2η πρόσκληση

Ανάρτηση 1ου σετ απαντήσεων για την 2η Πρόσκληση Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Σύμφωνα με την 2η πρόσκληση, (άρθρο 3) και με τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 20 πργ 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε
δυνητικούς δικαιούχους οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στην επιλέξιμη περιοχή του
Προγράμματος Συνεργασίας.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η επιλεξιμότητα των εταίρων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης.

Μολονότι η επιλεξιμότητα των εταίρων αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης και συνάγεται
από τα έγγραφα που ο αιτών φορέας επισυνάπτει, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης δεν μπορεί να τεθεί κύριος δικαιούχος στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης, καθώς επιλέξιμοι ως κύριοι δικαιούχοι ορίζονται «α) εθνικές ή περιφερειακές
δημόσιες αρχές, για την Ελλάδα β) Υπουργεία (Κυβερνητικά Τμήματα/ Διευθύνσεις)
καθώς και οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου κάτω από την εποπτεία των Υπουργείων για
την Κύπρο»
Η συμμετοχή της είναι δυνατή με την ιδιότητα του εταίρου, εφόσον πληρούνται τα σχετικά
κριτήρια (άρθρο 2-σημείο β-σλ5 της οικείας πρόσκλησης)

Η έννοια του εταίρου έχει την έννοια της αυτονόμως ενεργούσας επιχειρησιακής και
οικονομικής οντότητας. Οι περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες ενεργούν βάσει της
νομοθεσίας που τις αφορά, υλοποιούν κατευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας και τελούν
υπό ενιαία οικονομική παρακολούθηση από αυτήν και ως εκ τούτου δεν στοιχειοθετείται η
αναγκαία αυτονομία. Συνεπώς για το αν θα είναι ξεχωριστός εταίρος ή όχι η κάθε
περιφερειακή Δ/νση έχει σημασία α) η οικονομική οντότητα (π. χ διαφορετικό ΑΦΜ) και β)
η διαφορετική επιχειρησιακή οντότητα (π.χ. ξεχωριστό οργανόγραμμα) Η υλοποίηση ενός
έργου από κάποια περιφερειακή υπηρεσία/διεύθυνση/παράρτημα, ενώ τα κεντρικά και η
επίσημη έδρα του φορέα βρίσκονται σε άλλη περιοχή, δεν αποκλείεται per se,
προϋποτιθεμένου βέβαια ότι τηρούνται οι όροι των κανονισμών για τη δυνατότητα ελέγχου.

Το αναφερόμενο, στο άρθρο 20 παρ.2 του Καν. 1299/2013 όριο του 20% της συνδρομής του
ΕΤΠΑ σε επίπεδο Προγράμματος αφορά το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ που διατίθεται στο πλαίσιο
του Προγράμματος Συνεργασίας για πράξεις που εκτελούνται εκτός των επιλέξιμων
περιοχών του Προγράμματος.
Όλοι οι εταίροι που συμμετέχουν σε έργα των οποίων εγκρίνεται η χρηματοδότηση,
ανεξαρτήτως έδρας αυτών, υπόκεινται σε ποσοστό συγχρηματοδότησης 85% από πόρους
του ΕΤΠΑ. Δεν υπάρχει, κατά συνέπεια, κάποιος περιορισμός στον προϋπολογισμό
εταίρων μη εγκατεστημένων στην επιλέξιμη περιοχή, σε επίπεδο έργου, αρκεί να
καλύπτονται οι προϋποθέσεις που τίθενται βάσει του άρθρου 20 παρ.2 του Καν.
1299/2013

Δεν υπάρχει ουδεμία προτίμηση της Υπηρεσίας για τον αποστολέα της πρότασης, πέραν των αναφερομένων στην πρόσκληση

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης άρθρο 4 (σελ 7) ο μόνος περιορισμός που τίθεται
είναι ότι «Οι ως άνω φορείς δύνανται να υποβάλλουν με την ιδιότητα του κύριου
δικαιούχου (επικεφαλής εταίρου) μία (1) μόνο πρόταση ανά ειδικό στόχο» και δε τίθεται
περιορισμός στη δυνατότητα συμμετοχής δικαιούχων ως απλοί εταίροι

Δεν εκφέρεται εκ προοιμίου άποψη περί επιλεξιμότητας συγκεκριμένων δαπανών. Οι
εταίροι για καλύτερη προετοιμασία αυτών καλούνται να μελετήσουν την ΥΠΑΣΥΔ, που
διατίθεται στο site της Υπηρεσίας στη διεύθυνση (http://www.greececyprus.
eu/images/news-files/2016/07042016/news07042016a2.pdf)

Το περιεχόμενο της πρότασης κάθε εταίρου δεν μπορεί να κριθεί εκ προοιμίου, καθώς το
εταιρικό σχήμα αξιολογείται για αυτό. Οι εταίροι είναι ελεύθεροι να διαμορφώσουν το
σχέδιο ενεργειών τους έχοντας υπόψη τις ενδεικτικές δράσεις που αναφέρονται εντός του
κειμένου της προσκλήσεως, καθώς και στις σχετικές αναφορές που υπάρχουν στα έγγραφα
που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://www.greececyprus.
gr/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=6 στο τμήμα ΝΕΑ) ,
όπως 1η αναθεώρηση Προγράμματος , Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Προγράμματος κ.λ.π.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για να ενταχθεί ένα έργο στο ΠΔΕ και στη συνέχεια να λάβει χρηματοδότηση ακολουθούνται τα εξής βήματα:
Βήμα 1) Ο κάθε Έλληνας εταίρος μόλις υπογραφεί η σύμβασης χρηματοδότησης αποστέλλει (μέσω του Επικεφαλής εταίρου) στην ΚΤΓ του Προγράμματος αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ όπου αποτυπώνονται τα στοιχεία του έργου που απαιτούνται, καθώς και δελτίο μηνιαίων προβλέψεων για το τρέχον έτος. Η ΚΤΓ του προγράμματος Ελλάδα- Κύπρος για να υποστηρίξει τους φορείς έχει συντάξει πρότυπο αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ το οποίο και μπορεί να τους αποστείλει προς συμπλήρωση.
Βήμα 2) Η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι όλα τα έργα εγγράφονται στη ΣΑΕΠ της Περιφέρειας στην οποία έχει έδρα ή παράρτημα ο φορέας και είναι να υλοποιηθεί το έργο του συγκεκριμένου εταίρου. Μόνο για τα έργα που είναι δικαιούχοι τα υπουργεία εγγράφονται στη αντίστοιχη ΣΑΕ του Υπουργείου τους Οι ΣΑΕΠ στις οποίες εγγράφονται τα έργα είναι οι 3…./8 για τις Περιφέρειες που είναι ξεχωριστή για έργα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ενώ για τα Υπουργεία δεν υπάρχει κάποια ξεχωριστή.
Βήμα 3) Στη συνέχεια και αφού το έργο λάβει ενάριθμο από το ΠΔΕ (εγγραφεί δηλαδή στην αντίστοιχη ΣΑΕΠ/ΣΑΕ) η ΚΤΓ αποστέλλει έγγραφο προς το φορέα ή την εκάστοτε Περιφέρεια για ορισμό υπολόγου. Για τους φορείς της κατηγορίας γ της πρόσκλησης και τους φορείς που δε διαθέτουν πιστοποιημένη οικονομική υπηρεσία ως υπόλογος ορίζεται το ΠΤΑ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) της Περιφέρειας. Για τους υπόλοιπους φορείς μπορεί να οριστεί ως υπόλογος είτε φυσικό πρόσωπο, είτε κάποια υπηρεσία/δ/νση του φορέα είτε και πάλι το ΠΤΑ.
Βήμα 4) Αφού συγκεντρωθούν οι ορισμοί υπόλογων η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει το αίτημα χρηματοδότησης με τις μηνιαίες προβλέψεις προς την ΕΥΣ και την αρμόδια διεύθυνση του ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω αυτού.

Το αίτημα αυτό γίνεται σε ξεχωριστό έγγραφο από κάθε έλληνα εταίρο. Τα έγγραφα αυτά τα συγκεντρώνει, αφού πρώτα ελεγχθούν οι ψηφιακές εκδοχές τους από την ΚΤΓ, και εν συνεχεία έχουν υπογραφεί, ο επικεφαλής εταίρος.
Ο λόγος για την υποβολή διαφορετικών αιτημάτων ανά εταίρο είναι ότι ο κάθε εταίρος εγγράφεται στην Περιφέρεια όπου ανήκει γεωγραφικά.
Σχετικά με τη συμπλήρωση του αιτήματος, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:
Στο σημείο όπου αναγράφεται η φράση «Το υπ. Αριθμ……..έγγραφο» συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου που σας έχουμε αποστείλει, με το οποίο σας γνωστοποιείται η έγκριση του έργου. Στο πεδίο «π/υ έργου» μπαίνει ο συνολικός προϋπολογισμός του εταίρου. Στο πεδίο «προτεινόμενη πίστωση 2011» μπαίνει το ποσό που προβλέπει ότι θα ξοδέψει συνολικά ο εταίρος το τρέχον έτος. Στο πεδίο «κατανομή πίστωσης» μπαίνει το ποσό που θέλει ο εταίρος να του μεταβιβάσουμε τον πρώτο μήνα, μόλις εγγραφεί το έργο στο ΠΔΕ (συμπίπτει με τον πρώτο μήνα του δελτίου μηνιαίων προβλέψεων). Ως κοινοποίηση θα βάλετε τη ΔΙΣΑ (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης) της Περιφέρειας όπου γεωγραφικά ανήκετε (δηλαδή, μία εκ των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης) και εν συνεχεία, ως δεύτερο παραλήπτη, τον επικεφαλής εταίρο της κοινοπραξίας σας.

Όταν ζητείται μεταφορά κονδυλίων από μια κατηγορία δαπάνης σε άλλη αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται από τον εταίρο ο οποίος την αιτείται. Η αίτηση μαζί με την αιτιολόγηση αποστέλλεται στον επικεφαλής εταίρο και στη συνέχεια στη ΚΤΓ του Προγράμματος. Η ΚΤΓ του Προγράμματος μπορεί να μη κάνει αποδεκτή τη μεταφορά κονδυλίων αν κρίνει ότι η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη τήρηση των οποιοδήποτε ορίων τίθενται από τη πρόσκληση (π.χ. δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα κ.λ.π.). Οι εταίροι ενθαρρύνονται να μελετήσουν και τις σχετικές οδηγίες του Προγράμματος καθώς και της Αρχής Πληρωμής, ώστε να αποφύγουν χρεώσεις οι οποίες αργότερα μπορεί να αποδειχθούν μη επιλέξιμες.

Τα γενικά έξοδα, σύμφωνα με τους σχετικούς οδηγούς, αφορούν διοικητικές δαπάνες – έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση του έργου όπως έξοδα επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών, διαδικτύου, φωτοτυπιών, ενοικίων , αναλωσίμων κτλ. Τα εν λόγω έξοδα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 5% του προϋπολογισμού του έργου (ή όποιο όριο τίθεται σε κάθε πρόσκληση) και θα είναι επιλέξιμα εφόσον είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση του έργου. Μπορούν να καταλογιστούν στο έργο:
– με άμεσο τρόπο, βάσει συγκεκριμένων τιμολογίων που κατά περίπτωση συνάδουν με τη διαχείριση της δράσης εντός του φορέα ή
– με έμμεσο τρόπο, κατ΄ αναλογία και σύμφωνα με τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό γενικών εξόδων υπολογίζεται βάσει των συνολικών στοιχείων κόστους του φορέα. Επιπλέον έχουν καταδειχθεί, ως απαραίτητα στοιχεία για την ορθή τεκμηρίωση αυτού του είδους των δαπανών όταν χρησιμοποιείται ο έμμεσος τρόπος, τα παρακάτω:
• Απαραίτητη είναι η κατάρτιση μεθοδολογίας υπολογισμού των Γενικών Εξόδων, που θα πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο και να περιλαμβάνεται σε οδηγούς υλοποίησης πράξεων του εκάστοτε τελικού δικαιούχου.
• Σε περίπτωση μη ύπαρξης μεθοδολογίας θα πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι υπολογισμού των Γενικών Εξόδων που θα βασίζονται σε μια ρεαλιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση τηρώντας, αναλογικά με το έργο και σύμφωνα με τα όρια των προσκλήσεων, έναν επιμερισμό συγκεκριμένων δαπανών.

Εφόσον στην ανάλυση των ανθρωποωρών που γίνεται στα μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης περιγράφεται ότι θα απασχοληθεί α ώρες στη δραστηριότητα Χ, β ώρες στη δραστηριότητα Ψ κλπ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία θα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας για τη θέση, να τηρείται η εθνική νομοθεσία κλπ.

Δεν προβλέπεται στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας αυτή η διαδικασία ελέγχου των τευχών δημοπράτησης των τεχνικών έργων ή οποιουδήποτε άλλου (προμήθειες, υπηρεσίες) από τη Διαχειριστική Αρχή ή την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Στα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης περιλαμβάνεται και η ανάλυση παραδοτέων όπου ο τύπος διαγωνισμού του κάθε παραδοτέου και κάποια άλλα στοιχεία (βλέπε συχνές ερωτήσεις προσυμβατικές) πρέπει να περιγραφούν από τον κάθε εταίρο και να εγκριθούν από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Εφόσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και εφόσον αφορούν την απασχόληση σε ενέργειες του υλοποιούμενου εγκεκριμένου έργου θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες.

Όχι. Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων σε κοινό διαγωνισμό μπορεί να γίνει μόνο για δραστηριότητες του ίδιου εταίρου. Δεν μπορεί να ενοποιηθούν διαγωνισμοί παραδοτέων που στην αίτηση υποβολής υλοποιούνται από διαφορετικούς εταίρους ακόμα και αν αφορούν παραπλήσιες δραστηριότητες.

Εφόσον υπάρχει πλήρη αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα του ταξιδιού και εφόσον αυτό είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της επιλέξιμης περιοχής κι αυτό αποτελεί μοναδική ή βέλτιστη για τα αποτελέσματα του έργου επιλογή μπορούν να εγκριθούν. Όπως έχει τονιστεί, θα πρέπει η αναγκαιότητα των ταξιδιών αυτών να τεκμηριωθεί λεπτομερώς μέσα στην ανάλυση παραδοτέων και να εγκριθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Τα πρότυπα έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση των έργων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πεδίο downloads, στα λοιπά.

Αν οι προπαρασκευαστικές δαπάνες δεν τεκμηριώνονται από παραστατικά ή κρίνονται ως μη επιλέξιμες, μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό ο εγκεκριμένος από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων προϋπολογισμός του εταίρου.

Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος ακολουθούν τις οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, όπως και τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Δεν υπάρχει έως τώρα σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κόστος επαλήθευσης για τους Έλληνες εταίρους. Αν στο μέλλον προβλεφθεί κάτι τέτοιο από την Αρχή Πληρωμής/Μονάδα Δ θα ενημερωθείτε σχετικά

Στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 ισχύει η αρχή του Επικεφαλής Εταίρου. Τα άτομα που ορίζονται ως υπεύθυνα στο συγκεκριμένο έργο από τον Επικεφαλή εταίρο σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του είναι αυτά που θα επικοινωνούν με τη ΚΤΓ του Προγράμματος εκπροσωπώντας το σύνολο των εταίρων. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή προβλημάτων επικοινωνίας με τον επικεφαλή εταίρο, οι εταίροι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΚΤΓ μέσω των υπευθύνων που επίσης έχουν ορίσει με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους. Στη περίπτωση αυτή ο εταίρος αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον Επικεφαλή Εταίρο για τα αποτελέσματα της επικοινωνίας και να κοινοποιήσει την ενημέρωση αυτή στη ΚΤΓ. Άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με την ΚΤΓ πρέπει να διαθέτουν γραπτή απόδειξη της εξουσιοδότησής τους από τον Επικεφαλής Εταίρο ή τον εταίρο να χειριστούν θέματα του έργου για λογαριασμό του.

Το φύλλο συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής εταίρο για το σύνολο του έργου αφού πρώτα μελετηθεί το αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών.
• Στο αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών, έχουν υιοθετηθεί περιβαλλοντικοί δείκτες ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να δει ποιοι δείκτες τον αφορούν, ανάλογα με το σε ποιον άξονα και ειδικό στόχο είναι ενταγμένο το έργο του. Για παράδειγμα, ένα έργο που κινείται στα πλαίσια του Άξονα 1 «Ανταγωνιστικότητα» δεν το αφορά ο δείκτης «Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών». Στις περιπτώσεις που το έργο όπως έχει υποβληθεί εμπίπτει σε δύο ειδικούς στόχους θα επιλεγεί αυτός που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση. Επίσης κάποιο έργο μπορεί να έχει επίδραση σε περισσότερους του ενός δείκτες (στη περίπτωση αυτή καλύτερα να γίνει μια συζήτηση με τον αρμόδιο χειριστή του έργου για να κριθεί αν ο επιπλέον δείκτης/ες είναι πλεονάζων και δεν απαιτείται να συμπληρωθεί)
• Στο αρχείο word με τους περιβαλλοντικούς δείκτες κάποιοι από τους δείκτες είναι διαφορετικοί ανά άξονα και κάποιοι επαναλαμβάνονται. Όμως όλοι οι δείκτες στο excel του φύλλου συμβατότητας εμφανίζονται από μία φορά και μόνο.
• Πηγαίνοντας τώρα στο excel της συμβατότητας, οι πρώτες γραμμές (από Νο 2 έως Νο 7) είναι εύκολο να συμπληρωθούν, με τη σημείωση ότι στη γραμμή με τίτλο «Τελικός Δικαιούχος» μπαίνει το όνομα του Επικεφαλής εταίρου και στη γραμμή με τίτλο «Κωδικός Πρόσκλησης» γράφεται «Κ1» (είναι η πρώτη πρόσκληση)..
• Αφήνετε κενή τη στήλη με επικεφαλίδα «ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΜΠE ΤΟΥ ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» για να συμπληρωθεί από την ΚΤΓ
• Εν συνεχεία, στη στήλη με επικεφαλίδα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ)» διαβάζετε τον τίτλο του δείκτη. Εκεί όπου ο δείκτης αφορά αριθμό, γράφετε τον αριθμό των δράσεων που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος όλου του έργου Να σημειώσουμε ότι συνήθως όταν πρόκειται για περιβαλλοντικό δείκτη με μονάδα μέτρησης αριθμό θα σημειώνεται συνήθως 1 καθώς το έργο θεωρείται ως σύνολο και ο δείκτης δεν αναφέρεται στις επιμέρους ενέργειες που θα υλοποιήσει ο κάθε εταίρος. Π.χ. αν το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση 1 μονοπατιού στη Κρήτη, 1 στο Ν. Αιγαίο και 1 στη Κύπρο θα σημειωθεί ο αριθμός 1 για το δείκτη «Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών» Εκεί όπου ο δείκτης είναι ποιοτικός («συμβολή….», «μεταβολή…») καλείστε να χαρακτηρίσετε την επίπτωση των δράσεων του έργου σας ως «θετική», «αρνητική» ή «ουδέτερη» (για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα που υπάρχουν σε επόμενο φύλλο του ίδιου αρχείου excel με τίτλο «Επεξηγήσεις»).
• Στη στήλη παρατηρήσεις θα πρέπει να αναγραφούν τα εξής ανάλογα με το αν οι δράσεις που υλοποιεί ο κάθε εταίρος προκύπτει από την Εθνική νομοθεσία του περιβαλλοντική αδειοδότηση ή όχι α) στις περιπτώσεις που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται ο τύπος του και για ποιες δράσεις του εταίρου αφορά β) στη περιπτώσεις που δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία από Αν π.χ. σε ένα έργο 4 εταίρων 2 Ελλήνων και δύο Κυπρίων οι δράσεις που υλοποιεί ο ένας Έλληνας εταίρος(Ετ1) και ο ένας Κύπριος εταίρος (Ετ2) δεν απαιτούν κάποια έκδοση πιστοποιητικού περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των άλλων δύο(Ετ3 και Ετ4) απαιτεί θα αναγραφεί : «α) Για τους εταίρους Ετ1 και Ετ2 δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία β) για τον Ετ3 έχει εκδοθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την …. Υπηρεσία γ) για τον Ετ4 έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών όρων και αναμένεται η έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την υπηρεσία ….. Να σημειώσουμε ότι τα αντίστοιχα στοιχεία μπορείτε να τα τραβήξετε και από τα δελτία ωριμότητας που έχει συμπληρώσει ο κάθε εταίρος του έργου.

Αν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα έγγραφα αδειοδότησης, συμβατότητας κ.λ.π. θα πρέπει να σημειωθεί ένα αστεράκι στο αντίστοιχο πεδίο και στις παρατηρήσεις να περιγραφεί η αναμενόμενη πορεία έκδοσης του. Το δελτίο ωριμότητας συμπληρώνεται από όλους τους εταίρους ακόμα και αν σε όλα τα αιτούμενα πεδία συμπληρωθεί η ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» Μόλις εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά συμβατότητας (εφόσον αυτά απαιτούνται), θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αντιστοίχως τα δελτία ωριμότητας/ανά εταίρο, με τα στοιχεία των προαναφερθέντων πιστοποιητικών και να αποσταλούν ψηφιακά στην ΚΤΓ μέσω του Επικεφαλής εταίρου.

Η δυνατότητα να ανατεθεί το σύνολο των δράσεων ενός εταίρου μέσω ενιαίου διαγωνισμού φυσικά και υπάρχει, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη φύση των δράσεων. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα (η δυνατότητα αυτή είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε εταίρου να τη χρησιμοποιήσει) για κατάθεση προσφορών για το σύνολο ή για μέρος του έργου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου.

Όχι. Στην περίπτωση που ο εταίρος επιλέξει εσωτερικό εξακριβωτή, αυτός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Για το σκοπό αυτό, ο εταίρος, μαζί με το τυποποιημένο Έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξακριβωτή, θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Προγραμματισμού οργανόγραμμα της υπηρεσίας του όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα η ανεξαρτησία του εξακριβωτή από τις δραστηριότητες και τις πληρωμές του έργου.

Δεν υπάρχει κατάλογος με συγκεκριμένους εξωτερικούς εξακριβωτές. Για την επιλογή εξωτερικού εξακριβωτή, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Σχετική περιγραφή γίνεται και στον Οδηγό Εθνικών Διαδικασιών για τους Φορείς που υλοποιούν έργα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 – 2013.

Είναι επιτρεπτό να υπάρχει ένας εξακριβωτής για όλα τα έργα δεδομένου ότι έχει ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος εργασίας του και η αμοιβή του για το κάθε έργο ξεχωριστά θα φαίνονται ξεκάθαρα στη Σύμβαση. Νοείται ότι σε περίπτωση περισσότερων του ενός εταίρου στο ίδιο έργο, ο κάθε εταίρος πρέπει να υπογράφει ξεχωριστή σύμβαση και να εκδίδονται ξεχωριστά πιστοποιητικά συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.

Όχι. Αν όμως το ύψος της Σύμβασης υπολογίζεται >€15.000, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έγγραφα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων ανάλογα με τη διαδικασία διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί. Εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού είναι όπως η εγκύκλιος του Γραφείου Προγραμματισμού για το εθνικό σύστημα επαλήθευσης δαπανών (πρωτοβάθμιος έλεγχος) αποτελεί μέρος των εγγράφων διαγωνισμού, όσο και της Σύμβασης.

Ναι. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα πιστοποιητικά για το Περιβάλλον, την Ισότητα και τη Μη Διάκριση, πρέπει να εξασφαλίζεται μόνο ένα πιστοποιητικό συμβατότητας για το κάθε Έργο, όχι για τον κάθε Κύπριο Εταίρο. Όσον αφορά στα πιστοποιητικά συμβατότητας για τις δημόσιες συμβάσεις, αυτά εξασφαλίζονται για κάθε νομική δέσμευση (σύμβαση) που χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου.

Πρέπει να σταλεί επιστολή στο Γραφείο Προγραμματισμού με αναφορά στο Πρόγραμμα και το εγκεκριμένο έργο και στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του εταίρου, το ποσό που απαιτείται για το 2011 εξαιρουμένων των δαπανών προσωπικού, καθώς και ο αριθμός και ο τίτλος του άρθρου στο οποίο θα γίνει η μεταφορά του συγκεκριμένου ποσού.

Όχι. Η μεταφορά πιστώσεων από το Γραφείο Προγραμματισμού γίνεται μόνο στους κρατικούς φορείς. Σε περίπτωση που ένας Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, όπως τα Πανεπιστήμια, δε διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις για το 2011, μπορεί να ξεκινήσει με ενέργειες που δεν προϋποθέτουν δαπάνη, όπως δαπάνες προσωπικού, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, κ.τ.λ.

Οι γενικές πληροφορίες που απαιτούνται στο τυποποιημένο έντυπο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς αφορούν σε (1). Άξονα Προτεραιότητας, (2). Ειδικό Στόχο, (3). Τίτλο έργου, (4). Ακρωνύμιο έργου, (5). Κωδικό έργου, (6). Τίτλο Εταίρου, (7). Χώρα Εταίρου, (8). IBAN λογαριασμού κατανομής πίστωσης (άρθρο από το οποίο γίνονται οι πληρωμές για το έργο) (9). IBAN λογαριασμού κοινοτικής συνδρομής (Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασμός). Το σχετικό έντυπο έχει ήδη αποσταλεί από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία στους εταίρους των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης στις 19 Ιουλίου 2011. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο έντυπο, αφού υποβληθεί συμπληρωμένο στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία, συμπληρώνεται και υποβάλλεται ξανά μόνο σε περίπτωση τροποποίησής του. Σημειώνεται ότι για τους δημόσιους φορείς, τα ποσά του ΕΤΠΑ πρέπει να εμβάζονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε πίστη του κάθε εταίρου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και έργο, έτσι ώστε να πιστώνονται στο κατάλληλο άρθρο εσόδων του Προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις που προηγήθηκε παραχώρηση πίστωσης στον εταίρο από το Γραφείο Προγραμματισμού, τότε το/τα εν λόγω ποσά ΕΤΠΑ για τις συγκεκριμένες περιόδους αναφοράς θα καταβάλλονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό σε πίστη του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση τέτοιων δράσεων δοθεί σε εξωτερικό παροχέα υπηρεσιών πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, σε περίπτωση που αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία πρέπει να δηλώνονται στις δαπάνες προσωπικού για το μέρος που υλοποιούνται από το προσωπικό και στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπάνης ανάλογα με τη φύση της δαπάνης (π.χ. Γενικά έξοδα, εξοπλισμός, κ.λ.π.). Επιπλέον αναφέρουμε ότι στη κατηγορία δαπάνης Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εντάσσονται μόνο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στη διοργάνωση (ή συμμετοχή) συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. και εφόσον αυτά πραγματοποιούνται με ξεχωριστή ανάθεση από τα υπόλοιπα έξοδα της διοργάνωσης. Αν η ανάθεση της διοργάνωσης συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. γίνεται μέσω ενιαίου διαγωνισμού (ή ανάθεσης ) θα εντάσσονται στη κατηγορία Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και εξωτερικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που ο Φ.Π.Α. ανακτάται από το φορέα / εταίρο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Αν υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο ο Φ.Π.Α. μπορεί να ανακτηθεί ή όχι, ο εταίρος πρέπει να απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία για το Φ.Π.Α για σχετική γνωμοδότηση.

Θα πρέπει να ανατρέξετε στον Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος για τελικούς Δικαιούχους ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

Όχι. Δεν έχει καθοριστεί flat rate από το Πρόγραμμα.

Ναι. Αναλόγως της φύσης της τροποποίησης υπάρχουν τρεις περιπτώσεις τροποποιήσεων:

α) Τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίνονται άμεσα από τη Διαχειριστική Αρχή/Κοινή Τεχνική Γραμματεία:

• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μέχρι 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Παράταση του χρόνου που ορίστηκε για την ολοκλήρωση του έργου, εάν αυτό δεν επηρεάζει την επίτευξη του στόχου που θέτει ο κανόνας n+3/n+2.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή ίση ή μικρότερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή)

β) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων:

• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μεγαλύτερα του 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή).
• Αλλαγές στη φύση του έργου και ιδίως στους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
• Τροποποιήσεις στη σύνθεση του εταιρικού σχήματος.

γ) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης:

• Σε περίπτωση που ένα έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και εφόσον η συνολική επαληθευμένη δαπάνη στις εκθέσεις προόδου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι μικρότερη από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
• Σε περίπτωση που υπάρξει αυτόματη αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας συνεισφοράς του ΕΤΠΑ (ως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006.
• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δε προβλέπονται παραπάνω

Αρκεί να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για την τροποποίηση αυτή η οποία αποστέλλεται σύμφωνα και να εγκριθεί από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Μισθοί των μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων του εταίρου που ασχολούνται με την υλοποίηση και διαχείριση του έργου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμοι αν αποδεικνύεται ότι ασχολούνται με το έργο (αποκλειστικά ή σε μέρος του χρόνου τους), άσχετα αν είναι Καθηγητές ή διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Κατά πόσο οποιοσδήποτε υπάλληλος (καθηγητής ή διοικητικό προσωπικό) δυνατό να πληρωθεί επιπλέον από το σταθερό μισθό του και αν υπάρχει όριο σε αυτό, είναι κάτι που καθορίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς/διαδικασίες του κάθε φορέα, από τους εσωτερικούς δηλαδή κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Αν το “επιπλέον” δεν είναι υπό τη μορφή υπερωριακής απασχόλησης τότε είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Αν όμως το “επιπλέον” θα είναι υπό την μορφή υπερωριακής απασχόλησης, η υπερωριακή απασχόληση είναι επιλέξιμη δαπάνη σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή σε περιπτώσεις όπου το έργο δε μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου εργασίας ή που επιβάλλεται η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού για την υλοποίηση ή διαχείριση του έργου. Επισημάνεται ότι για να θεωρηθεί η υπερωριακή αμοιβή επιλέξιμή δαπάνη πρέπει να υπάρχει η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Προγραμματισμού και του αρμοδίου οργάνου του φορέα που εγκρίνει τις υπερωρίες (π.χ. επιτροπή υπερωριών Πανεπιστημίου).