Πρόσκληση μέσω καταλόγου για Σύμβουλο Αξιολόγησης

Print Friendly, PDF & Email

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου: «Πρώτη Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής και των επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Περιόδου 2014-2020»,

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000€), κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας των αντίστοιχων Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της Περιόδου 2014-2020.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, στο πρωτόκολλο της ΕΥΔ, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Τ.Κ. 57001 Θεσσαλονίκη, το αργότερο μέχρι την 07/05/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00.

Περαιτέρω υποχρεώσεις των υποψηφίων καθορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή και προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση μέσω καταλόγου για σύμβουλο Αξιολόγησης