ΝΑΥΣ – Αποτελέσματα – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Hμερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 1/1/2019 έως 1/1/2019

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

Στόχος της Πράξης ΝΑΥΣ ήταν η ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος παροχής υπηρεσιών διαχείρισης, υποστήριξης και εξυπηρέτησης της εφοδιαστικής αλυσίδας της κρουαζιέρας αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και δυνατότητες διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εταιριών κρουαζιέρας, τοπικών παραγωγών / προμηθευτών και λιμένων της Ελλάδας και της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε η πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών ΝΑΥΣ (e-marketplace) η οποία παρέχει τη δυνατότητα άμεσης προώθησης τοπικών προϊόντων στα κρουαζιερόπλοια και στους επιβάτες τους, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες και υποστηρίζοντας τις βιώσιμες μεταφορές στους λιμένες εφοδιασμού.
Η Πράξη ξεκίνησε από την ανάλυση και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στη συμβολή της κρουαζιέρας στις οικονομίες της Ελλάδας και της Κύπρου (Π3.1). Ακολούθησε ο προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών και η διερεύνηση των δυνατοτήτων σύνδεσης των εταιρειών κρουαζιέρας με τις τοπικές αγορές στους λιμένες προσέγγισης (Π4.1), για να διαμορφωθεί στη συνέχεια η αρχιτεκτονική της πλατφόρμας ΝΑΥΣ (Π4.2). Κατά την πιλοτική της εφαρμογή (Π5.1) πραγματοποιήθηκαν 100 περίπου εγγραφές τοπικών παραγωγών και προμηθευτών οι οποίοι καταχώρησαν τα προϊόντα τους ακολουθώντας ειδικό Οδηγό χρήσης ή/και με help-desk υποστήριξη των Δικαιούχων. Παράλληλα διοργανώθηκαν συναντήσεις εργασίας στη Ρόδο, τα Χανιά, τη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Σαντορίνη, τη Λάρνακα, τη Λήμνο, την Κω και το Ηράκλειο (Π2.1), με φυσική παρουσία ή/και μέσω διαδικτύου, για την προώθηση της πλατφόρμας και την αξιολόγησή της σε όρους χρηστικότητας, λειτουργικότητας, προσφερόμενων υπηρεσιών και βιωσιμότητας. Για τα ζητήματα αυτά διενεργήθηκαν επίσης διευρυμένες έρευνες μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων προς τους τελικούς χρήστες (εταιρίες κρουαζιέρας, παραγωγοί / προμηθευτές, οργανισμοί λιμένων) και άλλους σχετικούς φορείς όπως είναι τα επαγγελματικά επιμελητήρια. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (Π5.2) χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της βιωσιμότητας της πλατφόρμας και την υποβολή προτάσεων για την εμπορική εκμετάλλευση της (Π6.1), όπως επίσης και για την ανάδειξη του κατάλληλου Οργανωτικού σχήματος διαχείρισης και του σχεδίου λειτουργίας της (Π6.2).

Β) Αποτελέσματα Πράξης

Κύρια αποτελέσματα είναι:
Η παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας της κρουαζιέρας και των μεταφορών στους λιμένες της Ελλάδας και τη Κύπρου.
Η αύξηση της συμβολής του τουριστικού κλάδου της κρουαζιέρας στις τοπικές οικονομίες των περιοχών προορισμού.

Γ) Καινοτομίες

Καινοτόμος θεωρείται ο στόχος της Πράξης που αφορά στην ανάπτυξη ενός διαλειτουργικού συστήματος που να συνδέει την κρουαζιέρα με τις τοπικές αγορές υποστηρίζοντας τις βιώσιμες μεταφορές στους λιμένες εφοδιασμού. Καινοτόμα είναι επίσης η μεθοδολογική προσέγγιση που στηρίζεται στην ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων και στη διερεύνηση προϋποθέσεων και εργαλείων συμμετοχής των τοπικών αγορών σε αυτές καθώς είναι ένα αντικείμενο που μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί.
Το πλέον καινοτόμο στοιχείο είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών ΝΑΥΣ e-marketplace, η οποία προωθεί ένα πρωτοπόρο δίκτυο μεταξύ των εταιριών κρουαζιέρας, τοπικών παραγωγών /προμηθευτών και λιμένων, παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τους τελικούς χρήστες, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής και δημιουργεί πρότυπα ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργειών με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

Η μελέτη για την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στα δίκτυα κρουαζιέρας και τη συμβολή τους στις οικονομίες της Ελλάδας και της Κύπρου μπορεί να συνεισφέρει σε μελλοντικούς σχεδιασμούς σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η μελέτη για την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών θα μπορούσε να προωθήσει δράσεις για την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση του τουριστικού κλάδου. Η πλατφόρμα ΝΑΥΣ μετά την πιλοτική της εφαρμογή και με την προσθήκη αναβαθμισμένων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες νέων αγορών – στόχων δύναται να διευρύνει το δίκτυό της σε άλλους λιμένες εντός και εκτός της διασυνοριακής ζώνης και να δημιουργήσει πρότυπα εφαρμογών διαχείρισης μεταφορικών συστημάτων από άλλους φορείς και υπηρεσίες.