3η πρόσκληση

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ισχύει ότι αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5 «Επιλέξιμα Εταιρικά Σχήματα» της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων όπου:
«Επιπροσθέτως οι φορείς θα πρέπει,
 1. να είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκπόνηση και διαχείριση του έργου τους και να μην ενεργούν ως ενδιάμεσοι και
 2. να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας του προγράμματος. Σε περίπτωση  που δεν είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή συνεργασίας θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
  • να είναι εθνική αρχή ή
  • να διαθέτουν τοπικά/περιφερειακά θυγατρικά/υποκαταστήματα στην περιοχή συνεργασίας [ισχύει για τις παραπάνω κατηγορίες φορέων (β) και (γ)].
  • Στην περίπτωση θυγατρικής/υποκαταστήματος με νομική προσωπικότητα, η θυγατρική είναι ο Εταίρος του έργου,
  • στην περίπτωση υποκαταστήματος στερούμενου νομικής προσωπικότητας, ο κεντρικός οργανισμός είναι ο εταίρος του Έργου.
 1. Έγγραφο μεταβολής στοιχείων – σύστασης παραρτήματος, από την αρμόδια ΔΟΥ
 2. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, νομίμως κατατεθειμένου και θεωρημένου από την αρμόδια ΔΟY
 3. Κατάσταση μισθοδοσίας προσωπικού, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας
 4. Κανονισμός λειτουργίας, εγκεκριμένος από το όργανο διοίκησης του φορέα
 5. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 old-2014-2020.greece-cyprus.eu Α)Επίσης τα εγκεκριμένα έργα της 1ης και 2ης Πρόσκλησης, παρουσιάζονται σε αυτή τη διεύθυνση. β) Στην παρακάτω διεύθυνση έχει αναρτηθεί το τεύχος της 3ης πρόσκλησης του Προγράμματος συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και της μεθοδολογίας αξιολόγησης : old-2014-2020.greece-cyprus.eu

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία υπ. αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ521/31.3.2010 όπως τροποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 38411/ΕΥΘΥ1836/7.9.2011 και την «Εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2012 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2013-2015 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2011-2015» και όπως αναφέρεται στον Οδηγό του Προγράμματος (σελ 26), η εγγραφή των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων γίνεται για κάθε Έλληνα δικαιούχο για το σύνολο του προϋπολογισμού που του αντιστοιχεί, στο πλαίσιο της αντίστοιχης πράξης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή).

Το έντυπο «Δήλωση συγχρηματοδότησης και μη διπλής χρηματοδότησης» είναι τυποποιημένο, αποτελεί ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν κατά την υποβολή της αίτησης από κάθε εταίρο. Για τους Εταίρους με Έδρα την Ελλάδα απάντηση δόθηκε στην προηγούμενη ερώτηση. Για τους εταίρους με έδρα την Κύπρο υπάρχει αναφορά στο αντίστοιχο σημείο στον Οδηγό του Προγράμματος, αναλόγως με τη κατηγορία στην οποία εμπίπτει ο εταίρος σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Θα πρέπει για κάθε μία από τις Περιβαλλοντικές συνιστώσες που θα επιλεγούν να συμπληρωθούν οι αντίστοιχες στήλες με τα σύμβολα που εμφανίζονται στη δεύτερο φύλο excel. Στο πεδίο «Συμπεράσματα» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» θα πρέπει, εφόσον αυτό απαιτείται, να γίνει μια πιο γενική αναφορά σε σχέση με κάθε συνιστώσα που έχει επιλεγεί, το συσχετισμό αυτής με το σύμβολο που έχει επιλεγεί σε κάθε στήλη και τυχόν άλλες γενικότερες παρατηρήσεις.

Δεν απαιτείται μονογραφή του κάθε εταίρου σε κάθε σελίδα της δήλωσης εταιρικής συνεργασίας. Για λόγους όμως ορθής συμπλήρωσης των κειμένων απαιτείται να βρίσκονται σε σειρά οι εταίροι στην σελίδα όπου υπάρχουν οι υπογραφές καθώς και να διατηρηθούν οι επικεφαλίδες και η αρίθμηση ομοίως με τις υπόλοιπες σελίδες της δήλωσης και όχι ο κάθε εταίρος να υπογράφει σε λευκή σελίδα η οποία θα αποσταλεί στον επικεφαλής εταίρο και θα συρραφτεί στο τελικό κείμενο.

Στο Δελτίο ωριμότητας υπάρχουν συγκριμένα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν με τις αντίστοιχες αποφάσεις. Η συμπλήρωση της κάθε γραμμής είναι υποχρεωτική ακόμα και με την αναφορά «δεν απαιτείται» στην αντίστοιχη στήλη. Στο πεδίο παρατηρήσεις θα πρέπει να γίνει αναφορά σε τυχόν δικά σας σχόλια για τη εξέλιξη της ωριμότητας. Για τη καλύτερη κατανόηση του θέματος θα πρέπει να ανατρέξετε και στα κριτήρια επιλογής στο αντίστοιχο κριτήριο «(β) Ωριμότητα έργου (σε ποιο στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται οι διοικητικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγμάτωση του έργου;)», (σελ 21 των κριτηρίων)

Ποτέ δεν είχε ζητηθεί να επισυναφθούν προσφορές για τον όποιο αιτούμενο εξοπλισμό. Για τις προδιαγραφές παρακαλούμε να ανατρέξετε στην απάντηση μας στο ερώτημα της «Ανάλυσης παραδοτέου ανά Εταίρο»

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός για τον αριθμό των προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει κάποιος Δυνητικός Δικαιούχος είτε ως Επικεφαλής εταίρος είτε ως Εταίρος, να σημειωθεί όμως περαιτέρω ότι η ικανότητα του κάθε Εταίρου να υλοποιήσει τα έργα εφόσον αυτά εγκριθούν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση.

Δεν απαιτείται να αποσταλούν τα βιογραφικά της ομάδας έργου, καθώς δεν προσθέτουν κάτι επιπλέον στην αξιολόγηση ενώ κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από το κείμενο της πρόσκλησης, μπορεί όμως να γίνει αναφορά της εμπειρίας στο αντίστοιχο πεδίο της Αίτησης.

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά το ύψος της κατηγορίας εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και υπηρεσίες. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης «Ποιότητα της εταιρικής σχέσης (κατάλληλη σύνθεση και οργανωτικές διευθετήσεις)» και «Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση».

Η αγορά του απαραίτητου λογισμικού (software) θα πρέπει να καταχωρηθεί στη κατηγορία δαπάνης «εξοπλισμός» σύμφωνα με το ερώτημα εφόσον αφορά υπάρχον στο εμπόριο λογισμικό (software).

Φορείς εκτός επιλέξιμης περιοχής που δεν έχουν έδρα ή παράρτημα νομίμως εγκατεστημένο στην επιλέξιμη περιοχή, όπως ορίζεται στα κείμενα της πρόσκλησης, δεν είναι επιλέξιμοι ως εταίροι. Εφόσον κάποιο από τα έργα εγκριθεί, οι φορείς αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι ανάδοχοι σε τυχόν διαγωνισμούς που θα προκηρύξουν οι εταίροι του έργου σύμφωνα πάντα με τη νομοθεσία που διέπει τον κάθε εταίρο. Η υποβολή της πρότασης γίνεται εντύπως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και όχι ηλεκτρονικώς. Εντός του φακέλου υποβολής πρέπει να υπάρχουν και τα οριζόμενα στην πρόσκληση αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή.

Κάθε φορέας λογίζεται ως δυνητικός δικαιούχος (εταίρος), εφόσον καλύπτει τα κριτήρια υπαγωγής σε μία από τις 3 κατηγορίες επιλέξιμων φορέων, καθώς και άλλα κριτήρια (π.χ. γεωγραφικά), τα οποία τίθενται στην 3η Πρόσκληση και στον Οδηγό του Προγράμματος. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται κατά τρόπο σαφή στο τεύχος της πρόσκλησης, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος και είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η κρίση περί της επιλεξιμότητας ή μη κάθε φορέα αποτελεί διακριτό στάδιο της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία περιγράφεται διεξοδικά στο Πρόγραμμα και το τεύχος της Πρόσκλησης.

Εφόσον το έγγραφο περί της οικονομικής κατάστασης του φορέα έως της 31/12/2011 είναι επίσημο και νομίμως υπογεγραμμένο από τον οικονομικό υπεύθυνο του φορέα σας, θα πρέπει να προσκομιστεί. Επιπλέον θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου ή οικονομικού υπευθύνου στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι αδυναμίας υποβολής άλλων δικαιολογητικών για το έτος 2011 και επιπλέον θα πρέπει να υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το έτος 2008.

Πρωτότυπα σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον νόμμο εκπρόσωπο του φορέα, πρέπει να υποβληθούν η αίτηση υποβολής, και η βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων». Η Δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας και η Δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης, μπορούν να υποβληθούν και σε σκαναρισμένη μορφή. Σε κάθε περίπτωση όμως τα πρωτότυπα θα ζητηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά ενός εταίρου (πχ προϋπολογισμοί 3 τελευταίων ετών κ.λ.π.) μπορούν να αποτελούν σκαναρισμένα αντίγραφα ή και απλές φωτοτυπίες.

Η αίτηση υποβολής πρότασης και η βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επικεφαλής εταίρου και φέρει τη σφραγίδα του φορέα. Η δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης θα πρέπει να υπογραφεί από  το νόμιμο εκπρόσωπο του κάθε εταίρου και να φέρει τη σφραγίδα του φορέα .Για τη δήλωση εταιρικής συνεργασίας δείτε την απάντηση  στο 5ο ερώτημα σας. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δεν απαιτείται η υπογραφή και σφραγίδα κάποιου εταίρου, πλην αυτών που ήδη υπάρχουν (π.χ. τυχόν ύπαρξη αυτών στο καταστατικό κ.λ.π.).

Η Υπεύθυνη δήλωση μη διανομής κερδών θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα του φορέα. Δεν απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής

Η δήλωση Συγχρηματοδότησης-Μη διπλής χρηματοδότησης υποβάλλεται από κάθε εταίρο που συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του έργου

Η δήλωση Εταιρικής Συνεργασίας είναι μία κοινή και όχι μία για κάθε εταίρο. Δεν απαιτείται μονογραφή του κάθε εταίρου σε κάθε σελίδα της δήλωσης εταιρικής συνεργασίας. Για λόγους όμως ορθής συμπλήρωσης των κειμένων απαιτείται να βρίσκονται σε σειρά οι εταίροι στην σελίδα όπου υπάρχουν οι υπογραφές καθώς και να διατηρηθούν οι επικεφαλίδες και η αρίθμηση ομοίως με τις υπόλοιπες σελίδες της δήλωσης και όχι ο κάθε εταίρος να υπογράφει σε λευκή σελίδα η οποία θα αποσταλεί στον επικεφαλής εταίρο και θα συρραφτεί στο τελικό κείμενο. Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με την ΚΤΓ θα ζητήσει την υποβολή της πρωτότυπης δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οποιοδήποτε έγγραφο (π.χ. ισολογισμοί απολογισμός έτους κ.λ.π.) μπορεί να προσκομιστεί από το φορέα, ώστε να δοθεί στη ΚΤΓ/ΔΑ η δυνατότητα να κρίνει αν ο φορέας, για το συγκεκριμένο κριτήριο, πληρεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις διοικητικές απαιτήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος πρόσκλησης (κριτήρια επιλογής των έργων) σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος υποψηφιότητας τόσο για του φορείς κατηγορίας β και γ αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της παρούσας πρόσκλησης.

Στο κείμενο «Εξειδίκευση Οδηγιών για την Υλοποίηση των έργων και την Επιλεξιμότητα των Δαπανών» το οποίο έχει εκδώσει η Υπηρεσία σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Αρχές, και το οποίο σας επισυνάπτεται στο παρόν μήνυμα, στις σελίδες 13 και 14 υπάρχουν αναλυτικές κατευθύνσεις κατά πιθανή κατηγορία απασχολουμένου, ανάλογα με τη σχέση εργασίας που συνάπτει με τον εργοδοτούντα Φορέα. Παρακαλώ μελετήστε τις συγκεκριμένες σελίδες και αναλόγως με τη φύση της σύμβασης εργασίας θα πρέπει να κάνετε την κατανομή σας σε κατηγορίες δαπάνης. Χρήσιμες πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα περιέχονται και στις σελίδες 16 και 17 του εγχειριδίου επαληθεύσεων του Προγράμματος που επίσης σας επισυνάπτεται

Η δαπάνη της προμήθειας εξοπλισμού είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους κάτωθι όρους : ελέγχεται ο χρόνος αγοράς του εξοπλισμού σε σχέση με τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ο επιμερισμός του κόστους του εξοπλισμού στο έργο καθώς και εάν είναι εγκαταστημένος και λειτουργικός. Επιπλέον διερευνάται ο χρόνος απόσβεσης του συγκριμένου εξοπλισμού (σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Εθνική νομοθεσία) σε σχέση με τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Στη περίπτωση που ο χρόνος απόσβεσης του εξοπλισμού δεν υπερβαίνει τη διάρκεια υλοποίησης του έργου μπορεί το σύνολο του να αποτελέσει επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα. Εφόσον ο χρόνος απόσβεσης ξεπερνά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πρέπει να αποδεικνύεται η αποκλειστική χρήση αυτού για τη συνέχιση υλοποίησης του έργου στα πλαίσια της βιωσιμότητας αυτού ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμο το σύνολο της δαπάνης. Στη περίπτωση που αυτός έχει αγορασθεί πριν την έγκριση από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων του προγράμματος θα πρέπει η ημερομηνία αγοράς του να συνάδει με την ημερομηνία έναρξης που έχει δηλωθεί στην αίτηση υποβολής και αναφέρεται και στη σύμβαση Χρηματοδότησης που έχετε υπογράψει. Για τους περαιτέρω κανόνες επιλεξιμότητας απόσβεσης μπορείτε να ανατρέξετε στον  οδηγό με τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας για τα έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και έχει αναρτηθεί στο site του Προγράμματος και του Γραφείου Προγραμματισμού. Για τη διάρκεια απόσβεσης ενός είδους θα χρησιμοποιηθεί η επίσημη λίστα του Κυπριακού Υπουργείου Οικονομικών ή ο ισχύων σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία.

Για τους εταίρους με έδρα την Κύπρο θα πρέπει να προβλεφθεί σχετικό ποσό. Για τους Έλληνες εταίρους, η επαλήθευση δαπανών πραγματοποιείται από την Μονάδα Δ’ «Πρωτογενούς ελέγχου και πιστοποίησης δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών» της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχής Πληρωμής του ΚΠΣ των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής, και δεν επιφέρει κόστος.

Ο χειρισμός των γενικών εξόδων περιγράφεται αναλυτικά στα δύο κείμενα που προαναφέρθηκαν (Κείμενο Οδηγιών Εξειδίκευσης και Εγχειρίδιο Επαλήθευσης). Η αμοιβή του Ειδικού Λογαριασμού θα καταχωρηθεί στη κατηγορία δαπάνης ‘Γενικά έξοδα’ και θα πρέπει να συνάδει με τους κανόνες της κατηγορίας αυτής.

Όπως αναφέρεται στον Οδηγό του προγράμματος, «Για τους Έλληνες εταίρους η χρηματοδότηση των έργων γίνεται σύμφωνα με την ετήσια εγκύκλιο του ΠΔΕ και τα αναγραφόμενα στη με αρ. πρωτ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31-3-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 38411/ΕΥΘΥ 1836/13-10-2011. Για τους Κυπρίους Εταίρους, η εθνική συμμετοχή διαφοροποιείται ανά περίπτωση. Στην περίπτωση που ο Κύπριος εταίρος είναι φορέας του δημοσίου, η  εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από το Κράτος και αφού ληφθεί σχετική πρόνοια στον Προϋπολογισμό του φορέα. Στην  περίπτωση που ο Κύπριος εταίρος είναι φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμός δημοσίου δικαίου , η  εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από ιδίους πόρους. Στην περίπτωση που ο Κύπριος εταίρος είναι ιδιωτικός οργανισμός, η εθνική συμμετοχή καταβάλλεται υπό μορφή  χορηγίας από δημόσιο φορέα ή φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμό δημοσίου δικαίου. Σημειώνεται ότι ο ιδιωτικός οργανισμός  υποβάλλει αίτημα για χορηγία είτε σε φορέα του δημοσίου είτε σε φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης είτε σε οργανισμό δημοσίου δικαίου. Το αίτημα αξιολογείται από τους εν λόγω φορείς και στην περίπτωση που αξιολογηθεί θετικά τότε παραχωρείται η χορηγία.»

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο τεύχος της πρόσκλησης ώστε να κριθεί ένα έργο ως επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση. Συνεπώς αν για ένα έργο, υπάρχουν στον προϋπολογισμό του δαπάνες οι οποίες κρίνονται ως μη επιλέξιμες και η αφαίρεση αυτών έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση κάποιων εκ των τυπικών προϋποθέσεων (μη εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του 1ου σταδίου αξιολόγησης) αυτό δε θα εγκριθεί για υποβολή στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης (ποιοτική αξιολόγηση).

Για τις επιπτώσεις που υπάρχουν θα πρέπει να ανατρέξετε στην Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (είναι έγγραφο που περιλαμβάνεται στο τεύχος της 3ης Πρόσκλησης και υπογράφεται από τους εταίρους κατόπιν της έγκρισης του έργου, από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων) και ειδικότερα στα άρθρα:
5: Υποχρεώσεις και καθήκοντα των Εταίρων του Έργου,
16: Τροποποιήσεις, αποχωρήσεις και διαφορές,
17: Μη εκπλήρωση υποχρεώσεων ή Καθυστέρηση καθώς και στη σύμβαση Χρηματοδότησης
Άρθρο 4 Αναφορές Προόδου – Αιτήσεις Πληρωμής παρ 4.14 ,
Άρθρο 6 Υποχρεώσεις και δικαιώματα της Διαχειριστικής Αρχής,
Άρθρο 12 Καταγγελία της Σύμβασης καθώς
και στον Οδηγό του Προγράμματος στη παράγραφο 3.4 Τροποποιήσεις έργου.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος της 3ης Πρόσκλησης του Προγράμματος, θα πρέπει να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 9 (στη σελίδα 7 της πρόσκλησης) δηλαδή:
-Καταστατικό οργανισμού και τροποποιήσεις αυτού.
-Επίσημο έγγραφο με το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου.
-Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η προέλευση των οικονομικών πόρων του οργανισμού.
-Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση του οργανισμού τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της υποβολής της πρότασης.
-Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι η διαχείριση του οργανισμού υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από το κράτος, ή τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου (αν ισχύει).
-Επίσημο έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η μη διανομή κερδών ή Υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί αυτού.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Για να ενταχθεί ένα έργο στο ΠΔΕ και στη συνέχεια να λάβει χρηματοδότηση ακολουθούνται τα εξής βήματα:
Βήμα 1) Ο κάθε Έλληνας εταίρος μόλις υπογραφεί η σύμβασης χρηματοδότησης αποστέλλει (μέσω του Επικεφαλής εταίρου) στην ΚΤΓ του Προγράμματος αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ όπου αποτυπώνονται τα στοιχεία του έργου που απαιτούνται, καθώς και δελτίο μηνιαίων προβλέψεων για το τρέχον έτος. Η ΚΤΓ του προγράμματος Ελλάδα- Κύπρος για να υποστηρίξει τους φορείς έχει συντάξει πρότυπο αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ το οποίο και μπορεί να τους αποστείλει προς συμπλήρωση.
Βήμα 2) Η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει αίτημα ένταξης στο ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι όλα τα έργα εγγράφονται στη ΣΑΕΠ της Περιφέρειας στην οποία έχει έδρα ή παράρτημα ο φορέας και είναι να υλοποιηθεί το έργο του συγκεκριμένου εταίρου. Μόνο για τα έργα που είναι δικαιούχοι τα υπουργεία εγγράφονται στη αντίστοιχη ΣΑΕ του Υπουργείου τους Οι ΣΑΕΠ στις οποίες εγγράφονται τα έργα είναι οι 3…./8 για τις Περιφέρειες που είναι ξεχωριστή για έργα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ενώ για τα Υπουργεία δεν υπάρχει κάποια ξεχωριστή.
Βήμα 3) Στη συνέχεια και αφού το έργο λάβει ενάριθμο από το ΠΔΕ (εγγραφεί δηλαδή στην αντίστοιχη ΣΑΕΠ/ΣΑΕ) η ΚΤΓ αποστέλλει έγγραφο προς το φορέα ή την εκάστοτε Περιφέρεια για ορισμό υπολόγου. Για τους φορείς της κατηγορίας γ της πρόσκλησης και τους φορείς που δε διαθέτουν πιστοποιημένη οικονομική υπηρεσία ως υπόλογος ορίζεται το ΠΤΑ (Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) της Περιφέρειας. Για τους υπόλοιπους φορείς μπορεί να οριστεί ως υπόλογος είτε φυσικό πρόσωπο, είτε κάποια υπηρεσία/δ/νση του φορέα είτε και πάλι το ΠΤΑ.
Βήμα 4) Αφού συγκεντρωθούν οι ορισμοί υπόλογων η ΚΤΓ του Προγράμματος αποστέλλει το αίτημα χρηματοδότησης με τις μηνιαίες προβλέψεις προς την ΕΥΣ και την αρμόδια διεύθυνση του ΠΔΕ. Σημειώνουμε ότι με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω αυτού.

Το αίτημα αυτό γίνεται σε ξεχωριστό έγγραφο από κάθε έλληνα εταίρο. Τα έγγραφα αυτά τα συγκεντρώνει, αφού πρώτα ελεγχθούν οι ψηφιακές εκδοχές τους από την ΚΤΓ, και εν συνεχεία έχουν υπογραφεί, ο επικεφαλής εταίρος.
Ο λόγος για την υποβολή διαφορετικών αιτημάτων ανά εταίρο είναι ότι ο κάθε εταίρος εγγράφεται στην Περιφέρεια όπου ανήκει γεωγραφικά.
Σχετικά με τη συμπλήρωση του αιτήματος, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:
Στο σημείο όπου αναγράφεται η φράση «Το υπ. Αριθμ……..έγγραφο» συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του εγγράφου που σας έχουμε αποστείλει, με το οποίο σας γνωστοποιείται η έγκριση του έργου. Στο πεδίο «π/υ έργου» μπαίνει ο συνολικός προϋπολογισμός του εταίρου. Στο πεδίο «προτεινόμενη πίστωση 2011» μπαίνει το ποσό που προβλέπει ότι θα ξοδέψει συνολικά ο εταίρος το τρέχον έτος. Στο πεδίο «κατανομή πίστωσης» μπαίνει το ποσό που θέλει ο εταίρος να του μεταβιβάσουμε τον πρώτο μήνα, μόλις εγγραφεί το έργο στο ΠΔΕ (συμπίπτει με τον πρώτο μήνα του δελτίου μηνιαίων προβλέψεων). Ως κοινοποίηση θα βάλετε τη ΔΙΣΑ (Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης) της Περιφέρειας όπου γεωγραφικά ανήκετε (δηλαδή, μία εκ των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου ή Κρήτης) και εν συνεχεία, ως δεύτερο παραλήπτη, τον επικεφαλής εταίρο της κοινοπραξίας σας.

Όταν ζητείται μεταφορά κονδυλίων από μια κατηγορία δαπάνης σε άλλη αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται από τον εταίρο ο οποίος την αιτείται. Η αίτηση μαζί με την αιτιολόγηση αποστέλλεται στον επικεφαλής εταίρο και στη συνέχεια στη ΚΤΓ του Προγράμματος. Η ΚΤΓ του Προγράμματος μπορεί να μη κάνει αποδεκτή τη μεταφορά κονδυλίων αν κρίνει ότι η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής. Θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τη τήρηση των οποιοδήποτε ορίων τίθενται από τη πρόσκληση (π.χ. δαπάνες προσωπικού, γενικά έξοδα κ.λ.π.). Οι εταίροι ενθαρρύνονται να μελετήσουν και τις σχετικές οδηγίες του Προγράμματος καθώς και της Αρχής Πληρωμής, ώστε να αποφύγουν χρεώσεις οι οποίες αργότερα μπορεί να αποδειχθούν μη επιλέξιμες.

Τα γενικά έξοδα, σύμφωνα με τους σχετικούς οδηγούς, αφορούν διοικητικές δαπάνες – έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την υλοποίηση του έργου όπως έξοδα επικοινωνίας, τηλεφώνου, ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών, διαδικτύου, φωτοτυπιών, ενοικίων , αναλωσίμων κτλ. Τα εν λόγω έξοδα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 5% του προϋπολογισμού του έργου (ή όποιο όριο τίθεται σε κάθε πρόσκληση) και θα είναι επιλέξιμα εφόσον είναι στοιχείο του πραγματικού κόστους για την εκτέλεση του έργου. Μπορούν να καταλογιστούν στο έργο:
– με άμεσο τρόπο, βάσει συγκεκριμένων τιμολογίων που κατά περίπτωση συνάδουν με τη διαχείριση της δράσης εντός του φορέα ή
– με έμμεσο τρόπο, κατ΄ αναλογία και σύμφωνα με τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό γενικών εξόδων υπολογίζεται βάσει των συνολικών στοιχείων κόστους του φορέα. Επιπλέον έχουν καταδειχθεί, ως απαραίτητα στοιχεία για την ορθή τεκμηρίωση αυτού του είδους των δαπανών όταν χρησιμοποιείται ο έμμεσος τρόπος, τα παρακάτω:
• Απαραίτητη είναι η κατάρτιση μεθοδολογίας υπολογισμού των Γενικών Εξόδων, που θα πρέπει να εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο και να περιλαμβάνεται σε οδηγούς υλοποίησης πράξεων του εκάστοτε τελικού δικαιούχου.
• Σε περίπτωση μη ύπαρξης μεθοδολογίας θα πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι υπολογισμού των Γενικών Εξόδων που θα βασίζονται σε μια ρεαλιστική και τεκμηριωμένη προσέγγιση τηρώντας, αναλογικά με το έργο και σύμφωνα με τα όρια των προσκλήσεων, έναν επιμερισμό συγκεκριμένων δαπανών.

Εφόσον στην ανάλυση των ανθρωποωρών που γίνεται στα μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης περιγράφεται ότι θα απασχοληθεί α ώρες στη δραστηριότητα Χ, β ώρες στη δραστηριότητα Ψ κλπ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική νομοθεσία θα μπορεί να γίνει αποδεκτό. Επισημαίνουμε ότι πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας για τη θέση, να τηρείται η εθνική νομοθεσία κλπ.

Δεν προβλέπεται στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας αυτή η διαδικασία ελέγχου των τευχών δημοπράτησης των τεχνικών έργων ή οποιουδήποτε άλλου (προμήθειες, υπηρεσίες) από τη Διαχειριστική Αρχή ή την Κοινή Τεχνική Γραμματεία. Στα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης περιλαμβάνεται και η ανάλυση παραδοτέων όπου ο τύπος διαγωνισμού του κάθε παραδοτέου και κάποια άλλα στοιχεία (βλέπε συχνές ερωτήσεις προσυμβατικές) πρέπει να περιγραφούν από τον κάθε εταίρο και να εγκριθούν από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Εφόσον αυτές εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και εφόσον αφορούν την απασχόληση σε ενέργειες του υλοποιούμενου εγκεκριμένου έργου θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες.

Όχι. Ομαδοποίηση δραστηριοτήτων σε κοινό διαγωνισμό μπορεί να γίνει μόνο για δραστηριότητες του ίδιου εταίρου. Δεν μπορεί να ενοποιηθούν διαγωνισμοί παραδοτέων που στην αίτηση υποβολής υλοποιούνται από διαφορετικούς εταίρους ακόμα και αν αφορούν παραπλήσιες δραστηριότητες.

Εφόσον υπάρχει πλήρη αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα του ταξιδιού και εφόσον αυτό είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της επιλέξιμης περιοχής κι αυτό αποτελεί μοναδική ή βέλτιστη για τα αποτελέσματα του έργου επιλογή μπορούν να εγκριθούν. Όπως έχει τονιστεί, θα πρέπει η αναγκαιότητα των ταξιδιών αυτών να τεκμηριωθεί λεπτομερώς μέσα στην ανάλυση παραδοτέων και να εγκριθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Τα πρότυπα έγγραφα που αφορούν την υλοποίηση των έργων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στο πεδίο downloads, στα λοιπά.

Αν οι προπαρασκευαστικές δαπάνες δεν τεκμηριώνονται από παραστατικά ή κρίνονται ως μη επιλέξιμες, μειώνεται κατά το αντίστοιχο ποσό ο εγκεκριμένος από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων προϋπολογισμός του εταίρου.

Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος ακολουθούν τις οδηγίες του Ειδικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ, όπως και τα υπόλοιπα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Δεν υπάρχει έως τώρα σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κόστος επαλήθευσης για τους Έλληνες εταίρους. Αν στο μέλλον προβλεφθεί κάτι τέτοιο από την Αρχή Πληρωμής/Μονάδα Δ θα ενημερωθείτε σχετικά

Στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013 ισχύει η αρχή του Επικεφαλής Εταίρου. Τα άτομα που ορίζονται ως υπεύθυνα στο συγκεκριμένο έργο από τον Επικεφαλή εταίρο σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του είναι αυτά που θα επικοινωνούν με τη ΚΤΓ του Προγράμματος εκπροσωπώντας το σύνολο των εταίρων. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις ή προβλημάτων επικοινωνίας με τον επικεφαλή εταίρο, οι εταίροι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΚΤΓ μέσω των υπευθύνων που επίσης έχουν ορίσει με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους. Στη περίπτωση αυτή ο εταίρος αναλαμβάνει την ευθύνη να ενημερώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά τον Επικεφαλή Εταίρο για τα αποτελέσματα της επικοινωνίας και να κοινοποιήσει την ενημέρωση αυτή στη ΚΤΓ. Άλλα πρόσωπα που έρχονται σε επαφή με την ΚΤΓ πρέπει να διαθέτουν γραπτή απόδειξη της εξουσιοδότησής τους από τον Επικεφαλής Εταίρο ή τον εταίρο να χειριστούν θέματα του έργου για λογαριασμό του.

Το φύλλο συμπληρώνεται από τον Επικεφαλής εταίρο για το σύνολο του έργου αφού πρώτα μελετηθεί το αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών.
• Στο αρχείο των περιβαλλοντικών δεικτών, έχουν υιοθετηθεί περιβαλλοντικοί δείκτες ανά άξονα προτεραιότητας και ειδικό στόχο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να δει ποιοι δείκτες τον αφορούν, ανάλογα με το σε ποιον άξονα και ειδικό στόχο είναι ενταγμένο το έργο του. Για παράδειγμα, ένα έργο που κινείται στα πλαίσια του Άξονα 1 «Ανταγωνιστικότητα» δεν το αφορά ο δείκτης «Ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών». Στις περιπτώσεις που το έργο όπως έχει υποβληθεί εμπίπτει σε δύο ειδικούς στόχους θα επιλεγεί αυτός που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση. Επίσης κάποιο έργο μπορεί να έχει επίδραση σε περισσότερους του ενός δείκτες (στη περίπτωση αυτή καλύτερα να γίνει μια συζήτηση με τον αρμόδιο χειριστή του έργου για να κριθεί αν ο επιπλέον δείκτης/ες είναι πλεονάζων και δεν απαιτείται να συμπληρωθεί)
• Στο αρχείο word με τους περιβαλλοντικούς δείκτες κάποιοι από τους δείκτες είναι διαφορετικοί ανά άξονα και κάποιοι επαναλαμβάνονται. Όμως όλοι οι δείκτες στο excel του φύλλου συμβατότητας εμφανίζονται από μία φορά και μόνο.
• Πηγαίνοντας τώρα στο excel της συμβατότητας, οι πρώτες γραμμές (από Νο 2 έως Νο 7) είναι εύκολο να συμπληρωθούν, με τη σημείωση ότι στη γραμμή με τίτλο «Τελικός Δικαιούχος» μπαίνει το όνομα του Επικεφαλής εταίρου και στη γραμμή με τίτλο «Κωδικός Πρόσκλησης» γράφεται «Κ1» (είναι η πρώτη πρόσκληση)..
• Αφήνετε κενή τη στήλη με επικεφαλίδα «ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΜΠE ΤΟΥ ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» για να συμπληρωθεί από την ΚΤΓ
• Εν συνεχεία, στη στήλη με επικεφαλίδα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΟΠΟΥ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ)» διαβάζετε τον τίτλο του δείκτη. Εκεί όπου ο δείκτης αφορά αριθμό, γράφετε τον αριθμό των δράσεων που θα έχουν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος όλου του έργου Να σημειώσουμε ότι συνήθως όταν πρόκειται για περιβαλλοντικό δείκτη με μονάδα μέτρησης αριθμό θα σημειώνεται συνήθως 1 καθώς το έργο θεωρείται ως σύνολο και ο δείκτης δεν αναφέρεται στις επιμέρους ενέργειες που θα υλοποιήσει ο κάθε εταίρος. Π.χ. αν το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση 1 μονοπατιού στη Κρήτη, 1 στο Ν. Αιγαίο και 1 στη Κύπρο θα σημειωθεί ο αριθμός 1 για το δείκτη «Πλήθος οικοτουριστικών διαδρομών» Εκεί όπου ο δείκτης είναι ποιοτικός («συμβολή….», «μεταβολή…») καλείστε να χαρακτηρίσετε την επίπτωση των δράσεων του έργου σας ως «θετική», «αρνητική» ή «ουδέτερη» (για το σκοπό αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σύμβολα που υπάρχουν σε επόμενο φύλλο του ίδιου αρχείου excel με τίτλο «Επεξηγήσεις»).
• Στη στήλη παρατηρήσεις θα πρέπει να αναγραφούν τα εξής ανάλογα με το αν οι δράσεις που υλοποιεί ο κάθε εταίρος προκύπτει από την Εθνική νομοθεσία του περιβαλλοντική αδειοδότηση ή όχι α) στις περιπτώσεις που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται ο τύπος του και για ποιες δράσεις του εταίρου αφορά β) στη περιπτώσεις που δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία η έκδοση κάποιου πιστοποιητικού θα αναγράφεται δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία από Αν π.χ. σε ένα έργο 4 εταίρων 2 Ελλήνων και δύο Κυπρίων οι δράσεις που υλοποιεί ο ένας Έλληνας εταίρος(Ετ1) και ο ένας Κύπριος εταίρος (Ετ2) δεν απαιτούν κάποια έκδοση πιστοποιητικού περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των άλλων δύο(Ετ3 και Ετ4) απαιτεί θα αναγραφεί : «α) Για τους εταίρους Ετ1 και Ετ2 δεν απαιτείται από την εθνική νομοθεσία β) για τον Ετ3 έχει εκδοθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την …. Υπηρεσία γ) για τον Ετ4 έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών όρων και αναμένεται η έκδοση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την υπηρεσία ….. Να σημειώσουμε ότι τα αντίστοιχα στοιχεία μπορείτε να τα τραβήξετε και από τα δελτία ωριμότητας που έχει συμπληρώσει ο κάθε εταίρος του έργου.

Αν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα έγγραφα αδειοδότησης, συμβατότητας κ.λ.π. θα πρέπει να σημειωθεί ένα αστεράκι στο αντίστοιχο πεδίο και στις παρατηρήσεις να περιγραφεί η αναμενόμενη πορεία έκδοσης του. Το δελτίο ωριμότητας συμπληρώνεται από όλους τους εταίρους ακόμα και αν σε όλα τα αιτούμενα πεδία συμπληρωθεί η ένδειξη «ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ» Μόλις εκδοθούν τα σχετικά πιστοποιητικά συμβατότητας (εφόσον αυτά απαιτούνται), θα πρέπει να επικαιροποιηθούν αντιστοίχως τα δελτία ωριμότητας/ανά εταίρο, με τα στοιχεία των προαναφερθέντων πιστοποιητικών και να αποσταλούν ψηφιακά στην ΚΤΓ μέσω του Επικεφαλής εταίρου.

Η δυνατότητα να ανατεθεί το σύνολο των δράσεων ενός εταίρου μέσω ενιαίου διαγωνισμού φυσικά και υπάρχει, εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη φύση των δράσεων. Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να δοθεί η δυνατότητα (η δυνατότητα αυτή είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε εταίρου να τη χρησιμοποιήσει) για κατάθεση προσφορών για το σύνολο ή για μέρος του έργου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος κήρυξης του διαγωνισμού ως άγονου.

Όχι. Στην περίπτωση που ο εταίρος επιλέξει εσωτερικό εξακριβωτή, αυτός θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τις δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Για το σκοπό αυτό, ο εταίρος, μαζί με το τυποποιημένο Έγγραφο Εξουσιοδότησης Εξακριβωτή, θα πρέπει να υποβάλει στο Γραφείο Προγραμματισμού οργανόγραμμα της υπηρεσίας του όπου θα φαίνεται ξεκάθαρα η ανεξαρτησία του εξακριβωτή από τις δραστηριότητες και τις πληρωμές του έργου.

Δεν υπάρχει κατάλογος με συγκεκριμένους εξωτερικούς εξακριβωτές. Για την επιλογή εξωτερικού εξακριβωτή, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που απαιτείται σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Σχετική περιγραφή γίνεται και στον Οδηγό Εθνικών Διαδικασιών για τους Φορείς που υλοποιούν έργα στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007 – 2013.

Είναι επιτρεπτό να υπάρχει ένας εξακριβωτής για όλα τα έργα δεδομένου ότι έχει ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος εργασίας του και η αμοιβή του για το κάθε έργο ξεχωριστά θα φαίνονται ξεκάθαρα στη Σύμβαση. Νοείται ότι σε περίπτωση περισσότερων του ενός εταίρου στο ίδιο έργο, ο κάθε εταίρος πρέπει να υπογράφει ξεχωριστή σύμβαση και να εκδίδονται ξεχωριστά πιστοποιητικά συμβατότητας από τη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου.

Όχι. Αν όμως το ύψος της Σύμβασης υπολογίζεται >€15.000, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έγγραφα της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων ανάλογα με τη διαδικασία διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί. Εισήγηση του Γραφείου Προγραμματισμού είναι όπως η εγκύκλιος του Γραφείου Προγραμματισμού για το εθνικό σύστημα επαλήθευσης δαπανών (πρωτοβάθμιος έλεγχος) αποτελεί μέρος των εγγράφων διαγωνισμού, όσο και της Σύμβασης.

Ναι. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τα πιστοποιητικά για το Περιβάλλον, την Ισότητα και τη Μη Διάκριση, πρέπει να εξασφαλίζεται μόνο ένα πιστοποιητικό συμβατότητας για το κάθε Έργο, όχι για τον κάθε Κύπριο Εταίρο. Όσον αφορά στα πιστοποιητικά συμβατότητας για τις δημόσιες συμβάσεις, αυτά εξασφαλίζονται για κάθε νομική δέσμευση (σύμβαση) που χρειάζεται για την υλοποίηση του έργου.

Πρέπει να σταλεί επιστολή στο Γραφείο Προγραμματισμού με αναφορά στο Πρόγραμμα και το εγκεκριμένο έργο και στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του εταίρου, το ποσό που απαιτείται για το 2011 εξαιρουμένων των δαπανών προσωπικού, καθώς και ο αριθμός και ο τίτλος του άρθρου στο οποίο θα γίνει η μεταφορά του συγκεκριμένου ποσού.

Όχι. Η μεταφορά πιστώσεων από το Γραφείο Προγραμματισμού γίνεται μόνο στους κρατικούς φορείς. Σε περίπτωση που ένας Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου, όπως τα Πανεπιστήμια, δε διαθέτει τις απαιτούμενες πιστώσεις για το 2011, μπορεί να ξεκινήσει με ενέργειες που δεν προϋποθέτουν δαπάνη, όπως δαπάνες προσωπικού, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού, κ.τ.λ.

Οι γενικές πληροφορίες που απαιτούνται στο τυποποιημένο έντυπο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς αφορούν σε (1). Άξονα Προτεραιότητας, (2). Ειδικό Στόχο, (3). Τίτλο έργου, (4). Ακρωνύμιο έργου, (5). Κωδικό έργου, (6). Τίτλο Εταίρου, (7). Χώρα Εταίρου, (8). IBAN λογαριασμού κατανομής πίστωσης (άρθρο από το οποίο γίνονται οι πληρωμές για το έργο) (9). IBAN λογαριασμού κοινοτικής συνδρομής (Γενικός Κυβερνητικός Λογαριασμός). Το σχετικό έντυπο έχει ήδη αποσταλεί από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία στους εταίρους των εγκεκριμένων έργων της 1ης Πρόσκλησης στις 19 Ιουλίου 2011. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο έντυπο, αφού υποβληθεί συμπληρωμένο στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία, συμπληρώνεται και υποβάλλεται ξανά μόνο σε περίπτωση τροποποίησής του. Σημειώνεται ότι για τους δημόσιους φορείς, τα ποσά του ΕΤΠΑ πρέπει να εμβάζονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό που τηρείται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σε πίστη του κάθε εταίρου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα και έργο, έτσι ώστε να πιστώνονται στο κατάλληλο άρθρο εσόδων του Προϋπολογισμού. Στις περιπτώσεις που προηγήθηκε παραχώρηση πίστωσης στον εταίρο από το Γραφείο Προγραμματισμού, τότε το/τα εν λόγω ποσά ΕΤΠΑ για τις συγκεκριμένες περιόδους αναφοράς θα καταβάλλονται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό σε πίστη του Γραφείου Προγραμματισμού.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση τέτοιων δράσεων δοθεί σε εξωτερικό παροχέα υπηρεσιών πρέπει να δηλώνονται στην κατηγορία της εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης, σε περίπτωση που αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία πρέπει να δηλώνονται στις δαπάνες προσωπικού για το μέρος που υλοποιούνται από το προσωπικό και στις υπόλοιπες κατηγορίες δαπάνης ανάλογα με τη φύση της δαπάνης (π.χ. Γενικά έξοδα, εξοπλισμός, κ.λ.π.). Επιπλέον αναφέρουμε ότι στη κατηγορία δαπάνης Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εντάσσονται μόνο τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στη διοργάνωση (ή συμμετοχή) συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. και εφόσον αυτά πραγματοποιούνται με ξεχωριστή ανάθεση από τα υπόλοιπα έξοδα της διοργάνωσης. Αν η ανάθεση της διοργάνωσης συναντήσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων κτλ. γίνεται μέσω ενιαίου διαγωνισμού (ή ανάθεσης ) θα εντάσσονται στη κατηγορία Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες και εξωτερικές υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που ο Φ.Π.Α. ανακτάται από το φορέα / εταίρο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Αν υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο ο Φ.Π.Α. μπορεί να ανακτηθεί ή όχι, ο εταίρος πρέπει να απευθύνεται στην αρμόδια Υπηρεσία για το Φ.Π.Α για σχετική γνωμοδότηση.

Θα πρέπει να ανατρέξετε στον Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος για τελικούς Δικαιούχους ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

Όχι. Δεν έχει καθοριστεί flat rate από το Πρόγραμμα.

Ναι. Αναλόγως της φύσης της τροποποίησης υπάρχουν τρεις περιπτώσεις τροποποιήσεων:

α) Τροποποιήσεις οι οποίες εγκρίνονται άμεσα από τη Διαχειριστική Αρχή/Κοινή Τεχνική Γραμματεία:

• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μέχρι 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Παράταση του χρόνου που ορίστηκε για την ολοκλήρωση του έργου, εάν αυτό δεν επηρεάζει την επίτευξη του στόχου που θέτει ο κανόνας n+3/n+2.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή ίση ή μικρότερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή)

β) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Επιλογής Πράξεων:

• Ανακατανομή μεταξύ των αντίστοιχων κατηγοριών του προϋπολογισμού για ποσά μεγαλύτερα του 20% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Ανακατανομή πόρων μεταξύ των εταίρων από το ίδιο κράτος μέλος, με τον ίδιο συντελεστή συνεισφοράς ΕΤΠΑ, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεταβολή μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού του έργου (ΕΤΠΑ + Εθνική συμμετοχή).
• Αλλαγές στη φύση του έργου και ιδίως στους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
• Τροποποιήσεις στη σύνθεση του εταιρικού σχήματος.

γ) Τροποποιήσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης:

• Σε περίπτωση που ένα έτος μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης και εφόσον η συνολική επαληθευμένη δαπάνη στις εκθέσεις προόδου, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι μικρότερη από το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
• Σε περίπτωση που υπάρξει αυτόματη αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας συνεισφοράς του ΕΤΠΑ (ως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006.
• Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις που δε προβλέπονται παραπάνω

Αρκεί να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση για την τροποποίηση αυτή η οποία αποστέλλεται σύμφωνα και να εγκριθεί από τη ΚΤΓ του Προγράμματος.

Μισθοί των μόνιμων ή έκτακτων υπαλλήλων του εταίρου που ασχολούνται με την υλοποίηση και διαχείριση του έργου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμοι αν αποδεικνύεται ότι ασχολούνται με το έργο (αποκλειστικά ή σε μέρος του χρόνου τους), άσχετα αν είναι Καθηγητές ή διοικητικό και λοιπό προσωπικό. Κατά πόσο οποιοσδήποτε υπάλληλος (καθηγητής ή διοικητικό προσωπικό) δυνατό να πληρωθεί επιπλέον από το σταθερό μισθό του και αν υπάρχει όριο σε αυτό, είναι κάτι που καθορίζεται από τους εσωτερικούς κανονισμούς/διαδικασίες του κάθε φορέα, από τους εσωτερικούς δηλαδή κανονισμούς του Πανεπιστημίου. Αν το “επιπλέον” δεν είναι υπό τη μορφή υπερωριακής απασχόλησης τότε είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Αν όμως το “επιπλέον” θα είναι υπό την μορφή υπερωριακής απασχόλησης, η υπερωριακή απασχόληση είναι επιλέξιμη δαπάνη σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή σε περιπτώσεις όπου το έργο δε μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου εργασίας ή που επιβάλλεται η υπερωριακή απασχόληση προσωπικού για την υλοποίηση ή διαχείριση του έργου. Επισημάνεται ότι για να θεωρηθεί η υπερωριακή αμοιβή επιλέξιμή δαπάνη πρέπει να υπάρχει η εκ των προτέρων σύμφωνη γνώμη του Γραφείου Προγραμματισμού και του αρμοδίου οργάνου του φορέα που εγκρίνει τις υπερωρίες (π.χ. επιτροπή υπερωριών Πανεπιστημίου).