4η πρόσκληση

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον οδηγό Προγράμματος –οδηγό πράξης σελ. 35  παράγραφο 6.7 Β της 4ης Πρόσκλησης, ο υπολογισμός των γενικών εξόδων γίνεται είτε άμεσα είτε έμμεσα όταν χρησιμοποιείται  μέθοδος του πραγματικού κόστους και έως 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού όταν χρησιμοποιείται μέθοδος απλοποιουμένου κόστους, βάσει των οριζόμενων στους κανονισμούς που διέπουν το Πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι α) Δεν είναι υποχρεωτικό να εξαντληθεί το περιθώριο του 15%, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να γίνει χρήση του ποσοστού που είναι απαραίτητο για την πράξη β) το ποσοστό γενικών εξόδων με το οποίο εγκρίνεται η πρόταση ΔΕΝ μπορεί να αλλάξει καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης.

Η μεθοδολογία υπολογισμού των γενικών εξόδων είτε με πραγματικό είτε με απλοποιημένο κόστος είναι ευθύνη του δικαιούχου που υποδεικνύει στον Κύριο Δικαιούχο (ΚΔ) τη μέθοδο που θα επιλέξει και συνολικά του ΚΔ που υποβάλει την πρόταση και. Η επιλογή γίνεται στο ΟΠΣ όπου στην αντίστοιχη κατηγορία δαπάνης συμπληρώνεται το πεδίο «απλοποιημένο κόστος».

Σύμφωνα με την ΥΠΑΣΥΔ (άρθρο 25, Παρ.6, εδάφιο ii, https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2017/07/ΥΠΑΣΥΔ.pdf) η οποία με τη σειρά της βασίζεται στο Άρθρο 68, παράγραφος 2, του ΕΚ 1303/2013 αλλά και τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο από κυπριακής πλευράς, ο υπολογισμός του ωριαίου κόστους του προσωπικού γίνεται βάσει του προηγούμενου ετήσιου κόστους (εργαζομένου και εργοδότη) του ιδίου (ή αντιστοίχως ανάλογου μισθολογικά εάν δεν υπάρχει προηγούμενο ετήσιο κόστος ) δια των 1720 ωρών.

Σύμφωνα με τη «Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων» ( https://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2019/06/ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΡΑΞΕΩΝ.doc)της παρούσας πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός μιας πράξης βαθμολογείται με κριτήριο πόσο εξισορροπημένος είναι και αν αιτιολογούνται οι εκτιμώμενες δαπάνες των προβλεπομένων δραστηριοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο βαθμολογείται και η ύπαρξη ή μη μιας κατηγορίας δαπάνης. Επιπλέον αξιολογείται και η ικανότητα του δυνητικού δικαιούχου να υλοποιήσει και να διαχειριστεί το αντικείμενο που προτείνει να υλοποιηθεί.

Ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να συμβουλευτεί τις σελίδες 8 έως 10 της πρόσκλησης (https://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2019/06/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΔΑ.pdf ), όπου δίνεται αναλυτικός κατάλογος των αρχείων που πρέπει να επισυναφθούν στο ΟΠΣ καθώς και την σχετική παρουσίαση από τις ημερίδες της Πρόσκλησης, όπου αποτυπώνονται τα έγγραφα τα οποία απαιτούν υπογραφή. Υπενθυμίζουμε ότι κατά την αρχική υποβολή και την αξιολόγηση των σταδίων Α και Β απαιτείται το σύνολο των δικαιολογητικών που προβλέπονται βάσει της πρόσκλησης να επισυναφθούν ως συνημμένα  στο ΟΠΣ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 της σελίδας 5 της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (https://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2019/06/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΔΑ.pdf), ο κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει «μέχρι τρεις (3) συνολικά προτάσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας είτε με την ιδιότητα του Κύριου Δικαιούχου είτε με την ιδιότητα του δικαιούχου. Επιπρόσθετα, οι ως άνω φορείς των παραγράφων 2 & 4 δύνανται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μέχρι μια (1) πρόταση ανά Ε.Σ. με την ιδιότητα του Κύριου Δικαιούχου. Στις περιπτώσεις των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων οι ως άνω περιορισμοί ισχύουν ανά τμήμα».

Ο δυνητικός δικαιούχος παραπέμπεται να μελετήσει την απάντηση στην ερώτηση 1 παραπάνω. Αντιστοίχως ισχύουν και για την κατηγορία δαπάνης προσωπικού με όριο το 20% επί των άμεσων δαπανών πλην των δαπανών προσωπικού.

Η δημιουργία ιστοσελίδας αποτελεί υποχρεωτική ενέργεια. Σε περίπτωση που μια πράξη αποτελεί επέκταση-συνέχεια προηγούμενης θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα ιστοσελίδα που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα, όπως ορίζεται από τον Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος (https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2018/03/ΟΔΗΓΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-INTERREG-GR-CY-2014-2020-ΤΕΛΙΚΗ-.pdf), και στην νέα ιστοσελίδα να υπάρχει ξεχωριστό σημείο σύνδεσης που θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα της παλιάς πράξης, ώστε να τηρηθεί η υποχρέωση διατήρησης αυτής 2 χρόνια μετά το κλείσιμο της πράξης.

Θεωρείται αυτονόητο ότι κάθε υποβαλλόμενη πρόταση πράξης έχει τη δική της διακριτή συνεισφορά στην επίτευξη του στόχου της περιφερειακής ανάπτυξης που υπηρετεί το Πρόγραμμα, και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η επανάληψη μιας υλοποιηθείσας πράξης, αφού έτσι η παραγόμενη προστιθέμενη αξία για την επιλέξιμη περιοχή θα είναι μηδενική.

Κατά τα λοιπά, η νέα πρόσκληση χαρακτηρίζεται από την προσθήκη υποχρεωτικών ενεργειών δημοσιότητας κάτι που σε προηγούμενες προσκλήσεις δεν είχε προβλεφθεί. Επιπλέον, το φάσμα της δημοσιότητας είναι τόσο ευρύ που ακόμη και σε  προτεινόμενες πράξεις με υψηλή συνέργεια/συμπληρωματικότητα με ήδη υλοποιηθείσες πράξεις η δημοσιότητα και η προώθηση της μπορεί να ποικίλει και να μεταβληθεί ακόμα και ως προς επιμέρους σημεία, όπως οι ομάδες στόχοι. Η κοστολόγηση (και συνεπώς αντιστοίχως η αξιολόγηση) θα πρέπει να είναι πραγματική π.χ. στην περίπτωση επανέκδοσης διαφημιστικών προϊόντων θα επιλέγεται μόνο το κόστος της επανέκδοσης κι όχι του δημιουργικού τους

Η εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία αποτελεί δυαδικό («ναι/όχι») κριτήριο αποκλεισμού-με άλλα λόγια εάν δεν καλύπτεται το κριτήριο αυτό, η πρόταση απορρίπτεται από το Α’ Στάδιο αξιολόγησης και δεν προκρίνεται στο Β’ Στάδιο. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε και τη μεθοδολογία –Κριτήρια επιλογής πράξεων» (https://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2019/06/ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΠΡΑΞΕΩΝ.doc )-όπου στα ειδικά κριτήρια ανά ειδικό στόχο αναφέρεται ρητά η απαίτηση ή όχι και η μορφή των δράσεων για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ. Επιπλέον, για την εξειδίκευση του συγκεκριμένου κριτηρίου, στο πακέτο αρχείων της πρόσκλησης υπάρχει το αρχείο «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία» (https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2019/06/15.-ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΤΟΜΩΝ-ΜΕ-ΑΝΑΠΗΡΙΑ.pdf) στο οποίο θίγονται όλες οι πιθανές διαστάσεις της προσβασιμότητας. Με τη μελέτη αυτού του αρχείου, το εταιρικό σχήμα μπορεί να πληροφορηθεί ποια διάσταση προσβασιμότητας αναπήρων είναι σχετική με την πράξη που σχεδιάζει και να διαμορφώσει τις δράσεις του ανάλογα.

Επιπλέον, και όσον αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική  της πράξης.  θα διασφαλίζεται ότι τα εργαλεία επικοινωνίας και οι δράσεις δημοσιότητας θα είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία.

Σε περίπτωση οργάνωσης δημόσιων εκδηλώσεων π.χ. ενημερωτικών συνεδριών, σεμιναρίων, εργαστηρίων και συνεδρίων, ο χώρος διεξαγωγής τους θα επιλέγεται με κριτήριο την ευχερή πρόσβαση ατόμων σε αμαξίδιο προκειμένου να καθίσταται εφικτή η συμμετοχή τουςΣε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστούν ειδικές υπηρεσίες προκειμένου να καταστεί ευχερής η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στην ενημέρωση. Για παράδειγμα, οι κωφοί μπορεί να χρειαστούν διερμηνεία ενώ οι τυφλοί ή οι σωματικά μειονεκτούντες ίσως χρειαστούν προσωπική βοήθεια κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Δεν υφίσταται καμία διαδικασία αυτοαξιολόγησης του εταιρικού σχήματος-αντιθέτως το εταιρικό σχήμα βαθμολογείται για την ικανότητα του Κυρίου Δικαιούχου να συντονίσει και διαχειριστεί την πράξη, καθώς και για τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα των άλλων δικαιούχων να την φέρουν εις πέρας. Τα σχετικά κριτήρια και η κλίμακα βαθμολογίας μπορούν να μελετηθούν στις σελίδες 16-18  του αρχείου «Μεθοδολογία-Κριτήρια Επιλογής Πράξεων». Επιπλέον, το εταιρικό σχήμα είναι υπεύθυνο για την επιλογή των εταίρων, την επιλεξιμότητα αυτών καθώς και την ανταπόκριση τους

Το εταιρικό σχήμα είναι υπεύθυνο για την επιλογή των εταίρων καθώς και για την επιλεξιμότητα αυτών Τα εταιρικά σχήματα που υποβάλλουν πρόταση πράξης αξιολογούνται για την επιλεξιμότητα των φορέων που τα αποτελούν στο στάδιο Γ.. Οι επιλέξιμοι φορείς αναφέρονται στις σελίδες 3 έως 5 της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων https://www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2019/06/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΔΑ.pdf)όπου μπορείτε να δείτε αν οι εταίροι σας εμπίπτουν ή όχι στους επιλέξιμους φορείς προς συγχρηματοδότηση στα πλαίσια της πρόσκλησης.

Η παραχώρηση από το κρατικό φορέα θα είναι τουλάχιστον για 3 χρόνια μετά τις 31/12 του έτους που λήγει η πράξη.

Οι δράσεις και συνεπώς οι αντίστοιχες δαπάνες θα πρέπει να είναι άμεσα σχετιζόμενες με το αντικείμενο της πράξης εφόσον αυτή εγκριθεί. Οι δαπάνες για να είναι επιλέξιμες επίσης θα πρέπει να είναι εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η Πρόσκληση.

Αφού όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι  βεβαιωθούν ότι είναι εγγεγραμμένοι ως φορείς στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), η έκδοση κωδικού με δικαιώματα υποβολής είναι καταρχήν απαραίτητη μόνο για τον Κύριο Δικαιούχο (οι υπόλοιποι μπορούν να εκδώσουν κωδικούς και λίγο αργότερα). Σε κάθε περίπτωση, η λήψη κωδικών ανά πράξη είναι στην αρμοδιότητα και επιλογή του δικαιούχου.

Εάν ένας χρήστης επιθυμεί επέκταση / μείωση / αλλαγή των δικαιωμάτων χρήσης του,  θα πρέπει να αποστείλει στον Υπεύθυνο ΟΠΣ της ΕΥΔ ΕΕΣ επιστολή του Νομίμου εκπροσώπου του  οικείου φορέα με την οποία θα αιτείται την επιθυμητή επέκταση / μείωση / αλλαγή των δικαιωμάτων αναφέροντας τον αριθμό αρχικής αίτησης και το username του χρήστη, καθώς και τι δικαιώματα επιθυμεί να προσθέσει / αφαιρέσει / αλλάξει στον χρήστη αυτό.

Η επιστολή αυτή θα πρέπει να φέρει:

  1. Την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
  2. Το ονοματεπώνυμο του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα
  3. Την σφραγίδα του φορέα

Στη σελίδα 5 του κειμένου της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και στην τελευταία σειρά της παραγράφου 5, αναφέρεται ότι «Στις περιπτώσεις των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων οι ως άνω περιορισμοί ισχύουν ανά τμήμα» . Με άλλα λόγια, ως τελευταίο επίπεδο οργανωτικής μονάδας που υπόκειται στους περιορισμούς υποβολής προτάσεων αναγνωρίζεται το Τμήμα και όχι περαιτέρω διαίρεση αυτού, όπως το Εργαστήριο. Ως εκ τούτου, ο αριθμητικό περιορισμός υποβολής πρότασης εφαρμόζεται επί Τμήματος Ινστιτούτου και όχι επί Εργαστηρίου Τμήματος.

Α) Η υποβολή της πρότασης θα γίνει μέσω της σελίδας logon.ops.gr, αφού πρώτα ο Κύριος Δικαιούχος βεβαιωθεί ότι έχει δικαιώματα υποβολής Δελτίου (και βεβαίως, ότι, τόσο αυτός, όσο και οι λοιποί δικαιούχοι έχουν κωδικό φορέα στο ΟΠΣ (είναι εγγεγραμμένοι δηλαδή στο ΟΠΣ ως φορείς)

Β) Εάν κωδικοί που αποκτήθηκαν στο παρελθόν, δεν είναι έγκυροι, συνεπεία αλλαγών που υπήρξαν στο ΟΠΣ,   θα πρέπει να εκδοθούν νέοι.

Εάν από κάποιο δυνητικό δικαιούχο κριθεί ότι πρέπει, για την ολοκλήρωση του ρόλου του να προσφύγει σε υπηρεσίες εξωτ. εμπειρογνωμοσύνης είναι ελεύθερος να πράξει σχετικά, ενσωματώνοντας προφανώς τη σχετική δαπάνη στην εν λόγω κατηγορία (και στο συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό του). Φυσικά, όπως και για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπάνης, ο δυνητικός δικαιούχος επιλέγει μόνο τόσες από τις διατιθέμενες κατηγορίες όσες αρκούν, κατά την κρίση του, για να φέρει εις πέρας το έργο του. Δεν υφίσταται καμία υποχρέωση να τις συμπληρώσει όλες.

Το κόστος του νέου μη μεταχειρισμένου εξοπλισμού είναι πλήρως επιλέξιμο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :
1) Εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 481/2014 της Επιτροπής
2) Εφόσον  ο εξοπλισμός είναι αναγκαίος για την υλοποίηση της πράξης και χρησιμοποιείται στη μεγαλύτερη διάρκεια αυτής
3) Εφόσον  δεν υπάρχει άλλη οικονομικότερη λύση βάσει της χρήσης του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της πράξης π.χ. ενοικίαση, leasing προσφυγή σε εξωτερικές υπηρεσίες
4) Εφόσον ο δικαιούχος μπορεί να βεβαιώσει ότι εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται και μετά τη λήξη της πράξης για τους σκοπούς της πράξης για 3 χρόνια μετά τις 31-12 από το έτος της λήξης της πράξης
Εφόσον πρόκειται για υφιστάμενο εξοπλισμό που διαθέτει ήδη ο δικαιούχος τότε επιλέξιμο είναι μόνο το κόστος απόσβεσης για τη χρήση του εξοπλισμού στη διάρκεια της πράξης

Για τους Κυπρίους δικαιούχους, η εθνική συμμετοχή διαφοροποιείται ανά περίπτωση. Στην περίπτωση που ο Κύπριος δικαιούχος είναι φορέας του δημοσίου, η  εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με την μεταφορά πιστώσεων από την συγκεντρωτική πρόνοια της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) στον Προϋπολογισμό του φορέα. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται επεξηγείται στην σχετική εγκύκλιο της ΓΔ ΕΠΣΑ η οποία έχει αναρτηθεί τόσο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος όσο και στην ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.structuralfunds.org.cy/edafikis/). Στην  περίπτωση που ο Κύπριος δικαιούχος είναι φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμός δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικός οργανισμός, η  εθνική συμμετοχή καταβάλλεται από ιδίους πόρους.

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης, Α-πργ 4 & 5 αναφέρεται ότι:

“Οι ως άνω φορείς των παραγράφων 2 & 4 δύνανται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μέχρι τρεις (3) συνολικά προτάσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας είτε με την ιδιότητα του Κύριου Δικαιούχου, είτε με την ιδιότητα του δικαιούχου. Επιπρόσθετα, οι ως άνω φορείς των παραγράφων 2 & 4 δύνανται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μέχρι μια (1) πρόταση ανά Ε.Σ. με την ιδιότητα του Κύριου Δικαιούχου. Στις περιπτώσεις των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων/ινστιτούτων οι ως άνω περιορισμοί ισχύουν ανά τμήμα”

Επιπλέον, Φορείς εκτός επιλέξιμης περιοχής μπορούν να συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2. του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 και με προϋπολογισμό που δεν υπερβαίνει το 20% της συνδρομής του ΕΤΠΑ στο επίπεδο της πράξης.

Α) Ναι, η πρόταση θα αναπτυχθεί εντός του αρχείου excel που κατεβάσατε από το site μας. Θα υπάρχει σύντομη αναφορά των βασικών χαρακτηριστικών της πρότασης και εντός της φόρμας του Τεχνικού δελτίου στο ΟΠΣ (στο τμήμα Α. της φόρμας, στο πεδίο με τίτλο «Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου», όμως η βασική ανάπτυξη θα γίνει στο προαναφερθέν αρχείο excel. Το αρχείο αυτό θα υποβληθεί και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣ ως συνημμένο, όπως αναφέρεται στη σελίδα 8 του κειμένου της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων (https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2019/06/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΔΑ_.pdf)

 

Β) Επιλέγεται εντός του αρχείου excel ο Άξονας Προτεραιότητας, ο Θεματικός Στόχος και η Επενδυτική Προτεραιότητα  που αφορά η πρόταση και εν συνεχεία γίνεται η ανάπτυξη και παρουσίαση των επιμέρους τμημάτων αυτής

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην παρούσα πρόσκληση αναφορικά με το είδος του φορέα που μπορεί να εκτελέσει χρέη Κύριου Δικαιούχου. Ο χαρακτηρισμός ενός φορέα ή όχι ως Εθνικής Αρχής δεν μπορεί να γίνει από τη ΔΑ/ΚΓ εκ των προτέρων, καθώς ο φορέας (και το υπόλοιπο εταιρικό σχήμα) ως προς την επιλεξιμότητά του στο στάδιο Γ της αξιολόγησης . Το αν ένας φορέας ή όχι αποτελεί εθνική αρχή προκύπτει από τον ιδρυτικό του νόμο, από την εθνική νομοθεσία  ή άλλα σχετικά νομικά έγγραφα.  Σχετικά με την επιλεξιμότητα των πράξεων ανάλογα με τον τόπο, ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 πργ 2. του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013

Ο προϋπολογισμός των ελλήνων δικαιούχων εγγράφεται στο ΠΔΕ στο σύνολο του . Κατά την υλοποίηση δίνεται αρχικά μια προκαταβολή ύψους συνήθως 10% του προϋπολογισμού του δικαιούχου για ενέργειες διαχείρισης ενεργοποίησης της πράξης και στη συνέχεια αναλόγως της πορείας υλοποίησης προκαταβάλλονται μέσω του ΠΔΕ  αντίστοιχα ποσά .

«Η συνολική δημόσια δαπάνη στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 12.935.800€. Η ενωσιακή συνεισφορά ΕΤΠΑ ανέρχεται στα 10.995.430€ , ήτοι 85%. Περισσότερες λεπτομέρειες των πιστώσεων ανά ειδικό στόχο/άξονα προτεραιότητας δίνονται στην 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων»

«Πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/) στη σχετική παρουσίαση για την επιλεξιμότητα δαπανών στην ενότητα Νέα & Εκδηλώσεις/ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΝ 4ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ -ΛΕΥΚΩΣΙΑ 04/07/2019»

«Για τους εταίρους με έδρα την Κύπρο θα πρέπει να προβλεφθεί σχετικό ποσό για την επαλήθευση των δαπανών, το οποίο δεν σχετίζεται με το ύψος του  προϋπολογισμού αλλά με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.
Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/) στην ενότητα Μενού/χρήσιμα αρχεία/κυπριακοί οδηγοί/Σύστημα πρωτοβάθμιου ελέγχου»

Η αμοιβή του ΕΛΚΕ για τη διαχείριση του έργου θα ενταχθεί μόνο στο Παραδοτέο 1.1.2 (για κάθε δικαιούχο) ή θα κατανεμηθεί σε όλα τα Παραδοτέα. Επίσης, σε ποια κατηγορία δαπάνης θα ορισθεί (δηλ. προσωπικού, γενικά έξοδα, κλπ.?) και έχει καθοριστεί κάποιο ποσό (π.χ. ποσοστιαία σε σχέση με τον προϋπολογισμό, ή τις δαπάνες προσωπικού του έργου, κλπ.)? • Πως θα καθορίζονται τα γενικά έξοδα στα διάφορα Παραδοτέα? Θα μπορούσε να ορισθεί σε ποσοστιαία βάση (π.χ. 7.5% ή 10%) και θα ενταχθούν όλες οι μικροδαπάνες χωρίς παραστατικά (δηλ. όπως τα overheads των ευρωπαϊκών έργων)? • Τα registration συνεδρίων θα ενταχθούν στις «δαπάνες ταξιδιού» ή στις δαπάνες «εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης & υπηρεσίες»? • Υπάρχει περίπτωση να δοθεί παράταση στην υποβολή γιατί αντιμετωπίζουμε κάποια γραφειοκρατικά θέματα, λόγω των αλλαγών στις δημοτικές/περιφερειακές αρχές καθώς και στις Πρυτανικές αρχές, λόγω των πρόσφατων εκλογών.

Η αμοιβή του ΕΛΚΕ εντάσσεται σε παραδοτέο του ΠΕ1 του εταίρου τον οποίον  αφορά αυτή η χρέωση ( με αρίθμηση από 1.1.2 έως 1.1.5), στην κατηγορία δαπανών «γενικά έξοδα». Για τα σχετικά με το χειρισμό των γενικών εξόδων, παρακαλώ προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση

  • Σε ότι αφορά το χειρισμό των γενικών εξόδων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί είτε η μέθοδος πραγματικού κόστους (δηλ. με την προσκόμιση παραστατικών) είτε η μέθοδος απλοποιημένου κόστους με τη χρήση ποσοστού επί των δαπανών προσωπικού το οποίο μπορεί να ανέλθει σύμφωνα με τη Πρόσκληση έως 15% επί αυτών . Για τους έλληνες δικαιούχους όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το χειρισμό των γενικών εξόδων μπορούν να βρεθούν στο αρχείο «Εξειδίκευση Οδηγιών για Έλληνες εταίρους» το οποίο είναι διαθέσιμο στο link https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2017/09/I.-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΟΔΗΓΙΩΝ-ΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ_ERDF_final_v.5.pdf. Όταν επιλεγεί η χρήση του απλοποιημένου κόστους τότε απαιτείται η ύπαρξη μιας μεθοδολογίας κατανομής η οποία κατατίθεται στον επαληθευτή που έχει οριστεί την 1η φόρα που επαληθεύονται δαπάνης της σχετικής κατηγορίας ώστε να εξακριβωθεί η ορθή χρήση του ποσοστού. Σημειώνεται ότι ο τρόπος υπολογισμού των γενικών εξόδων δεν μπορεί να μεταβληθεί σε σχέση με αυτόν που έχει δηλωθεί στο αρχικό ΤΔΕ και παραμένει ο ίδιος καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου, οπότε αυτός θα πρέπει να επιλεγεί με προσοχή και σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα

 

  • Καθ’ης στιγμής τα έξοδα εγγραφής σε συνέδριο πληρώνονται σε κάποιο διοργανωτή έναντι παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας (συμμετοχή στο συνέδριο) οι εν λόγω προϋπολογιζόμενες δαπάνες θα πρέπει να ενταχθούν στην κατηγορία «εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης»

 

  • Οποιαδήποτε απόφαση επί ενδεχόμενης παρατάσεως θα ανακοινωθεί στο site του Προγράμματος (www.old-2014-2020.greece-cyprus.eu) ώστε να καταστεί ταυτοχρόνως γνωστή για όλους τους δυνητικούς δικαιούχους.

Η ερώτησή σας δεν είναι δυνατόν να απαντηθεί, καθώς η επιλεξιμότητα των φορέων που συναπαρτίζουν το εκάστοτε εταιρικό σχήμα τελεί υπό αξιολόγηση στο στάδιο Γ της εγκεκριμένης για τη 4η Πρόσκληση μεθοδολογίας αξιολόγησης  και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υπάρξει επ’αυτής γνωμοδότηση εκ μέρους της ΔΑ/ΚΓ. Η μελέτη του νομικού πλαισίου του φορέα που σας ενδιαφέρει, καθώς και η αναζήτηση μελών εταιρικών σχημάτων ήδη εγκεκριμένων έργων εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την απάντηση στο ερώτημά σας.

Η ΔΑ/ΚΓ δεν δικαιούται εκ του ρόλου της να προκρίνει τον ένα ή τον άλλον τρόπο χειρισμού ενός παραδοτέου. Η σύσταση που μπορεί να γίνει είναι να εξασφαλισθεί ότι ο εκάστοτε συμμετέχων στο εταιρικό σχήμα φορέας διαθέτει όλη τη διοικητική ικανότητα να φέρει εις πέρας όλες τις υπεσχημένες στο Τεχνικό Δελτίο Έργου δράσεις και προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες προς επίτευξη αυτού του σκοπού. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση πραγματοποιείται βάσει των οριζόμενων στο καταστατικό του φορέα και στην σχετική εθνική νομοθεσία.

Οι εθνικές νομοθεσίες των δύο χωρών συνεχίζουν να έχουν πλήρη εφαρμογή και να διέπουν τις διαδικασίες των διαφόρων φορέων που συμμετέχουν και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020.

Στους όρους της πρόσκλησης δεν τίθεται οροφή (είτε ποσοστιαία, είτε ως απόλυτο ποσό) στους πόρους που είναι δυνατόν να διατεθούν για επιδεικτικό έργο, εφόσον φυσικά επιλέγεται από το σχήμα να συμπεριληφθεί κάποιο τέτοιο έργο.

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής αναφορικά με την 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα Interreg "Ελλάδα-Κύπρος" και συγκεκριμένα για τις έμμεσες δαπάνες. Στον οδηγό του προγράμματος γίνεται μνεία στα έξοδα γραφείου και διοικητικές δαπάνες οι οποίες μπορούν να καταλογιστούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο "κατ' αναλογία και σύμφωνα με τη δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής". Στην περίπτωση του φορέα μας (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών) δεν υπάρχει κάποια απόφαση ή συγκεκριμένη μέθοδος που ακολουθείται, καθότι στα έργα που συμμετέχει ο φορέας ορίζεται επακριβώς το επιλέξιμο ύψος των overheads (επί των άμεσων δαπανών ή επί των αμοιβών προσωπικού). Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε το ποσοστό των overheads ή σε κάθε περίπτωση ό,τι ισχύει στην παρούσα πρόσκληση, ώστε να κάνουμε το σχετικό υπολογισμό στον Π/Υ του έργου;

Σε ότι αφορά το χειρισμό των γενικών εξόδων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί είτε η μέθοδος πραγματικού κόστους (δηλ. με την προσκόμιση παραστατικών) είτε η μέθοδος απλοποιημένου κόστους. Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το χειρισμό των γενικών εξόδων μπορούν να βρεθούν στο αρχείο «Εξειδίκευση Οδηγιών για Έλληνες εταίρους» το οποίο είναι διαθέσιμο στο https://old-2014-2020.greece-cyprus.eu/wp-content/uploads/2017/09/I.-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΟΔΗΓΙΩΝ-ΓΙΑ-ΕΛΛΗΝΕΣ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ_ERDF_final_v.5.pdf . Το μέγιστο ποσοστό στο οποίο μπορεί να ανέλθουν τα γενικά έξοδα ανέρχεται στο 15% επί των δαπανών προσωπικού. Σημειώνεται ότι ο τρόπος υπολογισμού των γενικών εξόδων δεν μπορεί να μεταβληθεί σε σχέση με αυτόν που έχει δηλωθεί στο αρχικό ΤΔΕ και παραμένει ο ίδιος καθόλη τη διάρκεια ζωής του έργου, οπότε αυτός θα πρέπει να επιλεγεί με προσοχή και σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα.

Στο πεδίο της γεωγραφικής θέσης  του Τμήματος Β. «Αναλυτική Περιγραφή» στο ΟΠΣ δεν εισάγεται η περιοχή της έδρας του συμμετέχοντος φορέα, αλλά οι συγκεκριμένες περιφέρειες (σε επίπεδο NUTS3) της επιλέξιμης περιοχής που θα διενεργηθούν από κάθε φορέα οι δράσεις για τις οποίες δεσμεύεται στο υποβαλλόμενο ΤΔΕ. Με δεδομένο ότι πάντοτε οι δράσεις γίνονται επ’ωφελεία της προόδου της επιλέξιμης περιοχής, εσείς πρέπει να δηλώσετε σε ποιο μέρος της επιλέξιμης περιοχής θα δραστηριοποιηθείτε και όχι πού είναι εγκατεστημένος ο φορέας σας.