Διαδικτυακή Εκπαίδευση Πρωτοβάθμιων Επαληθευτών

Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Προς Εταίρους

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Ενημερώνεστε ότι έχει διοργανωθεί διαδικτυακή εκπαίδευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2020 και απευθύνεται στους Επαληθευτές έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα Συνεργασίας «INTERREG V-B ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ» και «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020. Παρακαλώ αναφερθείτε στην επισυναπτόμενη πρόσκληση για πληροφορίες και λεπτομέρειες της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή η παρακολούθηση της εκπαίδευσης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για την άρση της αναστολής των δαπανών των έργων Κύπριων Εταίρων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Balkan-Med, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με τους Επαληθευτές των έργων ευθύνης σας για να διασφαλίσετε τη συμμετοχή τους.

Με την παρούσα, επιθυμούμε να προσκαλέσουμε και εσάς να συμμετέχετε στο πιο πάνω εκπαιδευτικό εργαστήρι. Λόγω των περιορισμών που προκύπτουν από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και για να διασφαλισθεί η ποιότητα του εργαστηρίου για τους συμμετέχοντες, παρακαλούμε όπως περιορίσετε τη συμμετοχή σας αποκλειστικά στον Συντονιστή του κάθε έργου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Παρακαλούμε για την εγγραφή σας στο εργαστήρι με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης (vcd@treasury.gov.cy) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020, στο οποίο να αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία:

α/α

 

Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα 

 

Στοιχεία Εταίρου          

 

Στοιχεία Έργου (περιλάβετε ακρωνύμιο)

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας                

 

Email

Event registration closed.
 

Date And Time

15-09-2020 @ 09:00 to
16-09-2020 @ 16:00
 

Ημερομηνία Τέλους Εγγραφών

11-09-2020
 

Τοποθεσία

Online event
 

Τύποι Γεγονότος

 

Κατηγορία Γεγονότος

Share With Friends