ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 01/09/2018 – 31/12/2021

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων

Το «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων» είναι ένα καινοτόμο, πιλοτικό έργο, των υψηλότερων επιστημονικών και τεχνικών προδιαγραφών, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στα πλαίσια του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg-VA Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Η πιλοτική αυτή Πράξη έχει σαν πλοηγούς εταίρους, δύο Ιερές Μητροπόλεις της Κύπρου και της Κρήτης, την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και τέσσερις ισχυρούς επιστημονικούς εταίρους: το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το Ινστιτούτο Κύπρου (CyI), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦΑΗ).

Το Ψηφιακό Αποσφράγισμα έχει σαν σκοπό την δημιουργία προτύπων εργαστηρίων ψηφιοποίησης του εκκλησιαστικού μας πολιτισμού, καθώς και των απαραιτήτων υποδομών και μεθοδολογιών για την ομοιογενή και συνεχιζόμενη αποτύπωση, καταγραφή και προστασία της εκκλησιαστικής πολιτιστικής κληρονομιάς, των νησιωτικών Εκκλησιών της Κύπρου και της Κρήτης.

Βασικός στόχος είναι η σταδιακή σύνθεση, κατάρτιση και διασύνδεση ολοκληρωμένου και ικανού ψηφιακού συστήματος καταχώρισης και διαχείρισης του συνόλου των πληροφοριών και δεδομένων τεκμηρίωσης, αποτύπωσης και καταγραφής του πολιτισμικού πλούτου που τελεί υπό την διαχείριση και φροντίδα της Εκκλησίας.

Οι δράσεις αυτές δημιουργούν τις βασικές υποδομές για την οργάνωση, μελέτη, προβολή, ανάδειξη, προστασία και αποτελεσματική διαχείριση της υλικής και αΰλου πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς των δύο νησιωτικών Εκκλησιών Κύπρου και Κρήτης, και ιδιαιτέρως των μνημείων και των ποικίλης μορφής και προελεύσεως ιερών εξαρτημάτων και κειμηλίων τους.

Παράλληλα υλοποιείται προσεκτική καταγραφή του Μεθοδολογικού Ίχνους της Πράξεως, μέσα από πιλοτικές αποτυπώσεις και συνεργασίες με τεχνολόγους και αποτυπωτές, καταγράφοντας τις μεθοδολογίες ψηφιακής αποτύπωσης των εκκλησιαστικών πολιτισμικών αγαθών, αναμεταδίδοντας την υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία των επιστημονικών εταίρων. Η καταγραφή, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των μεθόδων αυτών καταγράφεται σε πρότυπα εγχειρίδια, και διαχέεται μέσω Εργαστηρίων, Σεμιναρίων και Παιχνιδιών ανοικτών για το κοινό. Έτσι τα Εργαστήρια καθίστανται εκτός από πρότυπα κέντρα ψηφιακής καταγραφής και αποτύπωσης του εκκλησιαστικού πολιτισμικού μας πλούτου, και φορείς εκπαίδευσης και μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Β) Αποτελέσματα Πράξης

 • Κατάρτιση δύο προτύπων, πλήρως επανδρωμένων και υπερσύγχρονων, εξοπλισμένων Εργαστηρίων Ψηφιακής Αποτύπωσης Εκκλησιαστικών Πολιτισμικών Αγαθών , ένα σε Κύπρο και ένα στην Κρήτη.
 • Εξοπλισμός, λογισμικά και Υποδομές Ψηφιακής Αποτύπωσης Πολιτισμικού Χώρου, Πολιτισμικών Αντικειμένων και Πολιτισμικού Αρχείου ύψους άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων 150.000 ευρώ σε Κύπρο και σε Κρήτη.
 • Πιλοτική Διαδικτυακή και Διασυνοριακή Πλατφόρμα που ονομάζεται, «Πύλη Αποσφραγίσματος» που απαρτίζεται και υποστηρίζεται από τα εξής ψηφιακά υποσυστήματα:
  • Σύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού Περιεχομένου, «Αρχέτυπον»,
  • Σύστημα Διαχείρισης, Ανάθεσης και Προβολής Αποστολών Ψηφιακής Αποτύπωσης
  • Σύστημα Ενδοεπικοινωνίας,
  • Σύστημα διάθεσης και πώλησης Ψηφιακού Υλικού και Υπηρεσιών
  • Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
  • Σύστημα Μικροχρηματοδότησης Αποστολών και Πολιτισμικών Στόχων
  • Σύστημα παρουσίασης Δυναμικού Ημερολογίου του Έργου
  • Σύστημα αποθήκευσης θησαυρικών πεδίων πολιτισμικής γνώσης
  • Σύστημα Αναζήτησης Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Open Data)
 • Πλέον των χιλίων εξακοσίων (1.600) ψηφιακών αποτυπώσεων εκκλησιαστικών κειμηλίων, ιερών εικόνων, παλαιτύπων, γλυπτών και λειτουργικών αντικειμένων στην Κύπρο,
 • Πλέον των τριακοσίων (900) ψηφιακών αποτυπώσεων εκκλησιαστικών κειμηλίων και λειτουργικών αντικειμένων στην Κρήτη,
 • Πλέον των ογδόντα οκτώ (88) ψηφιακών αποτυπώσεων μνημείων εκκλησιαστικού πολιτισμού στην Κύπρο εντός Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Ι.Μ. Λεμεσού,
 • Πλέον των εξήντα τριών (63) ψηφιακών αποτυπώσεων μνημείων εκκλησιαστικού πολιτισμού στην Κρήτη εντός Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας της Ι.Α. Κρήτης,
 • Πλέον των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ψηφιοποιήσεων σελίδων του εκκλησιαστικού αρχείου του Τεχνικού Τμήματος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού,
 • Εκατοντάδες ψηφιοποιήσεων τόμων, παλαιτύπων, καταστίχων και σελίδων του εκκλησιαστικού αρχείου του Μουσείου της Αγίας Αικατερίνης και άλλων ιστορικών εκκλησιαστικών αρχείων της Ι.Α. Κρήτης,
 • Πλέον των 40 σεμιναρίων μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων σε Αρχαρίους, Μεσαίους και Υψηλούς Εθελοντές και Ενδιαφερόμενους
 • Πέντε Ημερίδες Προώθησης και Εθελοντισμού για το Ψηφιακό Αποσφράγισμα
 • Πέντε Εργαστήρια Μετάδοσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων στην Ψηφιοποίηση του Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού Πλούτου
 • Επιστημονικό Συνέδριο στο αντικείμενο της Ψηφιοποίησης Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού Πλούτου – Διαδικασίες και Βελτιστοποιήσεις

Γ) Καινοτομίες

 • Εισαγωγή του Ψηφιακού Πολιτισμού μέσα στον Εκκλησιαστικό Χώρο για Πρώτη φορά
 • Υπερσύγχρονα Εργαστήρια Ψηφιοποίησης στα πλαίσια παλαιφάτων φορέων πολιτισμικού πλούτου
 • Καινοτόμα Αποτύπωση, Καταγραφή και Προβολή του Μεθοδολογικού Ίχνους της Πράξεως του Ψηφιακού Αποσφραγίσματος
 • Σύνθεση καινοτόμου Μοντέλου Ιεραρχικής Ψηφιοποίησης Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού Πλούτο,
 • «Ιδείν» Καινοτόμο σύστημα κωδικοποίησης του εκκλησιαστικών πολιτισμικών αγαθών
 • Χρήση μοναδικού, καινοτόμου Συστήματος Διαχείρισης Εκκλησιαστικού Πολιτισμικού Περιεχομένου, «Αρχέτυπον», το οποίο συνδυάζει την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και του CIDOC CRM
 • Καινοτόμο Σύστημα Αναζήτησης Ανοικτών Διασυνδεδεμένων Δεδομένων Ολοκλήρωσης της Πληροφορίας και Δημιουργίας καινής γνώσεως
 • Διασύνδεση συστημάτων αποθήκευσης πολιτισμικής γνώσεως και πληροφοριών μεταξύ κρατικών και εκκλησιαστικών φορέων

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους

 • Η πράξη υλοποιήθηκε με σκοπό την κλιμάκωση στο υπόλοιπο των νησιωτικών Μητροπόλεων της Κύπρου και της Κρήτης και την δημιουργία εφάμιλλων εργαστηρίων σε κάθε Μητρόπολη.
 • Όλες οι Μεθοδολογίες, θα διατίθενται στο διαδίκτυο και θα μπορεί ο καθένας να μάθει να ψηφιοποιεί τον πολιτισμικό του πλούτο λαμβάνοντας πρώτης τάξεως εκπαίδευση και ψηφιακό υλικό.
 • Το ψηφιακό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε μια μέση ποιότητα για όποιον επιθυμεί να το δει και να το κατεβάσει προκείμενου να προαγάγει την γνώση και την αντίληψη των δεδομένων.
 • Οι Αποστολές ψηφιακής αποτύπωσης θα διατίθενται σε όλους όσους επιθυμούν να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση και να τις υλοποιήσουν κατόπιν διαδικασίας επιλογής.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ