1η πρόσκληση

Δεύτερο (2) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

Ερώτηση 1: (05/1/2016)

θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την υποβολή προτάσεων στο Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Είμαστε Μη Κυβερνητικός Φορέας με έδρα την Αθήνα και θα θέλαμε να συμμετέχουμε σε INTERREG ως εταίρος.

Στον οδηγό αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει υποκατάστημα στην επιλέξιμη περιοχή.

 

Υπάρχει χρονικό όριο το οποίο να χρειάζεται για το υποκατάστημα στην περιοχή, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 2 χρόνια στην περιοχή;

 

Απάντηση 1:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 19)

 

 

 

Ερώτηση 2: (08/1/2016)

 

θα ήθελα να σας ζητήσω μια διευκρίνιση αναφορικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων.

 

Ειδικότερα, στο άρθρο 6.5. του Οδηγού του Προγράμματος (σελ. 33-34) για την επιλεξιμότητα των δικαιούχων (εταίρων) αναφέρεται ότι για να είναι επιλέξιμοι προς συγχρηματοδότηση, ο Κύριος Δικαιούχος και οι λοιποί δικαιούχοι του έργου θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:

 

 • α. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές
 • β. οργανισμούς δημοσίου δικαίου , πέραν των νομικών προσώπων της παραγράφου (α), οι οποίοι έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, έχουν νομική προσωπικότητα και πληρούν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους όρους:

 

 1. η δραστηριότητά τους χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή
 2. η διαχείρισή τους υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή
 • περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ΣΚΟΠΟΣ των Σχολικών Επιτροπών των Δήμων (παρ.4 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006, Μ.Τ.Π.Υ. με αριθ. 48188/483/27.01.1992, Ελ. Συν. Τμ. VII Πράξη 34/2005), είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ή των αρμοδιοτήτων που δίνονται κάθε φορά από διάταξη νόμου, κρίνετε ότι είναι επιλέξιμες για τη συμμετοχή τους ως ΕΤΑΙΡΟΙ στο Πρόγραμμα ;

Απάντηση 2:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 26)

 

Ερώτηση 3: (08/1/2016)

 

Ο οδηγός του προγράμματος στην παράγραφο 6.7.Β (Προϋπολογισμός Έργου-Επιλεξιμότητα Δαπανών) αναφέρεται στις δαπάνες εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και εξωτερικών υπηρεσιών.

 • Στη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσό ή ποσοστό-όριο κάλυψης από τον προϋπολογισμό του προγράμματος;
 • Επίσης, στο πλαίσιο των υπεργολαβιών, οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και οι εξωτερικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες στις επιλέξιμες περιφέρειες;
 • Μπορεί ένας φορέας να είναι εταίρος για ένα έργο και υπεργολάβος ταυτόχρονα σε ένα άλλο έργο; Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί;

 

Απάντηση 3:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 15)

 

 

Ερώτηση 4: (08/1/2016)

 

Θα ήθελα να υποβάλλω μια ερώτηση σχετικά με τους επιλέξιμους εταίρους για το πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Αναφέρεται στην πρόσκληση, σελ. 4-5:

 

Σε περίπτωση που οι φορείς δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας θα πρέπει να ισχύουν οιπαρακάτω προϋποθέσεις:

 1. να είναι εθνική αρχή ή ii. να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήματα στην περιοχή συνεργασίας

Για αυτούς τους φορείς ισχύουν περαιτέρω (οικονομικοί) περιορισμοί (π.χ. το σύνολο της χρηματοδότησής τους δεν πρέπει να ξεπερνάει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, κτλ); Το ποσοστό χρηματοδότησής τους είναι το ίδιο με τους φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχής συνεργασίας;

 

Απάντηση 4:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 16)

 

 

Ερώτηση 5: (08/1/2016)

 

Σε σχέση με την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τα παρακάτω:

 1. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των προτάσεων που υποβάλλει ένας φορέας (ως συντονιστής) καθώς και σε αυτές που συμμετέχει ως εταίρος;
 2. Όσον αφορά τη βεβαίωση “μη παραγωγής εσόδων”, τι συμβαίνει στις περιπτώσεις/έργα εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ΑΠΕ? Μπορεί να θεωρηθεί η μείωση χρήσης συμβατικών μορφών ενέργειας (πχ πετρέλαιο) ως “παραγωγή εσόδων”;
 3. Στην πρόταση μπορεί να ενταχθεί “επένδυση μικρής κλίμακας” και σε τι ποσοστό του προϋπολογισμού

 

Απάντηση 5:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 5)

 

 

Ερώτηση 6: (08/1/2016)

Για τον άξονα προτεραιότητας 1 η ερώτηση είναι: πρέπει να αναφερθούμε και στις 2 θεματικές ή μόνο στη μια από αυτές?

από το έντυπο του οδηγού του προγράμματος αντιλαμβάνομαι πως είναι υποχρεωτικές και οι 2 θεματικές, σωστά?

 

Απάντηση 6:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 18)

 

Ερώτηση 7: (11/1/2016)

Εκ μέρους της ΑμΚΕ Δύναμη Ζωής, σχετικά με την Πρόσκληση Interreg Ελλάδα- Κύπρος παρακαλώ θα ήθελα να μας ενημερώσετε για τα εξής:

Αρχικά στην σελίδα πέντε της Πρόσκλησης αναφέρεται πως για την απόδειξη ύπαρξης παραρτήματος/γραφείου/υποκαταστήματος στην επιλέξιμη περιοχή απαιτείται ένα τουλάχιστον εκ των δικαιολογητικών. Αρκεί μόνο ένα εκ των δικαιολογητικών;

Ακόμα όταν λέτε Κανονισμός Λειτουργίας, εγκεκριμένος από το όργανο διοίκησης του φορέα, με ημερομηνία πριν ένα χρόνο από την πρόσκληση τι εννοείτε; Αρκεί η έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας του Παραρτήματος από το Δ.Σ. της εταιρείας.

Επίσης στην σελίδα 21 στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά ζητείται επίσημο  έγγραφο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  οικονομική  κατάσταση  του οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της πρότασης ή  ισοδύναμα αποδεικτικά έγγραφα. Αρκούν οι εγκεκριμένοι ισολογισμοί της εταιρείας, υπογεγραμμένοι από τον λογιστή;

Στην ίδια παράγραφο και στην σελίδα 22 αναφέρεται πως χρειάζεται επίσημο  έγγραφο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  η  διαχείριση  του  οργανισμού  υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή  άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Αρκεί έγγραφο του ΕΒΕΤΑΜ προς έκδοση της πιστοποίησης ΕΛΟΤ 1429:2008.

Αν όχι αρκούν η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, ή ή κατάθεση στο Υπουργείο Υγείας του προϋπολογισμού και απολογισμού της εταιρείας ή η κατάθεση τους στο ελεγκτικό συνέδριο.

 

Απάντηση 7:

 

 

Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού δικαίου  για να είναι επιλέξιμοι ως δυνητικοί εταίροι θα πρέπει i) να μην έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα, ii)να μην διανέμουν κέρδη iii) να λειτουργούν για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της οικείας πρόσκλησης.

Επομένως, πρώτα πρέπει να διασφαλιστούν οι ως άνω προϋποθέσεις.

Για την απόδειξη της σύστασης και λειτουργία παραρτήματος στην ελληνική επιλέξιμη περιοχή, για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης,  απαιτείται τουλάχιστον ένα έγγραφο από τα αναφερόμενα .

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως του υποβαλλόμενου εγγράφου (κανονισμός λειτουργίας, μισθωτήριο συμβόλαιο, μισθοδοσία προσωπικού κλ.π) θα πρέπει να προκύπτει η σύσταση και λειτουργία παραρτήματος στην ελληνική επιλέξιμη περιοχή, για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης

 

Οι ισολογισμοί του φορέα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένοι και δημοσιευμένοι σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το φορέα

Το επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου αφορά υποψήφιους δικαιούχους της κατηγορίας β (οργανισμούς δημοσίου δικαίου) και όχι της κατηγορίας γ (ιδιωτικούς οργανισμούς) στην οποία εντάσσεται ο φορέας σας.

 

 

Ερώτηση 8: (11/1/2016)

Θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής σχετικά με την πρόσκληση Κ! για το Interreg

ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020:

1) Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό τον προτάσεων ή των αξόνων προτεραιότητας στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένας φορέας.

2) Υπάρχει περιορισμός στους εταίρους ανά χώρα.

 

Απάντηση 8:

 

Υποερώτημα 1) Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 5)

 

Υποερώτημα 2) Σύμφωνα με τη Πρόσκληση, ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι να υπάρχει τουλάχιστον ένας εταίρος από κάθε συμμετέχουσα χώρα στο εταιρικό σχήμα.

 

Ερώτηση 9: (11/1/2016)

Κάτι που θα ήθελα να διευκρινισθεί είναι η δυνατότητα η όχι της συμμετοχής του ΕΟΕΣ (ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας ) τα μέλη του οποίου ειναι δήμοι, αλλά εδρεύει στην Αθήνα. Το καταστατικό του εοες δεν διαλαμβάνει πρόνοια για τοπικά η περιφερειακά γραφεία, αλλά η όλη λογική της δημιουργίας και σύστασης του από τα ευρωπαϊκά όργανα, είναι για να μπορεί να συμμετέχει σε προσκλήσεις διακρατικές, διασυνοριακές κοκ

 

Απάντηση 9:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 23)

 

 

Ερώτηση 10: (12/1/2016)

1.-Πόσες προτάσεις θα μπορούσε να υποβάλλει ο κάθε εταίρος (σαν απλός εταίρος) ανά άξονα και θεματικό στόχο; Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό;

-Πόσες προτάσεις θα μπορούσε να υποβάλλει ο κάθε εταίρος (σαν επικεφαλής) ανά άξονα και θεματικό στόχο; Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό;

 1. Στη σελίδα 4 της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αναφέρεται ότι για τους ιδιωτικούς  οργανισμούς θα πρέπει να  λειτουργούν για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της  σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Για τις υπόλοιπες νομικές μορφές τι ισχύει;

Σε άλλα προγράμματα  π.χ. 12 months before the launch of the Call i.e. 7/12/2014.

 1. 3. Όσον αφορά τα Staff Costs δεν αναφέρεται ποσοστιαίος περιορισμός όπως ισχύει σε άλλα προγράμματα.

Π.χ. Staff Cost:

1) Flat rate of Up to 20% of Direct Costs (Travel & Accommodation, External, Equipment), excluding office and administrative costs

2) Real Costs based on gross salary

Τι ισχύει στην περίπτωση του GR-CY;

4.Όσον αφορά τα Management Costs δεν αναφέρεται ποσοστιαίος περιορισμός όπως ισχύει σε άλλα προγράμματα.

Π.χ.Management Costs: Do not exceed 10% of the total beneficiary’s budget (not including Preparation Activites and Audit Costs)

Τι ισχύει στην περίπτωση του GR-CY;

 

Απάντηση 10:

 

Υποερώτημα 1) Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 5)

 

Υποερώτημα 2) Δεν τίθεται σχετικός περιορισμός για τους φορείς που ανήκουν στη κατηγορία α ή β

 

Υποερώτημα 3) Δεν τίθεται ποσοστιαίος περιορισμός για τις δαπάνες προσωπικού. Οι περιορισμοί που αναφέρoνται σχετίζονται μόνο με τη διαδικασία υπολογισμού που θα επιλεγεί από τον εταίρο στην Αίτηση Υποβολής (στο Φύλλο Εργασίας «Εταιρικό σχήμα») και αυτές μπορεί να είναι είτε κατ’ αποκοπή (έως 20% των άμεσων δαπανών) είτε με βάση το πραγματικό κόστος. Οι δυνατότητες αυτές προβλέπονται από τους Κανονισμούς 1299/2013 και 1303/2013. Ωστόσο επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου των εταίρων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης

 

Υποερώτημα 4) Δεν τίθεται σχετικός ποσοστιαίος περιορισμός για κόστη διαχείρισης. Ωστόσο επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου των εταίρων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης

 

Για περαιτέρω πληροφορίες έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και σχετική παρουσίαση για την επιλεξιμότητα δαπανών (στη διεύθυνση   http://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/images/events/28012016/events%2028012016a5.pdf)

 

 

Ερώτηση 11: (12/1/2016)

 • Στη σελίδα 40 του Οδηγού Προγράμματος αναφέρεται ως όρος επιλεξιμότητας Εξόδων προετοιμασίας η πραγματοποίησή τους “μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης”. Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής δυσπραγίας των φορέων και στις δύο χώρες αλλά και της εκ των πραγμάτων αδυναμίας των επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών (συμβούλων, μελετητών) να προκαταβάλλουν ΦΠΑ για τιμολογήσεις την πληρωμή των οποίων θα προσδοκούν από το πρόγραμμα (σε περίπτωση έγκρισης), παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν αναφέρεστε σε τιμολόγηση ή σε πληρωμή ή, το ρεαλιστικότερο, σε ανάληψη δέσμευσης (υπογραφή σύμβασης με τήρηση φυσικά των όρων δημοσιότητας και προβλεπόμενων διαδικασιών) έως την ημερομηνία αυτή.
 • Στη σελίδα 37 του Οδηγού Προγράμματος αναφέρεται πως ο υπολογισμός Εξόδων γραφείου και διοικητικών δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο ίδιο εδάφιο, μπορεί να γίνεται με άμεσο αλλά και “με έμμεσο τρόπο κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής”. Επειδή τα κριτήρια εξαρτώνται από υποκειμενικούς παράγοντες μήπως θα ήταν πρακτικότερο να δίνατε συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού, όπως για παράδειγμα ένα ποσοστό έως 10% επί των δαπανών προσωπικού;
 • Σε περίπτωση πραγματοποίησης παρεμβάσεων (τεχνικών έργων) σε υποδομές ποιες είναι οι απαιτήσεις ωριμότητας κατά την υποβολή της πρότασης όσον αφορά σε ιδιοκτησία, αδειοδότηση και τεχνικές μελέτες; Όπως αντιλαμβάνεστε η εξ αρχής επίτευξη υψηλού βαθμού ωριμότητας εξαρτάται και από την απάντηση του παραπάνω ερωτήματος αρ. 1 περί εξόδων προετοιμασίας.

 

Απάντηση 11:

 

Υποερώτημα 1) Αρκεί η ανάληψη δέσμευσης έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Δεν τίθεται ποσοστιαίος περιορισμός για τις δαπάνες προσωπικού. Οι περιορισμοί που αναφέρονται σχετίζονται μόνο με τη διαδικασία υπολογισμού που θα επιλεγεί από τον εταίρο στην Αίτηση Υποβολής (στο Φύλλο Εργασίας «Εταιρικό σχήμα») και αυτές μπορεί να είναι είτε κατ’ αποκοπή (έως 20% των άμεσων δαπανών) είτε με βάση το πραγματικό κόστος. Οι δυνατότητες αυτές προβλέπονται από τους Κανονισμούς 1299/2013 και 1303/2013. Ωστόσο επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου των εταίρων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης

 

Υποερώτημα 2) Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ερώτηση, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα

 

Υποερώτημα 3) Σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης οι προτεινόμενες ενέργειες θα πρέπει  έχουν τη μέγιστη ωριμότητα προπαρασκευαστικών και διοικητικών ενεργειών, ώστε να δοθεί η μέγιστη βαθμολογία. Συνεπώς το έργο θα πρέπει να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Τέλος, ως προπαρασκευαστικές ενέργειες θεωρούνται οι δαπάνες που θεωρούνται ως απαραίτητες για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης από τους εταίρους. Οι ενέργειες ωρίμανσης στις οποίες γίνεται αναφορά στην ερώτηση, δεν εμπίπτουν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες αλλά αποτελούν μέρος των δαπανών ενεργειών υλοποίησης του έργου, ακόμα κι αν έχουν υλοποιηθεί πριν την υποβολή της πρότασης, αλλά σε κάθε περίπτωση μετά την 1/1/2014. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε να μελετηθεί προσεκτικά το έγγραφο «Δελτίο ωριμότητας» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (στη διεύθυνση http://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/images/calls/2014-2020/15.calla15.pdf)

 

Ερώτηση 12: (13/1/2016)

Θα ήθελα να σας υποβάλω το ερώτημα εάν το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» θεωρείται ως επιλέξιμος εταίρος στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος.

 

Απάντηση 12:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση 22)

 

 

Ερώτηση 13: (14/1/2016)

Δύναται το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΝΠΙΔ Ευρύτερου Δημοσίου) με έδρα την Αθήνα, να συμμετάσχει σε κάποιο σχήμα, είτε ως επικεφαλής ή ως απλός εταίρος, στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα Κύπρος;

 

Απάντηση 13:

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα πρέπει να πρέπει να τεκμηριώσει την υπαγωγή του στην κατηγορία α ως εθνική αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτει παράρτημα στην επιλέξιμη περιοχή, προκειμένου να συμμετάσχει υπαγόμενο στην κατηγορία β ως οργανισμός δημοσίου δικαίου. Αν η προϋπόθεση αυτή δεν καλύπτεται, απομένει η δυνατότητα συμμετοχής βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013.

Δεν υπάρχουν επιπλέον προϋποθέσεις για την ανάληψη εκ μέρους ενός επιλέξιμου εταίρου του ρόλου του επικεφαλής εταίρου.

 

Ερώτηση 14: (14/1/2016)

Σας παρακαλώ όπως μου απαντήσετε στο εξής ερώτημα :

Εάν στην πρόταση υπάρχει ως παραδοτέο και η διαμόρφωση κτηρίου με σκοπό την χρήση του π.χ ως κέντρου ενημέρωσης, ο έχων την κυριότητα του ακινήτου πρέπει να είναι και εταίρος στην πρόταση ;

 

Απάντηση 14:

 

Στο έγγραφο «Δελτίο Ωριμότητας» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση http://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/images/calls/2014-2020/15.calla15.pdf, σημειώνονται τα εξής: «Αν πρόκειται να αναπτυχθούν ενέργειες υποδομής (κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, αναδιαμόρφωση χώρων κ.λ.π.) θα πρέπει να περιγράφεται το υφιστάμενο καθεστώς ιδιοκτησίας (ιδιόκτητο, παραχώρηση, ενοικίαση κ.λ.π.). Αν το ακίνητο δεν είναι ιδιόκτητο, θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος παραχώρησης, ενοικίασης κ.λ.π. Αν δεν είναι ιδιόκτητο και δεν έχει παραχωρηθεί-ενοικιαστεί στο φορέα που εκτελεί τις εν λόγω ενέργειες, θα πρέπει να περιγράφονται τα στάδια που απαιτούνται για την απόκτηση –ενοικίαση-παραχώρηση του ακινήτου και το χρονοδιάγραμμα αυτών»

 

 

Ερώτηση 15: (14/1/2016)

Σκεφτόμαστε να υποβάλλουμε πρόταση στα πλαίσια του Interreg Ελλάδα_Κύπρος 2015 που σχετίζεται με τον Άξονα προτεραιότητας 3/Ειδικοί Στόχοι 3.3/διαχείριση αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου.

 

Κοιτώντας τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος της προκήρυξης (Πίνακες 3.2, 3.3), βλέπω ότι δεν περιλαμβάνονται σχετικοί δείκτες με τα συγκεκριμένα θέματα. Θα ήθελα να μου πείτε αν οι δείκτες που παρουσιάζονται στους συγκεκριμένους πίνακες δύναται να τροποποιηθούν και να προστεθούν και άλλοι ώστε να καλύπτονται όλα τα πεδία που αναφέρει η προκήρυξη.

 

Απάντηση 15:

Οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος αποτελούν προγραμματική δέσμευση και απηχούν τη φιλοσοφία αλλά και την σκοποθεσία και στοχοθεσία του Προγράμματος Συνεργασίας. Είναι αυτοί με τους οποίους μετράται/εκτιμάται/αποτιμάται η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος.

Επιπλέον, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, εκτιμάται η συσχέτιση των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της πρότασης με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος.

Η αναθεώρηση των δεικτών ή/και των τιμών αυτών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας μελλοντικής αναθεώρησης του Προγράμματος Συνεργασίας.

 

 

 

Ερώτηση 16: (14/1/2016)

Σχετικά με την πρόσκληση ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-20

η εταιρεία μας είναι στην κατηγορία “μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ιδιωτικού  δικαίου” με έδρα τη Σπάρτη αλλά δραστηριοποιείται βάσει καταστατικού σε όλη την Ελλάδα και Ευρώπη.

ερώτημα: δικαιούται η εταιρεία μας να συμμετάσχει σε Εταιρικά Σχήματα για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Α.Π. 1, 2 & 3  του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος ;

 

Απάντηση 16:

Οι φορείς της κατηγορίας γ (ιδιωτικοί οργανισμοί) πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο γ άρθρο 1 της οικείας πρόσκλησης

Επιπλέον,  όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή υλοποίησης του Προγράμματος ή να διαθέτουν υποκατάστημα σε αυτήν ή να είναι εθνική αρχή.

Κατά συνέπεια, η εταιρεία σας, και εφόσον πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να διαθέτει παράρτημα στην επιλέξιμη περιοχή. Διαφορετικά μπορεί να συμμετέχει  βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013.

Ερώτηση 17: (15/1/2016)

 

 1. Υπάρχουν αρχεία σε word των οποίων το περιεχόμενο προς συμπλήρωση είναι επικαλυπτόμενο με πεδία στο έγγραφο υποβολής (excel). Για παράδειγμα “Στρατηγική επικοινωνιακής πολιτικής”. Θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα δύο? Το αντίστοιχο πεδίο στο excel είναισύντομη περιγραφή του περιεχομένου του αρχείου του word?
 2. Η δική μας υποβολή θα αφορά στην κεφαλαιοποίηση του Τηλεπρομηθέα, στην επέκταση των υπηρεσιών του και των ενδιαφερόμενων ομάδων και του εκπαιδευτικού υλικού. Ο τίτλος του έργου μπορεί να είναι Τηλεπρομηθέας ΙΙ ?
 3. Στον πίνακα παραδοτέων στο έντυπο υποβολής υπάρχουν μόνο 4 γραμμές ανά ΠΕ? Η έννοια των παραδοτέων είναι ταυτόσημη με την έννοια των Εργασιών? Για κάθε εταίρο θα χρησιμοποιείται διαφορετική αρίθμηση? Δηλαδή για “Οικονομικές αναφορές και αναφορές προόδου” θα υπάρχου οι αριθμήσεις για παράδειγμα ΚΕ: 1.2.1, ΕΤ1: 1.2.2, ΕΤ2: 1.2.3 ?
 4. Ο φάκελος υποβολής θα πρέπει να φθάσει στα γραφεία της ΚΤΓ πριν την καταληκτική ημερομηνία ή η ημερομηνία ταχυδρόμησης θα πρέπει να είναι πριν την καταληκτική ημερομηνία;
 5. Οι προκαταρκτικές δράσεις θα μπορούν να πληρωθούν εκ των προτέρων δεδομένου ότι τα υπουργεία δεν πληρώνουν στην πραγματικότητα εκ των προτέρων για τη συγγραφή;
 6. Υπάρχει διαφοροποίηση όσον αφορά στο θέμα του Pre finance για τους ιδιωτικούς οργανισμούς; Αν όχι θα μπορούν να υποβάλλονται περιοδικές αναφορές ανά τρίμηνο; Και αν ναι πότε εκτιμάται ότι θα επιστρέφονται τα χρήματα;
 7. Η υποβολή των αναφορών θα πρέπει να γίνεται από τον Κύριο Εταίρο;
 8. Δεδομένων του μικρού αριθμού των παραδοτέων δύναται να τμηματοποιούνται σε υπο παραδοτέα με αντίστοιχη κοστολόγηση έτσι ώστε να διευκολυνθεί και η χρηματοδότηση των εταίρων;
 9. Δικαιολογούνται ταξίδια εκτός Ευρώπης για συμμετοχή σε συνέδρια;

 

Απάντηση 17:

 

Υποερώτημα 1) Θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα δύο έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στον Οδηγό του Προγράμματος και στα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης

 

Υποερώτημα 2) Το ακρωνύμιο αποτελεί επιλογή του εταιρικού σχήματος

 

Υποερώτημα 3) Δεν είναι σαφές σε ποιο έντυπο γίνεται αναφορά στην ερώτηση (σημειώνεται ότι στο αρχείο ‘Αίτηση Υποβολής’ (ΤΔΕ) υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής 5 παραδοτέων ανά πακέτο εργασίας). Η αρίθμηση των παραδοτέων προκύπτει από τη σειρά καταγραφής τους στο φύλλο εργασίας «Προϋπολογισμός» του ΤΔΕ. Συνιστάται η δημιουργία όσο το δυνατόν λιγότερων παραδοτέων και η ευρεία ανάλυση των ενεργειών που το καθένα από αυτά περιλαμβάνει στο έντυπο  «Ανάλυση Παραδοτέου»

 

Υποερώτημα 4) Σύμφωνα με τη Πρόσκληση «To εμπρόθεσμο ή μη της κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα έγγραφα  αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο της ΚΓ και μόνο»

 

Υποερώτημα 5) Έχει απαντηθεί στην ερώτηση 11 υποερώτημα 1 του παρόντος κειμένου συχνών ερωτήσεων

 

Υποερώτημα 6) Τα θέματα της χρηματοδότησης των εταίρων ανάλογα με τη κατηγορία που εμπίπτουν αναφέρονται στην παράγραφο 8.5 του αρχείου «Οδηγός Προγράμματος –Οδηγός  έργου».

 

Υποερώτημα 7) Τα θέματα της διαδικασίας υποβολής της αναφοράς προόδου αναφέρονται  στη παράγραφο 8.3 του αρχείου «Οδηγός Προγράμματος –Οδηγός  έργου».

 

Υποερώτημα 8) Έχει απαντηθεί στην ερώτηση 17 υποερώτημα 2 του παρόντος κειμένου συχνών ερωτήσεων

 

Υποερώτημα 9) Οι δαπάνες ταξιδίων εκτός Ευρώπης θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση, εφόσον ενισχύουν τα αποτελέσματα του έργου και του προγράμματος. Οι εν λόγω δαπάνες για ταξίδια εκτός Ευρώπης εμπίπτουν στο ποσοστό 20% για δαπάνες εκτός επιλέξιμης περιοχής (βλ. σχετικές παρουσιάσεις ημερίδων http://www.greece-cyprus.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=6 στο πεδίο εκδηλώσεις)

 

Ερώτηση 18: (15/1/2016)

Καλημέρα σας,

πρόκειται να υποβάλλουμε μια πρόταση Ελλάδα-Κύπρου και ξεκινήσαμε να συμπληρώνουμε το αρχείο 2call2 που είναι στην ουσία το τεχνικό δελτίο.

Δυστυχώς όμως είναι λάθος κάποιες συνδέσεις στο αρχείο αυτό.

 

Συγκεκριμένα στο χρονοδιάγραμμα αλλά και στο φύλλο εργασίας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ πίνακας στοιχειά δικαιούχων ,η σύνδεση του ‘αριθμός δικαιούχου’ 4 και 5 είναι ίδιος.

 

Σας παρακαλώ να μας ενημερώσετε για το πως θα συνεχίσουμε

Απάντηση 18:

 

Συντομότατα θα αναρτηθεί τροποποιημένο αρχείο, το οποίο θα περιλαμβάνει τις όποιες διορθώσεις έχουν ζητηθεί έως σήμερα. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση MS Office, έκδοσης μεταγενέστερης του 2007 και μόνο, ενώ πρέπει οι μακροεντολές να είναι ενεργοποιημένες στο χαμηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

 

Ερώτηση 19: (15/1/2016)

 

Σχετικά με το 1ο call του interreg gr-cy 2014-2020, στην πρόσκληση αναφέρονται ως έντυπα που υποβάλλονται με την πρόταση και τα:

 

 1. Δελτίο ωριμότητας ανά δικαιούχο (εταίρο)
 2. Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας​

 

Που μπορώ να τα βρω?

 

Απάντηση 19:

Τα αρχεία είναι αναρτημένα στην “ΠΡΩΤΗ (1Η) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020” στη διεύθυνση

http://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A-1-interreg-v-a-2014-2020&catid=2%3Aprokyrikseis&Itemid=11

 

με αριθμό αρχείων 15 και 16.

 

Ερώτηση 20: (15/1/2016)

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε εάν το ΕΚΕΤΑ, το οποίο έχει έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υποκαταστήματα στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι επιλέξιμος φορέας για την υποβολή πρότασης στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020.

 

Απάντηση 20:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Συχνών Ερωτήσεων (Απάντηση 9)

 

 

Ερώτηση 21: (15/1/2016)

Αγαπητοί κύριοι,

Θα θέλαμε να μας παρέχετε μερικές διευκρινήσεις σχετικά με την προκήρυξη του προγράμματος που αναφέρεται σε Κρήτη και νησιά:

Σχετικά με τον Άξονα προτεραιότητας 2, Θεματικός στόχος 4ε, Ειδικός στόχος 2.2 και συγκεκριμένα:

 • Αντικατάσταση οχημάτων με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών ρύπων (αστικές συγκοινωνίες).
 • Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές βελτίωσης των μεταφορών/συγκοινωνιών σε οικιστικές περιοχές

 

 • Στους δείκτες αποτελέσματος που αντιστοιχούν στα άνω, αναφέρεται σε περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων. Αυτό είναι υποχρεωτικό καθώς περιορίζει πολύ τις περιοχές και της Κύπρου και της Κρήτης? Οι δείκτες αυτοί μπορούν να αλλάξουν/επεκταθούν σε κάθε πρόταση ή είναι συγκεκριμένοι?
 • Αφορά μόνο αντικατάσταση οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών ή θα μπορούσε να επεκταθεί και σε χρήση άλλων οχημάτων μηδενικών ρύπων που μπορούν να μειώσουν το επίπεδο αστικών ρύπων? Συγκεκριμένα οι επενδύσεις σε πιλοτικά έργα βελτίωσης των μεταφορών, αντιστοιχούν πάλι σε λεωφορεία ή μπορεί να είναι και άλλα οχήματα πχ. σταθμοί ηλεκτρικών οχημάτων?
 • Σχετικά με τις αστικές συγκοινωνίες στην Κρήτη, αυτές είναι σε Α.Ε. και δεν είναι δημόσιες οπότε πως μπορούν να εμπλακούν σε αντικατάσταση των οχημάτων τους? Ο οδηγός του προγράμματος δεν επιτρέπει τη συμμετοχή τους.

Απάντηση 21:

 

Υποερώτημα 1) Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση 15)

Υποερώτημα 2) Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση 10)

Υποερώτημα 3) Η επιλεξιμότητα των εταίρων και των δαπανών περιγράφεται στα σχετικά αρχεία της Πρόσκλησης

 

Ερώτηση 22: (15/1/2016)

Θα σας παρακαλούσα όπως απαντούσατε στα παρακάτω ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-20.

 

 1. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των έργων/προτάσεων που υποβάλλονται από ένα οργανισμό? Εάν ναι τι ισχύει?
 2. Σε περίπτωση έργων που συμπεριλαμβάνουν δράση επίδειξης (μικρά επενδυτικά έργα/πιλοτικές εφαρμογές) υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στο ποσοστό του προϋπολογισμού που θα δαπανηθεί για τις δράσεις αυτές?
 3. Εάν ένας από τους φορείς που συμμετέχουν στο έργο είναι εθνική αρχή με έδρα σε μη επιλέξιμη περιοχή (πχ Αθήνα) αλλά διαθέτει υποκαταστήματα χωρίς νομική προσωπικότητα στην επιλέξιμη περιοχή θα μπορούσαν να προβλεφθούν δράσεις (πχ ενημέρωσης/πληροφόρησης) στις οποίες θα λαμβάνει μέρος και η εθνική αρχή και όχι μόνο το υποκατάστημα ? Εάν Ναι, υπάρχει κάποιοες περιορισμός όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων αυτών ?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την άμεση ανταπόκρισή σας

 

Απάντηση 22:

 1. Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απαντήσεις 5 και 11)
 2. Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 5)
 3. Σε περίπτωση υποκαταστήματος χωρίς νομική προσωπικότητα, ο κεντρικός οργανισμός είναι ο δικαιούχος του έργου (για οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς).

Μια εθνική αρχή μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος. Επισημαίνουμε εδώ ότι η τεκμηρίωση της υπαγωγής ενός φορέα στην κατηγορία α, β ή γ αποτελεί ευθύνη του ίδιου του φορέα

Σε κάθε περίπτωση όλες οι δράσεις, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης/πληροφόρησης, προκειμένου να είναι επιλέξιμες πρέπει να εκτελούνται στην περιοχή συνεργασίας ή προς όφελος της περιοχής συνεργασίας (υπό τους όρους της πργ 2 του ΕΚ 1299/2013).

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου έργου και των επιμέρους προβλεπόμενων δαπανών των εταίρων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης.

Ερώτηση 23: (15/1/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι Το Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. – Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 6.5.β του οδηγού του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ.

Πιο συγκεκριμένα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στην Αθήνα με πρωτοβουλία είκοσι τριών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα που είναι μέτοχοι – μέλη του, προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

Η ΔΕΠΑΝ έχει μετόχους – μέλη της Δήμους στην επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ. Παρακαλώ ενημερώστε μας εαν η ΔΕΠΑΝ ανήκει στους επιλέξιμους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος. Επίσης ενημερώστε μας εάν ο Δήμος – μέλος μας μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστημα στερούμενου νομικής προσωπικότητας και συνεπώς ο κεντρικός οργανισμός, δηλαδή η ΔΕΠΑΝ, να είναι ο δικαιούχος του Έργου. (σελίδα 35 του οδηγού του προγράμματος)

Απάντηση 23:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 23)

 

 

Ερώτηση 24: (18/1/2016)

Έπειτα από την τηλεφωνική μας επικοινωνία, διατυπώνουμε τα παρακάτω ερωτήματα για την 1η πρόσκληση του προγράμματος:

 

 1. Εντάσσεται στους στόχους του προγράμματος, και ειδικότερα στον ειδικό στόχο 1.1, η ανάπτυξη ψηφιακών περιβαλλόντων (μέσω διαδραστικών, φορητών και διαδικτυακών εφαρμογών) για την ανάδειξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς; (ένα παράδειγμα ψηφιακού περιβάλλοντος είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας σε φορητό τηλέφωνο (mobile app) που θα χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες σε ένα αρχαιολογικό μουσείο για να βλέπουν από την κάμερα του φορητού τους τηλεφώνου εικονικές ανασυστάσεις ατελών εκθεμάτων – προφανώς το έργο, εφόσον επιλεγεί θα ειδικεύσει τα περιβάλλοντα ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων πολιτισμού που θα επιλεγούν)

 

 1. Η ομάδα ανάπτυξης του έργου αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό των Πανεπιστημίων Αιγαίου, Πολυτεχνείου Κρήτης και Κύπρου με σημαντική τεχνογνωσία στο αντικείμενο. Παρατηρώντας από προηγούμενα προγράμματα, είναι ασυνήθιστο να συμμετέχουν πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα σε μια πρόταση. Υπάρχει κάποιο κριτήριο αξιολόγησης που δεν ευνοεί την συμμετοχή πολλών ακαδημαϊκών φορέων σε μια πρόταση;

 

 1. Μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα η ΚΑ εφορεία αρχαιοτήτων (Κυκλάδων) η οποία έχει έδρα την Αθήνα, εντάσσεται στο υπουργείο πολισμού και έχει υπό την εποπτεία της τα αρχαιολογικά μουσεία και χώρους των Κυκλάδων (π.χ. αρχ. Μουσεία Σύρου, Μυκόνου, Νάξου, Σαντορίνης, κ.α. ο αρχαίος ιερός τόπος της Δήλου, η αρχαία πόλη της Θήρας, κ.α.);

 

Απάντηση 24:

 

Υποερώτημα 1) Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10)

 

Υποερώτημα 2) Δεν τίθεται κάποιος περιορισμός για τη δυνατότητα συμμετοχής εταίρων της ίδιας νομικής μορφής. Σε κάθε περίπτωση, το εταιρικό σχήμα αξιολογείται και βαθμολογείται αντίστοιχα σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης τόσο της πρώτης, όσο και της δεύτερης φάσης

 

Υποερώτημα 3) Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 8)

 

Ερώτηση 25: (18/1/2016)

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης μου θα ήθελα να διευκρινήσετε τα παρακάτω.

Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια (από το 2008) με έδρα την Ίο, ωστόσο το 2014 μεταφέραμε την έδρα στην Αθήνα για πρακτικούς λόγους. Αυτό μας καθιστά μη επιλέξιμους στη βάση των κριτηρίων της πρόσκλησης. Για να γίνουμε επιλέξιμοι, μιας και το πρόγραμμα αυτό αφορά άμεσα τη δουλειά μας υπάρχουν τα εξής 2 σενάρια:

 

 1. Να δημιουργήσουμε παράρτημα σε ένα απο τα νησιά με τα οποία συνεργαζόμαστε για να είμαστε επιλέξιμοι στη 2η πρόσκληση μιας και το παράρτημα πρέπει να λειτουργεί ένα χρόνο πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Μπορείτε να μου δώσετε μια εικόνα σχετικά με το πότε θα ανοίξει η 2η πρόσκληση;

 

 1. Αν μεταφέρουμε ξανά την έδρα μας σε ένα από τα γεωγραφικά επιλέξιμα νησιά στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα μπορούμε να συμμετάσχουμε στην τωρινή πρόσκληση; Ή πρέπει ο οργανισμός να είναι ενεργός 2 χρόνια πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης έχοντας την ίδια έδρα;

 

Αναμένω άμεσα την απάντησή σας μιας και λαμβάνουμε προσκλήσεις να συμμετέχουμε σε consortia και πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε.

 

Απάντηση 25:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 6)

 

 

Ερώτηση 26: (20/1/2016)

 

παρακαλώ όπως μας συμβουλέψετε αν για την συγκεκριμένη πρόσκληση απαιτείται “demonstration site” και στις δύο χώρες πχ. Αιγαίο και Κύπρος ή θα μπορούσε να υπάρχει μόνο σε μια από τις δύο και να υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε υψηλό TRL εφαρμογής.

 

Απάντηση 26:

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης και η μεθοδολογία αξιολόγησης αυτών αναλύονται στη μεθοδολογία αξιολόγησης.

 

Ερώτηση 27: (21/1/2016)

 

 • Στη σελίδα 40 του Οδηγού Προγράμματος αναφέρεται ως όρος επιλεξιμότητας Εξόδων προετοιμασίας η πραγματοποίησή τους “μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης”. Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής δυσπραγίας των φορέων και στις δύο χώρες αλλά και της εκ των πραγμάτων αδυναμίας των επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών (συμβούλων, μελετητών) να προκαταβάλλουν ΦΠΑ για τιμολογήσεις την πληρωμή των οποίων θα προσδοκούν από το πρόγραμμα (σε περίπτωση έγκρισης), παρακαλούμε να διευκρινίσετε εάν αναφέρεστε σε τιμολόγηση ή σε πληρωμή ή, το ρεαλιστικότερο, σε ανάληψη δέσμευσης (υπογραφή σύμβασης με τήρηση φυσικά των όρων δημοσιότητας και προβλεπομένων διαδικασιών) έως την ημερομηνία αυτή.
 • Στη σελίδα 37 του Οδηγού Προγράμματος αναφέρεται πως ο υπολογισμός Εξόδων γραφείου και διοικητικών δαπανών, όπως αυτά ορίζονται στο ίδιο εδάφιο, μπορεί να γίνεται με άμεσο αλλά και “με έμμεσο τρόπο κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής”. Επειδή τα κριτήρια εξαρτώνται από υποκειμενικούς παράγοντες μήπως θα ήταν πρακτικότερο να δίνατε συγκεκριμένο τρόπο υπολογισμού, όπως για παράδειγμα ένα ποσοστό έως 10% επί των δαπανών προσωπικού;
 • Σε περίπτωση πραγματοποίησης παρεμβάσεων (τεχνικών έργων) σε υποδομές ποιες είναι οι απαιτήσεις ωριμότητας κατά την υποβολή της πρότασης όσον αφορά σε ιδιοκτησία, αδειοδότηση και τεχνικές μελέτες; Όπως αντιλαμβάνεστε η εξ αρχής επίτευξη υψηλού βαθμού ωριμότητας εξαρτάται και από την απάντηση του παραπάνω ερωτήματος αρ. 1 περί εξόδων προετοιμασίας.

 

Απάντηση 27:

 

Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 11)

 

Ερώτηση 28: (21/1/2016)

Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε αν υπάρχει κάποιο όριο βάσει οδηγού για το ποσό που μπορεί να διαθέσει ένας επιλέξιμος δικαιούχος μιας πρότασης, σε έναν ανάδοχο για κάποιο πακέτο έργου. Και αν υπάρχει τέτοιος περιορισμός για τους δικαιούχους.

 

Απάντηση 28:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 2)

 

Ερώτηση 29: (21/1/2016)

Σκοπεύουμε να υποβάλλουμε πρόταση στην 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Interreg V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020” που έχει καταληκτική ημερομηνία την 15 Μαρτίου 2016.

 

Στα πλαίσια του έργου που προτείνουμε, θα υλοποιηθούν και κάποια επιδεικτικά έργα. Ένας από τους  εταίρους μας από την Κύπρο σκοπεύει να ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου τον Ιούνιο 2016, ανεξαρτήτως της έκβασης της αξιολόγησης της πρότασής μας. Ως εκ τούτου, το έργο αυτό θα έχει υλοποιηθεί μέχρι τον Οκτώβριο 2016.

Θα θέλουμε να μας διευκρινίσετε εάν η συγκεκριμένη δαπάνη θα μπορούσε να είναι επιλέξιμη (σύμφωνα με το κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης «Πράξεις που έχουν ξεκινήσει πριν την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης, και σε κάθε περίπτωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2014, δεν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης»)

 

Απάντηση 29:

 

Η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης είναι προγενέστερη της θεωρητικής ολοκλήρωσης του έργου που αναφέρετε . Συνεπώς δε τίθεται ζήτημα εφαρμογής της εν λόγω αναφοράς

 

Ερώτηση 30: (21/1/2016)

Παρακαλώ θα ήθελα να μας ενημερώσετε αν υπάρχει όριο στο ποσοστό συμμετοχής των μελών ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ΙΔΑΧ εργαζομένων του Πανεπιστημιου σε έργα Ιnterreg Ελλαδα-Κύπρος. Αν δεν υπάρχει περιορισμός, μπορεί καποιος να απασχοληθεί και να λαβει ποσό μέχρι το διπλασιο του μισθού του?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

Απάντηση 30:

 

Τα των ορίων στο ποσοστό συμμετοχής των μελών ΔΕΠ ή ΕΔΙΧ ή ΙΔΑΧ εργαζομένων ενός ΑΕΙ ορίζονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται σε όλο το εύρος των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων. Με άλλα λόγια, δεν προβλέπεται καμία διαφοροποίηση για απασχόληση στο πλαίσιο των έργων του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

 

Ερώτηση 31: (21/01/2016)

Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε σε πόσες προτάσεις μπορεί να κατέβει ένας εταίρος ως lead partner και ως απλός partner ανά άξονα προτεραιότητας?

 

Απάντηση 31:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απαντήσεις νο 5 και 11)

 

Ερώτηση 32: (22/1/2016)

Για την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Greece – Cyprus 2014-2020 θα ήθελα να σας υποβάλλω την ακόλουθη ερώτηση:

 

 1. Στο Έντυπο ‘’ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ’’ στην σελίδα 40 αναφέρονται τα εξής σχετικά με τα έξοδα προετοιμασία των προτάσεων:

 

‘’Τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την προετοιμασία του έργου είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 • Εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
 • Εάν σχετίζονται άμεσα με το εγκεκριμένο έργο και περιλαμβάνονται στην αίτηση υποβολής πρότασης,
 • Εάν στο σύνολο τους στο έργο δεν υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 €’’

 

Με τον όρο έξοδα τι εννοείται; Να έχουν υλοποιηθεί οι υπηρεσίες και να έχουν τιμολογηθεί και πληρωθεί; Ή να έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσίες οι οποίες αφορούν τα έξοδα προετοιμασίας

 

Απάντηση 32:

Έχει απαντηθεί στο2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 11)

 

Ερώτηση 33: (22/1/2016)

Θα ήθελα να θέσω τις εξής δύο ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Ελλάς-Κύπρος 2014-2020:

1) Το Πανεπιστήμιο Πατρών που βρίσκεται εκτός επιλέξιμης περιοχής έχει δικαίωμα να συμμετάσχει ως εταίρος ή επικεφαλής εταίρος λόγω πείρας και διαχειριστικής επάρκειας (ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών) στις Προσκλήσεις για προτάσεις Απλές (1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων) και Στρατηγικές (Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Στρατηγικά Έργα) στο Πρόγραμμα Ελλάς-Κύπρος 2014-2020;

2) Αν η απάντηση στην (1) είναι θετική, μπορεί να συμμετάσχει ως εταίρος ή επικεφαλής εταίρος και στις δύο Προσκλήσεις;

 

Απάντηση 33:

 

Υποερώτημα 1 και 2)  Για τις απλές προσκλήσεις, έχει δοθεί απάντηση στο 1ο σετ ερωτήσεων (Απάντηση Νο 3)

 

Υποερώτημα 1 και 2) Η Πρόσκληση για προτάσεις στρατηγικού χαρακτήρα δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα

 

Ερώτηση 34: (25/01/2016)

θα ήθελα να ρωτήσω αν οι συμμετέχοντες-εταίροι υποχρεωτικά πρέπει να είναι από τις επιλέξιμες περιφέρειες που αναφέρονται.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 

 

Απάντηση 34:

Έχει απαντηθεί στο 1ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 4)

 

 

Ερώτηση 35: (25/01/2016)

Καλημέρα. Θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 που λήγει στα μέσα Μαρτίου. Ο Δήμος Καλυμνίων ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην πρόσκληση αυτή, εστιάζοντας στο κομμάτι της διαχείρισης αποβλήτων, καθώς είναι και σε εξέλιξη τα σχέδια απορριμμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στόχος είναι η χρηματοδότηση των μελετών και των έργων προκειμένουν να υλοποιηθεί το υπό διαμόρφωση τοπικό σχέδιο. Καταρχήν, εκτιμάτε ότι είναι επιλέξιμες οι πράξεις αυτές;

 

Κατά δεύτερον, όσον αφορά στη συνεργασία με οργανισμούς από την Κύπρο, υπό ποιά μορφή θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα;

 

Επίσης, υπάρχει στη διάθεσή σας κάποια λίστα με Κυπριακούς οργανισμούς που είναι πιθανόν να ενδιαφέρονται για τον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων;

 

Απάντηση 35:

 

Υποερώτημα 1) Η συμπληρωματικότητα, συνέργεια και εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών περιλαμβάνεται στα κριτήρια αξιολόγησης των έργων στα πλαίσια της πρόσκλησης

 

Υποερώτημα 2) Σύμφωνα με το Άρθρο 4 Παράγραφος 12 του Κανονισμού 1299/2013, οι εταίροι πρέπει να συνεργάζονται κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση των δράσεων. Επιπλέον πρέπει να συνεργάζονται στη στελέχωση ή στη χρηματοδότηση ή και στα δύο. Οι σχετικές επιλογές θα πρέπει να αιτιολογηθούν σχετικά στην αίτηση υποβολής.

Υποερώτημα 3:

 

 

Ερώτηση 36: (25/01/2016)

Βάσει των Οδηγιών της Πρόσκλησης και των διευκρινιστικών απαντήσεων που εκδόθηκαν, αναφέρετε πως για φορείς εγκατεστημένους εκτός της επιλέξιμης περιοχής που δεν εμπίπτουν στις προκαθορισμένες κατηγορίες, ισχύει «η δυνατότητα συμμετοχής βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα των εταίρων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης».

Ποιά είναι τα εν λόγω κριτήρια αξιολόγησης και πώς διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα;

Πως μπορεί να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή για παράδειγμα μίας πανελλήνιας ομοσπονδίας χρόνια πασχόντων που δεν έχει παραρτήματα/υποκαταστήματα είναι επιλέξιμη; Τονίζεται ότι μία τέτοια ομοσπονδία αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο των τοπικών συλλόγων και η συμμετοχή της στο έργο κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν σε χρόνια πάσχοντες ασθενείς της διασυνοριακής περιοχής.

 

Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

 

Απάντηση 36:

 

Στη Πρόσκληση όσο και στον οδηγό Προγράμματος Έργου αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν για να κριθεί η επιλεξιμότητα του εταίρου.

 

Ερώτηση 37: (25/01/2016)

Σε συνέχεια του email μας της 15/1/2016, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, το οποίο έχει έδρα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και υποκαταστήματα στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι επιλέξιμος φορέας για την υποβολή πρότασης στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020.

 

Απάντηση 37:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 9)

 

 

Ερώτηση 38: (25/01/2016)

Έχω κάποιο ερώτημα σχετικά με τη τρέχουσα πρόσκληση. Με ενημέρωσαν ότι πρέπει να τα στείλω γραπτώς, μπορείτε παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε την κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση?

 

 

Απάντηση 38:

 

Τα ερωτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται στο mail του Προγράμματος jts_grcy@mou.gr. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, συμπλήρωσης των εντύπων και άλλες διευκρινίσεις τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στη πρόσκληση.

 

Ερώτηση 39: (26/01/2016)

 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, και σύμφωνα με το νόμο 4053 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», είναι ο μοναδικός φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας για όλη την Επικράτεια (Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος).

 

Με βάση το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, θα θέλαμε να επιβεβαιώσετε εάν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, και αποκλειστικά για την Υποχρέωση της Παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας (δηλαδή παροχή ταχυδρομικού έργου σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες, νησιωτικές περιοχές, με ενιαία τιμή) εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου (β) της 1ης Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 ήτοι για «…την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στον βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα…»

 

Απάντηση 39:

 

Τα ΕΛΤΑ ΑΕ ως ΝΠΙΔ, ανώνυμη εταιρία του δημοσίου, ευρισκόμενη εντός του δημοσίου τομέα, είναι δυνητικά επιλέξιμη στην κατηγορία β ως φορέας ισοδύναμος δημοσίου.

 

Ερώτηση 40: (26/01/2016)

 

Στα πλαίσια της προκήρυξης INTERREG  Ελλάδα – Κύπρος, και συγκεκριμένα για

την ενότητα η οποία αναφέρεται στις αλυκές, παρακαλώ, επειδή υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από τις 2 πλευρές, όπως μου απαντηθεί το κάτωθι ερώτημα:

 

Οι Ελληνικές αλυκές της Ν. Λέσβου ανήκουν στην Εταιρία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε, η οποία δεν μπορεί να υποβάλλει την πρόταση γιατί έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Μετά από σύμφωνη γνώμη της (ιδιωτικό συμφωνητικό ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο) με την αντίστοιχη Δημοτική Αρχή θα μπορούσε ο Δήμος να υποβάλλει στο INTERREG πρόταση για την αξιοποίηση & προστασία της; Τα προκύπτοντα οφέλη θα είναι πολλαπλά για όλους τους εμπλεκόμενους, ενδεικτικά αναφέρω:

 

Για τον Δήμο: αναβάθμιση της περιοχής, προσέλκυση τουριστών στη περιοχή, αύξηση της απασχόλησης, κλπ.

 

Για τις Ελληνικές Αλυκές: έργα υποδομής, αξιοποίηση φυσικής πλουτοπαραγωγικής πηγής παράλληλα με την παραγωγή του αλατιού με μεθόδους απόλυτα συμβατές με το περιβάλλον, συμβολή στα κοινωνικά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας Για τις αλυκές της Κύπρου (Λάρνακα) : Παροχή τεχνογνωσίας από την Ελλάδα, ανάδειξη, προβολή & προστασία του κάλλους της αλυκής.

 

Απάντηση 40:

 

Οι Ελληνικές Αλυκές ΑΕ είναι ΝΠΙΔ, Ανώνυμη Εταιρία ευρισκόμενη εκτός του δημοσίου τομέα, καθόσον στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχουν και ιδιώτες. Τα τελευταία χρόνια η εταιρία έχει εισέλθει σε φάση αποκρατικοποίησης, καθώς το δημόσιο επιθυμεί να παραχωρήσει το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που κατέχει (55%), σε ιδιώτες. Υπό αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί το Πρόγραμμα να χρηματοδοτήσει, μέσω του Δήμου, μια παρέμβαση που θα αποβεί προς όφελος κερδοσκοπικής μη δημόσιας (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει) επιχείρησης, που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο που ανήκει στην επιχείρηση.

 

Ερώτηση 41: (26/01/2016)

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το νέο Ιnterreg Ελλάδα – Κύπρος, αν μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιά.

 

Με δεδομένο ότι η έδρα του φορέα δεν είναι στην επιλέξιμη περιοχή, θα μπορούσε να υπολογιστεί ως εθνικός φορέας?

 

Απάντηση 41:

Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 9)

 

Ερώτηση 42: (27/01/2016)

Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν όρια για το ύψος του προϋπολογισμού του Πακέτου Εργασίας 1 “Διαχείριση και Συντονισμός” σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό ενός εταίρου σε ένα προτεινόμενο έργο.

 

Απάντηση 42:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10)

 

Ερώτηση 43: (27/01/2016)

έπειτα από την τηλεφωνική μας επικοινωνία σας στέλνουμε το παρόν, προκειμένου να διευκρινισθεί αν πληρούμε τα κριτήρια για να καταθέσουμε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος. Στην προκήρυξη του προγράμματος αναφέρεται ότι επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι μεταξύ άλλων μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί οι οποίοι διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, καθώς ο φορέας μας (το ινστιτούτο θαλάσσιας προστασίας “Αρχιπέλαγος”) καταστατικά χαρακτηρίζεται ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία θα θέλαμε να μας επιβεβαιώσετε αν εμπίπτουμε  στις περιπτώσεις της ανωτέρω κατηγορίας.

 

Απάντηση 43:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 39)

 

Ερώτηση 44: (27/01/2016)

θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν περιορισμοί (ανώτατο όριο %) ανά κατηγορία Δαπανών (πχ. Δαπάνες προσωπικού, ταξίδια, εξοπλισμός) και αν προβλέπονται overheads για την υλοποίηση του Έργου.

 

Απάντηση 44:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 7) σε ότι αφορά τις δαπάνες προσωπικού και τα γενικά έξοδα. Τα overheads συμπεριλαμβάνονται στη κατηγορία γενικά έξοδα

 

Ερώτηση 45: (28/01/2016)

 

Ποια είναι η διαδικασία χρηματοδότησης των Κύπριων εταίρων; Ακολουθείτε η διαδικασία που ισχύει και για τους Έλληνες εταίρους ή όχι (μέσω κατανομών του ΠΔΕ);

Πως γίνεται η χρηματοδότηση τους από Κοινοτική και πως από Εθνική Συμμετοχή;

 

Απάντηση 45:

 

Τα σχετικά με την χρηματοδότηση των εταίρων για την Κοινοτική και Εθνική συμμετοχή αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος- έργο στην παράγραφο 8.5

 

 

Ερώτηση 46: (28/01/2016)

 

Σας παρακαλώ μια διευκρίνιση σχετικά με τους φορείς που μπορούν να συμμετάσχουν ως εταίροι στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος:

Στην περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα πρέπει να είναι ι) εθνική αρχή ή ιι) φορείς δημοσίου δικαίου ή ΜΚΟ με υποκαταστήματα στην αντίστοιχη περιοχή. Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν το ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/κης) θεωρείται εθνική αρχή και μπορεί να συμμετάσχει παρόλο που δεν είναι σε κάποια από τις περιοχές συνεργασίες από τη μεριά της Ελλάδας.

 

Απάντηση 46:

Έχουν απαντηθεί σχετικές ερωτήσεις στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απαντήσεις Νο 4,8,9,13)

 

 

Ερώτηση 47: (28/01/2016)

Παρακαλώ θερμά για την απάντησή σας στα παρακάτω ερωτήματα:

 

 1. Αν μπορούμε ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας να είμαστε συντονιστές στο Πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος με περιοχές έρευνας: Κύπρο, Β. και Ν. Αιγαίο
 2. Πότε θα βγει επόμενη πρόσκληση
 3. Πόσα έργα αναμένεται να εγκριθούν και με ποιο περίπου προϋπολογισμό/έργο

 

Απάντηση 47:

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ  συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 13)

 

Υποερώτηση 2) Δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο αναφορικά με τη δημοσίευση της επόμενης πρόσκλησης

 

Υποερώτηση 3) Η έγκριση των έργων όσον αφορά τον αριθμό και τον προϋπολογισμό θα συνάδει με τα οριζόμενα στα στοιχεία της πρόσκλησης

 

 

 

 

Ερώτηση 48: (28/01/2016)

Επικοινωνώ μαζί σας για μια διευκρίνιση για την προτεραιότητα 1.2 της παρούσας πρόσκλησης του ΔΠ Ελλάδα-Κύπρος. Η πρόταση που ετοιμάζουμε ταιριάζει αρκετά στους ειδικούς στόχους της προτεραιότητας 1.2  και ο αντίκτυπος της μετριέται αποτελεσματικά με τους δείκτες εκροής της προτεραιότητας. Όμως, ο δείκτης αποτελέσματος (Αξία Ετήσιων Εξαγωγών) φαίνεται να περιορίζει αρκετά την πρόταση καθώς πολλά από τα οφέλη στοχεύουν προϊόντα τα οποία θα διοχετεύονται σε τουρίστες στην τοπική αγορά και δεν θα εξάγονται κατ’ ανάγκην. Επίσης η πρόταση παρόλο που ταιριάζει στην προτεραιότητα 1.2 θα συνεισφέρει ουσιαστικά και σε άλλες προτεραιότητες. Η ερωτήσεις μου είναι:

 

1) Η προτεραιότητα 1.2. απευθύνεται μόνο σε προτάσεις που θα αυξήσουν τις εξαγωγές προϊόντων;

 

2) Μπορούν να αναφερθούν και άλλοι δείκτες στο κείμενο της πρότασης παρόλο που το έντυπο δεν επιτρέπει τη χρήση δεικτών πέραν  της συγκεκριμένης προτεραιότητας;

 

Από τα κείμενα της Προκήρυξης και της Στρατηγικής συμβολής στους προγραμματικούς στόχους φαίνεται να ευνοούνται προτάσεις με ευρείες επιπτώσεις, ωστόσο έχω την εντύπωση ότι οι δείκτες μπορεί να μην αποδίδουν όλα τα οφέλη μιας πρότασης.

 

Απάντηση 48:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 15)

 

Ερώτηση 49: (28/01/2016)

 

Θα θέλαμε να υποβάλλουμε τα εξής ερωτήματα σχετικά με την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ.:

 

1)Ένα σχέδιο πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη γραμμή του εποπτικού Πίνακα του Προγράμματος Συνεργασίας ή αρκεί να ανταποκρίνεται μόνον σε συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας, συγκεκριμένο ειδικό στόχο – υποδιαίρεση του άξονα προτεραιότητας και συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα.

 

Για παράδειγμα, ένα σχέδιο που αφορά τουριστικές ΜΜΕ το οποίο σχετίζεται με :

-τον Άξονα Προτεραιότητας 1

– τον Ειδικό Στόχο 1.2

-την επενδυτική προτεραιότητα 3d

Αλλά δεν έχει σχέση με το γεωργικό τομέα, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια που προβλέπονται  στο θεματικό στόχο 3, είναι επιλέξιμο ;

 

2) Ο δείκτης αποτελέσματος στον ειδικό στόχο 1.2. (αξία ετήσιων εξαγωγών) μπορεί να αφορά αύξηση παροχής τουριστικών υπηρεσιών ; Με ποιο τρόπο πρέπει να τεκμηριωθεί αυτή η αύξηση ; αρκεί μια εκτίμηση της αύξησης των αφίξεων και του χρόνου παραμονής ξένων τουριστών, ή της πώλησης τουριστικών πακέτων στο εξωτερικό ;

 

3) Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων είναι μόνον όσοι αναγράφονται στην πρόσκληση ή μπορούμε να προσθέσουμε και άλλους δείκτες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή αλλά είναι σχετικοί;

 

 • Τα πεδία Β1.3. και Β1.4. της αίτησης αφορούν αποκλειστικά τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αναφέρονται στην πρόσκληση (Πίνακας 3.2) ή μπορούμε να αναφερθούμε και σε άλλου τύπου εκροές και αποτελέσματα π.χ. για το παραπάνω σχέδιο για τουριστικές ΜΜΕ:

Εκροές: αριθμός των χρηστών πλατφόρμας,  αριθμός των μελετών , αριθμός των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών & εργαλείων

 

Αποτελέσματα: α) η αύξηση του τζίρου β) η αύξηση αριθμού και διάρκειας διανυκτερεύσεων

Αυτά τα αποτελέσματα πρέπει υποχρεωτικά να ποσοτικοποιούνται σε ευρώ ;

 

Απάντηση 49:

 

Υποερώτημα 1) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 1ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10)

 

Υποερώτημα 2) Η τιμή που θα λάβει ο δείκτης θα πρέπει να είναι ρεαλιστική. Τα στοιχεία που συμβάλλουν στον υπολογισμό της είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από την ΕΛΣΤΑΤ και συνεπώς η τεκμηρίωση της τιμής θα πρέπει να σχετίζεται με αυτά τα δεδομένα

 

Υποερώτημα 3) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 15)

 

Υποερώτημα 4) Οι δείκτες που εμφανίζονται στην αίτηση υποβολής –ΤΔΕ, εφόσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται για την ενεργοποίηση των μακροεντολών είναι μοναδικοί σύμφωνα με τις επιλογές που γίνονται στο φύλλο εργασίας Ταυτότητα έργου και συνεπώς δε μπορούν να μεταβληθούν.

 

Ερώτηση 50: (28/01/2016)

Θα θέλαμε να υποβάλλουμε τα εξής ερωτήματα σχετικά με την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα πλαίσια του INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ.:

 

1)Υπάρχει κάποιος περιορισμός για το ποσοστό συμμετοχής κάθε χώρας?

2) Υπάρχει κάποιος περιορισμός για το ποσοστό συμμετοχής κάθε φορέα?

3)Υπάρχει κάποιος περιορισμός για το ποσό κάθε φορέα?

4) Υπάρχει κάποιος περιορισμός για το ποσοστό στις κατηγορίες δαπανών (min-max)?

 

Απάντηση 50:

Υποερώτημα 1) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 8)

 

Υποερώτημα 2 και 3) Δεν έχει τεθεί κάποιος σχετικός περιορισμός

 

Υποερώτημα 4) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10)

 

Ερώτηση 51: (29/01/2016)

Στα πλαίσια προετοιμάσιας πρότασης για την 1η πρόσκληση Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 παρακαλούμε, εφόσον είναι εφικτό,  να παρασχεθούν οι παρακάτω διευκρινήσεις αναφορικά με την παράγραφο 8 (Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων)

 

 1. Στην υπο-παράγραφο 5 αναγράφεται «Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου ότι α) δεν έχει περατωθεί το φυσικό αντικείμενο τηςπροτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (άρθρο 65 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013), β) η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 71 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013).

Α) Χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη φόρμα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσημη φόρμα του Κύριου Δικαιούχου?

 

Β)Ως «Κύριος Δικαιούχος» αναφέρεται σε όλη τη πρόκληση ο Επικεφαλής Εταίρος?

 

 1. Στις υποπαραγράφους 9 (Δελτίο Ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ του Προγράμματος Συνεργασίας, 10 (Δελτίο τεκμηριώσης βιωσιμότητας της πράξης), 11 (Έγγραφο τεκμηρίωσης συνάφειας με περιφερειακό/ τοπικό επίπεδο, εθνικό, ευρωπαικό προγραμματισμό) και 12 (Επικοινωνιακό πλάνο της πράξης) δεν αναγράφεται αν απαιτείται να συμπληρωθούν τα σχετικά έγγραφα από όλους του εταίρους ή μόνο από τον Επικεφαλής Εταίρο. Μπορείτε παρακαλώ να διευκρινήσετε?

 

Απάντηση 51:

 

Υποερώτημα 1) Στη νέα Προγραμματική περίοδο ο ορισμός «Κύριος δικαιούχος» έχει αντικαταστήσει τον ορισμό «Επικεφαλής Εταίρος» που χρησιμοποιούνταν στη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Για τη βεβαίωση δεν υπάρχει συγκεκριμένη φόρμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου  εκπροσώπου του (ή εξουσιοδοτημένου αναπληρωτή) είτε βεβαίωση απλή του ίδιου φορέα νομίμως υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.

 

Υποερώτημα 2) Τα έγγραφα αυτά συμπληρώνονται για το σύνολο του έργου από τον Κύριο Δικαιούχο

 

Ερώτηση 52: (29/01/2016)

Παρακαλώ να απαντηθεί το παρακάτω ερώτημα:

Κατά πόσο στα έργα που θα εκτελεστούν στο πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V – A Ελλάδας – Κύπρου 2014 – 2020, για τους δικαιούχους φορείς προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των εξόδων διοικητικής διαχείρισης των έργων με έμμεσο τρόπο ως σταθερό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (flat overhead) χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών εξόδων για την δικαιολόγηση αυτού του ποσού. Σε περίπτωση που η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι θετική, ποιό είναι το προβλεπόμενο overhead σαν ποσοστό του προϋπολογισμού του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ να διευκρινιστεί το παρακάτω απόσπασμα από τον οδηγό του προγράμματος (σελ. 37): Τα έξοδα γραφείου και οι διοικητικές δαπάνες “Μπορούν να καταλογιστούν στο έργο … ή με έμμεσο τρόπο, κατ’ αναλογία και σύμφωνα με τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής”.

 

Απάντηση 52:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10)

 

Ερώτηση 53: (31/01/2016)

Στο 1ο σετ συχνών ερωτήσεων, σε ερωτήματα αναφορικά με την επιλεξιμότητα φορέων εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος, αναφέρεται ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής βάσει του άρθρου 20, παρ.2 του Καν. 1299/2013 (πχ. απάντηση Νο 4, 8, 19, 22) ενώ γίνεται παραπομπή και στο άρθρο 1, παρ. 3 της πρόσκλησης (π.χ απάντηση Νο 23).

Ωστόσο, τόσο το άρθρο 20, παρ. 2 του Καν. 1299/2013, όσο και το άρθρο 1, παρ. 3 της πρόσκλησης, αναφέρονται στη δυνατότητα εκτέλεσης ολόκληρης ή μέρους μιας πράξης εκτός των επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος, υπό προϋποθέσεις, και όχι στη δυνατότητα συμμετοχής φορέων εκτός της επιλέξιμης περιοχής.

Παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν πέρα από τη δυνατότητα εκτέλεσης ολόκληρης ή μέρους μιας πράξης εκτός των επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος (άρθρο 20, παρ. 2 του Καν. 1299/2013), είναι επιλέξιμη η συμμετοχή εταίρων που βρίσκονται εκτός των επιλέξιμων περιοχών του Προγράμματος και οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις i και ii που αναφέρονται στις σελίδες 4 και 5 της πρόσκλησης (εθνική αρχή ή υποκαταστήματα).

 

Απάντηση 53:

 

Είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων εκτός της επιλέξιμης περιοχής σε ποσοστό έως 20% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα των εταίρων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης.

 

Ερώτηση 54: (02/02/2016)

 

Τι γίνεται στην περίπτωση όπου σε μια πρόταση συμμετέχουν 2 φορείς που δεν εδρεύουν στη γεωγραφική περιοχή (ο ένας είναι το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου που είναι επιλέξιμος στη βάση του άρθρου 20 πργ 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 και ο άλλος είναι εθνική αρχή – ΕΚΕΤΑ με έδρα τη Θεσ/κη) σχετικά με τη χρηματοδότησή τους; Μπορούν ή όχι να ξεπερνούν το 20% ανά πρόταση ή αυτός ο περιορισμός αφορά αθροιστικά στους προϋπολογισμούς φορέων σε επίπεδο προγράμματος;

 

Απάντηση 54:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 53)

 

Ερώτηση 55: (02/02/2016)

Κατά την υποβολή της πρότασης στα δικαιολογητικά απαιτήται η υποβολή “Δήλωσης Εταιρικής Συνεργασίας”.

Σε περίπτωση θετικης αξιολογησης της πρότασης για την φάση της υλοποίησης απαιτήται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τους συνεργαζόμενους εταίρους;

 

Απάντηση 55:

Σε περίπτωση έγκρισης μιας πρότασης προς συγχρηματοδότηση θα ζητηθεί, μεταξύ άλλων, η υπογραφή Συμφωνίας Εταιρικής Συνεργασίας από το εταιρικό σχήμα

 

Ερώτηση 56: (03/02/2016)

Επικοινωνούμε και πάλι μαζί σας για να υποβάλουμε το ερώτημα εάν μπορεί ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία να συμμετάσχει ως εταίρος σε πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος. Η έδρα του ΕΟΕΣ βρίσκεται μεν στην Αθήνα, όμως έχει μέλη στην περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα. Θα θέλαμε επομένως μια διευκρίνηση ως προς το σημείο αυτό, ώστε να σχεδιάσουμε αναλόγως την πρότασή μας.

 

Απάντηση 56:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 23)

 

 

Ερώτηση 57: (03/02/2016)

Σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν μια Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από ένας Κυπριακοί Δήμοι, αποτελεί επιλέξιμο Δικαιούχο στα πλαίσια του προγράμματος  Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Ευχαριστούμε,

Απάντηση 57:

Μια αναπτυξιακή εταιρεία Ο.Τ.Α. θεωρείται επιλέξιμη εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των σημείων β ή γ του άρθρου 1 της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του εν λόγω Προγράμματος

 

Ερώτηση 58: (03/02/2016)

Θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα:

 

Στο έγγραφο της “Δήλωσης Συγχρηματοδότησης και μη διπλής χρηματοδότησης” και συγκεκριμένα στο σημείο “έχουμε εξετάσει και συμφωνούμε με τις δράσεις και ενέργειες που αναμένεται / προβλέπεται να υλοποιήσουμε, όπως αυτές περιγράφονται στο έντυπο της αίτησης, και θα διασφαλίσουμε το ποσό των ……… ευρώ ως συγχρηματοδότηση, υπολογιζόμενη ως 15% του συνολικού προϋπολογισμού της αντίστοιχης πράξης” συμπληρώνουμε το 15 % του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης ή το 15% του συνολικού προϋπολογισμού του εκάστοτε εταίρου;

 

Απάντηση 58:

 

Η Δήλωσης Συγχρηματοδότησης και Μη Διπλής Χρηματοδότησης υπογράφεται νομίμως από κάθε εταίρο και συνεπώς στο σημείο που αναφέρεστε θα πρέπει να συμπληρωθεί το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί στο 15% του προϋπολογισμού του εταίρου

 

Ερώτηση 59: (03/02/2016)

Θα ήθελα να αναφέρω δύο μέχρι στιγμής δυσλειτουργίες στο αρχείο 2a.call1.xls  στο οποίο:

 

 1. Δεν ενημερώνεται ταυτόχρονα το χρονοδιάγραμμα με βάση τον πινακα Β2.2
 2. Στο sheet εκροές δεν ενημερώνονται επίσης οι ειδικοί δείκτες εκροών.  Ενώ δουλέυω για παράδειγμα τον αξονα 3, 5β. οι δείκτες εκροών μένουν στους υδάτινους πόρους.

 

Σας επισυνάπτω εικόνες από το ιδιο αρχείο

 

Απάντηση 59:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 12)

 

 

Ερώτηση 60: (03/02/2016)

Στην αίτηση, στο φύλλο Λίστα Ελέγχου για Υποβολή, στο ΜΕΡΟΣ Ζ γίνεται αναφορά στο έντυπο «Αιτιολόγηση των ποσών Προϋπολογισμού (παρέχεται πρότυπο έντυπο)», στην ιστοσελίδα του Προγράμματος δεν υπάρχει αναρτημένο κάποιο αντίστοιχο έντυπο.

Θα αναρτηθεί εντός των ημερών;

 

Απάντηση 60:

 

Η αιτιολόγηση των ποσών προϋπολογισμού γίνεται στο έντυπο «Ανάλυση Παραδοτέου» σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται για τη συμπλήρωσή του.

 

Ερώτηση 61: (04/02/2016)

Διερευνούμε την πιθανότητα κατάθεσης μιας πρότασης στο Interreg Ελλάδα-Κύπρος με θέμα σχετικό με το κρασί και την αμπελουργία. Πριν προχωρήσουμε στις σχετικές ενέργειες θα θέλαμε να διευκρινισθεί αν η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ),που εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο του κρασιού, είναι ή όχι επιλέξιμη ως φορέας.

Η ΕΔΟΑΟέχει αναγνωριστεί ως Εθνική με την αριθ. 339037/9-2-2001 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας και δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο. Είναι η πρώτη Διεπαγγελματική Οργάνωση που ιδρύθηκε και αναγνωρίσθηκε στην Ελλάδα και αντιπροσωπεύει τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα δε με την απόφαση της αναγνώρισής της, προβλέπεται ως εποπτεύουσα αρχή αυτής η Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), δια του Τμήματος Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών.

Η ΕΔΟΑΟ λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου 4015/2011, άρθρο 8, σύμφωνα με το οποίο:

«Οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, μπορεί να αναγνωρίζονται ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Υπουργείου, μόνο σε εθνικό επίπεδο, ανά κοινή ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν» (άρθρο 8, §2).

«Μόνο μια διεπαγγελματική οργάνωση μπορεί να αναγνωρισθεί σε εθνικό επίπεδο ανά ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν» (άρθρο 8, §3)

Στο πλαίσιο των παραπάνω η ΕΔΟΑΟ δραστηριοποιείται και εκπροσωπεί καθ’ όλη την επικράτεια τον αμπελοοινικό κλάδο, χωρίς να απαιτείται γι αυτό να ιδρύει/διατηρεί υποκαταστήματα, παραρτήματα  ή γραφεία σε κάθε περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε έχει ορισθεί με την ΚΥΑ 5833/155045/12.12.2013 των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισµός συµπληρωµατικών µέτρων για την εφαρµογή του Καν. (ΕΚ) 607/2009 της Επιτροπής για τον καθορισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν.(ΕΚ) 1234/2007 όσον αφορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, την επισήµανση και παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα», άρθρο 14, ότι:

«Σε κάθε καθορισµένη περιοχή παραγωγής οίνων Π.Ο.Π. συστήνεται µε ευθύνη της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου (Ε..Ο.Α.Ο.) επιτροπή Οργανοληπτικών εξετάσεων οίνων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης, τα Λειτουργικά έξοδα της οποίας βαρύνουν την Ε..Ο.Α.Ο

 

Ήδη, σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, η ΕΔΟΑΟ συγκροτεί και συγκαλεί τις Επιτροπές οργανοληπτικών εξετάσεων των οίνων ΠΟΠ για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

 

Πολύ πρόσφατα εξάλλου διοργάνωσε ενημερωτικές συσκέψεις σε όλη τη χώρα για το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί. Ενδεικτικά είναι τα παρακάτω links:

Για την Κρήτη εδώ: http://www.ekriti.gr/

Για την Πελοπόννησο εδώ: http://www.skaipatras.gr/skai-local/item/141241-a.html  ή εδώ: http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/374448

Για τη Θεσσαλία εδώ: http://www.onlarissa.gr/2016/01/21/

Με βάση όλα τα παραπάνω, εμείς θεωρούμε, ότι η επιλεξιμότητα της ΕΔΟΑΟ ως φορέα στο Interreg Ελλάδα-Κύπρος, με θέμα σχετικό με το κρασί και την αμπελουργία, είναι συμβατή με το πρόγραμμα.

Επισυνάπτουμε το καταστατικό μας και παρακαλούμε για την απάντησή σας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

 

Απάντηση 61:

 

Με δεδομένο ότι οι εθνικές διεπαγγελματικές οργανώσεις είναι ΝΠΙΔ εκτός του δημοσίου τομέα, λειτουργούν με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας του ΑΚ και τα μέλη τους είναι αποκλειστικά ιδιωτικές οργανώσεις επαγγελματικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο,  δεν καλύπτουν τα κριτήρια υπαγωγής σε μία εκ των δύο πρώτων κατηγοριών επιλέξιμων φορέων και, συνεπώς, για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να αποδειχθεί η πλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής τους στην κατηγορία γ.

 

 

 

Ερώτηση 62: (05/02/2016)

Σύμφωνα με όσα ορίζει η 1η Πρόσκληση του Προγράμματος «Ο προϋπολογισμός των πράξεων ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στις 400.000 € και κατά μέγιστο στα €2.200.000€».

Υπάρχει κατώτατο όριο στον προϋπολογισμό ανά εταίρο ενός εταιρικού σχήματος;

 

Απάντηση 62:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 50)

 

Ερώτηση 63: (05/02/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι Το Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. – Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη είναι ένας νεοσύστατος οργανισμός δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου 6.5.β του οδηγού του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ.

Πιό συγκεκριμένα ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στην Αθήνα με πρωτοβουλία είκοσι τριών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ελλάδα που είναι μέτοχοι – μέλη του, προκειμένου να αναπτύξουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις υποδομές και να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των πολιτών, παρέχοντας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες και ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

 

Η ΔΕΠΑΝ έχει μετόχους – μέλη της Δήμους στην επιλέξιμη περιοχή του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ. Παρακαλώ ενημερώστε μας εαν η ΔΕΠΑΝ ανήκει στους επιλέξιμους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος. Επίσης ενημερώστε μας εάν ο Δήμος – μέλος μας μπορεί να θεωρηθεί υποκατάστημα στερούμενου νομικής

προσωπικότητας και συνεπώς ο κεντρικός οργανισμός, δηλαδή η ΔΕΠΑΝ, να είναι ο δικαιούχος του Έργου.

(σελίδα 35 του οδηγού του προγράμματος)

 

Απάντηση 63:

Η ΔΕΠΑΝ θα πρέπει να πρέπει να τεκμηριώσει την υπαγωγή της στην κατηγορία α ή β. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτει παράρτημα στην επιλέξιμη περιοχή, το οποίο έχει συσταθεί νομίμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση. Αν η προϋπόθεση αυτή δεν καλύπτεται, απομένει η δυνατότητα συμμετοχής βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013.

 

 

Ερώτηση 64: (05/02/2016)

Σε αναφορά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος θα ήθελα μια διευκρίνηση όσον αφορά τον ορισμό του “παραδοτέου” και τις φόρμες που θα πρέπει να συμπληρωθούν σε σχέση με την περιγραφή τους.

Συγκεκριμένα:

 

 1. Στην Ανάλυση Παραδοτέου κάθε παραδοτέο πρέπει να αφορά ένα και μόνο δικαιούχο (εταίρο) ??? Εάν ένα παραδοτέο αφορά περισσότερους από 1 (όπως προφανώς ισχυεί) τότε η περιγραφή του θα πρέπει να γίνει από κάθε εταίρο χωριστά ο οποίος θα περιγράψει τη δική του συμβολή για το ίδιο παραδοτέο ή από ένα μόνο εταίρο που θα περιγράφει και την συμβολή των υπολοίπων????

 

 1. Ας υποθέσουμε ότι στην πρότασή μας προβλέπουμε την κατασκευή ενός μονοπατιού στην Κρήτη, στην Κύπρο και σε κάποιο άλλο νησί… Στην κατανομή του προϋπολογισμού και στην ανάλυση του Παραδοτέου αυτό θα υπολογιστεί ως 1 παραδοτέο ή τρία???? Εάν είναι ένα παραδοτεό θα υπάρχει έπειτα κατάτμηση σε 1.1 μονοπάτι στην Κρήτη, 1.2 στην Κύπρο κλπ … και αντίστοιχα θα γίνει η περιγραφή του ???

Απάντηση 64:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 17)

 

Ερώτηση 65: (07/02/2016)

Θα θέλαμε να ενημερωθούμε εάν οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες είναι επιλέξιμοι οργανισμοί για υποβολή πρότασης και εάν μπορούν να αποτελούν Lead Partners της σύμπραξης. Στην περίπτωση που οι ΑΜΚΕ διαθέτουν πωλητήριο ή λειτουργούν ως σύμβουλοι νομικών προσώπων, είναι επιλέξιμες και, αν ναι, πώς τεκμηριώνεται η επιλεξιμότητά τους;

 

Απάντηση 65:

 

ΟΙ ΑΜΚΕ εφόσον πληρούν τα οριζόμενα στη πρόσκληση για τους επιλέξιμους φορείς κατηγορίας γ μπορούν να είναι εταίροι στα πλαίσια της υποβολής  μιας πρότασης. Επίσης μπορεί να μελετηθεί σχετική απάντηση στο 1ο σετ  συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 6)

 

 

Ερώτηση 66: (08/02/2016)

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 το εξής:

 

Μπορεί κάποιο Τμήμα Πανεπιστημίου να αναλάβει θέση leader στο πρόγραμμα σε παραπάνω από μία προτάσεις στον ίδιο άξονα προτεραιότητας (δηλαδή διδάσκοντες του ίδιου Τμήματος να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε διαφορετικές προτάσεις ή η υποβολή πρότασης από έναν διδάσκοντα αποκλείει τη συμμετοχή των υπολοίπων του Τμήματος σε άλλη πρόταση;)

 

Απάντηση 66:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 1ο σετ  συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 6)

 

 

Ερώτηση 67: (08/02/2016)

Σε συνέχεια τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, σας παραθέτω τις ερωτήσεις μας σχετικά με το Interreg Ελλάδα-Κύπρος:

 

1) Η νομική μορφή μας είναι Σωματείο, ΝΠΙΔ, χωρίς εμπορικό/βιομηχανικό σκοπό, με σκοπό την προώθηση του αθλητισμού στην επιλέξιμη περιοχή, του οποίου το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης γίνεται από το κράτος μέσω της Ομοσπονδίας Στίβου (ΣΕΓΑΣ) η οποία με τη σειρά της χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος. Εμπίπτουμε στην κατηγορία (β) υπό τον όρο “(i) η δραστηριότητά  τους χρηματοδοτείται κατά  το μεγαλύτερο μέρος από  το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου“;

 

2) Τα ποσοστά που κάθε κατηγορία εξόδων πρέπει να καλύπτει θα αναρτηθούν κάπου; Προς το παρόν υπάρχουν μόνο σε κάποια παρουσίαση τα ποσοστά του προσωπικού (20% των άμεσων εξόδων), των γενικών εξόδων (15% του προσωπικού), χωρίς να αναφέρεται ποιά ειναι τα άμεσα έξοδα ή εάν υπάρχει περιορισμός για τις υπόλοιπες κατηγορίες (ταξίδια και δαπάνες, εξωτερκοί συνεργάτες, υποδομές, εξοπλισμός κλπ)

 

3) Οι μετακινήσεις των μελών του ΔΣ (όχι έμμισθη σχέση με το Σωμτείο, αλλά εκλεγμένα μέλη) για τους σκοπούς του προγράμμτος εμπίπτουν στην κατηγορία “Μετακινήσεις και Δαπάνες Προσωπικού”;

 

4) Τα έξοδα προετοιμασίες αφορούν εκδοθέντα τιμολόγια ή εξοφληθέντα τιμολόγια;

 

Απάντηση 67:

 

Υποερώτηση 1)

Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να είναι επιλέξιμος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στην οικεία πρόσκληση και πιο συγκεκριμένα:

Να μην έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα

Να μην διανέμει κέρδη

Να λειτουργεί για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην περιοχή συνεργασίας του Προγράμματος (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κύπρος) ή να διαθέτει υποκατάστημα στην εν λόγω περιοχή για τουλάχιστον έναν (1) χρόνο.

Διαφορετικά, (αν δεν εγκατεστημένος ή δεν διαθέτει υποκατάστημα στις επιλέξιμες περιοχές) εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 20 πργ 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013.

 

Υποερώτηση 2) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10)

 

Υποερώτηση 3) Η επιλεξιμότητα των δαπανών της κατηγορίας Δαπάνες Ταξιδίων και Διαμονής αφορά αποκλειστικά τις σχετικές δαπάνες του απασχολούμενου ως προσωπικού ή της ομάδας έργου. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες συνεργαζόμενων στην υλοποίηση οι αντίστοιχες δαπάνες καταχωρούνται στη κατηγορία «Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες»

 

Ερώτηση 68: (08/02/2016)

Επικοινωνώ μαζί σας για να εκφράσω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020.

 

1] Σε περίπτωση που ένας δημόσιος φορέας, (Περιφέρεια, Επιμελητήριο, Δήμος), είτε ως επικεφαλής εταίρο, ή ως απλός , προτιμά να συμμετέχει σε προγράμματα μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του (Αστική μη Κερδοσκοπική) στην οποία μπορεί να είναι κύριος και μόνος μέτοχος ή κύριος αλλά όχι μόνος, πως μπορεί να δηλώσει την πλήρη υποστήριξή του στην πρόταση και ότι η υλοποίησή της τον αφορά και ενδιαφέρει άμεσα; Υπάρχει ανάγκη κάποιας προγραμματικής συμφωνίας ή απλής επιστολής υποστήριξης;

 

2]Το γεγονός ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία του δημόσιου φορέα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από αυτόν, δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην αξιολόγησή της πρότασης ή/και του εταίρου όσον αφορά την χρηματοοικονομική του ικανότητα ή αρκεί η σχετική βεβαίωση στήριξης/προγραμματική σύμβαση.

 

Απάντηση 68:

 

Υποερώτηση 1) Αν και η ερώτηση ως προς το σκέλος της υποστήριξης δεν είναι απολύτως σαφής, εν τούτοις, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ανάλογα με τις ενέργειες που προτείνονται στα πλαίσια της υποβαλλόμενης πρότασης θα πρέπει να διασφαλίζεται η κάλυψη του συνόλου των κριτηρίων τόσο της α΄φάσης όσο και της β΄φάσης αξιολόγησης(π.χ. αρμοδιότητα φορέα). Η κάλυψη αυτών των κριτηρίων θα πρέπει να γίνεται με επίσημα έγγραφα νομίμως υπογεγραμμένα και εκδοθέντα.

 

Υποερώτηση 2) Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων γίνεται στη βάση των στοιχείων που έχουν κατατεθεί από κάθε εταίρο και τυχόν διευκρινίσεων που μπορεί να ζητηθούν από την Κοινή Γραμματεία (ΚΓ).

 

Ερώτηση 69: (09/02/2016)

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για την υποβολή πρότασης στην πρώτη Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος» θα θέλαμε να ζητήσουμε διευκρίνιση ως προς το εξής θέμα:

 

Ο δείκτης αποτελέσματος συνιστά on/off κριτήριο για την επιλεξιμότητα μιας πρότασης; Πιο συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 1, Επενδ. Προτ. 3d: Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ επιχειρήσεων να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας», Ειδ. Στ. 1.2. «Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ» ως δείκτης αποτελέσματος ορίζεται η «Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών)». Πώς μετριέται ο δείκτης αυτός όταν πρόκειται για δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων;

 

Απάντηση 69:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 49)

 

Ερώτηση 70: (09/02/2016)

Σχετικά με την 1η πρόσκληση του Ελλάδα-Κύπρος σας υποβάλλω το κάτωθι ερώτημα.

 

Στη σελίδα 5 του κειμένου της πρόσκλησης υπάρχουν οι εξής 2 παράγραφοι

 

Για τους φορείς της κατηγορίας β, αρκεί η υποβολή αντιγράφου του ΦΕΚ ή αντίστοιχου σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου, στο οποίο αναφέρεται η ίδρυση του γραφείου – παραρτήματός τους.

 

Σε κάθε περίπτωση, από τα ανωτέρω θα πρέπει να προκύπτει ότι το παράρτημα/γραφείο/υποκατάστημα είχε συσταθεί και βρισκόταν σε λειτουργία ένα τουλάχιστον χρόνο πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

 

Και οι δύο αυτές παράγραφοι αφορούν τόσο εταίρους από την Ελλάδα, όσο και από την Κύπρο,

ή μόνο από τη μία από τις δύο χώρες και ποια;

 

Απάντηση 70:

 

Οι 2 παράγραφοι για τις οποίες γίνεται λόγος αφορούν εταίρους και από τις δύο χώρες

 

Ερώτηση 71: (10/02/2016)

θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε κάποια ερωτήματα σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εμπίπτει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, διοικείται απο άμισθο Δ.Σ. (αποτελούμενο απο υπηρεσιακούς παράγοντες Υπουργείων, εκπροσώπους δημοτικών αρχών, εκπροσώπους Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ανεξάρτητους επιστήμονες), το οποίο ορίζεται εξολοκλήρου όπως και ο Πρόεδρος του απο τον Υπουργό Περιβάλλοντος ενώ ο Φορέας χρηματοδοτείται απο τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Πράσινο Ταμείο).  Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται επιλέξιμος φορέας και αν ναι μπορεί να είναι Κύριος Δικαιούχος σε εταιρικό σχήμα? Επίσης, στην περίπτωση που είναι επιλέξιμος φορέας, είναι επιλέξιμες σε αυτή τη φάση, οι δαπάνες ανάθεσης υπηρεσίας σε εξωτερικό πάροχο – σύμβουλο για προετοιμασία και υποστήριξη του φακέλου υποβολής πρότασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής?

 

Απάντηση 71:

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 23)

Υποερώτηση 2) Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 11)

 

Ερώτηση 72: (10/02/2016)

Σχετικά με την 1η πρόσκληση του Ελλάδα-Κύπρος σας υποβάλλω το κάτωθι ερώτημα.

 

Στην τελευταία σελίδα του Τεχνικού Δελτίου – Αίτησης Υποβολής, όπου καταγράφεται η Λίστα Ελέγχου, αναφέρεται μεταξύ άλλων

 

5) Η απαιτούμενη Τεκμηρίωση σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για έργα υποδομών, εάν κάτι τέτοιο έχει εφαρμογή (οικοδομικές άδειες, εκθέσεις συμμόρφωσης, προκαταρκτικές μελέτες, σχέδια, ή οποιαδήποτε σχετική τεχνική τεκμηρίωση, προμετρήσεις, τίτλοι ιδιοκτησίας γης/κτιρίων ή τεκμηρίωση εκχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας για πενταετή περίοδο μετά τη λήξη του έργου, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ)

 

Στην περίπτωση που το υποψήφιο έργο δεν περιλαμβάνει έργο υποδομών, δεν εμπίπτει δηλαδή σε αυτή την απαίτηση, δεν υποβάλλεται καμία σχετική δήλωση ή απαιτείται η υποβολή κάποιας δήλωσης ή άλλου δικαιολογητικού;

 

Απάντηση 72:

 

Εάν στο περιγραφόμενο έργο δεν στοιχειοθετείται ως εκ του αντικειμένου του ανάγκη Τεκμηρίωσης, δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου άλλου δικαιολογητικού

 

Ερώτηση 73: (10/02/2016)

Στο πλαίσιο προετοιμασίας Πρότασης στο Πρόγραμμα Interred Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 υποβάλλουμε το ακόλουθο ερώτημα:

 

Στην αίτηση υποβολής (Excel file) ζητείται η συμπλήρωση στοιχείων των Δικαιούχων στο sheet «Εταιρικό Σχήμα». Για κάθε Δικαιούχο υπάρχει ένα πεδίο καθορισμού της Νομικής Μορφής.

 

Οι διαθέσιμες επιλογές της αναδιπλούμενης λίστας στο πεδίο «Νομική Μορφή» είναι:

 

 • Δημόσια Αρχή
 • Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου
 • Ιδιωτικός Οργανισμός

 

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε στην περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) (Δημοσίου συμφέροντος), ποια επιλογή είναι η σωστή δεδομένου ότι το ΝΠΙΔ δεν υπάρχει στις διαθέσιμες επιλογές της λίστας.

 

Απάντηση 73:

 

Ο φορέας θα πρέπει να εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες που ορίζονται στην Πρόσκληση. Ο φορέας θα πρέπει να εξετάσει σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που διαθέτει στη κατοχή του σε ποια κατηγορία από τις τρεις εμπίπτει. Ο έλεγχος της επιλογής της  κατηγορίας στην οποία εμπίπτει γίνεται από την ΚΓ στην Α’ φάση αξιολόγησης

 

Ερώτηση 74: (10/02/2016)

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

Για την υποβολή προτάσεων εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 της πρόσκλησης απαιτείται και ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του Τεχνικού Δελτίου σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα όπως το ΟΠΣ;

 

Απάντηση 74:

Δεν απαιτείται η υποβολή του ΤΔΕ σε κάποιο πληροφοριακό σύστημα

 

Ερώτηση 75: (10/02/2016)

Σχετικά με την 1η πρόσκληση του Ελλάδα-Κύπρος σας υποβάλλω το κάτωθι ερώτημα.

Το έγγραφο Αιτιολόγησης Προϋπολογισμού είναι το έγγραφο που έχετε αναρτήσει με τίτλο Ανάλυση παραδοτέου ;

 

Απάντηση 75:

 

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 60)

 

Ερώτηση 76: (10/02/2016)

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

Σε περίπτωση που στο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνεται “Εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια αρχή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1α της πρόσκλησης, τι είδους δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν στο φάκελο υποβολής;

 

Απάντηση 76:

 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι αυτά που θα καθορίζουν την υπαγωγή του φορέα στη εν λόγω κατηγορία. Τα Υπουργεία δεν απαιτείται να καταθέσουν οποιοδήποτε έγγραφο.

 

Ερώτηση 77: (10/02/2016)

Παρακαλούμε θερμά όπως μας απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα INTERREG GR-CY:

 

 1. Για τον τίτλο του προτεινόμενου έργου υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με το αν πρέπει να είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά;
 2. Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο-template για το “8. ΔΕΛΤΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (ΕΤΑΙΡΟ)” & το “9. ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ” υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προτεινόμενη δομή που πρέπει να ακολουθήσουμε στην συγγραφή τους; Θα αναρτηθούν templates;
 3. Επιπλέον στην Αίτηση Υποβολής στην καρτέλα “Αναλυτική περιγραφή” το πεδίο “B.6  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ” αφορά/ είναι το ίδιο με το έγγραφο “10. ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ” (για το οποίο υπάρχει template)? Πρέπει να συμπληρωθούν και τα δύο;
 4. Επίσης στην Αίτηση Υποβολής στην καρτέλα “Αναλυτική περιγραφή” το πεδίο ” B.8  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ” είναι το ίδιο με το έγγραφο “11. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ/ΤΟΠΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ; Πρέπει να συμπληρωθούν και τα δύο;

 

Απάντηση 77:

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί στο 1ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 19)

 

Υποερώτηση 2) Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 19)

 

Υποερώτηση 3 και 4) Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 19)

 

Ερώτηση 78: (10/02/2016)

Έπειτα από την τηλεφωνική μας επικοινωνία, θα ήθελα παρακαλώ να μας διευκρινίσετε αν:

για την υποβολή πρότασης στην τρέχουσα πρόταση του Interreg Ελλάδα – Κύπρος, απαιτείται και Απόφαση του Αρμοδίου Συλλογικού Οργάνου (Περιφερειακού/Δημοτικού/Διοικητικού Συμβουλίου κτλ), μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα τυπικά δικαιολογητικά υποβολής και σύνθεσης της πρότασης.

 

Απάντηση 78:

Δεν απαιτείται η προσκόμιση Απόφασης Αρμοδίου Συλλογικού οργάνου για την υποβολή πρότασης.

 

Ερώτηση 79: (10/02/2016)

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:

Για την υποβολή πρότασης, υπάρχει ελάχιστο όριο προϋπολογισμού ανά έταιρο;

Απάντηση 79:

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 50)

 

Ερώτηση 80: (11/02/2016)

Σχετικά με την 1η πρόσκληση του Ελλάδα-Κύπρος σας υποβάλλω το κάτωθι ερώτημα.

 

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί πάνω από 2 έτη και που δεν έχει έδρα στην επιλέξιμη περιοχή αλλά έχει υποκατάστημα που λειτουργεί περισσότερα από 1 έτος, μπορεί να είναι επικεφαλής εταίρος;

 

Απάντηση 80:

Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 13)

 

Ερώτηση 81: (11/02/2016)

Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς το εταιρικό σχήμα όσο αφορά πόσοι εταίροι πρέπει να είναι από την Κύπρο και πόσοι από την Ελλάδα; Για παράδειγμα ένα σχήμα με 4 εταίρους από την Ελλάδα και ένα από την Κύπρο είναι αποδεκτό;

 

Οι απαντήσεις θα σταλούν σε μένα ή πρέπει να περιμένω το αρχείο με τις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις;

 

Απάντηση 81:

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για τον αριθμό των εταίρων ανά χώρα πλην του ότι θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένας από κάθε χώρα. Σε κάθε περίπτωση, το εταιρικό σχήμα αξιολογείται και βαθμολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μεθοδολογία αξιολόγησης.

 

Οι ερωτήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

Ερώτηση 82: (12/02/2016)

παρακαλούμε όπως μας δώσετε τις απαραίτητες διευκρινήσεις  σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα τα οποία θα επισυναφθούν μαζί με την υποβληθείσα πρόταση της παρούσας πρόσκλησης από πλευράς της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, στην  1η Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην παρ. 8.2 (σελ.21), στο σημείο 7

Γιαοργανισμούςπου νοούνται ως δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούςοργανισμούς (δηλ. υπάγονται στις κατηγορίες β. και γ. ]της παρ.1 Εταιρικά Σχήματα» της παρούσας) θα πρέπει κατά περίπτωση, να υποβληθούν τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

 • Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού.
 • Επίσημο  έγγραφο  με  το  οποίο  να  προκύπτει  η  σύνθεση  του  διοικητικού,  του  διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου.
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η προέλευση των οικονομικών πόρων  του οργανισμού.
 • Επίσημο  έγγραφο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  οικονομική  κατάσταση  του  οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της πρότασης ή  ισοδύναμα αποδεικτικά έγγραφα
 • Επίσημο  έγγραφο  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  η  διαχείριση  του  οργανισμού  υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή  άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου
 • Επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η μη διανομή κερδών ή Υπεύθυνη  Δήλωση του φορέα.

 

Παρακαλούμε όπως μας δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις ποια από τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει να επισυναφθούν από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας η οποία θα συμμετέχει ως εταίρος σε προτάσεις.

 

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις/επεξηγήσεις για το ” Έγγραφο χορηγίας  για ιδιωτικούς οργανισμούς με έδρα τη Κύπρο” το οποίο ζητείται ως επισυναπτόμενο έγγραφο στο Φύλλο Αξιολόγησης πράξεων στη Φάση Α.

 

 

Απάντηση 82:

 

Υποερώτηση 1 ) Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 39)

Υποερώτηση 2) Έχει αναρτηθεί ορθή επανάληψη του φύλλου αξιολόγησης

 

Τρίτο (3) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

Ημερομηνία καταχώρησης: Τρίτη 23/02/2016

Ερώτηση 1: (08/02/2016)

Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας INTERREG VA Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 το εξής:

Μπορεί κάποιο Τμήμα Πανεπιστημίου να αναλάβει θέση leader στο πρόγραμμα σε παραπάνω από μία προτάσεις στον ίδιο άξονα προτεραιότητας (δηλαδή διδάσκοντες του ίδιου Τμήματος να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι σε διαφορετικές προτάσεις ή η υποβολή πρότασης από έναν διδάσκοντα αποκλείει τη συμμετοχή των υπολοίπων του Τμήματος σε άλλη πρόταση;)

 

Απάντηση 1:

 

Έχουν απαντηθεί σχετικές ερωτήσεις στο 1ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απαντήσεις Νο 3,6)

 

Ερώτηση 2: (11/02/2016)

 

Σας προωθούμε προγενέστερο ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία σας, σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Λαμβάνοντας υπόψη το στενό χρονικό περιθώριο για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, σας παρακαλούμε για την σχετική επιβεβαίωσή σας.

 

Απάντηση 2:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 39)

 

Ερώτηση 3: (11/02/2016)

 

Για το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 υποβάλλουμε τα ακόλουθα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των δαπανών προσωπικού και γενικών εξόδων:

 1. Τι ακριβώς σημαίνει «κατ’ αποκοπή»; Υπολογίζονται οι δαπανών προσωπικού, χωρίς παραστατικά, σύμφωνα με την φυσική εξέλιξη του έργου? (π.χ. αν το 1ο 6μηνο έχει υλοποιηθεί το 10% του έργου, μπορεί ο Εταίρος να ζητήσει το 10% του προϋπολογισμού για τις δαπάνες προσωπικού?)
 2. Για την εξόφληση των δαπανών προσωπικού τι είδους παραστατικά θα χρειάζονται? Θα συναρτώνται με την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου (κατ’αποκοπή?) ή θα ζητούνται μισθοδοσίες του κάθε εργαζόμενου με αναφορά στο ποσοστό ενασχόλησης με το έργο (πραγματικό κόστος?).
 3. Υπάρχει διαφορά στον υπολογισμό της κατ’αποκοπήν και του πραγματικού κόστους μεταξύ διαφορετικών φορέων? (είναι το ίδιο για μια δημόσια αρχή και για ένα οργανισμό δημοσίου δικαίου?).

 

Απάντηση 3:

 

Υποερώτηση 1 και 2) Τα σχετικά δικαιολογητικά και η διαδικασία επαλήθευσης αναφέρονται στον Κανονισμό 1303/2013 και στον Οδηγό Επαλήθευσης Δαπανών. Ο Οδηγός Επαλήθευσης Δαπανών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος αμέσως μετά την έγκρισή του.

 

Υποερώτηση 3) Ο κάθε εταίρος μπορεί να επιλέξει διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των δαπανών προσωπικού και γενικών εξόδων από τους λοιπούς εταίρους που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα αλλά και μεταξύ των δύο κατηγοριών δαπάνης για τον ίδιο. Η διαφοροποίηση μπορεί να υπάρξει και μεταξύ διαφορετικών προτάσεων που υποβάλλει ο κάθε φορέας/εταίρος.

 

Ερώτηση 4: (11/02/2016)

 

Εκ μέρους του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων. Θα θέλαμε να κάνουμε 2 ερωτήσεις σχετικά με τις οδηγίες για την αναλυτική περιγραφή παραδοτέων. Αναφέρεται το ακόλουθο:

Στον τύπο διαγωνισμού θα πρέπει να περιγράφεται το είδος του διαγωνισμού για το σύνολο του π/υ του παραδοτέου πλην του προσωπικού.

1) Δεν καταλαβαίνουμε αν μπορούμε για ένα παραδοτέο ενός εταίρου να κάνουμε περισσότερες από μιά προκηρύξεις/διαγωνισμούς, π.χ. μια προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού και μια προκήρυξη για ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (external expertise).

2) Επίσης, δεν είναι πολύ κατανοητό όταν λέτε “για το σύνολο του π/υ του παραδοτέου πλην του προσωπικού”. Μήπως θα ήταν πιο σωστό να δώσουμε μόνο το σύνολο του π/υ του παραδοτέου που θα προκηρυχθεί και όχι ‘όλο πλην του προσωπικού’;

Για παράδειγμα, αν ένα παραδοτέο ενός εταίρου έχει συνολ. π/υ 10.000 ευρώ και από αυτά, τα 4.000 αντιστοιχούν σε προσωπικό, με βάση τις παραπάνω οδηγίες θα πρέπει να γράψουμε π.χ. “Θα γίνει πρόχειρος διαγωνισμός για σύνολο π/υ 6.000€”.

Ωστόσο, θα είναι αυτό σωστό αν από τα υπόλοιπα 6.000 € μόνο π.χ. τα 4.000 € θα προκηρυχθούν (μπορεί π.χ. να υπάρχουν δαπάνες για ταξίδια και διαμονή προσωπικού που δεν θα προκηρυχθούν). Σε αυτήν την περίπτωση, τι ποσό θα πρέπει να δοθεί μαζί με τον τύπο διαγωνισμού;

 

Απάντηση 4:

 

Η αναφορά στο τύπο του διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνη και με την κοινοτική νομοθεσία και με τον κανονισμό του φορέα εφόσον οι διατάξεις αυτού δεν υπερβαίνουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα. Επειδή η Ανάλυση Παραδοτέου μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας ενέργειας, θα πρέπει να γίνει ανάλυση του επιμερισμού καθεμίας σε κατηγορίες δαπάνης και αποτύπωση του τύπου διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί. Οι δαπάνες προσωπικού δεν ακολουθούν εν γένει διαγωνιστικές διαδικασίες- στην περίπτωση που απαιτείται διαγωνιστική διαδικασία, αυτή θα πρέπει να περιγράφεται.

 

Ερώτηση 5: (11/02/2016)

 

Καθώς ετοιμάζουμε μια πρόταση στα πλαίσια της δράσης INTERREG, έχουν προκύψει μια σειρά από ερωτήσεις τις οποίες παραθέτουμε:

 • Στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο-template για το “8. ΔΕΛΤΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ (ΕΤΑΙΡΟ)” & το “9. ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ”. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προτεινόμενη δομή που πρέπει να ακολουθήσουμε στην συγγραφή τους; Θα αναρτηθούν σχετικά templates; Αν ναι, πότε θα είναι αυτά διαθέσιμα;
 • Αίτηση Εταιρικής Συνεργασίας; Χρειάζεται μονογραφές από όλους τους εταίρους σε κάθε σελίδα;
 • Στην Αίτηση Υποβολής καρτέλα “Λίστα Ελέγχου για Υποβολή” στην 9η σημείωση αναφέρει: Η Αιτιολόγηση των ποσών Προϋπολογισμού (παρέχεται πρότυπο έντυπο) – ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ template;

 

στα FAQ του προγράμματος αναφέρεται το παρακάτω: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποβάλλοντες την πρόταση θα πρέπει να επισυνάψουν στην Αίτηση Υποβολής ως Παραρτήματα την Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού με τεκμηρίωση των στοιχείων κόστους για τις προτεινόμενες ενέργειες (παρέχοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίον υπολογίστηκαν τα στοιχεία κόστους των Παραδοτέων). Αυτή η τεκμηρίωση μπορεί να συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, υπολογισμούς βασιζόμενους στους ανθρωπομήνες προσπάθειας για τις εργασίες που περιγράφονται, συγκεκριμένες προσφορές για προμήθειες κλπ. Το έγγραφο Αιτιολόγησης Προϋπολογισμού θα πρέπει να υποβάλλεται με την απαιτούμενη διαμόρφωση (βλ. Πακέτο Εγγράφων για τους υποβάλλοντες πρόταση έργου);

 • Στην Αίτηση Υποβολής καρτέλα ” Προϋπολογισμός “ –> υπάρχει το παραδοτέο “Preparation Activities” για όλους τους δικαιούχος και ΟΧΙ στον κύριο Δικαιούχο. Μάλιστα, το εν λόγω κελί είναι κλειδωμένο και δεν μπορούμε ούτε να διαγράψουμε το περιεχόμενο, αλλά ούτε και να το γράψουμε στα Ελληνικά. Τι συμβαίνει ? Πρέπει να προσθέσουμε αντίστοιχο παραδοτέο και στον Κύριο; Kαι αν ναι θα το γράψουμε στα αγγλικά όπως είναι στους υπόλοιπους ενώ οι οδηγίες λένε ότι όλη η πρόταση θα γραφτεί στα Ελληνικά;
 • Τα έγγραφα 8,9,10,11 & 12 σε προηγούμενες προτάσεις τα υπέβαλλε ο Κύριος Δικαιούχος εκ των υστέρων αφού δηλαδή είχε επιλεγεί για να εφαρμόσει το έργο. Στην παρούσα πρόταση θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με την Αίτηση Υποβολής και το σύνολο των δικαιολογητικών;
 • Στην Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας στο σημείο: Την από ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ. πρόσκληση υποβολής προτάσεων –> Συμπληρώνουμε 14/12/2015;

Αναμένουμε τις σχετικές απαντήσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην άρτια προετοιμασία της πρότασης.

 

Απάντηση 5:

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 19)

 

Υποερώτηση 2) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 60)

 

Υποερώτηση 3) Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες θα δηλώνονται πάντα στο 1ο παραδοτέο του Πακέτου Εργασίας 1 για κάθε εταίρο και για τον Κύριο Δικαιούχο. Οι προεπιλογές που υπάρχουν στην Αίτηση Υποβολής (ΤΔΕ) δεν μπορούν να διαγραφούν.

 

Υποερώτηση 4) Καθώς η διατύπωση της ερώτησης δεν είναι απολύτως σαφής, διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα υπ. αριθμ 8-12, όπως αριθμούνται στην Πρόσκληση, δηλαδή το δελτίο ωριμότητας ανά δικαιούχο, το δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΜΠΕ, το δελτίο τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της πράξης, το δελτίο τεκμηρίωσης της συνάφειας της πράξης και το επικοινωνιακό πλάνο της πράξης πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της πρότασης στη ΚΓ.

 

Σε περίπτωση που γίνεται αναφορά στα αρχεία  όπως αυτά είναι αναρτημένα, στη διεύθυνση http://www.greece-cyprus.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3A-1-interreg-v-a-2014-2020&catid=2%3Aprokyrikseis&Itemid=11), διευκρινίζεται ότι τα υπ. αριθμ. 8 και 9 αρχεία είναι υποστηρικτικά προς τους φορείς προκειμένου να βοηθηθούν στη σωστή συμπλήρωση της Αίτησης Υποβολής. Τα αρχεία 10,11,12,13,15,16 αντιστοιχούν σε έγγραφα τα οποία  θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της πρότασης στη ΚΓ

Υποερώτηση 5) Η απάντηση είναι θετική- συμπληρώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης Πρόσκλησης ( ή της εκάστοτε Πρόσκλησης)

 

 

Ερώτηση 6: (11/02/2016)

Στον ειδικό στόχο 3.4 μπορούν να προβλεφθούν πιλοτικές εφαρμογές στη διαχείριση των στερεών/υγρών/υψηλού ρυπαντικού φορτίου αποβλήτων (οι δύο πρώτες ενδεικτικές δράσεις), όπως προβλέπεται για τη διαχείριση υδάτινων πόρων;

 

Απάντηση 6:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10)

 

Ερώτηση 7: (11/02/2016)

Αναφορικά με την 1η Πρόσκληση:

 1. Απαιτούνται νομιμοποιητικά έγγραφα για εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές (δηλ. υπάγονται στην κατηγορία α. της παρ.1 «Εταιρικά Σχήματα» της Πρόσκλησης) και αν  ναι, ποια είναι αυτά;
 2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την υποβολή των εξής εγγράφων που αποτελούν μέρος της συνολικής αίτησης;
 • Δελτίο ωριμότητας ανά δικαιούχο (εταίρο)
 • Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας
 • Δελτίο τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της πράξης
 • Έγγραφο τεκμηρίωσης συνάφειας της πράξης με περιφερειακό/τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό προγραμματισμό
 • Επικοινωνιακό πλάνο της πράξης
 1. Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να φέρουν και υπογραφή/σφραγίδα ή αρκεί η συμπλήρωση τους;

 

Απάντηση 7:

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 76)

 

Υποερώτηση 2) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 51).  Σημειώνεται επιπλέον ότι το δελτίο ωριμότητας θα πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε εταίρο.

 

Υποερώτηση 3) Δεν απαιτείται υπογραφή/σφραγίδα, εάν αυτό δεν περιγράφεται σαφώς στις σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης του κάθε εγγράφου.

 

 

Ερώτηση 8: (11/02/2016)

Μπορεί εταίρος που δεν είναι από τη γεωγραφικά επιλέξιμη περιοχή ωστόσο εμπίπτει στο άρθρο 20 να είναι επικεφαλής εταίρος – κύριος δικαιούχος σε μια πρόταση; Ευχαριστώ πολύ

 

Απάντηση 8:

Δε τίθεται οποιοσδήποτε περιορισμός στην επιλογή του εταιρικού σχήματος για το Κύριο Δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση η διαχειριστική ικανότητα του κύριου δικαιούχου αξιολογείται και βαθμολογείται.

 

Ερώτηση 9: (11/02/2016)

Η ομάδα έργου ενός δικαιούχου φορέα μπορεί να υποβληθεί ονομαστικά; Αν ναι σε ποιο πεδίο;

 

Επίσης μπορεί να αποτελεί (και να υποβληθεί ονομαστικά) μέλος της ομάδας έργου ενός δικαιούχου φορέα, άτομο το οποίο δεν ανήκει στον φορέα αλλά το βιογραφικό του είναι κατάλληλο για το παρόν έργο (π.χ. ως εξωτερικός συνεργάτης);

 

Απάντηση 9:

 

Υποερώτηση 1) Δεν απαιτείται και δεν αξιολογείται η ομάδα έργου του κάθε εταίρου.

 

Υποερώτηση 2) Δεν αξιολογούνται τα βιογραφικά των μελών της ομάδας έργου

 

Ερώτηση 10: (12/02/2016)

 

Σε συνέχεια του μηνύματος που σας στείλαμε χτές, σας αποστέλλουμε μερικές επιπλέον ερωτήσεις:

 1. Στην “ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ” στην καρτέλα “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ” γίνεται καταγραφή των ΠΕ και αναφορά στην Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης. Όμως στην καρτέλα “ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ” τα σκιασμένα κελιά δεν αντιστοιχούν στις σωστές ημερομηνίες. Και δεν μπορούμε να το επεξεργαστούμε; Πως προτείνετε να χειριστούμε το θέμα;

 

 1. Το “Δελτίο Συμβατότητας με την ΣΜΠΕ” πρέπει να κατατεθεί μία φορά ανά προτεινόμενο έργο από τον Κύριο Δικαιούχο;
 2. Μπορεί ένας δικαιούχος να συμμετέχει σε κοινό παραδοτέο με άλλον δικαιούχο; Π.χ. Ο κύριος δικαιούχος με τον δικαιούχο 4 σε κοινό παραδοτέο (εργασίες πεδίου – σχεδιασμός εργασιών);

 

Απάντηση 10:

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 19)

 

Υποερώτηση 2) Ναι, το Δελτίο Συμβατότητας πρέπει να κατατεθεί μία φορά ανά προτεινόμενο έργο από τον Κύριο Δικαιούχο

 

Υποερώτηση 3) Ναι, είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει όμως καταγραφή στο σχετικό πεδίο του προϋπολογισμού της Αίτησης Υποβολής και σχετική ανάλυση στο αρχείο της Ανάλυσης Παραδοτέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη πρόσκληση.

 

Ερώτηση 11: (11/02/2016)

θα θέλαμε να σας υποβάλλουμε κάποια ερωτήματα σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται απο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εμπίπτει στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, διοικείται απο άμισθο Δ.Σ. (αποτελούμενο απο υπηρεσιακούς παράγοντες Υπουργείων, εκπροσώπους δημοτικών αρχών, εκπροσώπους Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ανεξάρτητους επιστήμονες), το οποίο ορίζεται εξολοκλήρου όπως και ο Πρόεδρος του απο τον Υπουργό Περιβάλλοντος ενώ ο Φορέας χρηματοδοτείται απο τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Πράσινο Ταμείο).  Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται επιλέξιμος φορέας και αν ναι μπορεί να είναι Κύριος Δικαιούχος σε εταιρικό σχήμα?

Επίσης, στην περίπτωση που είναι επιλέξιμος φορέας, είναι επιλέξιμες σε αυτή τη φάση, οι δαπάνες ανάθεσης υπηρεσίας σε εξωτερικό πάροχο – σύμβουλο για προετοιμασία και υποστήριξη του φακέλου υποβολής πρότασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής? Εφόσον είναι επιλέξιμες, ποιά είναι τα κριτήρια που θα διασφαλίσουν την κανονικότητα της πληρωμής μιας δαπάνης αυτού του είδους εφόσον και αφού εγκριθεί μια υποβαλλόμενη πρόταση (για παράδειγμα, αν η ανάθεση γίνει κατόπιν πρόσκλησης υποβολής προσφορών, υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στην πρόκληση, θα πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες δημοσιότητας, θα πρέπει να εμφανίζονται στην πρόσκληση κάποια συγκεκριμένα λογότυπα, υπάρχει κάποιο όριο για αυτή την κατηγορία δαπάνης?)

Απάντηση 11:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ  συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 71)

 

Ερώτηση 12: (11/02/2016)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής σε μορφή *.xlsm

 

Όπως μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο, όταν αλλάζουμε οποιοδήποτε στοιχείο άξονα, στόχου κ.λπ. στην ταυτότητα του Έργου (με ενεργοποιημένες τις μακροεντολές), εμφανίζεται Runtime Error, αν και η επιλογή γίνεται κανονικά.

Εν τούτοις, δεν ενημερώνονται αυτόματα οι δείκτες εκροών στο ΜΕΡΟΣ ΣΤ, οι οποίοι αποτελούν και ουσιώες στοιχείο αξιολόγησης.

Παρακαλούμε για την επικαιροποίηση του αρχείου, με δεδομένο ότι ο χρόνος πιέζει.

Απάντηση 12:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 18)

 

Ερώτηση 13: (14/02/2016)

 

Παρακαλώ σας υπενθυμίζω την απάντηση στο ερώτημά μου σχετικά με την υποχρέωση η μη λήψης απόφασης από τα συλλογικά όργανα, και παρακαλώ να μας απαντήσετε άμεσα, λόγω της επικείμενης προθεσμίας υποβολής, και της ενδεχόμενης μοναδικής μέχρι την προθεσμία συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων

 

Απάντηση 13:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 78)

 

Ερώτηση 14: (15/02/2016)

θα ήθελα παρακαλώ να αποσαφηνιστεί, ποια ακριβώς από τα 11 δικαιολογητικά συμμετοχής απαιτούν υπογραφή και σφραγίδα από τον κύριο δικαιούχο και/ή τους εταίρους του έργου και ποια όχι. Αναφέρομαι κυρίως στα ακόλουθα δικαιολογητικά για τα οποία δεν υπάρχει διευκρίνηση:

 

 1. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων
 2. Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου ότι α) δεν έχει περατωθεί το φυσικό αντικείμενο, β) η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή…
 3. Ανάλυση παραδοτέων ανά δικαιούχο
 4. Δελτίο ωριμότητας ανά δικαιούχο
 5. Δελτίου ελέγχου συμβατότητας με την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 6. Δελτίο τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της πράξης
 7. Έγγραφο τεκμηρίωσης συνάφειας της πράξης με περιφερειακό/ τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό προγραμματισμό
 8. Επικοινωνιακό πλάνο της πράξης

 

Απάντηση 14:

 

Από τα ως άνω έγγραφα, ο Κύριος Δικαιούχος σφραγίζει και υπογράφει τα έγγραφα:

 1. Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων
 2. Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου ότι α) δεν έχει περατωθεί το φυσικό αντικείμενο, β) η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή…

 

Ερώτηση 15: (17/02/2016)

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας θα ήθελα να υποβάλω το εξής ερώτημα: Θα υποβάλουμε πρόταση  στον άξονα προτεραιότητας 2, Ειδικός στόχος 2.2: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση. Στον συγκεκριμένο στόχο υπάρχει ο δείκτης : Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων.  Ο δείκτης αυτός πως βρίσκει εφαρμογή στις επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος? Είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι προτεινόμενες περιοχές – Δήμοι να είναι αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων? Για παράδειγμα ο Δήμος Λευκωσίας  έχει περίπου 55.000 κατοίκους ενώ σαν Επαρχία η  Λευκωσία (που περιλαμβάνει διάφορους Δήμους) έχει περίπου 326.000 κατοίκους.

Καταλήγοντας, μεμονωμένα ο Δήμος Λευκωσίας (ή κάποιος άλλος Δήμος στην Κύπρο και Ελλάδα) είναι επιλέξιμη περιοχή αστική περιοχή (≈55.000 κατοίκους) ή το πρόγραμμα χρειάζεται την ευρύτερη επικράτεια της  Λευκωσίας (Επαρχία), μια αστική περιοχή άνω των 120.000 κατοίκους?

 

 

Απάντηση 15:

Σε γενικές γραμμές ο δείκτης «βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων» λαμβάνει υπόψη του τη μακροπρόθεσμη έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση και θα στηρίζεται στις ετήσιες τιμές βάσης και συνάδουν με την Ε.Ε. και τις τιμές που καθορίζονται από τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Σε κάθε περίπτωση λογίζονται για τον υπολογισμό του τα ενιαία πολεοδομικά συγκροτήματα. Τέλος, εν δυνάμει επιλέξιμοι φορείς μπορούν να προέλθουν από το σύνολο της επιλέξιμης περιοχής (ή από άλλες περιοχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και στους σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ε.) εφόσον οι ενέργειες τους έχουν θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Προγράμματος.

 

Ερώτηση 16: (18/02/2016)

Θα ήθελα να κάνω τις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος:

 1. Μπορεί κάποιος εταίρος να συμμετέχει και σαν associate?
 2. Υπάρχει όριο σε πόσα προγράμματα Interreg μπορεί να συμμετέχει ένας εταίρος?
 3. Για το Δελτίο Συμβατότητας με την ΣΜΠΕ και το Δελτίο Ωριμότητας θα βγει κάποιο πρότυπο φόρμας? Ρωτάω γιατί δεν έχω βρει φόρμα γι’ αυτά τα δυο
 4. Η Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας πρέπει να είναι κατατεθεί με την έγκριση του προγράμματος ή κατά την υποβολή της αίτησης? Στις Συχνές Απαντήσεις αναφέρει ότι πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της αποδοχής του έργου και προγενέστερη ή ίδια της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης, καθώς επίσης να έχει και μονογραφή από κάθε εταίρο σε κάθε σελίδα. Τι από τα δύο ισχύει?
 5. Η Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης στον οδηγό αναφέρει ότι πρέπει να υποβληθεί αρχικά σε σαρωμένη μορφή και στην συνέχεια πρωτότυπη. Στις Συχνές Απαντήσεις αναφέρει ότι Τη σύμβαση την υπογράφει εκ μέρους της κοινοπραξίας ΜΟΝΟ ο επικεφαλής εταίρος. Πιο από τα δύο ισχύει και πότε πρέπει να υποβληθεί η Δήλωση?

 

Απάντηση 16:

 

Υποερώτηση 1) Δεν υπάρχει η δυνατότητα στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης να συμμετέχει κάποιος φορέας με καθεστώς «associate» ή «observer».

 

Υποερώτηση 2) Έχουν απαντηθεί σχετικές ερωτήσεις στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντησεις Νο 6 και 11)

 

Υποερώτηση 3) Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φόρμα για τα δύο αυτά έντυπα. Έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος σχετικές οδηγίες.

 

Υποερώτηση 4) Σύμφωνα με τη Πρόσκληση, γίνεται η εξής μνεία για τη Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας «Τα ως άνω έγγραφα 2 & 3, λόγω του χρόνου που απαιτείται για την υπογραφή του από το σύνολο των εταίρων) δύνανται να υποβληθούν αρχικά σε σαρωμένη μορφή, με σαφή υποχρέωση ωστόσο του Επικεφαλής Εταίρου, να προσκομίσει το πρωτότυπο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την υποβολή της οικείας πρότασης. Διαφορετικά, η πρόταση απορρίπτεται.»

 

Υποερώτηση 5) Η Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη Διπλής Χρηματοδότησης υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της πρότασης. Η Σύμβαση Χρηματοδότησης είναι ξεχωριστό έγγραφο, το οποίο υποβάλλεται εφόσον το έργο εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα προς συγχρηματοδότηση.

 

 

Ερώτηση 17: (18/02/2016)

 

Τα έξοδα προετοιμασίας μιας πρότασης (οδηγός προγράμματος σελ.40) μπορούν να συμπεριληφθούν στον ΠΥ του έργου, με την προσθήκη π.χ. ΠΕ 0 προετοιμασία έργου και να αιτιολογηθούν ως δαπάνες προσωπικού των εταίρων που συνέβαλαν στην προετοιμασία της πρότασης;

 

Απάντηση 17:

 

Οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να θεωρηθούν ως επιλέξιμες στις προπαρασκευαστικές ενέργειες, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί για τη σύνταξη και την υποβολή της πρότασης και μόνο. Για τον τρόπο δήλωσης των προπαρασκευαστικών ενεργειών στην αίτηση υποβολής υπάρχει σχετική απάντηση στην ερώτηση 5 του 3ου σετ συχνών ερωτήσεων

 

Ερώτηση 18: (18/02/2016)

Αν σε μια επικράτεια – περιοχή που αποτελείται από Δήμους και Κοινότητες, αυτή η επικράτεια-περιοχή πως μπορεί να εκπροσωπηθεί στο πρόγραμμα επίσημα; Μπορεί να αναλάβει την εκπροσώπηση ένας Δήμος ή Κοινότητα της συγκεκριμένης περιοχής;

 

 

 

Απάντηση 18:

Ο κάθε εταίρος θα πρέπει να έχει νομική υπόσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση για την επιλεξιμότητα των εταίρων. Η χωροθέτηση των δράσεων μπορεί να αφορά ευρύτερη γεωγραφική ακτίνα δράσης από αυτήν του φορέα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτονται τα κριτήρια αξιολόγησης της α΄ και β΄ φάσης.

 

Ερώτηση 19: (18/02/2016)

Σε συνέχεια της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, παρακαλούμε να διευκρινισθεί εάν υπάρχει ελάχιστο όριο προϋπολογισμού ανά εταίρο (πχ. 100.000 € όπως σε άλλα διασυνοριακά προγράμματα).

 

Απάντηση 19:

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 50)

 

Ερώτηση 20: (18/02/2016)

Στο αρχείο 2. calla2_ΑΙΤΗΣΗ.xlsm στο φύλλο “Δείκτες”, και αφού πρώτα καταχωρήσουμε τον άξονα προτεραιότητας, θεματικό στόχο, επενδ. προτεραιότητα, ειδ. στόχο (στο φύλλο Ταυτότητα Έργου) δεν εμφανίζονται όλοι οι δείκτες όπως αυτοί περιγράφονται στο έντυπο των οδηγιών, πρόκειται για κάποιο σφάλμα του αρχείου, ή υπάρχει κάποια νεότερη έκδοση;

 

Απάντηση 20:

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 19)

 

 

Ερώτηση 21: (19/02/2016)

Σας προωθούμε προγενέστερο ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Υπηρεσία σας, σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Λαμβάνοντας υπόψη το στενό χρονικό περιθώριο για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, σας παρακαλούμε για τη σχετική επιβεβαίωσή σας.

 

Απάντηση 21:

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 39)

 

 

Ερώτηση 22: (19/02/2016)

Το αρχείο επεξεργάζεται με office 2013, Οι δείκτες δεν αλλάζουν και μετά την ενεργοποίηση μακροεντολών και trust access to VBA, σε νέο αρχείο. Επίσης βγαίνει ένα μήνυμα σφάλματος όπως στην παρακάτω εικόνα

 

 

Απάντηση 22:

 

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 19)

 

Ερώτηση 23: (19/02/2016)

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για ένα λάθος το οποίο εντόπισα στο αρχείο excel της Αίτησης Υποβολής.

Συγκεκριμένα, στην καρτέλα «Ταυτότητα Έργου», στον πίνακα με τα στοιχεία των Δικαιούχων, η επωνυμία του Δικαιούχου Δ5, στα συγχωνευμένα κελιά Ε-S των γραμμών 67-68 δέχεται τιμές από την καρτέλα «Εταιρικό Σχήμα» και από το κελί Κ101, ενώ θα έπρεπε να δέχεται τιμές από το κελί Κ129.

Το αποτέλεσμα είναι ότι στο κελί με την επωνυμία του Δικαιούχου 5 εμφανίζεται η επωνυμία του Δικαιούχου 4, ή με άλλα λόγια, η επωνυμία του Δικαιούχου 4 εμφανίζεται δύο φορές (δείτε και το συνημμένο αρχείο).

Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν θα διορθώσετε το εν λόγω λάθος ή αν θα διατηρηθεί το αρχείο ως έχει.

 

Απάντηση 23:

Τ συγκεκριμένο λάθος έχει διορθωθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu βελτιωμένη έκδοση του ΤΔΕ.

 

 

Ερώτηση 24: (19/02/2016)

Στον οδηγό του προγράμματος INTERREG VA Ελλάδα – Κύπρος, στη σελίδα 40, αναφέρονται μεταξύ των άλλων τα εξής:

«Έξοδα προετοιμασίας

Τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την προετοιμασία του έργου είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

 • Εάν έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
 • Εάν σχετίζονται άμεσα με το εγκεκριμένο έργο και περιλαμβάνονται στην αίτηση υποβολής πρότασης,
 • Εάν στο σύνολο τους στο έργο δεν υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 €»

 

Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν τα παραστατικά για τα έξοδα προετοιμασίας θα πρέπει να έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και αν οι σχετικές δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί επίσης μέχρι  την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

 

Επίσης, αν δεν ισχύουν οι σχετικές προθεσμίες όπως διατυπώθηκαν στο προηγούμενο ερώτημα, υπάρχει κάποια άλλη σχετική προθεσμία

 

Απάντηση 24:

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 11)

 

 

Ερώτηση 25: (19/02/2016)

Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων υπάγεται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου που ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Το τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων συνεργάζεται σε Περιβαλλοντικά-Εκπαιδευτικά Θέματα με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και φέτος μας προτάθηκε εκ μέρους του Πανεπιστημίου, συνεργασία στα ίδια θέματα στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG – Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου.

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, αν το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου είναι επιλέξιμοι φορείς της δράσης ή τι διαδικασίες χρειάζονται προκειμένου να γίνουν.

Επίσης θα θέλαμε να μας ενημερώσετε, αν στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, μπορεί να είναι επιλέξιμη σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου.

 

Απάντηση 25:

Έχει απαντηθεί στο 3ο σετ ερωτήσεων (Απάντηση 18)

 

 

Ερώτηση 26: (19/02/2016)

 

Η παρακάτω βεβαίωση που πρέπει να προσκομίσει ο ΚΔ πρέπει να είναι σε μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης; Γιατί δεν παρέχεται σχετικό έγγραφο (template).

Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου ότι

α) δεν έχει περατωθεί το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (άρθρο 65 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013),

β) η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 71 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013). Επίσης στο “Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης” που πρέπει να προσκομίσουμε δεν υπάρχει ανώτατο όριο χαρακτήρων – μπορείτε να διευκρινίσετε;

 

Απάντηση 26:

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 51)

 

Υποερώτηση 2) Η συμπλήρωση του επικοινωνιακού πλάνου πράξης θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντά στο σύνολο των ερωτήσεων που τίθενται και να συνάδει με την επικοινωνιακή στρατηγική του Προγράμματος. Δεν υπάρχει περιορισμός χαρακτήρων για τη συμπλήρωση του.

 

 

Ερώτηση 27: (19/02/2016)

Σχετικά με την αποστολή της πρωτότυπης δήλωσης εταιρικής συνεργασίας, προκειμένου να μην κυκλοφορούμε το ίδιο έγγραφο από τη μία χώρα στην άλλη, μπορεί ο κάθε εταίρος να στείλει στο συντονιστή (ΚΔ) μια σελίδα με τη σφραγίδα και υπογραφή του, προκειμένου ο ΚΔ μετά να τα ενώσει όλα και να τα στείλει στη Διαχειριστική;

 

Απάντηση 27:

Έχει απαντηθεί στο 3ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 16)

 

 

Ερώτηση 28: (19/02/2016)

παρακαλώ θα θέλαμε να μας διαβεβαιώσετε αν απαιτείται στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙNTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ, απόφαση Συλλογικού Οργάνου (Δημοτικού Συμβουλίου), για την υποβολή της πρότασης.

 

Απάντηση 28

Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ  συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 78).

 

 

Ερώτηση 29: (19/02/2016)

Σχετικά με την υποβολή πρότασης στην 1η πρόσκληση του προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε το περιεχόμενο που θα συμπληρωθεί στα πεδία B.9.1, B.10.1 (Λοιπά) του Μέρους Β του Τεχνικού Δελτίου Έργου, για τα οποία δεν δίνονται οδηγίες συμπλήρωσης.

 

Απάντηση 29:

Τα πεδία αυτά διατίθενται για να μπορεί να συμπληρώσει το εταιρικό σχήμα τυχόν πληροφορίες οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για τη κάλυψη των λοιπών πεδίων που περιλαμβάνονται και οι οποίες λόγω περιορισμού των χαρακτήρων δεν περιγράφησαν σε αυτές. Χρησιμοποιούνται μόνο και εφόσον αυτό απαιτείται.

 

Ερώτηση 30: (19/02/2016)

Σε ποιόν πίνακα αναγράφεται ο ρόλος του κάθε εταίρου ως προς τα Παραδοτέα της πρότασης; Στον Πίνακα Β.2.2 δεν υπάρχει αντίστοιχη επιλογή. Στο Ιnterreg 2007-13 υπήρχε ο πίνακας με τίτλο Παραδοτέα  με την περιγραφή του κάθε παραδοτέου και τον αρ. Εταίρου

 

Απάντηση 30:

Η σχετική ανάλυση θα πρέπει να γίνει στο πεδίο Β 2.1 της Αίτησης Υποβολής και στην Ανάλυση Παραδοτέου του κάθε εταίρου

 

Ερώτηση 31: (19/02/2016)

Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των χαρακτήρων κτλ στην φόρμα (13. calla13) όπου ζητείται η Αναλυτική Περιγραφή Παραδοτέου.

 

Απάντηση 31:

Όχι, δεν έχει τεθεί σχετικός περιορισμός.

 

Ερώτηση 32: (19/02/2016)

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας απευθύνουμε ένα ερώτημα του Δήμου Χερσονήσου, ενόψει προτάσεων προς χρηματοδότηση που προγραμματίζουμε να υποβάλλουμε στην τρέχουσα πρόσκληση Ελλάδα – Κύπρος.

Το ερώτημα μας είναι εάν υπάρχει κάποιος περιορισμός, αναφορικά με τις δαπάνες staff costs.

Πιο συγκεκριμένα  οι ΟΤΑ, έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν στον προϋπολογισμό του έργου (ως εταίροι) και staff costs;

 

Απάντηση 32:

Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 10). Για τους Έλληνες εταίρους θα πρέπει να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, ήτοι οι σχετικές δαπάνες να μη πληρώνονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του κράτους

 

 

Ερώτηση 33: (19/02/2016)

από την υποβολή της αίτησης προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης επιστολών υποστήριξης πρότασης, στην οποία μετέχει μια περιφέρεια, από Δήμους όπου θα υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες δράσεις;

 

Απάντηση 33:

Δεν προβλέπεται η παραπάνω διαδικασία, παρά μόνο στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης (π.χ. αρμοδιότητα)

 

Ερώτηση 34: (23/02/2016)

θα ήθελα λίγο βοήθεια στο που μπορώ να βρω το “Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων”  για το Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020

 

Απάντηση 34:

Το εν λόγω εγχειρίδιο, αμέσως μετά την έγκρισή του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος

Ερώτηση 35: (23/02/2016)

Αναφορικά με την τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, παρακαλώ διευκρινίστε κατά πόσο οι δαπάνες για εξοπλισμό και επενδύσεις είναι επιλέξιμες πλήρως ή μερικώς π.χ. για την περίοδο χρήσης τους στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του έργου και αν επιχορηγείται μόνο η απόσβεσή τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως γίνεται σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 

Απάντηση 35:

Δεν έχει τεθεί κάποιος σχετικός περιορισμός στη Πρόσκληση, ως εκ τούτου ισχύουν τα οριζόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

 

Ερώτηση 36: (23/02/2016)

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A, Ελλάδα – Κύπρος, παρακαλούμε για τη διευκρίνιση των ακόλουθων θεμάτων:

1) Στο αρχείο xlsm της αίτησης υποβολής και συγκεκριμένα στο υπολογιστικό φύλλο “Δείκτες” οι Δείκτες εκροών και αποτελέσματος παραμένουν αμετάβλητοι ανεξάρτητα από το συνδυασμό επιλογών που έχει γίνει στο φύλλο “Ταυτότητα Έργου”.

Συγκεκριμένα εάν στο φύλλο “Ταυτότητα Έργου” οι επιλογές για τον άξονα “Άξονα”, “Θεματικό στόχο”, “Επενδυτική προτεραιότητα” και “Ειδικό στόχο” είναι 3, 6, 6c και 3.2, αντίστοιχα, ο δείκτης εκροής θα έπρεπε να είναι εκείνος που αναφέρεται στο αρχείο της Πρόσκλησης (σελ. 17) δηλαδή “Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος” και αντίστοιχα ο δείκτης αποτελέσματος θα έπρεπε να είναι εκείνος που αναφέρεται στο αρχείο της Πρόσκλησης (σελ. 18) δηλαδή “Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα“. Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ των αυτόματων επιλογών του αρχείου xlsm και της πρόσκλησης και πώς/εάν μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί δείκτες από αυτούς που αναφέρονται στο αρχείο xlsm. Επίσης δεδομένου ότι υπάρχουν και περισσότερες διαθέσιμες θέσεις (κελιά) διευκρινίστε εάν μπορούν να προστεθούν και άλλοι δείκτες χωρίς να αναγράφονται στην πρόσκληση ή στο αρχείο.

2) Μπορεί ένα Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο να γίνει εταίρος? Θεωρείται ότι έχει “εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα” και ότι “διανέμει κέρδη” όπως αποκλείει η πρόσκληση (σελ. 4)? Αν όχι μπορεί να συμμετέχει ΜΟΝΟ ως υπεργολάβος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ερωτήματα 1 & 2 του σχετικού αρχείου ερωτημάτων?

3) Ποιο ακριβώς είναι το πνεύμα της “Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων”. Σε ποιόν ακριβώς απαγορεύεται να μην παράγει έσοδα. Αν πρόκειται π.χ. για την κατασκευή ενός μουσείου τότε θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό?

4) Μεταξύ άλλων απαιτείται η υπογραφή δήλωσης μη διπλής χρηματοδότησης. Επιτρέπεται μέρος των εργασιών π.χ. αναστήλωσης ενός κτηρίου, και οι οποίες φυσικά δεν θα επαναληφθούν, να έχει χρηματοδοτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα στο παρελθόν?

5) Στο αρχείο “2α. Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Υποβολής” στη σελ. 22 αναφέρεται ότι “Επιπλέον ανάλυση των αναγκών του προϋπολογισμού πρέπει να παρασχεθεί στην Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού“. Πού ακριβώς υπάρχει η Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού? Πρόκειται για ξεχωριστό αρχείο που επισυνάπτεται?

Απάντηση 36:

Υποερώτηση 1) Θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι μακροεντολές σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Προγράμματος – Οδηγό έργου

 

Υποερώτηση 2) Έχει απαντηθεί στο 1ο Σετ Ερωτήσεων (Απαντήσεις Νο 1 και 2)

 

Υποερώτηση 3) Σύμφωνα με τη Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία  η Διαχειριστική Αρχή πρέπει να διασφαλίζει ότι στην περίπτωση πράξεων όπου δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η εκ των προτέρων εκτίμηση των εσόδων, τα παραγόμενα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση της πράξης έσοδα αφαιρούνται από τη δαπάνη που δηλώνεται στην Επιτροπή. Εφόσον διαπιστωθεί, το αργότερο τρία έτη από το κλείσιμο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ότι κάποια πράξη έχει παραγάγει έσοδα τα οποία δεν ελήφθησαν υπόψη (δηλαδή όπου τα τρέχοντα έσοδα είναι υψηλότερα από τα εκτιμηθέντα και αυτά τα επιπλέον έσοδα δεν έχουν αφαιρεθεί από τη δηλωθείσα δαπάνη), τα έσοδα αυτά επιστρέφονται στο Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τη συνεισφορά του Ταμείου.

 

Υποερώτηση 4) Δεν είναι επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση δράσεις οι οποίες έχουν συγχρηματοδοτηθεί ή συγχρηματοδοτούνται από οποιοδήποτε Ταμείο της Ε.Ε. Οι δράσεις αυτές εφόσον έχουν ολοκληρωθεί θα μπορούσαν να αναφερθούν στο «Δελτίο Ωριμότητας» για τη κάλυψη του αντίστοιχου κριτηρίου.

 

Υποερώτηση 5) Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 17)

Τέταρτο (4) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

Ερώτηση 1: (23/02/2016)

Αναφορικά με την τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, παρακαλώ διευκρινίστε κατά πόσο οι δαπάνες για εξοπλισμό και επενδύσεις είναι επιλέξιμες πλήρως ή μερικώς π.χ. για την περίοδο χρήσης τους στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του έργου και αν επιχορηγείται μόνο η απόσβεσή τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως γίνεται σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Επίσης, διευκρινίστε ποια ημερομηνία μπορεί να θεωρηθεί ως ημερομηνία έναρξης του έργου, σε περίπτωση έγκρισής του;

Απάντηση 1:

 

Υποερώτηση 1) Έχει απαντηθεί στο 3ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 35).

Υποερώτηση 2) Ο χρονοπρογραμματισμός της Υπηρεσίας προβλέπει την υπογραφή Συμβάσεων χρηματοδότησης για τα έργα που θα εγκριθούν προς συγχρηματοδότηση τον Σεπτέμβριο του 2016. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία έναρξης του έργου μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης Χρηματοδότησης. Επίσης εφόσον απαιτείται ο χρονοπρογραμματισμός των πακέτων εργασίας του έργου μπορούν να προσαρμοστούν προς το ρεαλιστικό, κατά τη διαδικασία προσαρμογής του ΤΔΕ μετά την έγκριση και πριν την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης.

 

 

Ερώτηση 2: (11/02/2016)

Στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή» θα ήθελα μια διευκρίνιση σχετικά με τους ειδικούς στόχους:

 1. Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας των τελικών προϊόντων ή ανάπτυξης νέων προϊόντων από τον αγρο‐διατροφικό τομέα για νέες αγορές‐στόχους όπως υγιεινή διατροφή, φάρμακα και καλλυντικά, κ.α. με ενσωμάτωση έρευνας και καινοτομίας.
 2. Ανάπτυξη κοινών υποδομών ή/και διαδικασιών για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας παραδοσιακών τροφίμων και ποτών και την προβολή και προώθηση σε νέες αγορές.

Είναι επιλέξιμη μία πρόταση έργου με θέμα «Ανάπτυξη διαδικασιών εργαστηριακής ανάλυσης για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας και των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών ελαιολάδου Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης»;

 

Απάντηση 2:

 

Ο Α.Π. 1 διακρίνεται σε δύο ειδικούς στόχους: 1.1. Αύξηση της χρήσης των Τπε σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος & 1.2. Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Τα σημεία τα οποία αναφέρετε αποτελούν ενδεικτικές δράσεις και  όχι εξαντλητικές. Το γεγονός ότι η ως άνω προτεινόμενη πράξη δεν αναφέρεται στη συγκεκριμένη λίστα δεν σημαίνει ότι αποκλείεται. Το ζήτημα ωστόσο της συμβολής/σύνδεσης της εκάστοτε πράξης στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του οικείου ειδικού στόχου αποτελεί αντικείμενο που αξιολογείται και βαθμολογείται αντίστοιχα

Ερώτηση 3: (11/02/2016)

 

Σας παρακαλώ μπορείτε να διευκρινίστε τα κάτωθι

1) δεν αναφέρεται στον οδηγό εάν ο φάκελος υποβολής θα περιέχει εκτός απο την πρωτότυπη αίτηση και τα απαιτούμενα αρχεία κ δικαιολογητικά  και ένα αντίγραφό αυτών (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)?

2) το αρχείο με τα ψηφιακή μορφή της αίτησης υποβάλλεται σε ένα cd ή απαιτείται και αντίγραφο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)?

 

 

Απάντηση 3:

 

Υποερώτηση 1)Έχει απαντηθεί στο 3ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 16).

Υποερώτηση 2) Δεν τίθεται όρος στην πρόσκληση περί υποχρέωσης υποβολής της έντυπης αίτησης και του ψηφιακού αντιγράφου σε περισσότερα του ενός αντίτυπα

 

 

Ερώτηση 4: (11/02/2016)

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A, Ελλάδα – Κύπρος, παρακαλούμε για τη διευκρίνιση των ακόλουθων θεμάτων:

 

1) Στο αρχείο xlsm της αίτησης υποβολής και συγκεκριμένα στο υπολογιστικό φύλλο “Δείκτες” οι Δείκτες εκροών και αποτελέσματος παραμένουν αμετάβλητοι ανεξάρτητα από το συνδυασμό επιλογών που έχει γίνει στο φύλλο “Ταυτότητα Έργου”.

Συγκεκριμένα εάν στο φύλλο “Ταυτότητα Έργου” οι επιλογές για τον άξονα “Άξονα”, “Θεματικό στόχο”, “Επενδυτική προτεραιότητα” και “Ειδικό στόχο” είναι 3, 6, 6c και 3.2, αντίστοιχα, ο δείκτης εκροής θα έπρεπε να είναι εκείνος που αναφέρεται στο αρχείο της Πρόσκλησης (σελ. 17) δηλαδή “Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος” και αντίστοιχα ο δείκτης αποτελέσματος θα έπρεπε να είναι εκείνος που αναφέρεται στο αρχείο της Πρόσκλησης (σελ. 18) δηλαδή “Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα“. Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία μεταξύ των αυτόματων επιλογών του αρχείου xlsm και της πρόσκλησης και πώς/εάν μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί δείκτες από αυτούς που αναφέρονται στο αρχείο xlsm. Επίσης δεδομένου ότι υπάρχουν και περισσότερες διαθέσιμες θέσεις (κελιά) διευκρινίστε εάν μπορούν να προστεθούν και άλλοι δείκτες χωρίς να αναγράφονται στην πρόσκληση ή στο αρχείο.

2) Μπορεί ένα Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο να γίνει εταίρος? Θεωρείται ότι έχει “εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα ή δραστηριότητα” και ότι “διανέμει κέρδη” όπως αποκλείει η πρόσκληση (σελ. 4)? Αν όχι μπορεί να συμμετέχει ΜΟΝΟ ως υπεργολάβος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα ερωτήματα 1 & 2 του σχετικού αρχείου ερωτημάτων?

3) Ποιο ακριβώς είναι το πνεύμα της “Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων”. Σε ποιόν ακριβώς απαγορεύεται να μην παράγει έσοδα. Αν πρόκειται π.χ. για την κατασκευή ενός μουσείου τότε θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό?

4) Μεταξύ άλλων απαιτείται η υπογραφή δήλωσης μη διπλής χρηματοδότησης. Επιτρέπεται μέρος των εργασιών π.χ. αναστήλωσης ενός κτηρίου, και οι οποίες φυσικά δεν θα επαναληφθούν, να έχει χρηματοδοτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα στο παρελθόν?

 

5) Στο αρχείο “2α. Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Υποβολής” στη σελ. 22 αναφέρεται ότι “Επιπλέον ανάλυση των αναγκών του προϋπολογισμού πρέπει να παρασχεθεί στην Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού“. Πού ακριβώς υπάρχει η Αιτιολόγηση Προϋπολογισμού? Πρόκειται για ξεχωριστό αρχείο που επισυνάπτεται?

 

Απάντηση 4:

Έχει απαντηθεί στο 3ο ΣΕΤ απάντηση 36.

 

Ερώτηση 5: (11/02/2016)

 

Δεδομένου ότι ανυπόγραφα και ασφράγιστα έγγραφα δε γίνονται δεκτά όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, θα θέλαμε να ρωτήσουμε για τα παρακάτω έγγραφα:

 • 1) Ανάλυση παραδοτέων ανά δικαιούχο εταίρο (χρειάζεται υπογραφή από όλους τους εταίρους και από επικεφαλής;)
 • 2) Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας (χρειάζεται υπογραφή από όλους τους εταίρους και από επικεφαλής;)
 • 3) Δελτίο τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της πράξης (χρειάζεται υπογραφή από όλους τους εταίρους και από επικεφαλής;)
 • 4) Έγγραφο τεκμηρίωσης συνάφειας της πράξης με περιφερειακό/τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό προγραμματισμό (χρειάζεται υπογραφή από όλους τους εταίρους και από επικεφαλής;)
 • 5) Επικοινωνιακό πλάνο της πράξης (χρειάζεται υπογραφή από όλους τους εταίρους και από επικεφαλής;)
 • 6) Σχετικά με το επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου: όλοι οι οργανισμοί που έχουν ΑΦΜ υπόκεινται σε έλεγχο από την εφορία, δηλ. σε κρατικό έλεγχο. Επίσης οι δημόσιοι οργανισμοί έχουν de facto κρατική εποπτεία. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ αρκεί για τους ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς φορείς και για τους δημόσιους φορείς. Επίσης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το ΦΕΚ 87Α/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) αρκεί για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι το ΦΕΚ ίδρυσης ή αντίστοιχο έγγραφο αρκεί για τα ΑΕΙ.
 • 7) Όσον αφορά την τεκμηρίωση του μη εμπορικού χαρακτήρα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών φορέων: είναι προφανές ότι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς για να μπορούν να εκπληρώνουν τον μη κερδοσκοπικό σκοπό τους συναλλάσσονται με το κοινό. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι επαρκεί η γνωμοδότηση νομικού (π.χ. δικηγόρου) ότι ένας φορέας δεν επιτελεί εμπορικές συναλλαγές, προκειμένου να είναι ο φορέας αυτός επιλέξιμος από το Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος.

 

 

Απάντηση 5:

 

Υποερωτήσεις 1-5: Έχουν απαντηθεί στο 3ο ΣΕΤ ερωτήσεων απάντηση 7.

Υποερώτηση 6: Η ύπαρξη ΑΦΜ δε νοείται ότι καλύπτει την προϋπόθεση που τίθεται στη πρόσκληση για την αναγνώριση ενός φορέα στη κατηγορία β ως οργανισμού δημοσίου δικαίου. Οι Δήμοι ανήκουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήτοι τοπικές δημόσιες αρχές όπως αναφέρονται στη πρόσκληση και δεν απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο νομιμοποιητικό δικαιολογητικό.  Η σχετική απλή αναφορά στο ΦΕΚ ίδρυσης των ΑΕΙ δεν επαρκεί . Θα πρέπει να προσκομιστούν και τα υπόλοιπα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) σύμφωνα με τη πρόσκληση για τους δικαιούχους της κατηγορίας β

Υποερώτηση 7: Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 7)

 

Ερώτηση 6: (11/02/2016)

Ερώτηση 1η: Στη σελίδα 48 του εγγράφου ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται οτι για τους Έλληνες δικαιούχους η χορήγηση της εθνικής συμμετοχής (15%) καθώς και της κοινοτικής χρηματοδότησης (85%) γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετήσια εγκύκλιο του ΠΔΕ και τα αναγραφόμενα στη Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Όμως στο έντυπο 4.calla4 καλούνται οι εταίροι να υπογράψουν οτι θα διασφαλίσουν το ποσό της συγχρηματοδότησης, υπολογιζόμενη ως 15% του συνολικού προϋπολογισμού της αντίστοιχης πράξης.

Τελικά πως καλύπτεται το 15%; με ίδια συμμετοχή από τους εταίρους ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων; Αν καλύπτεται από το ΠΔΕ, την διαδικασία εξασφάλισης ποιος την καθορίζει; ο κάθε εταίρος ξεχωριστά ή δια μέσου της Κοινής Γραμματείας;

Ερώτηση 2η: Αν ο Κύριος Δικαιούχος-Επικεφαλής Εταίρος είναι Πανεπιστήμιο τότε την διαχείριση θα την ασκήσει η υπαγόμενη σε αυτό Υπηρεσία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων & Έρευνας.  Προβλέπεται κονδύλι γι αυτούς μέχρι κάποιου ορίου ή οι αμοιβές τους υπάγονται στην κατηγορία Δαπάνες προσωπικού του Δικαιούχου;

Ερώτηση 3η: Στο έγγραφο με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Τεχνικού Δελτίου (σελίδα 22) αναφέρεται οτι ” Το έγγραφο Αιτιολόγησης Προϋπολογισμού θα πρέπει να υποβάλλεται με την απαιτούμενη διαμόρφωση”. Όμως στα συνοδεύοντα την προκήρυξη έγγραφα δεν υπάρχει αντίστοιχο παρα μονο το έγγραφο 13.calla13 που αφορά αυστηρά στα παραδοτέα.

Ερώτηση 4η: Στο έγγραφο 16.calla16 “Δελτίο Συμβατότητας με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ” η δράση ενδεχομένως δεν προκαλεί ούτε αύξηση ούτε μείωση. Πως σημειώνεται αυτό;

 

Απάντηση 6:

 

Υποερώτημα 1ο : Η καταβολη της εθνικής συμμετοχής ελλήνων φορέων καταβάλλεται από το ΠΔΕ

Υποερώτημα 2ο :Δικαιούχος του έργου είναι αυτός τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στην αίτηση υποβολής στο φύλλο εργασίας «εταιρικό σχήμα»

Υποερώτημα 3ο: έχει απαντηθεί στο 2ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 60)

Υποερώτημα 4ο Στο έντυπο αναφέρεται ότι «κάθε εταίρος, και ανάλογα με τον Άξονα Προτεραιότητας που εντάσσεται η προτεινόμενη πράξη,  θα πρέπει να τεκμηριώνει την τυχόν επίπτωση (θετική, αρνητική ή ουδέτερη ) των δράσεων που προβλέπεται να εκτελέσει, στις αντίστοιχες περιβαλλοντικές παραμέτρους»

 

 

 

Ερώτηση 7: (11/02/2016)

 

Είμαι καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Στο Τμήμα μου ανήκει το Μουσείο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, στο οποίο λειτουργεί Μονάδα με την ειδικότερη ονομασία “ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΡΙΣΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ, ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ” με έδρα το κοινοτικό διαμέρισμα Βρίσας στο δήμο Πολυχνίτου του Νομού Λέσβου (ΦΕΚ 331/27.12.2002, Τεύχος πρώτο).

 

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε

 

 1. αν το Τμήμα μου είναι επιλέξιμο για να υποβάλει πρόταση στο Ελλάδα-Κύπρος, λόγω του Παραρτήματος που διατηρεί στο κοινοτικό διαμέρισμα Βρίσας στο δήμο Πολυχνίτου του Νομού Λέσβου.

 

 1. Ο επιστημονικός υπεύθυνος πρέπει να ανήκει στο παράρτημα με έδρα το κοινοτικό διαμέρισμα Βρίσας στο δήμο Πολυχνίτου του Νομού Λέσβου, να είναι ο Διευθυντής του Μουσείου Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, ή μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ;

 

 

Απάντηση 7:  Ο φορέας έχει την ευθύνη απόδειξης της ύπαρξης παραρτήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Πρόσκληση. Εφόσον αυτό δεν μπορεί να αποδειχτεί υπάρχει πάντα η δυνατότητα συμμετοχής σε εταιρικό σχήμα για την υποβολή πρότασης υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 παρ 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 Δεν είναι δυνατή η εκφορά γνώμης προκαταβολικώς επί της επιλεξιμότητας κάποιου φορέα. Έχει σημειωθεί σε προηγούμενο σετ ερωτήσεων η διαδικασία συμμετοχής τόσο των εγκατεστημένων στην επιλέξιμη περιοχή, όσο και των φορέων που δεν είναι εγκατεστημένοι σε αυτήν. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός αναφορικά με τον καθορισμό του επιστημονικού υπευθύνου, αρκεί να είναι σε θέση να διευθύνει το έργο και να διεκπεραιώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα έγγραφα του προγράμματος

 

 

Ερώτηση 8: (11/02/2016)

 

Σε συνέχεια της 1ης πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων με κωδικό Κ1 και αριθμό αναφοράς 302220/ΥΔ 5755 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020,

θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν τα έγγραφα επιλεξιμότητας των εταίρων και ωριμότητας των έργων πρέπει να είναι πρωτότυπα ή γίνονται αποδεκτά και αντίγραφα αυτών.

Για παράδειγμα το καταστατικό και οι τροποποιήσεις του πρέπει να είναι τα πρωτότυπα υπογεγραμμένα έγγραφα από το Πρωτοδικείο, για τους Έλληνες εταίρους;

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 γίνονται αποδεκτά αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του Δημοσίου.

Ο Νόμος αυτός εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων;

 

Απάντηση 8:

Τα νομιμοποιητικά δικαιολογητικά μπορούν να είναι και φωτοτυπίες των πρωτοτύπων. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος έχει την ευθύνη της νομιμότητας τους .  Το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 εφαρμόζεται.

 

Ερώτηση 9: (11/02/2016)

 

Θα ήθελα περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα της κατηγορίας 7 για οργανισμούς που νοούνται ως δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς  (καταστατικό, σύνθεση ΔΣ κ.ο.κ), τα έγγραφα θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα, σφραγισμένα, να έχουν το γνήσιο της υπογραφής ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο με πρόσφατη ημερομηνία; Επίσης τυχόν ισολογισμοί πρέπει να είναι υπογεγραμμένοι από ορκωτό;

 

Απάντηση 9:

Έχουν απαντηθεί σχετικές ερωτήσεις στο 2ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 7, 16)

 

 

Ερώτηση 10: (12/02/2016)

 

Αναφορικά με την τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, παρακαλώ διευκρινίστε κατά πόσο οι δαπάνες για εξοπλισμό και επενδύσεις είναι επιλέξιμες πλήρως ή μερικώς π.χ. για την περίοδο χρήσης τους στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του έργου και αν επιχορηγείται μόνο η απόσβεσή τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως γίνεται σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

 

 

Απάντηση 10:

Έχει απαντηθεί στην 1.

 

Ερώτηση 11: (11/02/2016)

 

 1. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν οι μονομετοχικές αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), οι οποίες έχουν έναν Δήμο ως μοναδικό μέτοχο, είναι επιλέξιμοι εταίροι ή η επιλεξιμότητά τους πρέπει να τεκμηριωθεί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο και ποιος είναι αυτός ο τρόπος (καταστατικό ή και ΦΕΚ αρκούν 😉
 2. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι δεν υπάρχει μέγιστο ποσοστό για τις δαπάνες προσωπικού στον προϋπολογισμό κάθε εταίρου.
 3. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν δαπάνες με ημερήσια απασχόληση οικοδομοτεχνικού προσωπικού (αποδεικνύεται από κατάθεση δηλώσεων στο ΙΚΑ) με αυτεπιστασία είναι επιλέξιμες δαπάνες. Υπογραμμίζουμε ότι βάση νομοθεσίας οι δαπάνες αυτές δεν απαιτούν ιδιαίτερη σύμβαση, παρά μόνο δήλωση στο ΙΚΑ του εργοδότη και του εργαζομένου και χρησιμοποιούνται από ΝΠΔΔ και ΜΚΟ κατά κόρον.

 

 

Απάντηση 11:

 

Υποερώτημα 1: Δεν είναι δυνατή η εκφορά γνώμης προκαταβολικώς επί της επιλεξιμότητας κάποιου φορέα ενώ ο τελευταίος έχει την ευθύνη απόδειξης της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται.

Υποερώτημα 2: Έχει απαντηθεί στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση 10)

Υποερώτημα 3: Σύμφωνα με το Κανονισμό 1303/2013 οι δαπάνες προσωπικού που εργάζονται βάσει άλλης από τη σύμβαση εργασίας μπορεί να επιλέξιμες υπό τις εξής προϋποθέσεις  :

 1. i) καθορίζονται σε έγγραφο απασχόλησης ή από τον νόμο·
 2. ii) είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο έγγραφο απασχόλησης

iii)        είναι μη ανακτήσιμα από τον εργοδότη.

 

 

Ερώτηση 12: (11/02/2016)

 

Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση αναφορικά με το έγγραφο για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου.

 

Σε κάθε άξονα και ειδικό στόχο αναφέρονται συγκεκριμένοι τύποι δικαιούχων. Π.χ. στον ειδικό στόχο 3.2. υπάρχει η λίστα των δικαιούχων στη σελίδα 88 της μελέτης, στην οποία δεν αναφέρονται Πανεπιστήμια τα οποία σύμφωνα με την πρόσκληση είναι επιλέξιμα ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου. Δυνατότητα συμμετοχής ανά ειδικό στόχο έχουν λοιπόν μόνο όσοι αναφέρονται ως δικαιούχοι στη Στρατηγική Μελέτη;
 

Απάντηση 12:

 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όσα αναφέρονται τόσο στην ΣΜΠΕ όσο και στο Προγραμματικό έγγραφο ανά ειδικό στόχο. Στο παράδειγμα που φέρατε τόσο στη ΣΜΠΕ όσο και στο προγραμματικό έγγραφο αναφέρεται ότι δικαιούχοι μπορεί να είναι φορείς εκπαίδευσης/ κατάρτισης στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία  (ΣΜΠΕ σελ 88, Προγραμματικό έγγραφο σελ 75).

 

Ερώτηση 13: (14/02/2016)

 

Σας παρακαλώ μπορείτε να διευκρινίστε τα κάτωθι

1) δεν αναφέρεται στον οδηγό εάν ο φάκελος υποβολής θα περιέχει εκτός απο την πρωτότυπη αίτηση και τα απαιτούμενα αρχεία κ δικαιολογητικά  και ένα αντίγραφό αυτών (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)?

2) το αρχείο με τα ψηφιακή μορφή της αίτησης υποβάλλεται σε ένα cd ή απαιτείται και αντίγραφο (1 πρωτότυπο και 1 αντίγραφο)?

 

 

Απάντηση 13:

Έχει απαντηθεί στην ερώτηση 3 του παρόντος κειμένου

 

 

Ερώτηση 14: (15/02/2016)

Είμαστε το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ιδιωτικού Δικαίου.

Μια διευκρίνηση σχετικά με το σημείο 7 των δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να προσκομίσουμε:

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, μιας και είναι φορέας ιδιωτικού δικαίου. Στην πρόσκληση του προγ/τος αναφέρει: “7. Για οργανισμούς που νοούνται ως δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς (δηλ. υπάγονται στις κατηγορίες β. και γ. της παρ.1 «Εταιρικά Σχήματα» της παρούσας) θα πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβληθούν τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα.

Όπως το αντιλαμβανόμαστε, το “κατά περίπτωση” μάς καλύπτει, με την έννοια ότι στην περίπτωση μας δε χρειάζεται να προσκομίσουμε το παραπάνω δικαιολογητικό.

 

Απάντηση 14:

Έχει απαντηθεί στο 1ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 6)

 

Ερώτηση 15: (17/02/2016)

 

Ονομάζομαι Νίκος Χωριανόπουλος, είμαι ερευνητής στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ και ενδιαφέρομαι να κατεβάσω μία πρόταση στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V‐A Ελλάδα – Κύπρος.

 

Ο οργανισμός που δουλεύω είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και επειδή είναι λίγο ασαφές στην πρόταση όπως αναφέρεται, θα ήθελα να σας ρωτήσω άμα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να κατέβει σαν δικαιούχος και σε ποια κατηγορία (α, β ή γ).

 

 

Απάντηση 15:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 39)

 

 

Ερώτηση 16: (18/02/2016)

 

Αναφορικά με την τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, παρακαλώ διευκρινίστε

 1. κατά πόσο οι δαπάνες για εξοπλισμό και επενδύσεις είναι επιλέξιμες πλήρως ή μερικώς π.χ. για την περίοδο χρήσης τους στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του έργου και αν επιχορηγείται μόνο η απόσβεσή τους με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως γίνεται σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 2. Όσον αφορά το δελτίο ωριμότητας απαιτείται 1 δελτίο για κάθε εταίρο ακόμη και αν δεν θα υλοποιήσει παραδοτέο που να περιλαμβάνει δαπάνες της κατηγορίας επενδύσεις, εξοπλισμός, εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη κλπ. ύψους πέραν των 5.000€;Ένας εταίρος που θα υλοποιήσει πέραν του ενός παραδοτέου με δαπάνες στις πιο πάνω κατηγορίες που υπερβαίνουν τις 5.000€, χρειάζεται να υποβάλει ξεχωριστό δελτίο ωριμότητας για κάθε επιμέρους παραδοτέο ή επένδυση;

 

 

Απάντηση 16:

 

Υποερώτημα 1ο: Έχει απαντηθεί στην 1.

Υποερώτημα 2ο : Έχει απαντηθεί στο 2ο σετ συχνών ερωτήσεων (Απάντηση Νο 14 και 19)

 

 

 

Ερώτηση 17: (25/02/2016)

 

Ψάχνω τα σχετικά έγγραφα για να συμπληρώσω τη φόρμα 11 του Ελλάδα-Κύπρος για την πρόσκληση που είναι ανοιχτή.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ/ΤΟΠΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Έχω βρει το έγγραφο του προγράμματος που καλύπτει τον Ευρωπαϊκό Προγραμματισμό, αλλά όχι το εθνικό έγγραφο της Ελλάδας ούτε της Κύπρου και ούτε περιφερειακό/τοπικό.

Μπορείτε παρακαλώ να μου υποδείξετε που θα βρω αυτά τα έγγραφα;

 

Απάντηση 17:

 

Μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έγγραφα για την Ελλάδα στη διεύθυνση https://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx και για τη Κύπρο στη διεύθυνση http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

 

Ερώτηση 18: (18/02/2016)

 

Επίσης Θα ήθελα να με ενημερώσετε αν  η 2η  έκδοση του Εγχειρίδιου Οδηγιών Επαληθεύσεων είναι η πιο επικαιροποιημένη έκδοση και αν υπάρχει πλην της  2ης  Έκδοσης  του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ και του Οδηγού Προγράμματος κάποιο άλλο ενημερωτικό αρχείο για τις επιλέξιμες δαπάνες και για τυχόν περιορισμούς/εξαιρέσεις δαπανών  ανά κατηγορία επιλέξιμων δικαιούχων.

 

Απάντηση 18:

 

Το έγγραφο στο οποίο αναφέρεστε αφορά τη προγραμματική περίοδο 2007-2013 Το εν λόγω εγχειρίδιο για το 2014-2020 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αφού αυτό εγκριθεί .

Παρακαλείστε να επισκέπτεστε σε τακτική βάση το δικτυακό χώρο του προγράμματος όπου και αναρτώνται όλες οι τελευταίες εκδόσεις των σχετικών με το Πρόγραμμα εγγράφων.

 

Ερώτηση 19: (18/02/2016)

 

 1. Στο υπόδειγμα της Δήλωσης συγχρηματοδότησης – μη διπλής χρηματοδότησης αναφέρεται «θα διασφαλίσουμε το ποσό των ……… ευρώ ως συγχρηματοδότηση, υπολογιζόμενη ως 15% του συνολικού προϋπολογισμού της αντίστοιχης πράξης» το ποσό που θα συμπληρωθεί θα αναλογεί στο 15% του προϋπολογισμού του εκάστοτε εταίρου  θα πρέπει να αλλάξει αναλόγως και η παραπάνω φράση σε «θα διασφαλίσουμε το ποσό των ……… ευρώ ως συγχρηματοδότηση, υπολογιζόμενη ως 15% του συνολικού μας προϋπολογισμού»?
 2. Στο υπόδειγμα της βεβαίωσης μη παραγωγής εσόδων χρειάζεται/ μπορεί να προστεθεί ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου?
 3. Φυσικά πρόσωπα που θα προσλαμβάνονται μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και θα εργάζονται στον χώρο του δικαιούχου και αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, θεωρούνται ως προσωπικό ή εξωτερικοί συνεργάτες?

 

Απάντηση 19:

Υποερώτημα 1: έχει απαντηθεί στο 2ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 58)

Υποερώτημα 2) Δεν απαιτείται ούτε πρέπει να προστεθεί ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου

Υποερώτημα 3) έχει απαντηθεί στο 4ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 11) Επίσης για την επιλεξιμότητα των δαπανών μπορείτε να δείτε και τη σχετική παρουσίαση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στη διεύθυνση

http://www.greece-cyprus.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=6 στη κατηγορία «συχνές ερωτήσεις»

 

Ερώτηση 20: (18/02/2016)

 

 • 1) Η Υπηρεσία μας επεξεργάζεται προτάσεις που πρόκειται να κατατεθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ΙNTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 και θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε εάν πρόκειται να αναρτηθούν πρότυπα εγγράφων σχετικά με το Δελτίο ωριμότητας και το Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με την ΣΜΠΕ.
 • 2) Επιπλέον, επειδή παρατηρήσαμε διαφορές στα δύο έγγραφα που πρέπει να υπογράφονται και να σφραγίζονται απ’όλους τους Εταίρους, όσον αφορά την αναφορά τους τόσο στο κείμενο όσο και στα πεδία των υπογραφών, θα θέλαμε να μας διευκρινήσετε αν το υπόδειγμα της Δήλωσης συγχρηματοδότησης -μη διπλής χρηματοδότησης, χρήζει συμπλήρωσης.
 • 3) Τέλος, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε εάν το ακρώνυμο του έργου μπορεί να είναι και στην αγγλική γλώσσα.

 

 

Απάντηση 20:

Υποερώτημα 1: έχει απαντηθεί στο 2ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 19)

Υποερώτημα 2: έχει απαντηθεί στο 2ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 58)

 

 

Ερώτηση 21: (19/02/2016)

 

Ενδιαφερόμαστε να υποβάλουμε πρόταση στα πλαίσια του Προγράμματος “Interreg V-A  “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020” και επιθυμούμε να σας υποβάλουμε ορισμένες ερωτήσεις που αφορούν τα Δικαιολογητικά που υποδεικνύονται από την 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος.

Οι ερωτήσεις που θα θέλαμε να σας υποβάλουμε είναι οι εξής:

 1. Ποιο είναι το πρότυπο έντυπο που παρέχεται σχετικά με την Αιτιολόγηση των ποσών του Π/Υ;

 

 1. Υπάρχει κάποιο πρότυπο έντυπο σχετικά με την Απαιτούμενη τεκμηρίωση σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για έργα Υποδομών, εάν κάτι τέτοιο έχει εφαρμογή, αν ναι που υπάρχει και αν όχι τι τύπου αρχείο πρέπει να δημιουργήσουμε και να υποβάλουμε (π.χ. φτιάχνουμε ένα Word και το υποβάλουμε);

 

 1. Υπάρχει πρότυπο έντυπο σχετικά με το δικαιολογητικό της Βεβαίωσης  του  κύριου  δικαιούχου ότι:
 • Δεν  έχει  περατωθεί  το    φυσικό    αντικείμενο  της προτεινόμενης  πράξης    μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης  χρηματοδότησης  (άρθρο  65 σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013.
 • Η προτεινόμενη πράξη δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε  ή  μετεγκαταστάθηκε  εκτός  της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας  που  οριζόταν  στους  κανόνες  περί  κρατικών  ενισχύσεων  (άρθρο  71  σύμφωνα  με  τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013). Αν ναι που υπάρχει και αν όχι δημιουργούμε εμείς 2 αρχεία Word και τα υποβάλουμε;

 

 1. Υπάρχει πρότυπο έντυπο Δελτίου Ωριμότητας ανά Δικαιούχο ή δημιουργούμε ένα αρχείο οποιουδήποτε τύπου και το υποβάλουμε (Word, Excel, PDF κ.λπ.) για κάθε Δικαιούχο(Εταίρο) και το υποβάλουμε;

 

 1. Το Δελτίο Ελέγχου συμβατότητας με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας πρέπει να υποβληθεί κατά την υποβολή της Πρότασης του έργου διότι στο πρότυπο έντυπο αναφέρεται το παρακάτω: «Το παρόν δελτίο συμβατότητας θα πρέπει να συμπληρώνεται ανά διετία σε χρόνο που θα ορίζει η ΔΑ/ΚΓ εφόσον η προτεινόμενη πράξη εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα.».

 

 1. Τα παρακάτω έγγραφα σφραγίζονται μόνο από τον Κύριο Δικαιούχο του έργου ή από όλους τους Δικαιούχους(Εταίρους) του έργου;
 • Το Επικοινωνιακό Πλάνο Πράξης
 • Το Δελτίο Ελέγχου Τεκμηρίωσης Βιωσιμότητας της Πράξης
 • Το Έντυπο Τεκμηρίωσης Συνάφειας
 • Το Δελτίο Ελέγχου Συμβατότητας με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
 • Αιτιολόγηση των ποσών του Π/Υ (Περιλαμβάνεται στο Μέρος Ζ- Λίστα Ελέγχου σχετικά με την Υποβολή της Πρότασης στο Excel της Αίτησης Υποβολής)
 • Απαιτούμενη τεκμηρίωση σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Περιλαμβάνεται στο Μέρος Ζ- Λίστα Ελέγχου σχετικά με την Υποβολή της Πρότασης στο Excel της Αίτησης Υποβολής)

 

Απάντηση 21:

1) Έχει απαντηθεί στο 2ο ΣΕΤ ερωτήσεων απάντηση 60

2) Οι σχετικές περιγραφές πρέπει να γίνουν στο δελτίο ωριμότητας και στην ανάλυση παραδοτέου

3) έχει απαντηθεί στο 2ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 51)

4) έχει απαντηθεί στο 2ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 19)

5) έχει απαντηθεί στο 3ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 10)

6) Τα 4 πρώτα έντυπα από αυτά συμπληρώνονται από τον κύριο δικαιούχο. Για τα δύο επόμενα έντυπα θα αναρτηθεί τη Τρίτη 1/3/2016 ορθή επανάληψη του ΤΔΕ στο οποίο το κείμενο στο φύλλο ελέγχου  «λίστα ελέγχου» ΣΤΗ Λίστα ελέγχου το κείμενο :

Συνημμένα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου είναι: 1) Η Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας (παρέχεται πρότυπο έγγραφο) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από όλους τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένου του Κύριου Δικαιούχου 2) Οι Δηλώσεις Συγχρηματοδότησης και Μη Διπλής Χρηματοδότησης υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από όλους τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένου του Κύριου Δικαιούχου 3) Η Δήλωση μη Παραγωγής Εσόδων (παρέχεται πρότυπο έγγραφο) υπογεγραμμένη από τον Κύριο Δικαιούχο 4) Η Αιτιολόγηση των ποσών Προϋπολογισμού (παρέχεται πρότυπο έντυπο) 5) Η απαιτούμενη Τεκμηρίωση σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για έργα υποδομών, εάν κάτι τέτοιο έχει εφαρμογή (οικοδομικές άδειες, εκθέσεις συμμόρφωσης, προκαταρκτικές μελέτες, σχέδια, ή οποιαδήποτε σχετική τεχνική τεκμηρίωση, προμετρήσεις, τίτλοι ιδιοκτησίας γης/κτιρίων ή τεκμηρίωση εκχώρησης δικαιωμάτων λειτουργίας για πενταετή περίοδο μετά τη λήξη του έργου, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ)

Θα αντικατασταθεί με :

Συνημμένα στο Τεχνικό Δελτίο Έργου είναι: 1) Η Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας (παρέχεται πρότυπο έγγραφο) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από όλους τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένου του Κύριου Δικαιούχου 2) Οι Δηλώσεις Συγχρηματοδότησης και Μη Διπλής Χρηματοδότησης υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από όλους τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένου του Κύριου Δικαιούχου 3) Η Δήλωση μη Παραγωγής Εσόδων (παρέχεται πρότυπο έγγραφο) υπογεγραμμένη από τον Κύριο Δικαιούχο 4) Η ανάλυση παραδοτέων (ανά δικαιούχο) 5) Τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για οργανισμούς που νοούνται ως οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικούς (κατά περίπτωση) 6) Βεβαίωση μη περάτωσης και μη περίληψης επένδυσης η οποία έχει παύσει ή μετεγκατασταθεί 7)  Δελτίο ωριμότητας ανά  δικαιούχο  8) Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Συνεργασίας 9) Δελτίο  τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της  πράξης 10) Έγγραφο τεκμηρίωσης συνάφειας της πράξης με περιφερειακό/τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό προγραμματισμό  11). Επικοινωνιακό πλάνο της  πράξης

 

Ερώτηση 22: (19/02/2016)

Παρακαλώ μπορείτε να επιβεβαιώσετε για τα παρακάτω συστατικά της πρότασης αν θα πρέπει να κατατεθούν ανά εταίρο ή ανά έργο, όπως προτείνεται στον πίνακα;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Κλαίρη Παπάζογλου

 

Επιβεβαίωση αν τα ακόλουθα είναι ανά έργο ή ανά εταίρο, για προτάσεις Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 1η πρόσκληση προτάσεων:

 

Αίτηση υποβολής πρότασης 1 ανά έργο
Δήλωση εταιρικής συνεργασίας 1 ανά έργο
Δήλωση συγχρηματοδότησης/μη διπλής χρηματοδότησης 1 ανά εταίρο
Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων 1 ανά εταίρο-σωστά;
Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου ότι δεν έχει περατωθεί το φυσικό αντικείμενο ή κλπ 1 από κύριο δικαιούχο
Ανάλυση παραδοτέων 1 ανά εταίρο
Νομιμοποιητικά έγγραφα Για κάθε εταίρο
Δελτίο ωριμότητας 1 ανά εταίρο
Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΠΕ 1 ανά εταίρο
Δελτίο τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της πράξης 1 ανά εταίρο
Έγγραφο τεκμηρίωσης συνάφειας της πράξης με περιφερειακό/τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό προγραμματισμό 1 ανά έργο;
Επικοινωνιακό πλάνο της πράξης 1 ανά έργο

 

 

 

Απάντηση 22:

Υπάρχει σαφής αναφορά εντός του κειμένου της πρόσκλησης για τα έγγραφα που καλείται να υποβάλλει το σχήμα από κοινού και για εκείνα που υποχρεούται να υποβάλλει μεμονωμένα κάθε εταίρος Επίσης έχουν απαντηθεί σχετικές ερωτήσεις στα προηγούμενα σετ 4ο σετ ερώτηση 20, 3ο σετ ερώτηση 5, κ.λ.π. Αναλυτικά

Αίτηση υποβολής πρότασης 1 ανά έργο
Δήλωση εταιρικής συνεργασίας 1 ανά έργο
Δήλωση συγχρηματοδότησης/μη διπλής χρηματοδότησης 1 ανά εταίρο
Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων 1 από το Κύριο δικαιούχο
Βεβαίωση του κύριου δικαιούχου ότι δεν έχει περατωθεί το φυσικό αντικείμενο ή κλπ 1 από κύριο δικαιούχο
Ανάλυση παραδοτέων 1 ανά εταίρο
Νομιμοποιητικά έγγραφα Για κάθε εταίρο
Δελτίο ωριμότητας 1 ανά εταίρο
Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με τη ΣΠΕ 1 από το Κύριο Δικαιούχο
Δελτίο τεκμηρίωσης βιωσιμότητας της πράξης 1 από το Κύριο Δικαιούχο
Έγγραφο τεκμηρίωσης συνάφειας της πράξης με περιφερειακό/τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό προγραμματισμό 1 από το Κύριο Δικαιούχο
Επικοινωνιακό πλάνο της πράξης 1 ανά έργο

 

 

 

Ερώτηση 23: (19/02/2016)

 

θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό. Πόσο είναι το ποσοστό για τα λειτουργικά έξοδα του κάθε εταίρου (indirect cost)?

 

Απάντηση 23:

 

Δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη/οδηγία εντός της πρόσκλησης και ως εκ τούτου ο υπολογισμός των λειτουργικών εξόδων ως συστατικό στοιχείο του προϋπολογισμού του εταίρου βαθμολογείται με τα δημοσιευμένα κριτήρια . Αν αναφέρεστε στα γενικά έξοδα σύμφωνα με τη πρόσκληση έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 7).

 

Ερώτηση 24: (19/02/2016)

 

Σχετικά με την 1η πρόσκληση του Ελλάδα-Κύπρος σας υποβάλλω το κάτωθι ερώτημα.

 1. Ένα Σωματείο (ιδιωτικού δικαίου) έχει 100% χρηματοδότηση ή 85% ;
 2. Ένα Επιμελητήριο (δημοσίου δικαίου) έχει 100% χρηματοδότηση ή 85% ;
 3. Μία Αστική Μη Κερδοσκοπική (ιδιωτικού δικαίου) έχει 100% χρηματοδότηση ή 85%;

 

Απάντηση 24:

 

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 2ο Σετ Ερωτήσεων (Απάντηση Νο 7). Επισημαίνουμε ότι τρόπος χρηματοδότησης διαφέρει μεταξύ ελλήνων και Κύπριων εταίρων, όπως αναφέρεται και στον Οδηγό Προγράμματος Έργου

 

Ερώτηση 25: (19/02/2016)

 

Συγκεκριμένα, στην 1η Πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην παρ. 8.2 (σελ.21), στο σημείο 7

Για οργανισμούς που νοούνται ως δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικούς οργανισμούς (δηλ. υπάγονται  στις κατηγορίες β. και γ. της παρ.1 «Εταιρικά Σχήματα» της παρούσας) θα πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβληθούν τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα:

 

 • Ø Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού. Ένα αντίγραφο του επίσημου καταστατικού θα ήταν αρκετό;
 • Ø Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η προέλευση των οικονομικών πόρων  του οργανισμού.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί τι ακριβώς απαιτείται ή εάν αρκεί μια Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από το Διευθυντή

 • Ø Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η οικονομική  κατάσταση του οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της πρότασης ή ισοδύναμα αποδεικτικά έγγραφα

Α) Σε άλλες περιπτώσεις όταν δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου έτους, έχει υποβληθεί «Κατάσταση ταμειακών Ροών και Κερδοζημιών» υπογεγραμμένη από τον Εξωτερικό ελεγκτή για το τελευταίο έτος και οι διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις των δύο προηγούμενων ετών.

Β) Τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο «τρία τελευταία έτη» (2014, 2013, 2012 καθώς η πρόσκληση έχει δημοσιευτεί Δεκέμβριο του 2015)

 • Ø Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου

Στο καταστατικό μας αναγράφεται ότι Μέτοχοι της εταιρείας είναι μόνο Δήμοι και ότι η Γενική Συνέλευση αποτελείται αποκλειστικά από αυτούς (τους Δήμους). Επιπλέον, το Διοικητικό μας Συμβούλιο απαρτίζεται μόνο από τους εκλελεγμένους Δήμαρχους. Μια υπεύθυνη Δήλωση με σαφή αναφορά στα σχετικά κεφάλαια του καταστατικού θα ήταν αρκετή;

 • Ø Επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η μη διανομή κερδών ή Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα.

Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του οργανισμού αναφέρεται ρητώς στο Καταστατικό. Μια υπεύθυνη Δήλωση με σαφή αναφορά στα σχετικά κεφάλαια του καταστατικού θα ήταν αρκετή;

 

 

Απάντηση 25:

 

Στο μέσον της σελίδας 22 της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων αναφέρεται ότι «Ένα έγγραφο (π.χ. καταστατικό) μπορεί να καλύπτει περισσότερα του ενός από τα παραπάνω απαιτούμενα» δηλαδή τα προαναφερθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα. Επαφίεται στην κρίση του εταίρου να αποφασίσει, έχοντας ως δεδομένο τις εκάστοτε πρόνοιες του καταστατικού, ποια εκ των αναφερομένων εγγράφων καλύπτονται από αυτό και αναλόγως να προσκομίσει τα υπόλοιπα

Πέμπτο (5) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

Ερώτηση 1: (26/02/2016)

 

Παρακαλώ πείτε μου που μπορώ να βρω το δικαιολογητικό 5 την «Βεβαίωση του Κύριου Δικαιούχου» καθώς δεν υπάρχει στην σελίδα http://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/

Επίσης θα βγάλετε κάποιο template για το Δελτίο ωριμότητας?

 

Απάντηση 1:

Το εν λόγω δικαιολογητικό αποτελεί μια υπεύθυνη δήλωση του Κύριου δικαιούχου όπου θα αναγράφεται το κείμενο που είναι στην εν λόγω παράγραφο της πρόσκλησης.

 

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φόρμα για το δελτίο ωριμότητας. Έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος σχετική οδηγία.

 

Ερώτηση 2: (26/02/2016)

 

Καλημέρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με τα δικαιολογητικά στην έντυπη  μορφή καθώς στην 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων σελ. 22 επικεντρώνεται μόνο στην ψηφιακή μορφή αυτών. Τα δικαιολογητικά της έντυπης μορφής του φακέλου, όπως καταστατικά, επίσημα έγγραφα διοικητικού, δήλωση εταιρικής συνεργασίας, δήλωση συγχρηματοδότησης κτλ που πρέπει να είναι όλα με σφραγίδα και υπογραφή πρέπει να είναι πρωτότυπα ή μπορούν τα είναι σκαναρισμένα και φωτοτυπημένα έγχρωμα?

 

Απάντηση 2:

Έχουν απαντηθεί σχετικές ερωτήσεις στο 3ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απαντήσεις Ν. 7,13, 16, 27, και 35) και στο 4ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απαντήσεις Ν. 4,5,19)

 

 

Ερώτηση 3: (28/02/2016)

 

Κατά την διαδικασία συμπλήρωσης της τελευταίας έκδοσης της “αίτησης υποβολής” του προγράμματος Interreg V-A Greece – Cyprus με ημερομηνία ανάρτησης 25 Φεβρουαρίου 2016, παρατηρούμε ότι το πρόβλημα με τις μακροεντολές δεν έχει διορθωθεί. Με την συμπλήρωση των πεδίων «άξονας», «Θεματικός στόχος», «επενδυτική προτεραιότητα» και «ειδικός στόχος», εμφανίζεται το μήνυμα “Run time error (9) Subscript out of range”. Επίσης, δεν εμφανίζονται οι «δείκτες» (μέρος Στ’ της αίτησης υποβολής). Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου ως την λήξη της προθεσμίας υποβολής, αναμένουμε απάντηση και καθοδήγηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όσο το δυνατόν συντομότερα.

 

Απάντηση 3:

Έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=118:5-&catid=1:news&Itemid=4 νέο αρχείο για την αίτηση υποβολής, στο οποίο έχουν αρθεί μικροπροβλήματα των χρησιμοποιούμενων μακροεντολών. Ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει πρόταση εταίρος θα πρέπει να ελέγξει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή του. Σημειώνεται τέλος ότι το αρχείο δεν έχει δοκιμασθεί για την ανταπόκρισή του σε επεξεργασία με MS Office 13 (και μεταγενέστερες) εκδόσεις

 

 

Ερώτηση 4: (28/02/2016)

 

 

Πιο κάτω σας παραθέτω κάποιες απορίες μου σχετιά με το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Κύπρος:

1) Ο μέγιστος αριθμός των παραδοτέων στα Πακέτα Εργασίας είναι 5?

2) Ποια είναι η διαφορά της ερώτησης Β8.2″ Συμβολή στις πολιτικές…” και του εγγράφου ‘Τεκμηρίωση Συνάφειας με προγραμματισμό; Δεν ζητάνε το ίδιο πράγμα;
3) Έχετε ανεβάσει το τελικό έντυπο της συμπλήρωσης της αίτησης;

4) Που μπορώ να βρω την επικαιροποιημένη SWOT ανάλυση για το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα Κύπρος;

 

Απάντηση 4:

 • Ναι, ο μέγιστος αριθμός σε κάθε πακέτο εργασίας είναι 5.
 • Στο έγγραφο της «Τεκμηρίωσης Συνάφειας» δίνεται η δυνατότητα στον εταίρο να αναπτύξει τη συνάφεια του έργου του με τις υπάρχουσες πολιτικές χωρίς περιορισμό χαρακτήρων ο οποίος αναγκαστικά υπάρχει στο Τεχνικό Δελτίο
 • Ναι, έχει αναρτηθεί η νέα αίτηση υποβολής στη διεύθυνση http://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=118:5-&catid=1:news&Itemid=4
 • Η SWOT ανάλυση για το πρόγραμμα Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 έχει συμπεριληφθεί στο προγραμματικό έγγραφο κεφ 1

 

 

Ερώτηση 5: (28/02/2016)

 

Σε παρακαλώ ενημέρωσε μας αν απαιτείτε και μονογραφή σε όλες τις σελίδες των εντύπων 2 και 3 από όλους τους φορείς, πέρα από την υπογραφή και σφραγίδα του εταίρου στο τέλος του κειμένου.

Δεν αναφέρετε πουθενά κάτι τέτοιο απλά μας είπαν ότι πιθανώς να χρειάζεται και έχουμε ήδη ξεκινήσει τη συλλογή των υπογραφών

 

Απάντηση 5:

Η ερώτηση είναι ασαφής ως προς το προσδιορισμό των εντύπων 2 και 3. Παρόλα αυτά αν εννοείται τα έντυπα 2 και 3 σύμφωνα με τη σειρά που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (αίτηση υποβολής και δήλωση εταιρικής συνεργασίας) ισχύουν τα εξής : Η αίτηση υποβολής υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από το Κύριο Δικαιούχο στο φύλλο ταυτότητα έργου στο σημείο που γίνεται η σχετική αναφορά τόσο στις οδηγίες όσο και στο έντυπο και μόνο εκεί . Η δήλωση εταιρικής συνεργασίας συνυπογράφεται από όλους τους εταίρους σύμφωνα με τη φόρμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος. Οποιαδήποτε αλλαγή στη φόρμα όπως μετακίνηση της θέσης υπογραφής των εταίρων σε τυχαία σειρά ή υπογραφή σε ξεχωριστές σελίδες για κάθε εταίρο μπορεί να επιφέρει την απόρριψη της πρότασης σύμφωνα και με τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης.

 

 

Ερώτηση 6: (28/02/2016)

 

 1. Τι ακριβώς απαιτείται για το “Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η προέλευση των οικονομικών πόρων του οργανισμού” ;
 2. Τι ακριβώς απαιτείται για το “Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της πρότασης ή ισοδύναμα αποδεικτικά έγγραφα”;
 3. Τι ακριβώς απαιτείται για το ”  Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου”;
 4. Τι ακριβώς απαιτείται για το “Επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η μη διανομή κερδών ή Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα”;

 

Απάντηση 6:

 

Η λίστα των εγγράφων οι οποίες μπορεί να καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις είναι συσχετιζόμενη με το είδος του φορέα και τη χώρα εγκατάστασης του. Σε κάθε περίπτωση ως επίσημο έγγραφο μπορεί να θεωρηθεί έγγραφο το οποίο εκδίδεται ή επικυρώνεται από το κράτος (όχι απλή επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής ή του ακριβές φωτοαντιγράφου), έγγραφο το οποίο δημοσιεύεται ή εκδίδεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του φορέα απέναντι στην εθνική νομοθεσία (π.χ. ισολογισμός ). Κατά περίπτωση φορέα μπορεί να υπάρξουν κι άλλες περιπτώσεις εγγράφων τα οποία να μπορούν να θεωρηθούν ως επίσημα. Το επίσημο αυτό έγγραφο θα πρέπει να αναδεικνύει και να αποδεικνύει τα αναφερόμενα κατά περίπτωση ζητήματα που αναφέρονται παραπάνω.  Σύμφωνα τέλος και με τις Διεθνείς συμβάσεις ως δημόσια έγγραφα τα οποία είναι τα κατεξοχήν επίσημα έγγραφα θεωρούνται:

α) τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα, ή δικαστικό επιμελητή,

β) τα διοικητικά έγγραφα,

γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα,

δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρήσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.

 

Ερώτηση 7: (01/03/2016)

Σχετικά με την πρόταση Υποβολής έργων INTERREG Ελλάδα-Κύπρος:

 

Στο φύλλο εργασίας «Εταιρικό Σχήμα» του Τεχνικού Δελτίου υπάρχουν οι επιλογές «Πραγματικό Κόστος» και «Κατ’ αποκοπή» στο πεδίο που αφορά στις δαπάνες προσωπικού.

Παρόλα αυτά, πουθενά στην Πρόσκληση ούτε και στον Οδηγό δεν αναφέρονται οι προδιαγραφές του Κατ’ αποκοπή τρόπου χρέωσης αυτών των δαπανών. Αυτό μας οδηγεί στην ουσία σε υποχρεωτική επιλογή του Πραγματικού Κόστους, και εάν όχι, με ποιο τρόπο θα υπολογίζονται αυτές οι δαπάνες με την μέθοδο Κατ’ αποκοπή; Υπάρχει κάποιο ποσοστό επί του προϋπολογισμού που θα πρέπει να τηρείται;

 

Επίσης, δεν έχει δημοσιευτεί κάποιο ειδικό έντυπο για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού. Θα εντάξουμε την τεκμηρίωση στο έντυπο Ανάλυση Παραδοτέων;

 

Απάντηση 7:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 3ο ΣΕΤ ερωτήσεων (απάντηση 3).

 

Ερώτηση 8: (01/03/2016)

 

Θα ήθελα να σας θέσω την παρακάτω ερώτηση σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020:

 

“Σε περίπτωση που ένας φορέας, και πιο συγκεκριμένα η Περιφέρεια (είτε ως επικεφαλής, είτε ως απλός εταίρος), παρουσιάζει έλλειψη προσωπικού μπορεί να προχωρήσει στην υπογραφή μια προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία της με σκοπό την παραχώρηση του προσωπικού της Αναπτυξιακής για την υλοποίηση του έργου ή αλλιώς ενός μέρους του;”

 

Απάντηση 8:

Κατά την υλοποίηση του έργου ο δικαιούχος μπορεί, για τον ίδιο τύπο πράξεων, να λειτουργήσει σε μια πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δυναμικό του, ενώ σε άλλη πράξη, με κατάλληλη τεκμηρίωση, να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε άλλο ικανό δικαιούχο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα και σε κάθε περίπτωση κατόπιν έγκρισης της ΔΑ/ΚΓ.

Σε κάθε περίπτωση όμως η διαχειριστική ικανότητα του φορέα κατά την αξιολόγηση της πρότασης θα  κριθεί σύμφωνα με τα στοιχεία που θα αναλυθούν ή προσκομιστούν και θα αφορούν τον ίδιο το φορέα.

 

Ερώτηση 9: (01/03/2016)

 

Παρακαλώ διευκρινίστε τον τρόπο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε πρωτότυπη μορφή:

 

Πρέπει το έγγραφο να διακινηθεί μεταξύ των εταίρων ώστε όλες οι υπογραφές/σφραγίδες να εμφανίζονται στο ίδιο έγγραφο ή μπορεί κάθε εταίρος να προσθέτει μια σελίδα στο τέλος της αίτησης με την υπογραφή και τη σφραγίδα του, την οποία να αποστείλει στον ΚΔ, ο οποίος μετά θα συγκεντρώσει όλες τις σελίδες και θα τις αποστείλει στη Διαχειριστική ως ένα έγγραφο;

 

Απάντηση 9:

 

Η Αίτηση υποβολής σφραγίζεται και υπογράφεται μόνο από τον Κύριο Δικαιούχο

 

Ερώτηση 10:

Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τις δαπάνες ταξιδιών. Συνήθως ταξίδια μέχρι 99.000km δεν έχουν budget. Τι ισχύει στην περίπτωση του Interreg Greece-Cyprus. Υπάρχει κάποιο όριο χιλιομέτρων?

 

Απάντηση 10:

 

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ο οποίος τίθεται στο όριο χιλιομέτρων σύμφωνα με τα έγγραφα της Πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόμενα στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας όπως αυτοί ισχύουν.

 

Ερώτηση 11:

 

Στα πλαίσια της τρέχουσας πρόσκλησης Interreg Ελλάδας-Κύπρου 2014-2020 θα ήθελα να διευκρινίσω ένα σημείο επιλεξιμότητας του φορέα μη κερδοσκοπικού οργανισμού ιδιωτικού δικαίου. Αποτελώ εταίρο με ευθύνη το Εστιακό σημείο της Λέσβου (περιοχή συνεργασίας) σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ, που έχει έδρα το Βόλο και σε εθνικό επίπεδο δραστηριότητα για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και των τοπικών ποικιλιών. Στο καταστατικό της γίνεται γενική αναφορά και όχι ειδική των εστιακών σημείων, όπως  αναφέρω παρακάτω.
Τον Μάρτιο του 2013 έγινε τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας που είχε συσταθεί το 2004, με την ένταξη 5 νέων εταίρων, μεταξύ αυτών και τη δική μου ως εταίρου, μόνιμου κατοίκου Μυτιλήνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η τροποποίηση του καταστατικού ως έγγραφο τεκμηρίωσης λειτουργίας παραρτήματος της ΑΜΚΕ στη Λέσβο; Στην ουσία το καταστατικό της εταιρείας καθορίζει τον κανονισμό λειτουργίας και η τροποποίηση του καταστατικού δείχνει τις μεταβολές συνολικά της ΑΜΚΕ. Σας το αναφέρω γιατί δεν υπάρχει ούτε προσωπικό, συμβόλαιο μίσθωσης και λογαριασμοί ΔΕΚΟ στο όνομα της ΑΜΚΕ ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ στη Λέσβο σύμφωνα με την πρόσκληση. Σαφώς έχουν γίνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη Λέσβο, σας επισυνάπτω 2 αφίσες από ενέργειες στη Λέσβο.

Υ.Γ. Σας παραθέτω παρακάτω τμήματα του τροποποιημένου καταστατικού

 

 1. Με το Πρακτικό αρ.12 της 1ης Μαρτίου 2013 της Γεν . Συνέλευσης  ρυθμίστηκε η αποχώρηση τριών ιδρυτικών μελών…………. και  η  εγγραφή 5 καινούριων μελών-εταίρων  (………………., Ραλλίτσας Τσίγγου, ……..), τα οποία θα αποκαλούνται  μέλη-εταίροι  και αποτελούν τον πυρήνα της εταιρείας. Η  εταιρεία σήμερα μετά την ανωτέρω είσοδο και έξοδο των μελών, αποτελείται από τους  παρακάτω εταίρους (σβήνω τα στοιχεία των υπολοίπων εταίρων στην παρούσα):
Όνομα Επώνυμο ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΡ ΑΔΤ ΗΜΕΡ. ΕΚΔ Α.Τ. ΕΚΔ
Ραλλίτσα Τσίγγου Μιλτιάδης 035178373 Μυτιλήνης ΑΗ 431146 22-6-2009 Μυτιλήνης


……………….
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΣΤΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

ΑΡΘΡΟ 7 :

Προβλέπεται  η δημιουργία και λειτουργία Εστιακών Σημείων ως κέντρων διάχυσης των σκοπών του φορέα και συντονισμού τοπικών δράσεων, για μια γεωγραφική περιφέρεια της χώρας.

 

Απάντηση 11:

Ο φορέας σας θα πρέπει να αποδείξει τη ύπαρξη παραρτήματος το οποίο ν λειτουργεί στην επιλέξιμη περιοχή με ένα από τα παρακάτω έγγραφα σύμφωνα με τη πρόσκληση :

(1) Έγγραφο μεταβολής στοιχείων – σύστασης παραρτήματος, από την αρμόδια ΔΟΥ

2) Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, νομίμως κατατεθειμένου και θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟY

3) Κατάσταση μισθοδοσίας προσωπικού, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας

4) Κανονισμός λειτουργίας, εγκεκριμένος από το όργανο διοίκησης του φορέα

5) Λογαριασμοί ΔΕΚΟ.

 

Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας σας μπορεί να συμμετάσχει στα πλαίσια της δυνατότητας που παρέχεται στα πλαίσια της πρόσκλησης υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2. του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013.

 

Ερώτηση 12:

Υπάρχει περιορισμός ή ανώτατο όριο στις δαπάνες που αφορούν στο Πακέτο Εργασίας 1 «Διαχείριση & Συντονισμός»  των Έργων της 1ης Πρόσκλησης;

 

Απάντηση 12:

Δεν τίθεται κάποιος σχετικός περιορισμός στα πλαίσια της Πρόσκλησης. Σε κάθε περίπτωση ο προϋπολογισμός των επιμέρους ενεργειών αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης.

 

Ερώτηση 13:

Στην Ερώτηση 13, 2ο σετ ερωτήσεων, όπου ένας φορέας με έδρα εκτός επιλέξιμης περιοχής σας ερωτά αν μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, απαντάτε ότι «θα πρέπει να τεκμηριώσει την υπαγωγή του στην  κατηγορία  (α)  ως  εθνική  αρχή.  Σε  διαφορετική  περίπτωση,  θα  πρέπει  να διαθέτει  παράρτημα  στην  επιλέξιμη  περιοχή,  προκειμένου  να  συμμετάσχει υπαγόμενο στην κατηγορία (β) ως οργανισμός δημοσίου δικαίου. Αν η προϋπόθεση αυτή δεν καλύπτεται, απομένει η δυνατότητα συμμετοχής βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013».

Βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013 «το συνολικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας για πράξεις εκτελούνται εκτός του εντός Ένωσης μέρους της περιοχής του προγράμματος δεν υπερβαίνει το  20 %  της συνδρομής του ΕΤΠΑ».

 

Παρακαλώ διευκρινίστε:

 1. ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013, εφαρμόζεται μόνο στους φορείς που δεν υπάγονται στην κατηγορία α (εθνική αρχή) ή που υπάγονται στην κατηγορία β (οργανισμός δημοσίου δικαίου) αλλά δεν διαθέτει  παράρτημα  στην  επιλέξιμη  περιοχή;
 2. ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013, εφαρμόζεται σε επίπεδο φορέα ή σε επίπεδο δαπανών; Δηλαδή ένας φορέας εκτός επιλέξιμης περιοχής, κατηγορίας (β) ή (γ), χωρίς παράρτημα στην επιλέξιμη, λαμβάνει χρηματοδότηση 100% για δράσεις εντός επιλέξιμης περιοχής και 20% για δράσεις εκτός ή όλες του οι δράσεις λαμβάνουν χρηματοδότηση 20% ανεξάρτητα από το πού υλοποιούνται;
 3. Τι εννοείτε “υλοποιούνται” εντός ή εκτός επιλέξιμης περιοχής; Για παράδειγμα, μία μελέτη που εκπονείται από ένα πανεπιστήμιο ή μια ΜΚΟ εκτός επιλέξιμης περιοχής και ως εκ τούτου η δευτερογενής έρευνα πραγματοποιείται στην έδρα του φορέα αλλά αφορά την επιλέξιμη περιοχή-στόχος, τότε θεωρείται ότι υλοποιείται εντός ή εκτός επιλέξιμης περιοχής;
 4. ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013 εφαρμόζεται στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου ή στον συνολικό προϋπολογισμό του άξονα της πρόσκλησης;

Απάντηση 13:

1) Ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013, εφαρμόζεται  στους φορείς που βρίσκονται εκτός της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος (δηλαδή για φορείς που δεν συνιστούν εθνική αρχή ή δεν διαθέτουν παράρτημα στην επιλέξιμη περιοχή)

2 και 3) Ο περιορισμός του άρθρου 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013, εφαρμόζεται τόσο σε επίπεδο δαπανών όσο και σε επίπεδο δικαιούχου.  Ειδικότερα, δικαιούχος που έχει έδρα εκτός επιλέξιμης περιοχής μπορεί να υλοποιεί

α) δράσεις ΕΝΤΟΣ της επιλέξιμης περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες δαπάνες ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στο 20 % (κατά το άρθρο 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013

β) προς όφελος της επιλέξιμης περιοχής αλλά ΕΚΤΟΣ της επιλέξιμης περιοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι αντίστοιχες δαπάνες ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στο  20 % (κατά το άρθρο 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013).

Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες ταξιδίου και διαμονής του προσωπικού αυτών των φορέων ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ στο 20% (κατά το άρθρο 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013).

Δεν τίθεται σχετικός περιορισμός στη Πρόσκληση σε επίπεδο έργου. Το συνολικό ποσό που διατίθεται για πράξεις που εκτελούνται εκτός των επιλέξιμων περιοχών του προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνδρομής του ΕΤΠΑ σε επίπεδο Προγράμματος.

 

 

Έκτο (6) Σετ Συχνών Ερωτήσεων για την 1η Πρόσκληση 2014-2020

Ερώτηση 1:

Σχετικά με τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού στις προτάσεις του νέου interreg Ελλάδα Κύπρος θα ήθελα να μου απαντήσετε σε ορισμένες απορίες σχετικά. Σε συνέχεια της παρουσίασης που έγινε στα Χανιά στις 26/1/2016 θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν στην κατηγορία του staff μπορούμε να βάζουμε το μόνιμο προσωπικό άλλων φορέων (πχ καθηγητές άλλων ιδρυμάτων), καθώς και το μέλη της ερευνητικής ομάδας του φορέα μας που δεν ανήκουν στο υφιστάμενο προσωπικό του ιδρύματος, δηλαδή δεν έχουν μόνιμη σχέση, αλλά εκδίδουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.

Αν ισχύει αυτό τι είδους διαγωνισμός θα πρέπει να γίνει από την κατηγορία του external? Επίσης  για το μόνιμο  προσωπικό άλλου φορέα από την κατηγορία αυτή θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός?

 

Απάντηση 1:

 

Οι πληρωμές φυσικών προσώπων που εργάζονται για τον δικαιούχο βάσει σύμβασης άλλης από τη σύμβαση απασχόλησης/εργασίας μπορούν να εξομοιωθούν με τις πληρωμές μισθών.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας :

 1. i) καθορίζονται σε έγγραφο απασχόλησης ή από τον νόμο·
 2. ii) είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο έγγραφο απασχόλησης
 • iii) μη ανακτήσιμα από τον εργοδότη

Όσον αφορά τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να προβλέπεται στη σχετική διαδικασία. Για το είδος του διαγωνισμού αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την εθνική και κοινοτική συμφωνία αλλά και να αποφεύγεται η περίπτωση κατάτμησης των δαπανών

 

Ερώτηση 2:

 

Είμαι επίκουρος καθηγήτρια στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Εγώ και οι συνεργάτες μου σε Κρήτη και Κύπρο ετοιμάζουμε μια πρόταση για να την υποβάλλουμε στα πλαίσια του προγράμματος Εδαφική συνεργασία Ελλάδα-Κύπρος 2014-20

 

Στην εν λόγω πρόταση μετέχουν ως partner ο Δήμος Κισσάμου (ν. Χανίων ) και οι Αγροτικές φυλακές Αγιάς-Χανίων. Έχει προκύψει θέμα με τον τρόπο που θα μπορούν να αμείβονται οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου που εργάζονται στον εν λόγω Δήμο και στις αγροτικές φυλακές και οι οποίοι θα υποστηρίξουν το έργο εάν και εφόσον εγκριθεί. Ήδη εργάζονται όπως όλοι μας για την προετοιμασία και τελική υποβολή της πρότασης.

 

Επειδή το τοπίο είναι ομιχλώδες και η αμοιβή μέσω των max υπερωριών (20) που δικαιούνται τον μήνα είναι πενιχρή υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για αξιοπρεπείς αμοιβές στα πλαίσια του έργου?

 

Οι εν λόγω δημόσιοι υπάλληλοι θα εκπαιδευτούν και επιμορφωθούν για να υποστηρίζουν τις υποδομές που θα λειτουργούν και μετά την λήξη του έργου.

 

Απάντηση 2:

 

Οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία ώστε να επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση

 

 

Ερώτηση 3:

 

Δυστυχώς το ζήτημα του τρόπου προσκόμισης των νομιμοποιητικών εγγράφων εξακολουθεί να είναι συγκεχυμένο καθώς οι παραπομπές των Συχνών Ερωτήσεων νο 5 δεν συνδέουν τα σχετικά ερωτήματα του τρόπο απόδειξης της γνησιότητας των νομιμοποιητικών εγγράφων.

 

Δεν απαντάται αν τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εταίρων και κυρίως εκείνων που έχουν καθεστώς ιδιωτικού δικαίου (γιατί οι Δημοσίου Δικαίου μπορούν να καταθέσουν απλές φωτοτυπίες) θα πρέπει να είναι γνήσια αντίγραφα με υπογραφές (πρωτότυπα) ή απλές ευανάγνωστες φωτοτυπίες.

 

Απάντηση 3:

 

Η υποβολή εγγράφων (πρωτοτύπων και επικυρωμένων αντιγράφων αυτών) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4250/14, άρθρο 1. Πιο συγκεκριμένα, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς.

 

 

Ερώτηση 4:

 

Επικοινωνώ μαζί σας με αφορμή το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδα – Κύπρος και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν το Δελτίο ελέγχου συμβατότητας με την ΣΜΠΕ του Προγράμματος Συνεργασίας, συμπληρώνεται και για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή».

 

 

Απάντηση 4:

 

Το σχετικό έντυπο υποβάλλεται ανεξάρτητα από το είδος της επίπτωσης (θετική αρνητική, ουδέτερη) αλλά και του άξονα στον οποίο εμπίπτουν οι προτεινόμενες ενέργειες της πρότασης

 

 

Ερώτηση 5:

 

Στην κατηγορία Γενικά Έξοδα εμπίπτουν για όλα τα έργα γενικά διαχειριστικά έξοδα που υπολογίζονται κατ’ αποκοπήν 15% επί των δαπανών προσωπικού (χωρίς αποδείξεις). Σε ορισμένα έργα απαιτούνται επιπρόσθετες πραγματικές δαπάνες (π.χ.  φωτοτυπίες, τραπεζικά έξοδα, ταχυμεταφορές, έξοδα ταχυδρομείου),  ανάλογα με τη φύση του έργου που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία (Γενικά Έξοδα).

 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο μπορούν να ισχύουν και οι δύο επιλογές δηλ. πραγματικό κόστος και κατ’ αποκοπήν; Το οποίο θα συμπληρωθεί και στο σημείο Γενικά Έξοδα- Τρόπος Υπολογισμού (Στοιχεία Δικαιούχου).

 

 

Απάντηση 5:

Η μεθοδολογία υπολογισμού είτε των δαπανών προσωπικού είτε των γενικών εξόδων πρέπει να είναι μοναδική. Ήτοι για την ίδια κατηγορία δαπάνης δε μπορούν να επιλεχθούν στο ίδιο έργο για ένα εταίρο και οι δύο μέθοδοι υπολογισμού.

 

 

Ερώτηση 6:

 

Ετοιμάζουμε πρόταση σχετική με τη διαχείριση στερεών και υγρών γεωργοκρηνοτροφικών αποβλήτων.

 

Στην πρόσκληση του έργου:

 1. Οι δείκτες εκροών αφορούν μόνο σε στερεα απόβλητα – υπάρχει πρόβλεψη για υγρά; 2. Οι δείκτες αποτελεσμάτων αναφέρουν ποσοστό οικιακών αποβλήτων – μπορούμε στην αίτηση υποβολής να συμπληρώσουμε τα γεωργοκτηνοτροφικα απόβλητα;

 

 

Απάντηση 6:

 

Οι δείκτες του Προγράμματος και συνεπώς αυτοί που εν δυνάμει μπορείτε να χρησιμοποιηθούν ανά άξονα είναι εγκεκριμένοι και συγκεκριμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον δεικτών κατά την υποβολή μιας πρότασης

 

 

Ερώτηση 7:

 

Επικοινωνώ από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που έχει έδρα την Αθήνα. Θα ήθελα να σας ζητήσω μια διευκρίνιση αναφορικά με την επιλεξιμότητα των εταίρων.

 

Με ποιο τρόπο/έγγραφα/δικαιολογητικά μπορεί να πιστοποιηθεί ότι κάποιος φορέας αποτελεί Εθνική δημόσια αρχή?

 

Απάντηση 7:

 

Θα πρέπει να υπάρχει σχετικό δημόσιο έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι εθνική αρχή αναγνωρισμένη από το κράτος. Το έγγραφο μπορεί να είναι νόμος, προεδρικό διάταγμα, απόφαση υπουργού ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο καλύπτει τη παραπάνω προϋπόθεση.

 

Ερώτηση 8:

 

Εκ μέρους του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα ήθελα να σας υποβάλλω τα εξής ερωτήματα σε ό,τι αφορά τα νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα μας για τη συμμετοχή στην 1η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A  Ελλάδα-Κύπρος.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση θα πρέπει να προσκομιστούν «Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της πρότασης ή ισοδύναμα αποδεικτικά έγγραφα». Ο ΕΛΕ Παν. Αιγαίου έχει στη διάθεσή του εγκεκριμένους ισολογισμούς για τις χρήσεις του 2013 και 2014, επειδή όμως σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο ισολογισμός για το 2015, προτιθέμεθα να καταθέσουμε, είτε τα οικονομικά στοιχεία του 2015 έτσι όπως κατατέθηκαν στην Τριμηνιαία και Ετήσια Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είτε το μηνιαίο δελτίο για Ειδικούς Λογαριασμούς Δεκεμβρίου 2015 όπως υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, από τη στιγμή που ο ΕΛΕ θεωρείτε φορέας γενικής κυβέρνησης. Θεωρείτε ότι αυτά τα δύο έγγραφα τεκμηριώνουν την οικονομική κατάσταση του φορέα μας για το έτος 2015; Αν όχι θα παρακαλούσαμε να μας υποδείξετε το πώς μπορούμε να τεκμηριώσουμε την οικονομική κατάσταση του οργανισμού για το 2015.

 

Επιπλέον θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν τα νομιμοποιητικά έγγραφα που φέρουν σφραγίδα και υπογραφή, είναι δυνατόν να υποβληθούν ως απλά αντίγραφα, ή απαιτείται η θεώρησή τους.

 

 

Απάντηση 8:

 

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις αν δεν έχουν εκδοθεί βεβαιωμένα για το έτος 2015 ισολογισμοί ή ισοδύναμα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν προσωρινές καταστάσεις σφραγισμένες από τον αρμόδιο να υπογράψει (οικονομικός διευθυντής, νόμιμος εκπρόσωπος κ.λ.π.) Σε κάθε περίπτωση πρέπει από το έγγραφο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του φορέα

Η υποβολή εγγράφων (πρωτοτύπων και επικυρωμένων αντιγράφων αυτών) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4250/14, άρθρο 1. Πιο συγκεκριμένα, έγγραφα που έχουν εκδοθεί από φορείς  Δημοσίου, ΟΤΑ, Δικαστηρίων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.

 

 

Ερώτηση 9:

 

Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση για το Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος, σχετικά με το Παράρτημα Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής, σ. 17:

 

“Το κριτήριο θα αξιολογείται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην έντυπη αίτηση υποβολής στην ενότητα «Διαχείριση» στο πεδίο «Ικανότητα κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου) και δικαιούχων (εταίρων) (Εμπειρία, Διάρθρωση, Προσωπικό, Πόροι κ.λ.π.) καθώς και από τα επιπλέον έγγραφα που τυχόν επισυνάπτονται στην αίτηση (3σέλιδο ανά εταίρο).”

 

Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς θα πρέπει να περιλαμβάνει το «3σέλιδο ανά εταίρο». Ακόμη, χρειάζεται υποβολή επιπλέον δικαιολογητικών/ εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν τη διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων;

 

Απάντηση 9:

 

Αν για τα όσα πρέπει να αναφερθούν ώστε να καλυφθεί το σχετικό κριτήριο αξιολόγησης δεν επαρκεί ο χώρος του αντίστοιχου κελιού στην αίτηση υποβολής (ΤΔΕ) αλλά και ο επιπλέον χώρος που δίνεται στα κελιά «λοιπά» του ίδιου εντύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα επισύναψης επιπλέον κειμένου (3σέλιδο ανά εταίρο). Επιπλέον δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σύμφωνα με τη πρόσκληση.

 

Ερώτηση 10:

Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5ε αναφέρεται:

Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

Από μια σειρά εγγράφων και Νόμων, φαίνεται ότι, παρόλο που η Ι. Μητρόπολη Ρόδου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (γνωμ. ΝΣΚ 142/1979, Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης, Απρίλιος 2013, σελίδα 40), δεν υπόκειται στον έλεγχο του κράτους ή άλλων αρχών, παρά μόνο για πράξεις που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς φόρους (παρ. 3, αρθ. 68, Ν. 4235/02015).

Επίσης, με βάση την παρ 1, αρθρ. 22 του Ν. 4301/2014 ο τρόπος διοίκησης, ελέγχου, διαφύλαξης και καταγραφής, λογιστικής διαχείρισης, ανάθεσης, εκπόνησης και διενέργειας έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, εκποίησης και εκμίσθωσης, και γενικά κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας κάθε νομικού προσώπου των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου και της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών Μονών, των Ιερών Ναών τους κ.λπ., καθορίζεται, κατόπιν απόφασης του επιχωρίου Μητροπολίτη των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν τα παραπάνω είναι επαρκή για την αιτιολογία ότι δεν υποκείμεθα σε έλεγχο του κράτους.

 

Απάντηση 10:

 

Τα έγγραφα που παρατίθενται στην παράγραφο 8 σημείο 7 της Πρόσκλησης υποβάλλονται κατά περίπτωση και όχι σωρευτικά. Σε  κάθε περίπτωση υποβάλλονται τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την υπαγωγή του φορέα στη β ή γ κατηγορία επιλέξιμων εταίρων.

 

 

Ερώτηση 11:

Θα χρειαζόμασταν μία διευκρίνιση για τα οικονομικά στοιχεία των 3 τελευταίων ετών ενός από τους εταίρους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα που υποβάλλουμε.

Πρόκειται για μία εταιρεία ΜΚΟ στην Κύπρο, όπου ο λογιστής δεν έχει προετοιμάσει ακόμη τα στοιχεία του 2015, μιας και χρειάζεται να γίνει η επεξεργασία από διαφορετικά υποκαταστήματα που λειτουργεί ο φορέας στην Κύπρο. Θα μπορούσε να υποβάλει τα στοιχεία 2012 έως 2014 μαζί με σχετική επιστολή του λογιστή ότι τα στοιχεία του 2015 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα και πρόκειται αν προσκομισθούν το συντομότερο δυνατό.

 

Απάντηση 11:

Έχει απαντηθεί σχετική ερώτηση στο 6ο σετ ερωτήσεων ερώτηση 8

 

 

 

Ερώτηση 12:

Μπορεί να συμμετάσχει ως εταίρος ένας φορέας μη κερδοσκοπικός με έδρα στην Κύπρο, που όμως δεν έχει έναρξη στην εφορία (δηλαδή αριθμό φορολογικού μητρώου); Ο οργανισμός διαθέτει καταστατικό και ΔΣ.

 

 

Απάντηση 12:

 

Εφόσον ο φορέας εμπίπτει στη κατηγορία γ σύμφωνα με τη πρόσκληση των δυνητικών δικαιούχων θα πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η απόδειξη της λειτουργίας του φορέα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία εθνική νομοθεσία.

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για να ενταχθεί ένα έργο στο ΠΔΕ και στη συνέχεια να λάβει χρηματοδότηση ακολουθούνται τα εξής βήματα:
Βήμα 1) Ο κάθε Έλληνας εταίρος μόλις υπογραφεί η σύμβασης χρηματοδότησης αποστέλλει (μέσω του Επικεφαλής εταίρου) στην ΚΤΓ του Προγράμματος αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ όπου αποτυπώνονται τα στοιχεία του έργου που απαιτούνται, καθώς και δελτίο μηνιαίων προβλέψεων για το τρέχον έτος. Η ΚΤΓ του προγράμματος Ελλάδα- Κύπρος για να υποστηρίξει τους φορείς έχει συντάξει πρότυπο αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ το οποίο και μπορεί να τους αποστείλει προς συμπλήρωση.
Βήμα 2) Η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι όλα τα έργα εγγράφονται στη ΣΑΕΠ της Περιφέρειας στην οποία έχει έδρα ή παράρτημα ο φορέας και είναι να υλοποιηθεί το έργο του συγκεκριμένου εταίρου. Μόνο για τα έργα που είναι δικαιούχοι τα υπουργεία εγγράφονται στη αντίστοιχη ΣΑΕ του Υπουργείου τους Οι ΣΑΕΠ στις οποίες εγγράφονται τα έργα είναι οι 3…./8 για τις Περιφέρειες που είναι ξεχωριστή για έργα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ενώ για τα Υπουργεία δεν υπάρχει κάποια ξεχωριστή.
Βήμα 3) Στη συνέχεια και αφού το έργο λάβει ενάριθμο από το ΠΔΕ (εγγραφεί δηλαδή στην αντίστοιχη ΣΑΕΠ/ΣΑΕ) η ΚΤΓ αποστέλλει έγγραφο προς το φορέα ή την εκάστοτε Περιφέρεια για ορισμό υπολόγου. Για τους φορείς της κατηγορίας γ της πρόσκλησης και τους φορείς που δε διαθέτουν πιστοποιημένη οικονομική υπηρεσία ως υπόλογος ορίζεται το ΠΤΑ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) της Περιφέρειας. Για τους υπόλοιπους φορείς μπορεί να οριστεί ως υπόλογος είτε φυσικό πρόσωπο, είτε κάποια υπηρεσία/δ/νση του φορέα είτε και πάλι το ΠΤΑ.
Βήμα 4) Αφού συγκεντρωθούν οι ορισμοί υπόλογων η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει το αίτημα χρηματοδότησης με τις μηνιαίες προβλέψεις προς την ΕΥΣ και την αρμόδια διεύθυνση του ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω αυτού.

Το αίτημα αυτό γίνεται σε ξεχωριστό έγγραφο από κάθε έλληνα εταίρο. Τα έγγραφα αυτά τα συγκεντρώνει, αφού πρώτα ελεγχθούν οι ψηφιακές εκδοχές τους από την ΚΤΓ, και εν συνεχεία έχουν υπογραφεί, ο επικεφαλής εταίρος.
Ο λόγος για την υποβολή διαφορετικών αιτημάτων ανά εταίρο είναι ότι ο κάθε εταίρος εγγράφεται στην Περιφέρεια όπου ανήκει γεωγραφικά.
Σχετικά με τη συμπλήρωση του αιτήματος, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:
Στο σημείο όπου αναγράφεται η φράση «Το υπ. Αριθμ……..έγγραφο» συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου που σας έχουμε αποστείλει, με το οποίο σας γνωστοποιείται η έγκριση του έργου. Στο πεδίο «π/υ έργου» μπαίνει ο συνολικός προϋπολογισμός του εταίρου. Στο πεδίο «προτεινόμενη πίστωση 2011» μπαίνει το ποσό που προβλέπει ότι θα ξοδέψει συνολικά ο εταίρος το τρέχον έτος. Στο πεδίο «κατανομή πίστωσης» μπαίνει το ποσό που θέλει ο εταίρος να του μεταβιβάσουμε τον πρώτο μήνα, μόλις εγγραφεί το έργο στο ΠΔΕ (συμπίπτει με τον πρώτο μήνα του δελτίου μηνιαίων προβλέψεων). Ως κοινοποίηση θα βάλετε τη ΔΙΣΑ (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης) της Περιφέρειας όπου γεωγραφικά ανήκετε (δηλαδή, μία εκ των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης) και εν συνεχεία, ως δεύτερο παραλήπτη, τον επικεφαλής εταίρο της κοινοπραξίας σας.

Όταν ζητείται μεταφορά κονδυλίων από μια κατηγορία δαπάνης σε άλλη αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται από τον εταίρο ο οποίος την αιτείται. Η αίτηση μαζί με την αιτιολόγηση αποστέλλεται στον επικεφαλής εταίρο και στη συνέχεια στη ΚΤΓ του Προγράμματος. Η ΚΤΓ του Προγράμματος μπορεί να μη κάνει αποδεκτή τη μεταφορά κονδυλίων αν κρίνει ότι η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη τήρηση των οποιοδήποτε ορίων τίθενται από τη πρόσκληση (π.χ. δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα κ.λ.π.). Οι εταίροι ενθαρρύνονται να μελετήσουν και τις σχετικές οδηγίες του Προγράμματος καθώς και της Αρχής Πληρωμής, ώστε να αποφύγουν χρεώσεις οι οποίες αργότερα μπορεί να αποδειχθούν μη επιλέξιμες.

Τα γενικά έξοδα, σύμφωνα με τους σχετικούς οδηγούς, αφορούν διοικητικές δαπάνες – έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση του έργου όπως έξοδα επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών, διαδικτύου, φωτοτυπιών, ενοικίων , αναλωσίμων κτλ. Τα εν λόγω έξοδα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 5% του προϋπολογισμού του έργου (ή όποιο όριο τίθεται σε κάθε πρόσκληση) και θα είναι επιλέξιμα εφόσον είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση του έργου. Μπορούν να καταλογιστούν στο έργο:
– με άμεσο τρόπο, βάσει συγκεκριμένων τιμολογίων που κατά περίπτωση συνάδουν με τη διαχείριση της δράσης εντός του φορέα ή
– με έμμεσο τρόπο, κατ΄ αναλογία και σύμφωνα με τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό γενικών εξόδων υπολογίζεται βάσει των συνολικών στοιχείων κόστους του φορέα. Επιπλέον έχουν καταδειχθεί, ως απαραίτητα στοιχεία για την ορθή τεκμηρίωση αυτού του είδους των δαπανών όταν χρησιμοποιείται ο έμμεσος τρόπος, τα παρακάτω:
• Απαραίτητη είναι η κατάρτιση μεθοδολογίας υπολογισμού των Γενικών Εξόδων, που θα πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο και να περιλαμβάνεται σε οδηγούς υλοποίησης πράξεων του εκάστοτε τελικού δικαιούχου.
• Σε περίπτωση μη ύπαρξης μεθοδολογίας θα πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι υπολογισμού των Γενικών Εξόδων που θα βασίζονται σε μια ρεαλιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση τηρώντας, αναλογικά με το έργο και σύμφωνα με τα όρια των προσκλήσεων, έναν επιμερισμό συγκεκριμένων δαπανών.

Εφόσον στην ανάλυση των ανθρωποωρών που γίνεται στα μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης περιγράφεται ότι θα απασχοληθεί α ώρες στη δραστηριότητα Χ, β ώρες στη δραστηριότητα Ψ κλπ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία θα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας για τη θέση, να τηρείται η εθνική νομοθεσία κλπ.

Δεν προβλέπεται στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας αυτή η διαδικασία ελέγχου των τευχών δημοπράτησης των τεχνικών έργων ή οποιουδήποτε άλλου (προμήθειες, υπηρεσίες) από τη Διαχειριστική Αρχή ή την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Στα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης περιλαμβάνεται και η ανάλυση παραδοτέων όπου ο τύπος διαγωνισμού του κάθε παραδοτέου και κάποια άλλα στοιχεία (βλέπε συχνές ερωτήσεις προσυμβατικές) πρέπει να περιγραφούν από τον κάθε εταίρο και να εγκριθούν από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Εφόσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και εφόσον αφορούν την απασχόληση σε ενέργειες του υλοποιούμενου εγκεκριμένου έργου θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες.

Όχι. Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων σε κοινό διαγωνισμό μπορεί να γίνει μόνο για δραστηριότητες του ίδιου εταίρου. Δεν μπορεί να ενοποιηθούν διαγωνισμοί παραδοτέων που στην αίτηση υποβολής υλοποιούνται από διαφορετικούς εταίρους ακόμα και αν αφορούν παραπλήσιες δραστηριότητες.

Εφόσον υπάρχει πλήρη αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα του ταξιδιού και εφόσον αυτό είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της επιλέξιμης περιοχής κι αυτό αποτελεί μοναδική ή βέλτιστη για τα αποτελέσματα του έργου επιλογή μπορούν να εγκριθούν. Όπως έχει τονιστεί, θα πρέπει η αναγκαιότητα των ταξιδιών αυτών να τεκμηριωθεί λεπτομερώς μέσα στην ανάλυση παραδοτέων και να εγκριθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Τα πρότυπα έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση των έργων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πεδίο downloads, στα λοιπά.

Αν οι προπαρασκευαστικές δαπάνες δεν τεκμηριώνονται από παραστατικά ή κρίνονται ως μη επιλέξιμες, μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό ο εγκεκριμένος από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων προϋπολογισμός του εταίρου.

Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος ακολουθούν τις οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, όπως και τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Δεν υπάρχει έως τώρα σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κόστος επαλήθευσης για τους Έλληνες εταίρους. Αν στο μέλλον προβλεφθεί κάτι τέτοιο από την Αρχή Πληρωμής/Μονάδα Δ θα ενημερωθείτε σχετικά

Στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 ισχύει η αρχή του Επικεφαλής Εταίρου. Τα άτομα που ορίζονται ως υπεύθυνα στο συγκεκριμένο έργο από τον Επικεφαλή εταίρο σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του είναι αυτά που θα επικοινωνούν με τη ΚΤΓ του Προγράμματος εκπροσωπώντας το σύνολο των εταίρων. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή προβλημάτων επικοινωνίας με τον επικεφαλή εταίρο, οι εταίροι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΚΤΓ μέσω των υπευθύνων που επίσης έχουν ορίσει με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους. Στη περίπτωση αυτή ο εταίρος αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον Επικεφαλή Εταίρο για τα αποτελέσματα της επικοινωνίας και να κοινοποιήσει την ενημέρωση αυτή στη ΚΤΓ. Άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με την ΚΤΓ πρέπει να διαθέτουν γραπτή απόδειξη της εξουσιοδότησής τους από τον Επικεφαλής Εταίρο ή τον εταίρο να χειριστούν θέματα του έργου για λογαριασμό του.

Το φύλλο συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής εταίρο για το σύνολο του έργου αφού πρώτα μελετηθεί το αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών.
• Στο αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών, έχουν υιοθετηθεί περιβαλλοντικοί δείκτες ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να δει ποιοι δείκτες τον αφορούν, ανάλογα με το σε ποιον άξονα και ειδικό στόχο είναι ενταγμένο το έργο του. Για παράδειγμα, ένα έργο που κινείται στα πλαίσια του Άξονα 1 «Ανταγωνιστικότητα» δεν το αφορά ο δείκτης «Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών». Στις περιπτώσεις που το έργο όπως έχει υποβληθεί εμπίπτει σε δύο ειδικούς στόχους θα επιλεγεί αυτός που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση. Επίσης κάποιο έργο μπορεί να έχει επίδραση σε περισσότερους του ενός δείκτες (στη περίπτωση αυτή καλύτερα να γίνει μια συζήτηση με τον αρμόδιο χειριστή του έργου για να κριθεί αν ο επιπλέον δείκτης/ες είναι πλεονάζων και δεν απαιτείται να συμπληρωθεί)
• Στο αρχείο word με τους περιβαλλοντικούς δείκτες κάποιοι από τους δείκτες είναι διαφορετικοί ανά άξονα και κάποιοι επαναλαμβάνονται. Όμως όλοι οι δείκτες στο excel του φύλλου συμβατότητας εμφανίζονται από μία φορά και μόνο.
• Πηγαίνοντας τώρα στο excel της συμβατότητας, οι πρώτες γραμμές (από Νο 2 έως Νο 7) είναι εύκολο να συμπληρωθούν, με τη σημείωση ότι στη γραμμή με τίτλο «Τελικός Δικαιούχος» μπαίνει το όνομα του Επικεφαλής εταίρου και στη γραμμή με τίτλο «Κωδικός Πρόσκλησης» γράφεται «Κ1» (είναι η πρώτη πρόσκληση)..
• Αφήνετε κενή τη στήλη με επικεφαλίδα «ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΜΠE ΤΟΥ ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» για να συμπληρωθεί από την ΚΤΓ
• Εν συνεχεία, στη στήλη με επικεφαλίδα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ)» διαβάζετε τον τίτλο του δείκτη. Εκεί όπου ο δείκτης αφορά αριθμό, γράφετε τον αριθμό των δράσεων που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος όλου του έργου Να σημειώσουμε ότι συνήθως όταν πρόκειται για περιβαλλοντικό δείκτη με μονάδα μέτρησης αριθμό θα σημειώνεται συνήθως 1 καθώς το έργο θεωρείται ως σύνολο και ο δείκτης δεν αναφέρεται στις επιμέρους ενέργειες που θα υλοποιήσει ο κάθε εταίρος. Π.χ. αν το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση 1 μονοπατιού στη Κρήτη, 1 στο Ν. Αιγαίο και 1 στη Κύπρο θα σημειωθεί ο αριθμός 1 για το δείκτη «Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών» Εκεί όπου ο δείκτης είναι ποιοτικός («συμβολή….», «μεταβολή…») καλείστε να χαρακτηρίσετε την επίπτωση των δράσεων του έργου σας ως «θετική», «αρνητική» ή «ουδέτερη» (για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα που υπάρχουν σε επόμενο φύλλο του ίδιου αρχείου excel με τίτλο «Επεξηγήσεις»).
• Στη στήλη παρατηρήσεις θα πρέπει να αναγραφούν τα εξής ανάλογα με το αν οι δράσεις που υλοποιεί ο κάθε εταίρος προκύπτει από την Εθνική νομοθεσία του περιβαλλοντική αδειοδότηση ή όχι α) στις περιπτώσεις που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται ο τύπος του και για ποιες δράσεις του εταίρου αφορά β) στη περιπτώσεις που δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία από Αν π.χ. σε ένα έργο 4 εταίρων 2 Ελλήνων και δύο Κυπρίων οι δράσεις που υλοποιεί ο ένας Έλληνας εταίρος(Ετ1) και ο ένας Κύπριος εταίρος (Ετ2) δεν απαιτούν κάποια έκδοση πιστοποιητικού περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των άλλων δύο(Ετ3 και Ετ4) απαιτεί θα αναγραφεί : «α) Για τους εταίρους Ετ1 και Ετ2 δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία β) για τον Ετ3 έχει εκδοθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την …. Υπηρεσία γ) για τον Ετ4 έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών όρων και αναμένεται η έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την υπηρεσία ….. Να σημειώσουμε ότι τα αντίστοιχα στοιχεία μπορείτε να τα τραβήξετε και από τα δελτία ωριμότητας που έχει συμπληρώσει ο κάθε εταίρος του έργου.

Αν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα έγγραφα αδειοδότησης, συμβατότητας κ.λ.π. θα πρέπει να σημειωθεί ένα αστεράκι στο αντίστοιχο πεδίο και στις παρατηρήσεις να περιγραφεί η αναμενόμενη πορεία έκδοσης του. Το δελτίο ωριμότητας συμπληρώνεται από όλους τους εταίρους ακόμα και αν σε όλα τα αιτούμενα πεδία συμπληρωθεί η ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» Μόλις εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά συμβατότητας (εφόσον αυτά απαιτούνται), θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αντιστοίχως τα δελτία ωριμότητας/ανά εταίρο, με τα στοιχεία των προαναφερθέντων πιστοποιητικών και να αποσταλούν ψηφιακά στην ΚΤΓ μέσω του Επικεφαλής εταίρου.

Η δυνατότητα να ανατεθεί το σύνολο των δράσεων ενός εταίρου μέσω ενιαίου διαγωνισμού φυσικά και υπάρχει, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη φύση των δράσεων. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα (η δυνατότητα αυτή είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε εταίρου να τη χρησιμοποιήσει) για κατάθεση προσφορών για το σύνολο ή για μέρος του έργου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου.

Όχι. Στην περίπτωση που ο εταίρος επιλέξει εσωτερικό εξακριβωτή, αυτός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Για το σκοπό αυτό, ο εταίρος, μαζί με το τυποποιημένο Έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξακριβωτή, θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Προγραμματισμού οργανόγραμμα της υπηρεσίας του όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα η ανεξαρτησία του εξακριβωτή από τις δραστηριότητες και τις πληρωμές του έργου.

Δεν υπάρχει κατάλογος με συγκεκριμένους εξωτερικούς εξακριβωτές. Για την επιλογή εξωτερικού εξακριβωτή, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Σχετική περιγραφή γίνεται και στον Οδηγό Εθνικών Διαδικασιών για τους Φορείς που υλοποιούν έργα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 – 2013.

Είναι επιτρεπτό να υπάρχει ένας εξακριβωτής για όλα τα έργα δεδομένου ότι έχει ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος εργασίας του και η αμοιβή του για το κάθε έργο ξεχωριστά θα φαίνονται ξεκάθαρα στη Σύμβαση. Νοείται ότι σε περίπτωση περισσότερων του ενός εταίρου στο ίδιο έργο, ο κάθε εταίρος πρέπει να υπογράφει ξεχωριστή σύμβαση και να εκδίδονται ξεχωριστά πιστοποιητικά συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.

Όχι. Αν όμως το ύψος της Σύμβασης υπολογίζεται >€15.000, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έγγραφα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων ανάλογα με τη διαδικασία διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί. Εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού είναι όπως η εγκύκλιος του Γραφείου Προγραμματισμού για το εθνικό σύστημα επαλήθευσης δαπανών (πρωτοβάθμιος έλεγχος) αποτελεί μέρος των εγγράφων διαγωνισμού, όσο και της Σύμβασης.

Ναι. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα πιστοποιητικά για το Περιβάλλον, την Ισότητα και τη Μη Διάκριση, πρέπει να εξασφαλίζεται μόνο ένα πιστοποιητικό συμβατότητας για το κάθε Έργο, όχι για τον κάθε Κύπριο Εταίρο. Όσον αφορά στα πιστοποιητικά συμβατότητας για τις δημόσιες συμβάσεις, αυτά εξασφαλίζονται για κάθε νομική δέσμευση (σύμβαση) που χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου.

Πρέπει να σταλεί επιστολή στο Γραφείο Προγραμματισμού με αναφορά στο Πρόγραμμα και το εγκεκριμένο έργο και στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του εταίρου, το ποσό που απαιτείται για το 2011 εξαιρουμένων των δαπανών προσωπικού, καθώς και ο αριθμός και ο τίτλος του άρθρου στο οποίο θα γίνει η μεταφορά του συγκεκριμένου ποσού.

Όχι. Η μεταφορά πιστώσεων από το Γραφείο Προγραμματισμού γίνεται μόνο στους κρατικούς φορείς. Σε περίπτωση που ένας Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, όπως τα Πανεπιστήμια, δε διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις για το 2011, μπορεί να ξεκινήσει με ενέργειες που δεν προϋποθέτουν δαπάνη, όπως δαπάνες προσωπικού, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, κ.τ.λ.

Οι γενικές πληροφορίες που απαιτούνται στο τυποποιημένο έντυπο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς αφορούν σε (1). Άξονα Προτεραιότητας, (2). Ειδικό Στόχο, (3). Τίτλο έργου, (4). Ακρωνύμιο έργου, (5). Κωδικό έργου, (6). Τίτλο Εταίρου, (7). Χώρα Εταίρου, (8). IBAN λογαριασμού κατανομής πίστωσης (άρθρο από το οποίο γίνονται οι πληρωμές για το έργο) (9). IBAN λογαριασμού κοινοτικής συνδρομής (Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασμός). Το σχετικό έντυπο έχει ήδη αποσταλεί από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία στους εταίρους των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης στις 19 Ιουλίου 2011. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο έντυπο, αφού υποβληθεί συμπληρωμένο στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία, συμπληρώνεται και υποβάλλεται ξανά μόνο σε περίπτωση τροποποίησής του. Σημειώνεται ότι για τους δημόσιους φορείς, τα ποσά του ΕΤΠΑ πρέπει να εμβάζονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε πίστη του κάθε εταίρου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και έργο, έτσι ώστε να πιστώνονται στο κατάλληλο άρθρο εσόδων του Προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις που προηγήθηκε παραχώρηση πίστωσης στον εταίρο από το Γραφείο Προγραμματισμού, τότε το/τα εν λόγω ποσά ΕΤΠΑ για τις συγκεκριμένες περιόδους αναφοράς θα καταβάλλονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό σε πίστη του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση τέτοιων δράσεων δοθεί σε εξωτερικό παροχέα υπηρεσιών πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, σε περίπτωση που αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία πρέπει να δηλώνονται στις δαπάνες προσωπικού για το μέρος που υλοποιούνται από το προσωπικό και στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπάνης ανάλογα με τη φύση της δαπάνης (π.χ. Γενικά έξοδα, εξοπλισμός, κ.λ.π.). Επιπλέον αναφέρουμε ότι στη κατηγορία δαπάνης Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εντάσσονται μόνο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στη διοργάνωση (ή συμμετοχή) συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. και εφόσον αυτά πραγματοποιούνται με ξεχωριστή ανάθεση από τα υπόλοιπα έξοδα της διοργάνωσης. Αν η ανάθεση της διοργάνωσης συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. γίνεται μέσω ενιαίου διαγωνισμού (ή ανάθεσης ) θα εντάσσονται στη κατηγορία Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και εξωτερικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που ο Φ.Π.Α. ανακτάται από το φορέα / εταίρο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Αν υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο ο Φ.Π.Α. μπορεί να ανακτηθεί ή όχι, ο εταίρος πρέπει να απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία για το Φ.Π.Α για σχετική γνωμοδότηση.

Θα πρέπει να ανατρέξετε στον Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος για τελικούς Δικαιούχους ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

Όχι. Δεν έχει καθοριστεί flat rate από το Πρόγραμμα.

Ναι. Αναλόγως της φύσης της τροποποίησης υπάρχουν τρεις περιπτώσεις τροποποιήσεων:

α) Τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίνονται άμεσα από τη Διαχειριστική Αρχή/Κοινή Τεχνική Γραμματεία:

• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μέχρι 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Παράταση του χρόνου που ορίστηκε για την ολοκλήρωση του έργου, εάν αυτό δεν επηρεάζει την επίτευξη του στόχου που θέτει ο κανόνας n+3/n+2.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή ίση ή μικρότερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή)

β) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων:

• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μεγαλύτερα του 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή).
• Αλλαγές στη φύση του έργου και ιδίως στους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
• Τροποποιήσεις στη σύνθεση του εταιρικού σχήματος.

γ) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης:

• Σε περίπτωση που ένα έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και εφόσον η συνολική επαληθευμένη δαπάνη στις εκθέσεις προόδου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι μικρότερη από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
• Σε περίπτωση που υπάρξει αυτόματη αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας συνεισφοράς του ΕΤΠΑ (ως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006.
• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δε προβλέπονται παραπάνω

Αρκεί να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για την τροποποίηση αυτή η οποία αποστέλλεται σύμφωνα και να εγκριθεί από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Μισθοί των μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων του εταίρου που ασχολούνται με την υλοποίηση και διαχείριση του έργου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμοι αν αποδεικνύεται ότι ασχολούνται με το έργο (αποκλειστικά ή σε μέρος του χρόνου τους), άσχετα αν είναι Καθηγητές ή διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Κατά πόσο οποιοσδήποτε υπάλληλος (καθηγητής ή διοικητικό προσωπικό) δυνατό να πληρωθεί επιπλέον από το σταθερό μισθό του και αν υπάρχει όριο σε αυτό, είναι κάτι που καθορίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς/διαδικασίες του κάθε φορέα, από τους εσωτερικούς δηλαδή κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Αν το “επιπλέον” δεν είναι υπό τη μορφή υπερωριακής απασχόλησης τότε είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Αν όμως το “επιπλέον” θα είναι υπό την μορφή υπερωριακής απασχόλησης, η υπερωριακή απασχόληση είναι επιλέξιμη δαπάνη σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή σε περιπτώσεις όπου το έργο δε μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου εργασίας ή που επιβάλλεται η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού για την υλοποίηση ή διαχείριση του έργου. Επισημάνεται ότι για να θεωρηθεί η υπερωριακή αμοιβή επιλέξιμή δαπάνη πρέπει να υπάρχει η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Προγραμματισμού και του αρμοδίου οργάνου του φορέα που εγκρίνει τις υπερωρίες (π.χ. επιτροπή υπερωριών Πανεπιστημίου).