C8

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΞΗΣ

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης Πράξης: 15/06/2021-15/06/2023

Α) Περιγραφή των βασικών δράσεων
Το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου» με ακρωνύμιο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια». Για την υλοποίηση του έργου συνεργάζονται υπό τη μορφή εταιρικού σχήματος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δήμος Ηρακλείου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
Με το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» αντιμετωπίζεται η πρόκληση ενεργειακής αναβάθμισης δύο ιδιαίτερων κτηρίων αρχιτεκτονικής κληρονομίας, του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Δημαρχείου Ηρακλείου Κρήτης, της βενετικής Λότζιας, και η μετατροπή τους σε πρότυπα επιδεικτικά κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Οι βασικές δράσεις του έργου αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των δύο ιστορικών κτηρίων, την εγκατάσταση σταθμού φόρτισης στο Προεδρικό, τη δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των δύο κτιρίων, τη δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής του έργου, δράσεις διάχυσης της γνώσης και ευαισθητοποίησης (ημερίδες, σεμινάρια, ανοικτές εκδηλώσεις κλπ.), η θεσμοθέτηση κοινού στρατηγικού πλαισίου Ελλάδας – Κύπρου για την αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων σημαντικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας και τη δημιουργία οδηγού ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων.

Β) Αποτελέσματα Πράξης (αναμενόμενα για όσα δεν έχουν ολοκληρώσει)
Τα αποτελέσματα του έργου είναι ποικίλα και παρουσιάζουν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Καθώς τα επιλεγέντα κτήρια αποτελούν τοπόσημα, αναμένεται ιδιαίτερα σημαντικός αντίκτυπος.
Συγκεκριμένα:
1. Ενεργειακή αναβάθμιση του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Δημαρχείου Ηρακλείου Κρήτης, της βενετικής Λότζιας και η μετατροπή τους σε πρότυπα επιδεικτικά κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Στα δύο κτίρια αναμένεται:
• σημαντική μείωση της ενεργειακής ζήτησης
• σημαντική αύξηση παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,
• εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας,
• εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης/ βελτιστοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων.
Μετά την ενεργειακή αναβάθμιση των δύο κτιρίων αναμένεται μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ίσης με 835.276 kWh/έτος και αντίστοιχα ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ίσης με 204,58 kWh/m2.
2. Προβολή και προώθηση των επιλεγέντων κτηρίων ως πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης ΑΠΕ, ευφυών συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας.
Για την προβολή των κτιρίων και του έργου πρόκειται να:
• δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη του έργου σε σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των δύο κτηρίων,
• δημιουργηθούν λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις δράσεις του έργου,
• δημιουργηθεί οδηγός ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτηρίων,
• δημοσιευθούν τα αποτελέσματα του έργου σε επιστημονικά περιοδικά,
• διοργανωθούν επιστημονικές ημερίδες,
• διοργανωθούν δημοσιογραφικές διασκέψεις,
• πραγματοποιηθεί εκστρατεία επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/ σπουδαστών, δημοσίων λειτουργών, επαγγελματιών του κλάδου και του κοινού.
3. Θεσμοθέτηση κοινού στρατηγικού πλαισίου Ελλάδας – Κύπρου για την αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων σημαντικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής και κοινωνικής αξίας.

Γ) Καινοτομίες
Η υλοποίηση μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε ιστορικά κτήρια αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση λόγω των περιορισμών και των απαγορεύσεων που σχετίζονται με το σεβασμό και τη διατήρηση της ιστορικής μορφής και των χαρακτηριστικών τους. Η απουσία σχετικών προτύπων και καλών πρακτικών έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμένο αριθμό έργων ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων εντός της επιλέξιμης περιοχής. Συνεπώς, σημαντική καινοτομία του έργου είναι η προτυποποίηση για την αντιμετώπιση του σύνθετου αυτού ζητήματος στη βάση του συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού αξιοποιώντας τη δυνατότητα της διεπιστημονικής και διασυνοριακής προσέγγισης και συνεργασίας.

Δ) Δυνατότητα χρήσης από άλλους Δικαιούχους
Οι επεμβάσεις στα δύο ιστορικά κτήρια θα γίνουν στη βάση «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» στο πλαίσιο διεπιστημονικής (μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες, αρχαιολόγοι κ.ά.) και διασυνοριακής προσέγγισης και συνεργασίας. Ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται η ανταλλαγή πρακτικών διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα αναβαθμισμένα κτίρια αναμένεται να αποτελέσουν πρότυπα παραδείγματα ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτηρίων στην επιλέξιμη περιοχή. Ως εκ τούτου, η προτυποποίηση των επεμβάσεων θα γίνει με στόχο τη μεταφερσιμότητα και τη διευκόλυνση επομένων παρεμβάσεων στο μεγάλο αριθμό αντίστοιχων κτηρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, που εμπεριέχονται στο κτηριακό απόθεμα της Ελλάδας και της Κύπρου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Κείμενο…

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Κείμενο…