ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 01/06/2021 – 31/05/2023

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Η Πράξη «Ενεργοποιώντας Κοινότητες & Διασυνοριακά Πρότυπα για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και εντάσσεται στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια». Η υλοποίηση της Πράξης ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2021 και η αναμενομένη ημερομηνία ολοκλήρωσής της είναι η 31η Μαΐου 2023. Δικαιούχοι της Πράξης είναι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου (ΔΑΣ), που είναι και Κύριος Δικαιούχος, το Τμήμα Δημοσίων Έργων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου (ΔΔΛ), ο Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
Η Πράξη στοχεύει στην ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών ΕΞΕ σε 4 επιλεγμένα δημόσια κτίρια υψηλής αναγνωρισιμότητας, που βρίσκονται σε στρατηγικής σημασίας σημεία της επιλέξιμης περιοχής (Λύκειο- ΕΠΑΛ Βαθιού Σάμου, Γυμνάσιο-Λύκειο Καλλονής, Φοιτητικές Εστίες Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο και σταθμός Πυροσβεστικής στη Λακατάμια Κύπρου). Τα κτίρια χρησιμοποιούνται από ευαίσθητες-ενεργές ομάδες πληθυσμού (μαθητές / φοιτητές, εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, αλλά και πολυάριθμοι επισκέπτες – πολίτες των κτιρίων).
Παράλληλα, η Πράξη στοχεύει να διαμορφώσει πρακτικές διασυνοριακής συνεργασίας για την ενεργοποίηση πολιτών προς την ίδρυση και παραγωγική λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων και διασυνοριακών δικτυώσεων που έχουν ως στόχο την υλοποίηση έργων ΕΞΕ στα δημόσια κτίρια. Πρότυπες κοινές μεθοδολογίες, διαδικτυακά εργαλεία και διασυνοριακές προσεγγίσεις θα συν-δημιουργηθούν για να υποστηρίξουν τις αποφάσεις ενεργειακών κοινοτήτων στο νησιωτικό τόξο Ελλάδας – Κύπρου, ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια στο κτιριακό τους απόθεμα.
Η Πράξη «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» θα αποτελέσει αφορμή για διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών, σε ένα «νέο» και πολύ ελπιδοφόρο «μέσο» συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο (ενεργειακές κοινότητες), βελτιώνοντας έτσι την κινητοποίηση των τοπικών οικονομιών και τη διασυνοριακή αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής φτώχειας.

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)
Τα αναμενόμενα άμεσα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:
1. Εξοικείωση των μαθητών/φοιτητών/εργαζομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και επισκεπτών, με τις σύγχρονες καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες για την ΕΞΕ στα δημόσια κτίρια.
2. Διάχυση των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων της Πράξης «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» μέσω διαδραστικών δράσεων και σύγχρονων μέσων (ιστοχώρος, βίντεο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.).
3. Βελτίωση των συνθηκών διαμονής και εργασίας μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων με ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους των δημοσίων κτιρίων.
4. Προώθηση καινοτόμων έργων ΕΞΕ σε δημόσια κτίρια μέσω της ίδρυσης πρότυπων ενεργειακών κοινοτήτων και μεταφορά της σχετικής εμπειρίας στην Κύπρο.
5. Πρότυπα και διαδικτυακά εργαλεία για την ολοκληρωμένη διαδικασία υποστήριξης λήψης αποφάσεων για κάθε υφιστάμενη ή νέα ενεργειακή κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Γ) Καινοτομίες
Μετά την ολοκλήρωση της πράξης θα είναι διαθέσιμα καινοτόμα διαδικτυακά εργαλεία για την κοινή προτυποποίηση και την υποστήριξη των κρίσιμων αποφάσεων των υφισταμένων και νέων ενεργειακών κοινοτήτων και συγκεκριμένα:
• Πως θα εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες από το εξωτερικό τους περιβάλλον;
• Πως θα οργανώσουν την εσωτερική τους δομή;
• Πως θα σχεδιάσουν το επιχειρηματικό και στρατηγικό τους σχέδιο για τα επόμενα 3 χρόνια;
• Τι είδους προϊόντα και υπηρεσίες πράσινης ενέργειας θα αναπτύξουν;
• Πως θα αυξήσουν την κερδοφορία τους;
• Πως θα διαχειριστούν τους κινδύνους;
Το εργαλείο που θα μοντελοποιεί με τη βοήθεια της πολυκριτηριακής ανάλυσης τις αποφάσεις των Ενεργειακών Κοινοτήτων, καθώς και τα επιχειρηματικά τους σχέδια για τα επόμενα 3 χρόνια στις παρακάτω δραστηριότητες: (α) Διαχείριση ενέργειας σε δίκτυο ή μικρο-δίκτυο, (β) παροχή υπηρεσιών για κάθε τύπο βιώσιμης ενέργειας και (γ) την οργάνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος για τις Ενεργειακές Κοινότητες. Κατόπιν θα αναπτυχθεί ένα πρόσθετο εργαλείο με αναλυτικές δυνατότητες. Ένα σύνολο μοντέλων θα επιτρέπει στο χρήστη να διενεργεί αναλύσεις και να βγάζει συμπεράσματα. Το χαρακτηριστικό του εργαλείου είναι ότι αναφέρεται σε στρατηγικά θέματα και σχετίζεται με τους κύριους δείκτες απόδοσης των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Η Πράξη διαθέτει ξεχωριστά Παραδοτέα για τη διάδοση και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτή, διασφαλίζοντας την εφαρμοσιμότητα και την επαναληψιμότητα τους. Έτσι, πέραν τον Δικαιούχων που αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα από την υλοποίηση των δράσεων της Πράξης, μέσω των παραδοτέων του ΠΕ2 τα επιτεύγματα της Πράξης ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ θα μεταφερθούν σε φορείς του δημοσίου τομέα / μαθητές / φοιτητές / κάθε ενεργό πολίτη – επισκέπτη της περιοχής μέσω των διαδραστικών διαδικτυακών εφαρμογών και μέσων. Η κοινή προτυποποίηση & εργαλειοποίηση της υποστήριξης λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Κύπρου θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από τους δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα. Επιπλέον, η παρουσία εθνικού φορέα (ΚΑΠΕ) που είναι υπεύθυνος για τις ενεργειακές πολιτικές και στρατηγικές εξασφαλίζει την κατάλληλη διάχυση των αποτελεσμάτων σε κάθε σημείο της διασυνοριακής περιοχής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…