Λίγα λόγια για το πρόγραμμά μας

Σχετικά με το πρόγραμμα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»

 

Στόχος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» στόχο έχει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη κατά μήκος της θαλάσσιας συνοριογραμμής μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Το όραμα για την περιοχή συνεργασίας την προγραμματική περίοδο 2007-2013 είναι «η ανάδειξη της περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας».

Ο αναπτυξιακός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών στόχων:

Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή συνεργασίας
Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων
Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε δίκτυα και υπηρεσίες

Επιλέξιμη περιοχή
Η περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας περιλαμβάνει:
Ελλάδα: Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου)
Κύπρος: Όλη η χώρα

Προϋπολογισμός του Προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» (ΕΤΠΑ και εθνική συμμετοχή) ανέρχεται στα €60.082.025, από τα οποία τα €48.065.620 προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ (80%) και τα €12.016.405 (20%) από εθνικούς πόρους.

 Κοινοτική χρηματοδότηση  Εθνική συμμετοχή  Σύνολο
 €44.593.923  €11.148.481  €55.742.404

 

Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικοί Στόχοι

Για την ικανοποίηση του αναπτυξιακού οράματος, καθώς και των στρατηγικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» θα υλοποιηθούν τέσσερις συνολικά Άξονες Προτεραιότητας. Κάθε Άξονας Προτεραιότητας αποτελείται από Ειδικούς Στόχους, που αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:

 Άξονας Προτεραιότητας  Ειδικός Στόχος  Δυνητικοί δικαιούχοι
 Ανταγωνιστικότητα  Ε.Σ. 1 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  Φορείς Επιχειρήσεων, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Περιφερειακές Αρχές, Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα
Ε.Σ. 2 Ενίσχυση έρευνας – τεχνολογίας και καινοτομίας
 Ε.Σ. 3 Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού
 Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον  Ε.Σ. 4 Αξιοποίηση και διαχείριση φυσικών και πολιτιστικών πόρων  Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περιφερειακές Αρχές, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα
 Ε.Σ. 5 Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων
 Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής  Ε.Σ. 6 Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής  Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Περιφερειακές Αρχές, Υπουργεία/ Κυβερνητικά Τμήματα
Ε.Σ. 7 Βελτίωση των συστημάτων μεταφορών και επικοινωνιών
 Ε.Σ. 8 Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας
 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», Γραφείο Προγραμματισμού Κύπρο