C6

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 28/05/2021 – 05/05/2023

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Η Πράξη «Διασυνοριακές ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ για την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια της Αστυνομίας POLI-SYNERGIES» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και εντάσσεται στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια». Η υλοποίηση της Πράξης ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 2021 και η αναμενομένη ημερομηνία ολοκλήρωσής της είναι η 5η Μαΐου 2023. Δικαιούχοι της Πράξης είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), που είναι και Κύριος Δικαιούχος, η Ελληνική Αστυνομία και η Αστυνομία Κύπρου.
Στόχος της Πράξης είναι να υλοποιηθούν επιδεικτικά έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε τρία επιλεγμένα δημόσια κτίρια των δύο Αστυνομιών Ελλάδας και Κύπρου με μεγάλη επισκεψιμότητα από πολίτες της διασυνοριακής περιοχής. Η Πράξη στηρίζεται σε ανάληψη συνεργειών, ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμα, διαδραστικά κοινά πρότυπα – πρακτικές που θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των στελεχών των Αστυνομιών, βελτιώνοντας την περιβαλλοντική τους συνείδηση τους και ενισχύοντας την μεταξύ τους συνεργασία. Τα πιλοτικά έργα αφορούν την ενσωμάτωση τεχνολογιών ΕΞΕ στο Αστυνομικό Μεγαρο Χανίων και στους Αστυνομικούς Σταθμούς Αγίας Νάπας (Αμμόχωστο) και Λακατάμιας (Λευκωσία). Οι τεχνολογίες αφορούν την αντικατάσταση συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά LED, την μόνωση των κτιριακών κελυφών και την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων, κλπ. Παράλληλα με τα πιλοτικά έργα θα δημιουργηθεί ένας διαδραστικός ιστότοπος όπου θα παρουσιάζονται όλες οι δράσεις του έργου, πληροφορίες σχετικές με την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων τόσο τεχνικές όσο και θεσμικές, τα αποτελέσματα από τις επεμβάσεις στα πιλοτικά έργα, καθώς και διαδραστικά εργαλεία που θα έχουν ως στόχο την διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων με σκοπό την ενεργειακή τους αναβάθμιση, αλλά και τον στρατηγικό σχεδιασμό μιας ευρύτερης τέτοιας πολιτικής για το κτιριακό απόθεμα ενός οργανισμού. Τέλος θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία και μια «διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας POLI-SYNERGIES» με τα παρακάτω εργαλεία:
1. Εργαλεία που θα συμβάλουν στην διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού (σε υψηλό, αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο) για την επίτευξη εξοικονόμησης κατά 50% μέχρι το 2050 σε όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια των Αστυνομιών.
2. Εργαλεία που θα συμβάλουν στην συλλογή νέων /επιπρόσθετων στοιχείων για την ανάλυση των πιθανών κινδύνων / αστοχιών για νέες δράσεις.

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)
Τα αναμενόμενα άμεσα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:
1. Ενίσχυση της ενημέρωσης των στελεχών των Αστυνομικών Αρχών της διασυνοριακής περιοχής για την ΕΞΕ μέσω επιδεικτικών έργων, δράσεων δημοσιότητας και διαδικτυακών εφαρμογών.
2. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας, για εξειδικευμένα θέματα της ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια.
3. Ενημέρωση των πολιτών και των τουριστών σε θέματα εφαρμογής τεχνολογιών ΕΞΕ και ΑΠΕ στα δημόσια εμβληματικά κτίρια υψηλής επισκεψιμότητας.
4. Βελτίωση συνθηκών εργαζομένων και επισκεπτών στους χώρους που θα γίνουν οι επεμβάσεις με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων.

Γ) Καινοτομίες
Μετά την ολοκλήρωση της πράξης θα είναι διαθέσιμα καινοτόμα διαδικτυακά εργαλεία. Εργαλεία και μεθοδολογίες που θα υποστηρίζουν στην διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού (σε υψηλό, αλλά και επιχειρησιακό επίπεδο) για την επίτευξη εξοικονόμησης κατά 50% μέχρι το 2050 σε όλα ανεξαιρέτως τα κτίρια των Αστυνομιών λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παραμέτρους του εξωτερικού περιβάλλοντος και της λειτουργία της εσωτερικής δομής των Αστυνομιών που επηρεάζουν τις αποφάσεις τα έργα της για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Εργαλεία και μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιούνται από τις δυο Αστυνομίες συλλογή νέων /επιπρόσθετων στοιχείων για την ανάλυση των πιθανών κινδύνων / αστοχιών του αρχικού σχεδιασμού. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτυπωθούν, αλλά κυρίως θα «μετρηθούν» πλήρως οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, θα αξιολογηθούν, θα γίνει προτεραιοποίησή τους και θα προκύψει το συνεκτικό πλάνο διαχείρισης.
Τέλος θα υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι παραπάνω μεθοδολογίες για να δώσουν αποτελέσματα και για τις άλλες εγκαταστάσεις όπως και για τα οχήματα (ηλεκτροκίνηση).

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Από την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης, πέραν τον Δικαιούχων που αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα, θα ωφεληθούν και άλλοι Δημόσιοι Φορείς που επιδιώκουν την εφαρμογή τεχνολογιών ΕΞΕ στα κτίρια τους, οι τοπικές κοινωνίες που επωφελούνται από την αύξηση της ασφάλειας και την ΕΞΕ των δημοσίων κτιριακών υποδομών στη διασυνοριακή περιοχή, οι κάτοικοι και χρήστες κτιρίων που θα βιώσουν θερμική άνεση στα κτίρια, οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε έργα ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια, και οι ερευνητές και ακαδημαϊκά ιδρύματα που θα αναζητήσουν περαιτέρω βέλτιστες λύσεις ΕΞΕ σε κτίρια και βιοκλιματικό σχεδιασμό ανοιχτών χώρων στη διασυνοριακή περιοχή, κλπ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…