Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

Η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνει περιφέρειες από διαφορετικά Κράτη-Μέλη της ΕΕ να συνεργαστούν και να μάθουν η μια από την άλλη μέσω κοινών Προγραμμάτων, έργων και δικτύων. Στην Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 ο Στόχος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (η πρώην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες:

  • ανάπτυξη διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
  • καθιέρωση και ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών
  • ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της περιφερειακής πολιτικής μέσω της προώθησης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, της ανάπτυξης δικτύων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών.

 

Πιο συγκεκριμένα, συγχρηματοδοτεί:

  • 52 Προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ. Η συνολική συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ανέρχεται στα €5,6 δισεκατομμύρια.
  • 13 Προγράμματα διακρατικής συνεργασίας, που καλύπτουν μεγάλες περιοχές συνεργασίας, όπως η Βαλτική, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Μεσόγειος Θάλασσα, οι Άλπεις κτλ. Η συνολική συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ανέρχεται στα €1,8 δισεκατομμύρια.
  • Στο Πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας (INTERREG IVC), καθώς και τα τρία (3) Προγράμματα δικτύωσης (Urbact II, Interact II and ESPON) συμμετέχουν και τα 27 Κράτη-Μέλη της ΕΕ. Τα Προγράμματα αυτά παρέχουν ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ τοπικών και περιφερειακών δομών σε διαφορετικές χώρες. Η συνολική συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ανέρχεται στα €445 εκατομμύρια.

 

Ο προϋπολογισμός ύψους €8,7 δισεκατομμυρίων  για το Στόχο «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» αντιστοιχεί στο 2,5% του συνολικού προϋπολογισμού για την Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2007-1013, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς προς τα Κράτη-Μέλη, για να συμμετάσχουν σε Προγράμματα συνεργασίας κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, που συγχρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία (ΙΡΑ και ΕΝΡΙ).

Το Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος 20070-2013» είναι Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας. Η διασυνοριακή συνεργασία στόχο έχει την «κάλυψη των κενών». Το επιτυγχάνει μέσω συμφωνημένων διασυνοριακών στρατηγικών «ανάλυσης και απάντησης», ειδικά σχεδιασμένων για κάθε παραμεθόρια περιοχή.  Τα ζητήματα, που συνήθως καλείται να αντιμετωπίσει, περιλαμβάνουν:

  • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα ενίσχυση των ΜΜΕ, του τουρισμού, του πολιτισμού και του διασυνοριακού εμπορίου,
  • Βελτιστοποίηση της κοινής διαχείρισης των φυσικών πόρων,
  • Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών,
  • Βελτιστοποίηση της προσβασιμότητας σε δίκτυα μεταφορών και επικοινωνίας.

 

Η διασυνοριακή συνεργασία είναι σχεδιασμένη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στους συγκεκριμένους τομείς, ανεξάρτητα από το αν αυτές έχουν να κάνουν με υποδομές (π.χ. αναστήλωση έργων πολιτισμού), με αγορές και υπηρεσίες (π.χ. δημιουργία επαφών μεταξύ Πανεπιστημίων με επιχειρήσεις και επιχειρήσεων με πελάτες) ή με πολιτιστικούς η γλωσσικούς φραγμούς.

 

diakratiki-sinergasia Διακρατική Συνεργασία

   Διασυνοριακή Συνεργασία