Ανάρτηση Ετήσιας και Συνοπτικής Έκθεση έτους 2017

Print Friendly, PDF & Email

Μπορείτε να δείτε την Ετήσια Έκθεση και την Συνοπτική έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών-2017 στην  ιστοσελίδα του Προγράμματος στα Προγραμματικά έγγραφα