PoSEC: Mετά – ασφάλεια συντονισμού εκτάκτης ανάγκης

ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Σ. 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων στις θαλάσσιες μεταφορές , οι οποίες οφείλονται σε κανονιστικές αλλαγές που εντοπίστηκαν στους τομείς, τεχνολογία, οικονομία, ασφάλεια και προσβασιμότητα. Τα λιμάνια Ελλάδας – Κύπρου μοιράζονται ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα μεταφορών που εξυπηρετεί εθνικές και διεθνείς διασυνοριακές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, ως σημαντικοί παράγοντες τοπικής και μακροπεριφερειακής κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.
Το έργο διευκολύνει τη νομοθετική και διαρθρωτική εναρμόνιση των διασυνοριακών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ λιμένων. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι υποδομές και το σύστημα Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων, το οποίο αντανακλά την προσπάθεια των Διοικήσεων να παρέχουν το πλέον αποτελεσματικό σχέδιο ανταπόκρισης και διαχείρισης της κρίσης, που προκαλείται από οποιοδήποτε περιστατικό δυνάμενο να διαταράξει την καθημερινή ομαλή επιχειρησιακή λειτουργία. Η συμμόρφωση με την Οδηγία 2010/65 / ΕΚ της ΕΕ και την Καν. 725/2004 αφορά την εναρμόνιση των απαιτούμενων διαδικασιών, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την περαιτέρω επιβάρυνση των ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισμών.
Η επιχειρησιακή διασύνδεση δημιουργεί ένα δίκτυο μεταξύ των λιμένων εταίρων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη διαχειριστική ικανότητα κάθε λιμένα όσον αφορά την παρακολούθηση των δεικτών λειτουργίας λιμένων και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των λιμένων και, στη συνέχεια, της συνολικής ανταγωνιστικότητας των λιμένων.
Αυτό βελτιώνεται περαιτέρω τις διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης και έκτακτης ανάγκης στα λιμάνια καθώς και του σχετικού εξοπλισμού μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών προσαρμοσμένης προστιθέμενης αξίας για επιβάτες και μεταφορείς. Αυτό καθιστά τις θαλάσσιες μεταφορές πιο ελκυστικές συγκριτικά με τις οδικές μεταφορές. Το έργο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των διοικητικών και τελωνειακών εμποδίων που εξακολουθούν να επιβάλλουν κυρώσεις στις ενδοκοινοτικές θαλάσσιες μεταφορές.Είναι στρατηγικά σημαντικό καθώς:
– Τα αποτελέσματα καλύπτουν ολόκληρο το επιλέξιμο έδαφος και μπορούν να παραταθούν περαιτέρω.
– θεσπίζει κοινές διαδικασίες προσβασιμότητας και θέτει το έδαφος για μελλοντικές κοινές προσπάθειες περιφερειακής ανάπτυξης ·
– διευκολύνει την προσαρμογή στην ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία · – Επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου και μειώνει τη διαπερατότητα.
– δημιουργεί μακροπρόθεσμες συνθήκες και ειδικά εργαλεία για τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ·
– Μπορεί να αναπαραχθεί. – Καθορίζει τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού.
– παράγει βιώσιμα αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου – επιτρέπει στους λιμένες να εκμεταλλεύονται καλύτερα τις τρέχουσες και μελλοντικές υποδομές ·
– προωθεί τον ορθολογικό σχεδιασμό των συστημάτων λιμενικών εγκαταστάσεων σε συνάρτηση με τους γενικούς στόχους των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών μεταφορών.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα άμεσα αποτελέσματα συμμορφώνονται με τους στρατηγικούς στόχους της πρόσκλησης όσον αφορά:
Εφαρμογή της οδηγίας 2010/65 / ΕΚ και του κανονισμού 725/2004 σε συνάρτηση με τις δηλωμένες στρατηγικές για τα εθνικά και περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα στους τομείς των πολυτροπικών μεταφορών και των ΤΠΕ ·
Ενίσχυση των διασυνοριακών θαλάσσιων μεταφορών στις οδικές μεταφορές. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων λιμενικών αρχών για τη βελτίωση της διαχείρισης των διασυνοριακών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων.
Υποστήριξη της εδαφικής ανάπτυξης στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, μέσω της επεξεργασίας πληροφοριών που συλλέγονται από το προτεινόμενο σύστημα · Υποστήριξη των αρμόδιων εθνικών αρχών κατά την άσκηση του απαιτούμενου ελέγχου των λιμενικών δραστηριοτήτων.
Οι δικαιούχοι των αποτελεσμάτων του έργου, εκτός από τους συμμετέχοντες λιμενικούς φορείς, περιλαμβάνουν τους τελικούς χρήστες λιμενικών υπηρεσιών όπως επιβάτες κρουαζιερόπλοιων και γραμμών, τουριστικούς πράκτορες, ναυτιλιακούς πράκτορες, εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών κ.λπ.
Οι έμμεσοι δικαιούχοι περιλαμβάνουν τοπικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, την τροφοδοσία, τις υπηρεσίες εφοδιασμού πλοίων κ.λπ.
Οι αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όπως το Τελωνείο, η Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα κλπ. Μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την ταχύτερη και έγκαιρη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών που τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται ταχύτερα σε εντοπισμένες απειλές και περιστατικά.
Οι δείκτες αποτελέσματος του προγράμματος που σχετίζονται με το έργο είναι η αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις (υπολογίζεται στα 1000 άτομα) και η αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό (υπολογίζεται στο 5%).
Αναμενόμενες εκροές: • Δημιουργία συστήματος διαχείρισης συμβάντων-κρίσεων με κοινή επιχειρησιακή εικόνα μεταξύ των δύο χωρών
• Λογισμικό Διοίκησης και Ελέγχου (Command and Control – C2) πολύ-επίπεδης αρχιτεκτονικής (Web n-tier) κατ’ ελάχιστον 3 επιπέδων για τη βέλτιστη απόκριση του κρατικού μηχανισμού με δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας με χρήστες που βρίσκονται στο πεδίο μέσω συνδεδεμένης εφαρμογής κινητού. Οι πληροφορίες αποτυπώνονται σε ψηφιακό χάρτη για δημιουργία επιχειρησιακής εικόνας, θέσεων και εξέλιξης συμβάντων με παραγωγή αναφορών και αποθήκευση σε γεωβάση.
• Συλλογή και αποτύπωση στον ηλεκτρονικό χάρτη,πληροφορίας, που προέρχεται είτε από τις άλλες υπηρεσίες (Πυροσβεστική, Αστυνομία κλπ), είτε από τους χρήστες της εφαρμογής του έξυπνου κινητού, είτε από εθνικούς ή διεθνείς επιστημονικούς φορείς .
• Εντοπισμό πλοίων με πιθανή παράνομη συμπεριφορά.
• Εφαρμογή σε έξυπνο κινητό (Android) για επιχειρησιακή εικόνα στο πεδίο και αποστολή θέσης, πληροφορίας, φωτό και βίντεο στα κεντρικά.
• Επικοινωνία μεταξύ των χρηστών μέσω VoIP.
• Εργαλεία συνεργατικότητας (collaboration Tools). Πρόσβαση εφαρμογής μέσω Web.
• Δημιουργία συστήματος ενόργανης παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδοτοίχων για εκτίμηση ζημιών από σημαντικό σεισμό ή πρόσκρουση πλοίου.
• Αγορά και εγκατάσταση ραντάρ (Λιμενική περιοχής Ζυγίου)
• Μπάρες ελέγχου πρόσβασης οχημάτων, Multi card readers
• Εγκατάστασης συστήματος κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των επιβατών και επισκεπτών λιμένα
• Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης
• Κατασκευή μετακινούμενης αίθουσας επιβατών
• Κατασκευή δημόσιων τουαλετών, συμπεριλαμβανομένου και τουαλέτες για ΑΜΕΑ
• Μελέτες για σχέδιο έκτακτης ανάγκης διαχείρισης κρίσεων και εκκένωσης εντός της χερσαίας ζώνης και ship to shore.
• Ανάπτυξη ενός συστήματος Berthing με δομικά στοιχεία βελτιστοποίησης της ανάθεσης σημείου ελλιμενισμού (BERTH ALLOCATION), παρακολούθησης διαδικασιών, δημιουργίας στατιστικών στοιχείων και επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα: 7c. Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Ειδικός στόχος: 2.3.: Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: PoSEC
Ακρωνύμιο: Mετά- ασφάλεια συντονισμού εκτάκτης ανάγκης
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: https://posec.eu/
Έναρξη: 15 / 06 / 2021
Λήξη: 15/ 06 / 2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.317.906,00
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.120.220,10

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα: Αρχή Λιμένων Κύπρου

Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη διαχείριση και παρακολούθηση του Έργου με ακρωνύμιο ‘POSEC’, (Διαχείριση Έργου 1.1.2.) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τριών (3) νέων μηχανισμών λειτουργίας αντιτρομοκρατικών αυτόματων μπαρών ελέγχου, δύο για το λιμάνι Λατσιού και ενός για το λιμάνι Πάφου, (Εγκατασταση μπαρων προσβασης 5.1.1) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προμήθεια και εγκατάσταση και 5ετή συντήρηση συστήματος πυρόσβεσης στο Παλιό λιμάνι Λεμεσού και στο λιμάνι Πάφου (Αγορά και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης 5.1.4) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ανέγερση δημόσιων χώρων υγιεινής στο χερσαίο χώρο του αλιευτικού καταφυγίου στο Λάτσι του δήμο πόλεως Χρυσοχούς (Μετακινούμενη αίθουσα επιβατών 5.1.5 & Κατασκευή αποχωρητηρίων ΑΜΕΑ στο λιμένα Λατσίου 5.1.5) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έργο ”PoSec” ( 1.2.2 Project Management, 4.2.1 Ετοιμασία Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, 2.2.3: Training Sessions). 

Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Συμβάντων & Δημιουργίας Επιχειρησιακής Εικόνας για Λιμάνια – Σύστηματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας κρηπιδωμάτων – Συστήματος ελλιμενισμού πλοίων – Εξοπλισμού λειτουργιών λιμένα, του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 5, 2112, ΛΕΥΚΩΣΙΑ / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 1.036.331,00
Κοινοτική Συνδρομή: 880.881,35
Ιστοσελίδα: www.cpa.gov.cy
Επωνυμία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Νέος Λιμένας Μυκόνου, Περιοχή Τούρλος, Μύκονος, 84600 / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 281.575,00
Κοινοτική Συνδρομή: 239.338,75
Ιστοσελίδα: www.mykonosports.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/06/2019
Λήξη: 01/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online