Τι είναι το Interreg

Τι είναι το Interreg

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC), γνωστό και ως Interreg, είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη.

Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ETC) είναι η προώθηση μιας αρμονικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.

Το Interreg είναι δομημένο γύρω από τρία σκέλη συνεργασίας:

  • Διασυνοριακή (Interreg A)
  • Διακρατική (Interreg Β)
  • Διαπεριφερειακή (Interreg C)

Από το 1990 έως και σήμερα  έχουν συμπληρωθεί πέντε Προγραμματικές περίοδοι του Interreg (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας)

Το Πρόγραμμα Interreg V-A  Ελλάδα – Κύπρος “2014-2020” εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27/07/2015 με την απόφαση CCI2014TC16RFCB055.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 64.560.486,00 €, από τα οποία τα 54.876.411,00 € προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ (85%) και τα 8.472.545,65 € (15%) από εθνικούς πόρους.