2.1, 2.2.2, 2.2.3)-ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)

Παραδοτέο 2.1.1: Πληροφόρηση των Αποτελεσμάτων του POLI-SYNERGIES μέσω Προωθητικών Δράσεων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Παραδοτέο 2.1.3: Διαδραστικός Ιστότοπος του POLI-SYNERGIES Παραδοτέο 3.1.1 Ανάλυση Απαιτήσεων για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια της Σύγχρονης Αστυνομίας στο Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Πολιτικών με Ορίζοντα το 2050 Παραδοτέο 3.1.2: Συν-Ανάπτυξη του Ελληνοκυπριακού Πλαισίου Συνεργειών των Αστυνομιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίριά τους με Ορίζοντα το 2050 Παραδοτέο 3.1.3: Επέκταση & Εφαρμογή του Ελληνοκυπριακού Πλαισίου Συνεργειών των Αστυνομιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την Ενσωμάτωση ΑΠΕ σε Υποδομές, Εγκαταστάσεις και Οχήματα Παραδοτέο 4.1.1: Υποστήριξη για την Οριστικοποίηση των Τευχών Δημοπράτησης & Οριστικών Μελετών του Επιδεικτικού Έργου στο Κτίριο της ΕΛ.ΑΣ. στα Χανιά Παραδοτέο 4.1.2: Δρομολόγηση Νέων Ώριμων Επιδεικτικών Έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ΕΛ.ΑΣ. & Α.Κ. (Προμελέτες + Τεκμηρίωση για 15 Έργα της ΕΛ.ΑΣ. και 8 της Α.Κ.)- ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, 19009, ΠΙΚΕΡΜΙ / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 215.000
Κοινοτική Συνδρομή: 182.750,00
Ιστοσελίδα: http://www.cres.gr
Επωνυμία: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ(ΕΛ.ΑΣ.)
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ, 10177 / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 925.000
Κοινοτική Συνδρομή: 786.250,00
http://www.astynomia.gr/
Επωνυμία: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (A.K.)
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1478 / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 910.000
Κοινοτική Συνδρομή: 773.500,00
Ιστοσελίδα: http://www.police.gov.cy/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/6/2019
Λήξη: 1/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online