RECULT MAGNUM: Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου

RECULT MAGNUM: Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

Ε.Σ. 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
Posted 3 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Ο κύριος στόχος του Έργου είναι η μεγιστοποίηση του αντικτύπου του θρησκευτικού Τουρισμού, η προβολή και ανάδειξη της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών της Ελλάδας, της Κρήτης και της Κύπρου. Οι τρεις Εκκλησίες αξιοποιούν τα αποτελέσματα δύο προϋπαρχόντων έργων, RECULT και Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιώνυμων Νήσων, τα οποία αφορούν την μεθοδική ψηφιοποίηση και ανάδειξη της θρησκευτικής υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι τρεις Εκκλησίες επιδιώκουν την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος INTERREG V-A 2014 – 2020.Η μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του Θρησκευτικού Τουρισμού η οποία θα οδηγήσει στην ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο χωρών θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση υφιστάμενων μουσείων μέσω της δημιουργίας συνδεδεμένων ψηφιακών μουσείων, καθώς και την πρόκληση ψηφιακής εμπειρίας για τον επισκέπτη (Δύο μουσεία στην Κύπρο, ένα στην Κρήτη και ένα στο Βόρειο ή Νότιο Αιγαίο). Αυτό θα πραγματοποιηθεί αξιοποιώντας τόσο τη μεθοδολογία, όσο και την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στα δύο προαναφερθέντα έργα και χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό που αποκτήθηκε στο πλαίσιο αυτών.Η κοινοπραξία αποτελείται από έξι (6) εταίρους. Τις τρείς Εκκλησίες εκπροσωπούν οι τρεις παρακάτω φορείς: το Σωματείο Φιλοκαλία εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Κύπρου, το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, και το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Κρήτης.
Επιπλέον, το εταιρικό σχήμα αποτελείται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) το οποίο θα αναλάβει την τεχνολογική κατάρτιση του έργου, σε σχέση με τις ψηφιακές υποδομές και τέλος από τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς Μητρόπολης Σύρου τα οποία θα αναλάβουν την προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού στο εξωτερικό, την εκπαίδευση των επαγγελματιών του τουρισμού και τη συλλογή όλων των αποτελεσμάτων των έργων ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς προς όφελος των επαγγελματιών τουρισμού.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Η ψηφιακή αποτύπωση της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία των ψηφιακών μουσείων σε Ελλάδα και Κύπρο αναμένεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα κυρίως σε ό,τι αφορά την προβολή της θρησκευτικής κληρονομιάς, την αύξηση της επισκεψιμότητας των τουριστών στα μουσεία, του αριθμού των διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα της διασυνοριακής περιοχής, την παροχή αναβαθμισμένων τουριστικών υπηρεσιών, την επέκταση της τουριστικής περιόδου και συνεπώς την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού με σημαντικά οφέλη για την οικονομία των δύο χωρών.
Το έργο θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του παραδοσιακού τουριστικού μοντέλου που θα οδηγήσει σε σημαντική διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος και στην αξιοποίηση του τουριστικού αποθέματος των δύο χωρών. Συνεπώς, τα τελικά αποτελέσματα του έργου συνδέονται άμεσα με την αύξηση του δείκτη αποτελέσματος του προγράμματος:«Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα». Η δημιουργία των ψηφιακών μουσείων θα αποτελέσει βασικό κίνητρο για πολλούς τουρίστες, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των επισκέψεων σε Ελλάδα και Κύπρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, και πέραν της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου. Άλλωστε, ο θρησκευτικός τουρισμός ως εναλλακτική μορφή τουρισμού, συμβάλλει στον περιορισμό του μαζικού τουρισμού και των συνεπακόλουθων περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Υπό αυτήν την έννοια, ο θρησκευτικός τουρισμός προωθεί την ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού, μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού προς τα μνημεία θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και του ευρύτερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Αναμενόμενες εκροές: Οι βασικές εκροές του έργου αφορούν τα παρακάτω:
• Υλοποίηση πέντε τεχνικών συναντήσεων
• Διοργάνωση 22 ενημερωτικών σεμιναρίων (7 Εκ Ελλάδας, 7 Εκ Κρήτης, 8 Εκ Κύπρου)
• Διοργάνωση 2 συνεδρίων θρησκευτικού τουρισμού, ένα στην Ελλάδα και ένα στην Κύπρο
• Προετοιμασία κοινού υλικού εκπαίδευσης, προετοιμασία και διοργάνωση 22 σεμιναρίων (7 Εκ Ελλάδας, 7 Εκ Κρήτης, 8 Εκ Κύπρου) ειδικών αποτύπωσης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Ψηφιακή αποτύπωση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Σχεδιασμός και λειτουργία τεσσάρων (4) ψηφιακών μουσείων (Εξοπλισμός / Ολογράμματα / Υποδομές)
• Δημιουργία διακριτής ταυτότητας για τον θρησκευτικό τουρισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο, ανάπτυξη και προώθηση ενός κοινού τουριστικού προϊόντος.
Οι βασικές εκροές του έργου σχετίζονται άμεσα με τον βασικό στόχο του έργου που είναι η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου θρησκευτικού τουρισμού, το οποίο θα έχει άμεση επίπτωση στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στη διασυνοριακή περιοχή. Καθοριστική θα είναι η σημασία και συμβολή των εκροών του έργου και στους επιμέρους στόχους του, δηλαδή την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για τον θρησκευτικό τουρισμό, την ενδυνάμωση του τουριστικού χαρακτήρα των δύο χωρών και κατ’ επέκταση την ενίσχυση της επισκεψιμότητας, της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας τους.Οι δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν επίσης βασικές εκροές του έργου οι οποίες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του γνωστικού υπόβαθρου και των δεξιοτήτων όλων των άμεσα εμπλεκομένων στον τουρισμό, και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών και σύγχρονων εργαλείων στη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα: 6c. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός στόχος: 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης:  Μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου
Ακρωνύμιο: RECULT MAGNUM
Περίοδος: 2014 – 2020
Ιστοσελίδα: Υπό κατασκευή
Έναρξη: 1/7/2021
Λήξη: 30/6/2023
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 1.917.317,55
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 1.629.719,92

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών Στελέχωση ολοκληρωμένου εργαστηρίου ψηφιοποίησης μνημείων και κειμηλίων (Αρ. Παραδοτέων: 5.1.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία ιστοσελίδας και ανάπτυξη καμπάνιας επικοινωνίας(2.1.1) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αγορά υπηρεσιών για τη δημιουργία ιστοσελίδας και ανάπτυξη καμπάνιας επικοινωνίας(2.1.2, Δημιουργία προωθητικού βίντεο) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αγορά υπηρεσιών για τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαίδευση προσωπικού και εμπειρογνωμόνων μονάδων αποτύπωσης πολιτιστικής κληρονομιάς των τριών εκκλησιών (2.1.3.) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα- Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

Ανοιχτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση των παραδοτέων 5.5.1 & 5.5.2 του Πακέτου Εργασίας 5 «Δημιουργία Ψηφιακής Περιήγησης σε Υφιστάμενα Μουσεία» και των παραδοτέων 6.5.1, 6.5.2 & 6.5.4 του Πακέτου Εργασίας 6 «Ανάπτυξη – Επεξεργασία Περιεχομένου Ψηφιακών Περιηγήσεων» 

Πρόσκληση επιλογής προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης «RECULT MAGNUM»

Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση των παραδοτέων «1.5.3: Τεχνικές εκθέσεις», «2.5.2: Καμπάνια επικοινωνίας έργου» & «2.5.3: Διοργάνωση σεμιναρίων» στο πλαίσιο της πράξης με ακρωνύμιο «RECULT MAGNUM» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (Παραδοτέο 1.6.3 Τεχνικές Εκθέσεις & Παραδοτέο 4.6.2 Εκπαίδευση επαγγελματιών) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Προκήρυξη Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία 

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού Re-Cult MAGNUM «Υλοποίηση Δράσεων Δημοσιότητας» (Παραδοτέα 2.6.2, 2.6.4) 

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού_Παραδοτέο 3.6.2: Δραστηριότητα Branding 

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού_Παραδοτέο 3.6.2: Δραστηριότητα Branding

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών – Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (ΑΡ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: 1.3.3) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης «Εξακρίβωση Δαπανών (Α.Π. 1.3.4)- ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών(Καμπάνια επικοινωνίας έργου 2.3.2, Τεχνικές συναντήσεις 1.3.5) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών (1.3.3 Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας για τη συνεχή βελτιστοποίηση και ψηφιακή αποτύπωση της εμπειρίας του επισκέπτη του θρησκευτικού πολιτιστικού τουρισμού, 6.3.5 Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης λήψης αποφάσεων πολιτικής) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Αίτημα προσφοράς: Εκτύπωση υλικού δημοσιότητας για τις ανάγκες του έργου “RECULT MAGNUM” (2.2.2) ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διακήρυξη Εθνικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Παραδοτέα 5.4.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4) 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Πλατεία Αρχ. Κυπριανού / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 507.675,00
Κοινοτική Συνδρομή: 431.523,75
Ιστοσελίδα: filokalia.org.cy
Επωνυμία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 257.345,55
Κοινοτική Συνδρομή: 218.743,72
Ιστοσελίδα: www.cut.ac.cy
Επωνυμία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Δοσιθέου 1 (5ος όροφος), 1071, Λευκωσία / ΚΥΠΡΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 276.208,00
Κοινοτική Συνδρομή: 234.776,80
Ιστοσελίδα: http://acte.com.cy/
Επωνυμία: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Ιασίου 1, 11521, Αθήνα / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 305.420,00
Κοινοτική Συνδρομή: 259.607,00
Ιστοσελίδα: www.ecclesia.gr
Επωνυμία: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Αλκιβιάδου 6, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 71307 / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 296.364,00
Κοινοτική Συνδρομή: 251.909,40
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
Νομική μορφή: Ιδιωτικός Οργανισμός
Διεύθυνση / Χώρα: Ομήρου 8, Ερμούπολη, 84100, Σύρος / ΕΛΛΑΔΑ
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 274.305,00
Κοινοτική Συνδρομή: 233.159,25
Ιστοσελίδα: http://www.keaimsyrou.gr/
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης: 4
Έναρξη: 18/06/2019
Λήξη: 01/11/2019

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Κείμενο…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…

Job Features

Job CategoryΔιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Apply Online