STRATENERGY: Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ε.Σ. 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια
Posted 6 έτη ago
Print Friendly, PDF & Email

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή: Το έργο αποτελεί μια συνέχεια του στρατηγικού έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ σε ότι αφορά την εδραίωση της εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των πλέον αρμόδιων εθνικών δομών Ελλάδας Κύπρου για τα συναφή θέματα με ορίζοντα το 2030 συμβάλλοντας στην προτυποποίηση του «πλαισίου σχεδιασμού εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια».
Το STRATENERGY υποστηρίζει συγκεκριμένες και βιώσιμες λύσεις, συγκεκριμένα: (α) Προωθεί και ενθαρρύνει την υλοποίηση επιδεικτικών ώριμων έργων σε δημόσια κτίρια λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, (β) Οριστικοποιεί το κοινό πλαίσιο στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού με ορίζοντα το 2030 κάθε δημοσίου φορέα που βάζει τις βάσεις για την επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας στην πράξη.
Το έργο τηρεί ένα ενιαίο χαρακτήρα, προσδοκώντας την επεκτασιμότητα των αποτελεσμάτων σε κάθε γεωγραφικό σημείο της επιλέξιμης περιοχής. Επεκτείνει τις σύγχρονες πρακτικές, αφού προτυποποιεί το στρατηγικό / επιχειρησιακό σχεδιασμό εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια και το εξειδικεύει έως το 2030, ώστε να καλύπτονται όλες οι τυπολογίες / χρήσεις / περιπτώσεις των κτιρίων για να εφαρμοστεί από κάθε Φορέα του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου.
Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
– Ώριμα στρατηγικά έργα ΑΧΕ σε δημόσια κτίρια της περιοχής χτίζοντας πάνω στην γνώση του ΕΝΕΡΓΕΙΝ (και ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ). Συνεισφορά στον Ειδικό Στόχο 2.1 (μείωση πρωτογενούς ενέργειας κατά ~4868 ΜWh ετησίως).
– Αύξηση της τεχνογνωσίας σε θέματα «ενεργειακού σχεδιασμού» στα δημόσια κτίρια μέσω: (α) του εμπλουτισμού της εμπειρίας από τα στρατηγικά έργα στην περιοχή (από το 2013), (β) στο σχεδιασμό και πιλοτική εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου σχεδιασμού της εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε φορέα στα δημόσια κτίρια του, (γ) της ευρύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων μέσω χρήσης των εφαρμογών πληροφορικής.
– Μεγιστοποίηση της συμβολής στους στόχους 2030 των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια.
Αναμενόμενες εκροές: Οι αναμενόμενες εκροές είναι:
– Ολοκλήρωση ώριμων επιδεικτικών έργων Αποδοτικής Χρήσης Ενέργειας (ΑΧΕ) σε συνολικά 12 δημόσια κτιριακά συγκροτήματα που περιλαμβάνουν καινοτόμες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, ενδεικτικά : Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, Κεντρικά συστήματα κλιματισμού, φωτισμός LED κ.α.
– 1 Κοινό πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού για το 2030 για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό απόθεμα Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, λαμβάνοντας υπόψη το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον και τις γεωγραφικές διαφοροποιήσεις αυτού.
– 1 Κοινό πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού για το 2030 για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό απόθεμα Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, και θα καλύπτει όλη την γκάμα θεμάτων (σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση, κεφαλαιοποίηση δράσεων και έργων).
– 1 Ιστότοπος του Έργου.
– 1 σύγχρονη εφαρμογή πληροφορικής για την πιλοτική εφαρμογή και αποτίμηση της μεθοδολογίας υποστήριξης αποφάσεων στο πλαίσιο ανάπτυξής του κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτίρια φορέων με ορίζοντα το 2030.
– 1 έμπειρο σύστημα για την αξιοποίηση της γνώσης από δεδομένα και πληροφορίες στρατηγικών έργων ΑΧΕ του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας Κύπρου.
– 13 εκπαιδευτικά σεμινάρια επιμόρφωση ΑΧΕ ειδικά για δημόσια κτίρια στην περιοχή για την εξοικείωση με τα αποτελέσματα και εργαλεία του STRATENERGY.
– 20 Διαδραστικές Δράσεις – Ημερίδες ΑΧΕ και καινοτομίας (Διαγωνισμοί, Εκδηλώσεις, Βιωματικά εργαστήρια, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) στην περιοχή.
– 1 τελικό Διεθνές Συνέδριο στην Ελλάδα.
– Πρόσθετες δράσεις και υλικό δημοσιότητας.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματικός στόχος: 4 Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα: 4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός στόχος: 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ

Τίτλος Πράξης: Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια
Ακρωνύμιο: STRATENERGY
Περίοδος:   2014 – 2020
Ιστοσελίδα: www.stratenergyproject.eu.
Έναρξη: 01/10/2017
Λήξη: 31/08/2022
Κατάσταση Πράξης:   Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 3.699.020,07
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ) 3.144.167,06

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφα:
  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφέρεια Κρήτηςhttps://www.crete.gov.gr/competitions/

     2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

  • Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Έργου “Αγορά και Εγκατάσταση Νέου Ενιαίου Συστήματος Κλιματισμού Τύπου Αντλίας Θερμότητας και Αφαίρεσή Υφιστάμενου Συστήματος Ψύξης /Θέρμανσης σε Κτίριο Διοικ.Υπηρ. ΤΕΠΑΚ”

Προκήρυξη:https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=3609871

Έγγραφα διαγωνισμού: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=3609871

  • “Ενεργειακή Αναβάθμιση επτά κτιρίων του ευρύτερου δημοσίου τομέα στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «STRATENERGY» του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020”

Προκήρυξη και Έγγραφα διαγωνισμού εδώ

  • Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού στα πλαίσια υλοποίησης του έργου STRATENERGY του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 (70/2022)

Προκήρυξη και Έγγραφα διαγωνισμού εδώ

   3. ΈΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝ.Π.Ε)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία υποβοήθησης της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος στην υλοποίηση του έργου με τίτλο “?Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

https://www.enpe.gr/el/enimerosi/diakirykseis/1169-stratenergy

    4. Δήμος Κω

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “Παροχή Διοικητικών, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Δράσεων Δημοσιότητας στο Δήμο ΚΩ

 

    5. Δήμος Σωτήρας 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του «Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Σωτήρας»

 

  6. Δήμος Λεμεσού

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επωνυμία: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: Α. Αραούζου 6, 1421, Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 1.672.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 1.421.200,00
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy
Επωνυμία: Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Γιάννου Κρανιδιώτη 57, 2235, Λατσιά, Λευκωσία/Κύπρος
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 192.000,00
Κοινοτική Συνδρομή: 163.200,00
Ιστοσελίδα: www.anel.com.cy
Επωνυμία: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: 19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009, Πικέρμι, Αττική/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 238.265,00
Κοινοτική Συνδρομή: 202.525,25
Ιστοσελίδα: www.cres.gr
Επωνυμία: Περιφέρεια Κρήτης
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 71201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 486.742,00
Κοινοτική Συνδρομή: 413.730,70
Ιστοσελίδα: www.crete.gov.gr
Επωνυμία: Δήμος Θήρας
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΦΗΡΑ, ΘΗΡΑ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 302.652,85
Κοινοτική Συνδρομή: 257.254,92
Ιστοσελίδα: www.thira.gr
Επωνυμία: Δήμος Σάμου
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 83100 ΣΑΜΟΣ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 404.973,39
Κοινοτική Συνδρομή: 344.227,38
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία: Δήμος Κω
Νομική μορφή: Δημόσια αρχή
Διεύθυνση / Χώρα: ΑΚΤΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 7, ΚΩΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 335.126,83
Κοινοτική Συνδρομή: 284.857,81
Ιστοσελίδα: www.kos.gov.gr
Επωνυμία: Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Νομική μορφή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου
Διεύθυνση / Χώρα: Μεσογείων 15, ΤΚ 11526, Αθήνα/Ελλάδα
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€): 67.260,00
Κοινοτική Συνδρομή: 57.171,00
Ιστοσελίδα: www.enpe.gr
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:
Επωνυμία:
Νομική μορφή:
Διεύθυνση / Χώρα:
Συνολικός προϋπολογισμός δικαιούχου (€):
Κοινοτική Συνδρομή:
Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθμός Πρόσκλησης:
Έναρξη: 20/09/2016
Λήξη: 13/03/2017

Job Features

Job CategoryΑποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές.

Apply Online